Команди за разпознаване на говор на Windows

Windows 10

Функцията за разпознаване на говор на Windows ви позволява да управлявате компютъра единствено с гласа си, без да ви е необходима клавиатура или мишка. Таблиците по-долу изброяват командите, които можете да използвате с функцията за разпознаване на говор.

Ако дадена дума или фраза е с получер шрифт, тя е пример. Заместете я с подобни думи, за да получите желаните резултати.

За информация относно начина на първоначалното настройване на функцията за разпознаване на говор вж. Използване на функцията за разпознаване на говор.


Общи команди за разпознаване на говор

За да направите това Кажете следното

Отваряне на „Старт“

„Старт“

Отваряне на Cortana


Press Windows C (Натисни Windows C)

Отваряне на търсенето

Press Windows S (Натисни Windows S)

Извършване на действие в приложение

Right-click; Press Windows Z; press ctrl B (Щракни с десен бутон; Натисни Windows Z; натисни ctrl B)

Избор на елемент по име

File; Start; View (Файл; Старт; Изглед)

Избор на елемент или икона

Click Recycle Bin; Click Computer; Click file name (Щракни върху Кошче; Щракни върху Компютър; Щракни върху име на файл)

Двукратно щракване върху елемент

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click file name (Щракни двукратно върху Кошче; Щракни двукратно върху Компютър; щракни двукратно върху име на файл)

Превключване на отворено приложение

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application (Превключи на Paint; Превключи на WordPad; Превключи на име на програма; Превключи приложение)

Превъртане в една посока

Превърти нагоре; Превърти надолу; Превърти наляво; Превърти надясно

Вмъкване на нов абзац или нов ред в документ

Нов абзац; Нов ред

Избор на дума в документ

Select word (Избери дума)

Избор на дума и стартиране на коригирането й

Correct word (Коригирай дума)

Избор и изтриване на конкретни думи

Delete word (Изтрий дума)

Показване на списък с приложими команди

Какво мога да кажа?

Актуализиране на списъка с наличните в момента гласови команди

Обнови гласовите команди

Включване на режима на слушане

Започни слушането

Изключване на режима на слушане

Спри слушането

Преместване на лентата за микрофон за разпознаването на говор

Премести разпознаването на говор

Намаляване на лентата за микрофона

Намали разпознаването на говор

Команди за диктовка

За да направите това Кажете следното

Вмъкване на нов ред в документа

Нов ред

Вмъкване на нов абзац в документа

Нов абзац

Вмъкване на раздел

Раздел

Вмъкване на изписана с букви дума (например вмъкване на думата „запетая“ вместо препинателния знак)

Literal word (Изписана с букви дума)

Вмъкване на цифровата форма на число (например вмъкване на 3 вместо думата „три“)

Numeral number (Изписано с цифри число)

Поставяне на курсора пред конкретна дума

Go to word (Отиди на дума)

Поставяне на курсора след конкретна дума

Go after word (Отиди след дума)

Липса на вмъкване на интервал преди следващата дума

Без интервал

Отиване в началото на текущото изречение

Отиди в началото на изречението

Отиване началото на текущия абзац

Отиди в началото на абзаца

Отиване в началото на текущия документ

Отиди в началото на документа

Отиване в края на текущото изречение

Отиди в края на изречението

Отиване в края на текущия абзац

Отиди в края на абзаца

Отиване в края на текущия документ

Отиди в края на документа

Избор на дума в текущия документ

Select word (Избери дума)

Избор на диапазон от думи в текущия документ

Select word range; Select word through word (Избери диапазон от думи; Избери дума до дума)

Избор на целия текст в текущия документ

Избери всички

Избор на брой думи преди позицията на курсора

Select previous 20 words; Select previous 10 words (Избери предишните 20 думи; Избери предишните 10 думи)

Избор на брой думи след позицията на курсора

Select next 20 words; Select next 10 words (Избери следващите 20 думи; Избери следващите 10 думи)

Избор на последния продиктуван текст

Избери това

Изчистване на селекцията на екрана

Изчисти селекцията

Превръщане на първата буква на дадена дума в главна

Caps word (Главна буква в дума)

Превръщане на всички букви на дадена дума в главни

All caps word (Всички букви главни в дума)

Превръщане на всички букви на дадена дума в малки

No caps word (Без главни букви в дума)

Промяна на определен брой думи да бъдат с главни букви

Change next 10 words to uppercase (Промени следващите 10 думи с главни букви)

Промяна на определен брой думи да бъдат с малки букви

Change next 10 words to lowercase (Промени следващите 10 с малки букви)

