ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА СОФТУЕР ОТ MICROSOFT

ФИЛМОВИ МОМЕНТИ НА MICROSOFT

Настоящите лицензионни условия представляват споразумение между Microsoft Corporation (или нейно свързано лице в региона, където живеете) и Вас. Моля, прочетете ги. Те се прилагат за посочения по-горе софтуер, който включва носителя, на който сте го получили, ако има такъв. Условията остават приложими за всички

 • актуализации,
 • допълнения,
 • Интернет-базирани услуги и
 • услуги за поддръжка на Microsoft

за този софтуер, освен ако други условия не ги придружават. В този случай се прилагат другите условия.

С използването на софтуера Вие приемате тези условия. Ако не ги приемате, не използвайте софтуера.

Както е описано по-долу, използването на някои услуги също се счита за съгласие от Ваша страна за изпращането на определена стандартна информация за компютъра за Интернет-базираните услуги.

Ако спазвате тези лицензионни условия, разполагате с посочените по-долу постоянни права.

 1. ПРАВА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И УПОТРЕБА.
  1. Инсталиране и употреба. Имате право да инсталирате и тествате колкото искате копия на софтуера на Вашите устройства.
  2. Включени програми на Microsoft. Софтуерът съдържа други програми на Microsoft. Настоящите лицензионни условия се прилагат към използването на тези програми от Ваша страна.
 2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИЦЕНЗИОННИ ИЗИСКВАНИЯ И/ИЛИ ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ.

