Microsoft Outlook 2010 un 2007 atbalsts

Outlook 2007/2010 atbalsta opcijas, papildinform?cija un inform?cija par atbalsta lieto?anas ciklu.

Atbalsta opcijas un resursi

Lai sa?emtu tehnisku pal?dz?bu saist?b? ar programmu Outlook, l?dzu, noklik??iniet ?eit. Lai skat?tu citu saturu, l?dzu, zem?k atlasiet kategoriju.

Pa?pal?dz?bas opcijas

Office 2010 pal?dz?ba un ieteikumi
Apmekl?jiet Office pal?dz?bas un ieteikumu centru, lai uzzin?tu par programmas Outlook nodro?in?taj?m iesp?j?m.

Ir pieejama Office 2010 1. servisa pakotne (SP1)
Microsoft Office 2010 1. servisa pakotne (SP1) nodro?ina jaun?kos Office 2010 atjaunin?jumus, tostarp stabilit?tes, veiktsp?jas un dro??bas uzlabojumus.

Pa?pal?dz?bas opcijas darbam

IT speci?listiem: Office TechCenter vietn? TechNet (EN)
Apmekl?jiet Office TechCenter vietn? TechNet, lai ieg?tu IT speci?listiem paredz?tus papildu probl?mu nov?r?anas risin?jumus un nor?d?jumus.

Izstr?d?t?jiem: Office izstr?d?t?ju centrs vietn? MSDN (EN)
Apmekl?jiet Office izstr?d?t?ju centru vietn? MSDN, lai uzzin?tu vair?k par Office izstr?des procesu.

Atbalsts maziem uz??mumiem (EN)
Vienk?r?a pal?dz?ba un probl?mu nov?r?anas nor?d?jumi maziem uz??mumiem.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist?
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: apmekl?jiet Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Microsoft kopiena

Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus kopienas Office forumos.

Microsoft kopiena programmai Outlook (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus kopienas Outlook forum?.

IT speci?listiem: Microsoft TechNet Office forumi (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus Microsoft TechNet Office forumos.

Izstr?d?t?jiem: Microsoft MSDN forumi saist?b? ar Office programmat?ras izstr?di (EN)
Izlieciet jaut?jumu vai mekl?jiet risin?jumus MSDN forumos saist?b? ar Office programmat?ras izstr?di.

Tehnisk? atbalsta opcijas

Sa?emiet Microsoft tehnisko atbalstu
Lai sazin?tos ar Microsoft atbalsta speci?listu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? produkta un t? versijas atbilsto?i tam, kas darbojas j?su dator?. M?s jums uzdosim da?us jaut?jumus, lai noteiktu, k?das ir jums pieejam?s atbalsta opcijas. Atbalsta opcijas var iek?aut sazi?u pa e-pastu, piepras?juma iesnieg?anu tie?saist? vai ar? atbalstu pa t?lruni.

Lai noteiktu, k?du versiju izmantojat, noklik??iniet uz pogas S?kt, noklik??iniet, lai tiktu par?d?ta sada?a Visas programmas, noklik??iniet uz Office mapes un skatiet versiju blakus programmu nosaukumiem.

Tehnisk? atbalsta opcijas darbam

IT speci?listiem: Office TechCenter vietn? TechNet (EN)
Apmekl?jiet Office TechCenter vietn? TechNet, lai ieg?tu IT speci?listiem paredz?tus papildu probl?mu nov?r?anas risin?jumus un nor?d?jumus.

Izstr?d?t?jiem: Office izstr?d?t?ju centrs vietn? MSDN (EN)
Apmekl?jiet Office izstr?d?t?ju centru vietn? MSDN, lai uzzin?tu vair?k par Office izstr?des procesu.

Microsoft Premier klientiem: apmekl?jiet Microsoft Premier Online (MPO), lai ieg?tu inform?ciju probl?mu nov?r?anai saist?b? ar resursiem vai iesniegtu atbalsta piepras?juma gad?jumu tie?saist?
Enterprise klienti, kuriem ir Premier konts, var apmekl?t Microsoft Premier Online, lai mekl?tu inform?ciju par probl?mu nov?r?anu vai izmantotu atbalsta gad?jumu konsult?cijai ar Microsoft atbalsta speci?listu.

Microsoft partneriem: apmekl?jiet Microsoft Partner Network (EN)
Microsoft partneri var piek??t neierobe?otam tie?saistes atbalstam, izmantojot Microsoft Partner Network.

Papildinform?cija

Programmas Outlook lieto?ana

Office pal?dz?ba un ieteikumi
Microsoft Office Online ir visaptvero?s Microsoft Office inform?cijas resurss, kur? pieejamas veidnes, ieteikumi, lejupiel?des un cita inform?cija.

Darba s?k?ana programm? Outlook 2010
Vai veicat p?reju no vec?kas programmas Office versijas? Uzziniet, kas jauns, un sa?emiet pamatnor?d?jumus pirmajai lieto?anas reizei.

Darba s?k?ana programm? Outlook 2007
Uzziniet, k?das izmai?as ir veiktas sist?m? Office 2007, un skatiet, kas jauns ?aj? iepriek??j? versij?.

Office apm?c?ba
Apl?kojiet pied?v?tos tie?saistes apm?c?bas kursus.

Office 2010 aktiviz??ana
Ieg?stiet inform?ciju par to, k? aktiviz?t Microsoft 2010 programmas.

Vai beidzies Office 2010 izm??in?jumversijas der?guma termi??? Ieg?stiet pilno versiju jau ?odien Microsoft veikal?.
Turpiniet lietot sist?mu Office 2010 un izmantojiet nepiecie?amos r?kus, kas ?auj efekt?vi str?d?t ar darba, skolas un m?jas projektiem.

Atbalsta lieto?anas cikls

Papildinform?cija par sist?mas Office atbalsta lieto?anas ciklu

Atbalsta lieto?anas cikla politikas lapa
Apmekl?jiet Microsoft atbalsta lieto?anas cikla politikas lapu, lai skat?tu Microsoft produktu atbalsta vadl?nijas, s?kot no atbalsta pieejam?bas l?dz pat produktu lieto?anas cikla beig?m.

Office atbalsta lieto?anas cikla politikas
Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas cikla politik?m, kas paredz?tas Office produktu saimei.

Outlook 2010
Uzziniet vair?k par to, ko noz?m? atbalsta snieg?anas izbeig?ana programmai Outlook 2010.

Outlook 2007
Uzziniet vair?k par to, ko noz?m? atbalsta snieg?anas izbeig?ana programmai Outlook 2007.

Skatiet inform?ciju par atbalsta lieto?anas ciklu

Office saimes produktu atbalsta lieto?anas cikls: bie?i uzdotie jaut?jumi (EN)
Ieg?stiet konkr?t?ku inform?ciju par Office saimes produktiem.

P?d?jo reizi p?rskat?ts : piektdiena, 2014. gada 4. apr?lis