Изтриване на предишното изречение

Изтрий предишното изречение

Изтриване на следващото изречение

Изтрий следващото изречение

Изтриване на предишния абзац

Изтрий предишния абзац

Изтриване на следващия абзац

Изтрий следващия абзац

Изтриване на избрания или последния продиктуван текст

Изтрий това

Команди за клавиатурата

За да направите това Кажете следното

Натискане на клавиш или комбинация от клавиши

Press keyboard key; Press A; Press capital B; Press Shift plus A; Press Ctrl plus A (Натисни клавиш от клавиатурата; Натисни A; Натисни главно B; Натисни Shift плюс A; Натисни Ctrl плюс A)

Натискане на определени клавиши от клавиатурата, без първо да казвате „натисни“

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


Команди за препинателни знаци и специални символи

За да вмъкнете това Кажете следното

,

Запетая

;

Точка и запетая

.

Точка; Десетичен знак

:

Colon (Двоеточие)

"

Open double quote; Open quote (Отваряща двойна кавичка; Отваряща кавичка)

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas (Затваряща двойна кавичка; Затваряща кавичка; Затварящи кавички)

'

Apostrophe (Апостроф)

'

Open single quote (Отваряща единична кавичка)

'

Close single quote (Затваряща единична кавичка)

>

Знак за по-голямо

<

Знак за по-малко

/

Наклонена черта

\

Обратно наклонена черта

~

Тилда

@

Знак „ат“

!

Удивителен знак; Възклицателен знак

?

Въпросителен знак

#

Знак „диез“; Знак за лира

$

Знак за долар

%

Знак за процент

^

Карета

(

Отваряща скоба; Лява скоба

)

Затваряща скоба; Дясна скоба

_

Подчертаване

-

Hyphen; Minus sign; Dash (Тире за пренос; Знак минус; Тире)

-

En dash (Средно тире)

-

Em dash (Дълго тире)

=

Знак за равенство

+

Знак плюс

{

Отваряща фигурна скоба; Отваряща къдрава скоба

}

Затваряща фигурна скоба; Затваряща къдрава скоба

[

Отваряща квадратна скоба; Лява квадратна скоба

]

Затваряща квадратна скоба; Дясна квадратна скоба

|

Вертикална черта

:-)

Усмихнато лице

:-(

Намръщено лице

;-)

Намигане

Знак за търговска марка

¾

Знак за три четвърти

¼

Знак за една четвърт

½

Знак за една втора

£

Знак за лира стерлинг

&

Амперсанд; Знак „и“

*

Звездичка

//

Двойна наклонена черта

`

Обратна единична кавичка

<

Отваряща ъглова скоба

>

Затваряща ъглова скоба

±

Знак плюс-минус

«

Отваряща ъглова кавичка

»

Затваряща ъглова кавичка

×

Знак за умножение

÷

Знак за деление

¢

Знак за цент

¥

Знак за йена

§

Знак за параграф

©

Знак за авторско право

®

Знак за регистрирана марка; Знак за регистрирана търговска марка

°

Знак за градус

Paragraph sign (Знак за абзац)

...

Ellipsis; Dot dot dot (Многоточие; Точка точка точка)

ƒ

Знак за функция


Команди за Windows и приложения

За да направите това Кажете следното

Избор на елемент по име

File; Start; View (Файл; Старт; Изглед)

Избор на елемент или икона

Click Recycle Bin; Click Computer; Click file name (Щракни върху Кошче; Щракни върху Компютър; Щракни върху име на файл)

Двукратно щракване върху елемент

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click folder name (Щракни двукратно върху Компютър; Щракни двукратно върху Кошче; Щракни двукратно върху име на папка)

Щракване с десен бутон върху елемент

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click folder name (Щракни с десен бутон върху Компютър; Щракни с десен бутон върху Кошче; Щракни с десен бутон върху име на папка)

Намаляване на всички прозорци, за да се покаже работният плот

Покажи работния плот

Избор на нещо, което не знаете как се нарича

Покажи номера (На екрана ще се показват номера за всеки елемент от активния прозорец. Кажете номера на съответния елемент, за да го изберете.)

