Atbalsts programmas OneNote 2010 un 2007 probl?m?m

Microsoft OneNote pal?dz?ba un atbalsts. Saites uz klientu apkalp., tehn. risin., lejupiel?d?m, pievienojumprogr., veidn?m, atbildes uz jaut?jumiem.

Pamatresursi

Pamatresursi

Autom?tiska izplat?t?ko probl?mu labo?ana ar labojumiem, kas attiecas uz Office
Ieg?stiet automatiz?tus izplat?t?ko Office probl?mu labojumus.

Darba s?k?ana programm? OneNote 2010
Ja p?rvald?t programmu OneNote 2007, esat lietojis vec?ku programmas OneNote versiju vai nekad iepriek? neesat str?d?jis ar programmu OneNote, iepaz?stieties ar ?iem resursiem, lai s?ktu apg?t jaun?k?s versijas lietojumu.

OneNote atbalsta lapa vietn? Office.com
Ieg?stiet inform?ciju par produktiem, ieg?des opcijas, pal?dz?bas un ieteikumu rakstus un citus resursus.

Office 2010. gada sist?mas produktu ce?ve?i (EN)
Office 2010. gada sist?mas produktu ce?ve?i sniedz p?rskatu par jaunumiem iecien?taj?s Microsoft Office programm?s un ?auj ieg?t padzi?in?tu inform?ciju par visu Office 2010. gada sist?mas programmu priek?roc?b?m, k? ar? par Office Online un Office Mobile 2010.

Jaut?jiet kopienai: Microsoft Office OneNote forums Microsoft atbil?u vietn? (EN)
Uzdodiet jaut?jumu vai mekl?jiet atbildes Office OneNote forumos. Eksperti ir gatavi pal?dz?t. Uz liel?ko da?u izlikto jaut?jumu atbildes var?sit sa?emt 24 stundu laik? vai ?tr?k.

Galvenie risin?jumi

Office 2007. gada sist?mas programmas drukas dialoglodzi?? nav printera "S?t?t uz OneNote 2007"
?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? nov?rst ?o probl?mu.

Office lentes lieto?ana
?aj? lap? ir papildinform?cija par Office lenti.

Ja e-pasta zi?ojums ir izveidots programm? OneNote 2007, to nevar nos?t?t vai saglab?t programm? Outlook 2007
?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? nov?rst ?o probl?mu.

K??das zi?ojums: "?? sada?a ir no programmas OneNote jaun?kas versijas, un to nevar atv?rt"
?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? nov?rst ?o probl?mu.

Galven?s probl?mas

Galven?s probl?mas

Office 2007. gada programmas druk??anas dialoglodzi?? nav printera S?t?t uz OneNote 2007
Uzziniet, k? nov?rst ?o probl?mu un veikt druk??anu programm? OneNote.

Izdz?stu piez?mju atkop?ana (EN)
Atkopiet izdz?stas sada?as, lapas, apak?lapas un saturu.

Sadarb?ba, izmantojot koplietojamu piez?mju gr?mati?u (EN)
Skatiet ?o tie?saistes m?c?bu kursu, lai ieg?tu pal?dz?bu saist?b? ar piez?mju gr?mati?u kopredi???anu, at?auj?m un koplieto?anu.

Piez?mju gr?mati?u koplieto?ana programm? OneNote 2010
Uzziniet vair?k par da??diem piez?mju gr?mati?u koplieto?anas veidiem.

Ar p?rl?ko?anu saist?tu risin?jumu centri

Lai uzzin?tu vair?k par saist?tiem produktiem vai t?m?m, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? risin?jumu centra.

Lejupiel?des

Lejupiel?des

Ir pieejama Office 2010 1. servisa pakotne (SP1)
Microsoft Office 2010 1. servisa pakotne (SP1) nodrošina jaun?kos Office 2010 atjaunin?jumus, tostarp stabilit?tes, veiktsp?jas un droš?bas uzlabojumus.

Visu Office 2010 SP1 pakot?u saraksts (EN)
Ieg?stiet p?rskatu par Microsoft Office 2010 komplektam paredz?taj?m SP1 pakotn?m un papildu Office produktiem.

Office 2010 valodas pakotnes SP1 apraksts
Microsoft Office 2010 valodas pakotnes 1. servisa pakotne (SP1) nodrošina jaun?kos Office 2010 valodas pakotnes atjaunin?jumus.

Office valodu interfeisa pakotnes 2010 SP1 apraksts (EN)
Microsoft Office valodu interfeisa pakotnes 2010 1. servisa pakotne (SP1) nodrošina jaun?kos Office valodas interfeisa pakotnes 2010 atjaunin?jumus.

Programmas Microsoft Office OneNote 2007 atjaunin?jums
?is atjaunin?jums nodro?ina jaun?kos programmas Microsoft Office OneNote 2007 labojumus. Turkl?t ?aj? atjaunin?jum? ir uzlabota stabilit?te un veiktsp?ja.

Programmas OneNote veidnes
Lejupiel?d?jiet veidnes, kas atvieglos programmas OneNote piel?go?anu konkr?t?m vajadz?b?m.

Pa?pal?dz?ba

Pa?pal?dz?bas opcijas

Mekl?jiet zin??anu b?z?
Izplat?tu boj?jumu labo?anas probl?mu tehniskos risin?jumus mekl?jiet Microsoft zin??anu b?z?.

Jaut?jiet kopienai: Microsoft Office OneNote forums Microsoft atbil?u vietn? (EN)
Uzdodiet jaut?jumu vai mekl?jiet atbildes Office OneNote forumos. Eksperti ir gatavi pal?dz?t. Uz liel?ko da?u izlikto jaut?jumu atbildes var?sit sa?emt 24 stundu laik? vai ?tr?k.

IT speci?listiem: Apmekl?jiet Office TechCenter vietn? Technet (EN)
IT speci?listiem paredz?ta vietne ar resursiem, emu?riem, forumiem un saturu saist?b? ar Office

Izstr?d?t?jiem: Apmekl?jiet Office izstr?des centru vietn? MSDN (EN)
Vietne ar resursiem, emu?riem, forumiem un saturu saist?b? ar Office izstr?di

Atbalsta pal?dz?ba

Atbalsta pal?dz?bas opcijas

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu

Sazinieties ar Microsoft atbalsta speci?listu pa e-pastu, t?rz?jot vai pa t?lruni.

Klientu serviss

Ja jaut?jums nav tehniska rakstura, ir pieejami ??di klientu servisa resursi:

Produktu tirdzniec?ba un licenc??ana
Apmekl?jiet tirdzniec?bas un licenc??anas risin?jumu centru, lai ieg?tu atbildes uz bie?i uzdotiem jaut?jumiem un saites uz noder?giem resursiem.

Sazinieties ar klientu servisa p?rst?vi
Sa?emiet atbildi uz jaut?jumu, ja tas nav tehniska rakstura jaut?jums. Sazinieties ar Microsoft klientu servisu, izmantojot t?rz??anu vai e-pastu.

Atbalsta lieto?anas cikls

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politika
Apmekl?jiet atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai iepaz?tos ar Microsoft vadl?nij?m produktu atbalsta jom?, s?kot no pieejam?bas l?dz pat produkta lieto?anas cikla beig?m.

Programmas OneNote atbalsta lieto?anas cikla datumi
Skatiet atbalsta lieto?anas ciklu beigu datumus attiec?b? uz programmu OneNote.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : piektdiena, 2014. gada 4. apr?lis