H tr cho Windows Internet Explorer 6, 7, 8 va 9

Tuy chon h tr, tim hiu thm va thng tin vong i cho Internet Explorer 6/7/8/9.

You are browsing with Internet Explorer 10. Internet Explorer 9. Internet Explorer 8. Internet Explorer 7. Internet Explorer 6. Internet Explorer 5.

Tuy chon va tai nguyn h tr

c h tr ky thut v cac phin ban Internet Explorer cu hn, hay bm vao y. ? xem n?i dung khc, h?y ch?n danh m?c bn d?i.

Tuy chon t h tr

Tr giup & Hng dn cho Internet Explorer
Truy cp trung tm Tr giup & Hng dn cho Internet Explorer tim hiu v cach ban co th khai thac ti a Internet Explorer.

Tai goi dich vu, ban cp nht mi nht va cac ni dung khac
Truy cp Trung tm Tai xung cua Microsoft tim goi dich vu, ban cp nht, ban dung th va trinh iu khin mi nht.

Tuy chon t h tr cho cng vi?c

Chuyn vin CNTT: Internet Explorer TechCenter trn TechNet (EN)
Truy cp Internet Explorer TechCenter trn TechNet bit cach khc phuc s c va hng dn cho Chuyn vin CNTT.

Nh pht tri?n: Trung tm danh cho Nha phat trin Internet Explorer trn MSDN (EN)
Truy cp Trung tm danh cho Nha phat trin Internet Explorer trn MSDN tim hiu v vic phat trin Windows.

H? tr? cho Doanh nghi?p Nh? (EN)
Tr? gip v kh?c ph?c s? c? n gi?n cho doanh nghi?p nh?.

Khch hng Microsoft Premier: Truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) ? bi?t cc ti nguyn kh?c ph?c s? c? ho?c g?i s? c? tr?c tuy?n
Cc khch hng l doanh nghi?p c ti kho?n Premier c th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) ? bi?t thng tin kh?c ph?c s? c? ho?c m? m?t s? c? h? tr? v?i chuyn gia h? tr? c?a Microsoft.

?i tc c?a Microsoft: Truy c?p M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft (EN)
?i tc c?a Microsoft c th? truy c?p h? tr? tr?c tuy?n khng gi?i h?n thng qua M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft.

Tai nguyn cng ng

Cng ng Microsoft (EN)
ng cu hoi hoc duyt cac giai phap trong din an Cng ng Office.

Chuyn vin CNTT: Din an Internet Explorer (EN)
ng cu hoi hoc duyt cac giai phap trong din an Microsoft TechNet Internet Explorer.

Nh pht tri?n: Phat trin Phn mm cua Microsoft MSDN cho Internet Explorer (EN)
ng cu hoi hoc duyt cac giai phap trong din an Phat trin Phn mm cua MSDN cho Internet Explorer.

Blog cua Nhom Internet Explorer (EN)
Lin tuc cp nht nhng tin tc mi nht t nhom Internet Explorer Engineering.

Nhn h tr dich vu khach hang phi ky thut
i vi cac thc mc chung v cac san phm va dich vu cua Microsoft, hay truy cp trang Lin h vi chung ti.

Tu? ch?n h? tr? k? thu?t

Nh?n h? tr? k? thu?t c?a Microsoft
? lin h? v?i chuyn gia h? tr? c?a Microsoft, h?y b?m vo s?n ph?m v phin b?n bn d?i ph h?p v?i b?n. Chng ti s? h?i b?n m?t vi cu h?i ? gip chng ti xc ?nh tu? ch?n h? tr? c?a b?n. Tu? ch?n h? tr? c th? bao g?m h? tr? qua email, ng ky trc tuyn hoc qua in thoai.

bit phin ban Internet Explorer ban co, hay m Internet Explorer, nhn ALT + H va sau o bm vao Gii thiu v Internet Explorer.

Tuy chon h tr k? thu?t cho cng vi?c

Chuyn vin CNTT: Lin h vi chuyn vin h tr cua Microsoft bng ng ky TechNet cua ban (EN)
Vi t cach la ngi ng ky TechNet Plus, ban u iu kin nhn hai (2) h tr s c min phi va c giam gia 20% cho moi h tr s c b sung qua in thoai ma ban mua. T?m hi?u thm.

Nh pht tri?n: Lin h vi chuyn vin h tr cua Microsoft bng ng ky MSDN cua ban (EN)
Vi t cach la Ngi ng ky MSDN, ban co th u iu kin nhn ti a bn (4) h tr s c ky thut tuy theo cp ng ky cua ban. Cc gi d?ch v? h? tr? ny c th? ?c s? d?ng ? gi?i quy?t cc s? c? gin o?n d?ch v? do l?i k? thu?t trong mi tr?ng phi s?n xu?t v tng ng v?i gi d?ch v? H? Tr? Chuyn nghi?p c tnh ph. B?n c th? s? d?ng gi d?ch v? h? tr? k? thu?t ? t?m ki?m gi?i php cho v?n ? s?n xu?t n?u b?n c th? sao nhn b?n v?n ? trong mi tr?ng phi s?n xu?t. T?m hi?u thm.

Khch hng Microsoft Premier: Truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) ? bi?t cc ti nguyn kh?c ph?c s? c? ho?c g?i s? c? tr?c tuy?n
Cc khch hng l doanh nghi?p c ti kho?n Premier c th? truy c?p Microsoft Premier Tr?c tuy?n (MPO) ? bi?t thng tin kh?c ph?c s? c? ho?c m? m?t s? c? h? tr? v?i chuyn gia h? tr? c?a Microsoft.

?i tc c?a Microsoft: Truy c?p M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft (EN)
?i tc c?a Microsoft c th? truy c?p h? tr? tr?c tuy?n khng gi?i h?n thng qua M?ng l?i ?i tc c?a Microsoft.

T?m hiểu thm

S dung Windows Internet Explorer

Tr giup & Hng dn cho Internet Explorer
Truy cp trung tm Tr giup & Hng dn cho Internet Explorer tim hiu v cach ban co th khai thac ti a Internet Explorer.

Tim va quay lai cac trang web ma ban a truy cp gn y (EN)
Tim hiu xem vic tim va quay lai cac website va trang a truy cp trc y d dang nh th nao.

S dung muc a thich kham pha web (EN)
Tim hiu cach s dung muc a thich t cac website ban thng truy cp trong tm tay.

Nng c?p Windows Internet Explorer

T?i xu?ng Internet Explorer m?i nh?t (EN)
Truy c?p trang ch? Internet Explorer ? t?m hi?u v? b?n pht hnh m?i nh?t v t?i xu?ng phin b?n m?i nh?t.

Vong i h tr

Tim hiu thm v vong i h tr Windows Internet Explorer

Trang chinh sach vong i h tr
Truy cp trang chinh sach vong i h tr cua Microsoft xem cac hng dn cua Microsoft cho h tr san phm t khi kha dung ti khi kt thuc vong i h tr cua san phm.

Chinh sach vong i h tr cho Windows Internet Explorer
Xem thng tin chinh sach vong i h tr cho dong san phm Internet Explorer.

Duy?t l?i l?n sau cng : 04 Thang T 2014