Избор на номериран елемент

19 OK; 5 OK

Двукратно щракване върху номериран елемент

Double-click 19; Double-click 5 (Щракни двукратно върху 19; Щракни двукратно върху 5)

Щракване с десен бутон върху номериран елемент

Right-click 19; Right-click 5 (Щракни с десен бутон върху 19; Щракни с десен бутон върху 5)

Отваряне на приложение

Open Paint; Open WordPad; Open app name (Отвори Paint; Отвори WordPad; Отвори име на приложение)

Превключване на отворено приложение

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to app name; Switch application (Превключи на Paint; Превключи на WordPad; Превключи на име на приложение; Превключи приложение)

Затваряне на приложение

Close that; Close Paint; Close Documents (Затвори това; Затвори Paint; Затвори Документи)

Намаляване

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents (Намали това; Намали Paint; Намали Документи)

Увеличаване

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents (Увеличи това; Увеличи Paint; Увеличи Документи)

Възстановяване

Restore that; Restore Paint; Restore Documents (Възстанови това; Възстанови Paint; Възстанови Документи)

Изрязване

Изрежи това; Изрежи

Копиране

Копирай това; Копирай

Поставяне

Постави

Изтриване

Изтрий това; Изтрий

Отмяна

Отмени това; Задраскай това; Отмени

Превъртане в една посока

Превърти нагоре; Превърти надолу; Превърти надясно; Превърти наляво

Превъртане на определен брой страници

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages (Превърти 2 страници надолу; Превърти 10 страници нагоре)

Превъртане на определен брой други единици

Scroll up 5; Scroll down 7 (Превърти 5 нагоре; Превърти 7 надолу)

Преминаване към дадено поле във формуляр или приложение

Go to field name; Go to Subject; Go to Address; Go to cc (Отиди на име на поле; Отиди на Тема; Отиди на Адрес; Отиди на як)


Команди за използване на мишката

За да направите това Кажете следното

Показване на мрежата на мишката

Мрежа на мишката

Преместване на показалеца на мишката в центъра на произволно квадратче от мрежата на мишката

Number of the square; 1; 7; 9 (Номер на квадратчето; 1; 7; 9)

Избор на квадратче от мрежата на мишката

Click number of the square (Щракни върху номер на квадратчето)

Избор на елемент за плъзгане с мишката

Номер на квадратчето, където се показва елементът (последван от) mark (отметка); 3 mark; 7 mark; 9 mark (3 отметка; 7 отметка; 9 отметка)

Избор на област в мрежата на мишката, където искате да плъзнете елемента

Номер на квадратчето, където искате да плъзнете елемента (последван от) click (щракване); 4 click; 5 click; 6 click (4 щракване; 5 щракване; 6 щракване)


Windows 7

Можете да отпечатате тази тема за бърза справка, докато използвате функцията за разпознаване на говор на Windows.

Как да използвам функцията за разпознаване на говор?

За да използвате разпознаване на говор, първото нещо, което трябва да направите, е да го настроите на вашия компютър. Когато сте готови да използвате разпознаването на говор, трябва да говорите с прости и кратки команди. Таблиците по-долу включват някои от по-често използваните команди.

Отваряне на програмата за разпознаване на говор

  1. Отворете програмата за разпознаване на говор, като щракнете върху бутона Старт

    Изображение на бутона „Старт“
    > Всички програми > Аксесоари > Улеснен достъп, след което щракнете върху Разпознаване на говор в Windows.

  2. Кажете „start listening“ („стартиране на слушане“) или щракнете върху бутона Микрофон, за да стартирате режима на слушане.


Общи команди за разпознаване на говор

Често използвани команди

В таблицата по-долу са описани някои от най-често използваните команди за разпознаване на говор. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да направите това Кажете следното

Щракване върху елемент по име

Click File; Start; View (Щракни върху Файл; Старт; Изглед)

Щракване върху елемент

Click Recycle Bin; Click Computer; Click file name (Щракни върху Кошче; Щракни върху Компютър; Щракни върху име на файл)

Двукратно щракване върху елемент

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click file name (Щракни двукратно върху Кошче; Щракни двукратно върху Компютър; щракни двукратно върху име на файл)

Превключване на отворена програма

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application (Превключи на Paint; Превключи на WordPad; Превключи на име на програма; Превключи приложение)

Превъртане в една посока

Превърти нагоре; Превърти надолу; Превърти наляво; Превърти надясно

Вмъкване на нов абзац или нов ред в документ

Нов абзац; Нов ред

Избор на дума в документ

Select word (Избери дума)

Избор на дума и стартиране на коригирането й

Correct word (Коригирай дума)

Избор и изтриване на конкретни думи

Delete word (Изтрий дума)

Показване на списък с приложими команди

Какво мога да кажа?