  Мултимедийни елементи и шаблони. Имате право да копирате и използвате изображения, графични колекции, анимации, звуци, музика, форми, видеоклипове и шаблони, предоставени със софтуера и предназначени за подобна употреба, в документите и проектите, които създавате. Имате право да разпространявате тези документи и проекти за нетърговски цели. Ако искате да използвате тези мултимедийни елементи или шаблони за друга цел, посетете www.microsoft.com/permission, за да научите дали тази цел е позволена.
 3. ИНТЕРНЕТ-БАЗИРАНИ УСЛУГИ. Microsoft предоставя Интернет-базирани услуги със софтуера. Имаме право да ги променяме или отменяме по всяко време.
  1. Съгласие за Интернет-базирани услуги. Софтуерните функции, описани по-долу, се свързват с компютърни системи на Microsoft или на доставчик на услуги по интернет. В някои случаи ще получавате отделно известие при свързването им. В някои случаи имате право да изключите тези функции или да не ги използвате. За допълнителна информация относно тези функции вж. уеб сайта за поддръжка на Microsoft. С използването на тези функции Вие се съгласявате с предаването на тази информация. Microsoft няма да използва тази информация, за да Ви идентифицира или да се свързва с Вас.
   1. Информация за компютъра. Функциите по-долу използват интернет протоколи, които изпращат до подходящи системи информация за компютъра, като например Вашия IP адрес, типа на операционната система, името на браузъра и версията на софтуера, които ползвате, както и езиковия код на устройството, на което сте инсталирали софтуера. Microsoft използва тази информация, за да Ви предоставя Интернет-базирани услуги.
    1. Функции за уеб съдържание. Функциите в софтуера може да извличат сродно съдържание от Microsoft и да Ви го предоставят. Примери за тези функции са графични колекции, шаблони, онлайн обучения, онлайн помощ, съдействие и помощ за приложения. Можете да изберете да не използвате тези функции за уеб съдържание.
   2. Използване на информацията. Може да използваме информация за компютъра, за да подобряваме нашите услуги и софтуер. Може също така да я споделяме с трети лица, като например доставчици на хардуер и софтуер. Те може да използват информацията, за да подобряват собствените си продукти, които се изпълняват със софтуер на Microsoft.
  2. Злоупотреба с Интернет-базирани услуги. Нямате право да използвате тази услуга по никакъв начин, който може да й навреди или да попречи на други лица да я използват. Не може да използвате услугата, за да се опитвате да получите неупълномощен достъп до услуги, данни, акаунти или мрежи по какъвто и да е начин.
 4. ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗА. Софтуерът се лицензира, а не се продава. Настоящото споразумение Ви дава само определени права за използване на софтуера. Microsoft си запазва всички други права. Освен ако приложимото законодателство не Ви предоставя повече права, независимо от настоящото ограничение, имате право да използвате софтуера само съгласно изрично разрешеното в настоящото споразумение. Когато правите това, трябва да спазвате всички технически ограничения в софтуера, които позволяват да го използвате само по определени начини. Нямате право
  1. да разкривате резултатите от които и да е тестове на производителността на софтуера на трети лица без предварително писмено одобрение от Microsoft;
  2. да заобикаляте които и да е технически ограничения в софтуера;
  3. да подлагате на обратно проектиране, да декомпилирате или да декомпозирате софтуера освен и само в изрично установените въпреки настоящото ограничение законови рамки;
  4. да правите повече копия на софтуера от указаното в настоящото споразумение или разрешеното въпреки настоящото ограничение от приложимото законодателство;
  5. да публикувате софтуера за копиране от други лица;
  6. да отдавате под наем, на лизинг или да заемате софтуера;
  7. да прехвърляте софтуера или настоящото споразумение на трети лица; или
  8. да използвате софтуера за услуги за хостване на софтуер с търговска цел.
 5. АРХИВНО КОПИЕ. Имате право да направите едно архивно копие на софтуера. Имате право да използвате копието само за преинсталиране на софтуера.
 6. ДОКУМЕНТАЦИЯ. Всяко лице с валиден достъп до Вашия компютър или вътрешна мрежа има право да копира и използва документацията за Ваши вътрешни справочни цели.
 7. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОС. Софтуерът се регулира от законите и разпоредбите за износ на САЩ. Трябва да спазвате всички местни и международни закони и разпоредби за износ, които са приложими за софтуера. Тези закони включват ограничения относно местоназначения, крайни потребители и крайна употреба. За допълнителна информация вж. www.microsoft.com/exporting.
 8. УСЛУГИ ЗА ПОДДРЪЖКА. Тъй като този софтуер е "както е", не можем да предоставяме услуги за поддръжката му.
 9. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ. Настоящото споразумение и условията за допълненията, актуализациите, Интернет-базираните услуги и услугите за поддръжка, които използвате, съставляват цялостното споразумение за софтуера и услугите за поддръжка.
 10. ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ.
  1. САЩ. Ако сте придобили този софтуер в САЩ, настоящото споразумение се тълкува според законите на щата Вашингтон, които са приложими и за всички претенции за нарушаването му, независимо от евентуално противоречивите законови принципи. Законите на щата Ви на местоживеене регулират всички останали претенции, включително претенции по законите за защита на потребителите, законите за нелоялна конкуренция или вследствие на закононарушение.
  2. Извън САЩ. Ако сте придобили софтуера в която и да е друга страна, се прилагат законите на съответната страна.
 11. ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ. Настоящото споразумение описва определени законови права. Възможно е да имате други права съгласно законите на Вашата страна. Също така е възможно да имате права по отношение на лицето, от което сте придобили софтуера. Настоящото споразумение не променя Вашите права съгласно законите на страната Ви, ако тези закони не го разрешават.
 12. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ. Софтуерът се лицензира "както е". Вие поемате риска, свързан с използването му. Microsoft не предоставя никакви изрични гаранции или условия. Възможно е да имате допълнителни потребителски права или законови гаранции съгласно местните закони, които настоящото споразумение не може да променя. В степента, разрешена от местните закони на Вашата страна, Microsoft изключва подразбиращите се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел и ненарушение. ЗА АВСТРАЛИЯ: Вие имате законови гаранции съгласно Закона за защита на потребителите на Австралия и нищо от съдържащото се в настоящото споразумение няма за цел да засегне тези права.
 13. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ И ЩЕТИ. Имате право да получите компенсация от Microsoft и нейните доставчици само за преки щети в размер на 5,00 щ. д. Нямате право на компенсация за каквито и да е други щети, включително последващи щети, пропуснати ползи, специални, косвени или случайни щети.

  Това ограничение се отнася за

  • всичко, свързано със софтуера, услугите, съдържанието (включително кода) на интернет сайтове на трети лица или програми на трети лица; и

  • претенции за нарушение на договор, нарушение на гаранция или условие, строга отговорност, небрежност или друго закононарушение в степента, разрешена от приложимите закони.

  То също така се прилага дори ако Microsoft е знаела или е трябвало да знае за възможността за щетите. Горепосоченото ограничение или изключване може да не е приложимо за Вас, тъй като е възможно в страната Ви да не е разрешено изключването или ограничаването на случайни, последващи или други щети.

Свойства

ИД на статията: 11574 – Последен преглед: 22.06.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка