Авторски права и други бележки за вашата Lumia 650

Наличността на продукти, функции, приложения и услуги може да е различна в различните региони. За повече информация се обърнете към вашия търговец или доставчик на услуги. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.


СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ПРЕДОСТАВЕНО „КАКТО Е“. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ ГО ИЗИСКВАТ, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА И ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. Microsoft Mobile си запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.


ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MICROSOFT MOBILE ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, НИТО ЗА СПЕЦИАЛНИ, ИЗВЪНРЕДНИ, КОСВЕНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО КАК СА ПРИЧИНЕНИ.


Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето или разпространението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да e форма без предварителното писмено разрешение на Microsoft Mobile. Microsoft Mobile провежда политика на постоянно развитие. MICROSOFT MOBILE СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРАВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОДОБРЕНИЯ НА ВСЕКИ ОТ ПРОДУКТИТЕ, ОПИСАНИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ, БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.


Microsoft Mobile не прави никакви декларации, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети лица приложения, които са предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то е предоставено „както е“.


Изтеглянето на карти, игри, музика и видеоклипове, както и качването на изображения и видеоклипове, може да е свързано с прехвърляне на голям обем данни. Вашият мобилен оператор може да ви таксува за преноса на данни. Наличността на определени продукти, услуги и функции може да се различава според региона. За повече подробности и за наличност на езикови опции се обърнете към местния търговец.


Бележка за FCC/Мексико

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на FCC. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. За повече информация посетете transition.fcc.gov. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Microsoft Mobile, могат да доведат до анулиране на правото на потребителя да използва това оборудване.


За да видите информацията от електронния етикет на устройството, плъзнете бързо надолу от горния край на екрана и докоснете Всички настройки > Екстри > Разширена информация. Етикетите съдържат информация, като например ИД на FCC, номер на IC (Канадската индустриална камара) и модел на устройството.


Думата марка и емблемите Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на марки от Microsoft Mobile е по лиценз.


Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който извършва лична дейност без търговска цел, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте www.mpegla.com (на английски език).


Марката aptX® и емблемата aptX са търговски марки на CSR plc или на някоя от групата нейни фирми и може да са регистрирани в една или повече юрисдикции.Свойства

ИД на статията: 10913 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)