Актуализиране на списъка с наличните в момента гласови команди

Refresh speech commands (Обнови гласовите команди)

Включване на режима на слушане на компютъра

Start listening (Започни да слушаш)

Изключване на режима на слушане на компютъра

Stop listening (Спри да слушаш)

Преместване на лентата за микрофон за разпознаването на говор

Премести разпознаването на говор

Намаляване на лентата за микрофона

Minimize speech recognition (Намали разпознаването на говор)

Прегледате съдържанието на помощта и поддръжката за Windows за конкретни задачи

How do I do something? (Как да направя нещо?)

Кажете например „How do I install a printer?“ (Как да инсталирам принтер) и ще получите списък с помощни теми.

Имайте предвид, че тази команда е налична само ако използвате програмата за разпознаване на говор на английски език (САЩ). За повече информация вж. Задаване на опциите за разпознаване на говор.

Диктовка

Команди за работа с текст

Таблицата по-долу показва команди за използване на функцията за разпознаване на говор за работа с текст. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да направите това Кажете следното

Вмъкване на нов ред в документа

Нов ред

Вмъкване на нов абзац в документа

Нов абзац

Вмъкване на раздел

Tab

Вмъкване на изписаната с букви дума за следващата команда (можете например да вмъкнете думата „запетая“, вместо пунктуационния знак)

Literal word (Изписана с букви дума)

Вмъкване на цифровата форма на число

Numeral number (Изписано с цифри число)

Поставяне на курсора пред конкретна дума

Go to word (Отиди на дума)

Поставяне на курсора след конкретна дума

Go after word (Отиди след дума)

Липса на вмъкване на интервал преди следващата дума

No space (Без интервал)

Преминаване към началото на изречението, в което е позициониран курсорът

Go to start of sentence (Отиди в началото на изречението)

Преминаване към началото на абзаца, в който е позициониран курсорът

Go to start of paragraph (Отиди в началото на абзаца)

Преминаване в началото на документа

Go to start of document (Отиди в началото на документа)

Преминаване в края на изречението, в което е позициониран курсорът

Go to end of sentence (Отиди в края на изречението)

Преминаване в края на абзаца, в който е позициониран курсорът

Go to end of paragraph (Отиди в края на абзаца)

Отиване в края на текущия документ

Go to end of document (Отиди в края на документа)

Избор на дума в текущия документ

Select word (Избери дума)

Избор на диапазон от думи в текущия документ

Select word range; Select word through word (Избери диапазон от думи; Избери дума до дума)

Избор на целия текст в текущия документ

Избери всички

Избор на брой думи преди позицията на курсора

Select previous 20 words; Select previous 10 words (Избери предишните 20 думи; Избери предишните 10 думи)

Избор на брой думи след позицията на курсора

Select next 20 words; Select next 10 words (Избери следващите 20 думи; Избери следващите 10 думи)

Избор на последния продиктуван текст

Избери това

Изчистване на селекцията на екрана

Clear selection (Изчисти селекцията)

Превръщане на първата буква на думата в главна

Caps word (Главна буква в дума)

Превръщане на всички букви на думата в главни

All caps word (Всички букви главни в дума)

Превръщане на всички букви на думата в малки

No caps word (Без главни букви в дума)

Промяна на определен брой думи да бъдат с главни букви

Change next 10 words to uppercase (Промени следващите 10 думи с главни букви)

Промяна на определен брой думи да бъдат с малки букви

Change next 10 words to lowercase (Промени следващите 10 с малки букви)

Изтриване на предишното изречение

Изтрий предишното изречение

Изтриване на следващото изречение

Изтрий следващото изречение

Изтриване на предишния абзац

Изтрий предишния абзац

Изтриване на следващия абзац

Изтрий следващия абзац

Изтриване на избрания или последния продиктуван текст

Delete that (Изтрий това)

Клавиши от клавиатурата

Команди за клавиши от клавиатурата

Таблицата по-долу показва команди за използване на функцията за разпознаване на говор за натискане на клавиши от клавиатурата. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да направите това Кажете следното

Натискане на клавиш от клавиатурата

Press keyboard key; Press a; Press capital b; Press Shift plus a; Press Ctrl plus a (Натисни клавиш от клавиатурата; Натисни a; Натисни главно b; Натисни Shift плюс a; Натисни Ctrl плюс a)

Натискане на определени клавиши от клавиатурата, без първо да казвате „натисни“

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page down; Home; End; Tab


Препинателни знаци и специални символи

Команди за препинателни знаци и специални символи

Таблицата по-долу показва команди за използване на функцията за разпознаване на говор за вмъкване на препинателни знаци и специални символи. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да покажете това Кажете следното

,

Запетая

;

Точка и запетая

.

Точка; Десетичен знак

:

Colon (Двоеточие)

"

Open double quote; Open quote (Отваряща двойна кавичка; Отваряща кавичка)

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas (Затваряща двойна кавичка; Затваряща кавичка; Затварящи кавички)

'

Apostrophe (Апостроф)

'

Open single quote (Отваряща единична кавичка)

'

Close single quote (Затваряща единична кавичка)

>

Знак за по-голямо

<

Знак за по-малко

/

Наклонена черта

\

Обратно наклонена черта

~

Тилда

@

Знак „ат“

!

Удивителен знак; Възклицателен знак

?

Въпросителен знак

#

Знак „диез“; Знак за лира

$

Знак за долар

%

Знак за процент

^

Карета

(

Отваряща скоба; Лява скоба

)

Затваряща скоба; Дясна скоба

_

Подчертаване

-

Тире за пренос; Знак минус; Тире

Средно тире

Дълго тире

=

Знак за равенство

+

Знак плюс

{

Отваряща фигурна скоба; Отваряща къдрава скоба

}

Затваряща фигурна скоба; Затваряща къдрава скоба

[

Отваряща квадратна скоба; Лява квадратна скоба

]

Затваряща квадратна скоба; Дясна квадратна скоба

|

Вертикална черта

:-)

Усмихнато лице

:-(

Намръщено лице

;-)

Намигане

Знак за търговска марка

¾

Three quarter sign (Знак три четвърти)

¼

One quarter sign (Знак една четвърт)

½

One half sign (Знак една втора)

£

Знак за лира стерлинг

&

Амперсанд; Знак „и“

*

Звездичка

//

Двойна наклонена черта

`

Обратна единична кавичка

<

Отваряща ъглова скоба

>

Затваряща ъглова скоба

±

Знак плюс-минус

«

Отваряща ъглова кавичка

»

Затваряща ъглова кавичка

×

Знак за умножение

÷

Знак за деление

¢

Знак за цент

¥

Знак за йена

§

Знак за параграф

©

Знак за авторско право

®

Registered sign, Registered trademark sign (Знак за регистрирана марка)

°

Знак за градус

Paragraph sign (Знак за абзац)

...

Ellipsis; Dot dot dot (Многоточие; Точка точка точка)

ƒ

Function sign (Знак за функция)

Контроли

Команди за използване на общи контроли

Таблицата по-долу показва команди за използване на функцията за разпознаване на говор за извършване на задачи в Windows. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да направите това Кажете следното

Щракване върху елемент чрез изричане на името му

File; Edit; View; Save; Bold (Файл; Редактиране; Преглед; Запиши; Получер)

Щракване върху елемент

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close (Щракни върху Файл; Щракни върху Получер; Щракни върху Запиши; Щракни върху Затвори)

Двукратно щракване върху елемент

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click folder name (Щракни двукратно върху Компютър; Щракни двукратно върху Кошче; Щракни двукратно върху име на папка)

Щракване с десен бутон върху елемент

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click folder name (Щракни с десен бутон върху Компютър; Щракни с десен бутон върху Кошче; Щракни с десен бутон върху име на папка)

Намаляване на всички прозорци, за да се покаже работният плот

Show desktop (Покажи работния плот)

Щракване върху елемент, чието име не знаете

Show numbers (Покажи номера) (На екрана ще се покажат номера за всеки елемент от активния прозорец. Кажете номера на съответния елемент, за да го щракнете върху него.)

Щракване върху номериран елемент

19 OK; 5 OK

Двукратно щракване върху номериран елемент

Double-click 19; Double-click 5 (Щракни двукратно върху 19; Щракни двукратно върху 5)

Щракване с десен бутон върху номериран елемент

Right-click 19; Right-click 5 (Щракни с десен бутон върху 19; Щракни с десен бутон върху 5)

Прозорци

Команди за работа с прозорци

Таблицата по-долу показва команди за използване на функцията за разпознаване на говор за работа с прозорци и програми. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да направите това Кажете следното

Отваряне на програма

Open Paint; Open WordPad; Open program name (Отвори Paint; Отвори WordPad; Отвори име на програма)

Превключване на отворена програма

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to program name; Switch application (Превключи на Paint; Превключи на WordPad; Превключи на име на програма; Превключи приложение)

Затваряне на програма

Close that; Close Paint; Close Documents (Затвори това; Затвори Paint; Затвори Документи)

Намаляване

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents (Намали това; Намали Paint; Намали Документи)

Увеличаване

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents (Увеличи това; Увеличи Paint; Увеличи Документи)

Възстановяване

Restore that; Restore Paint; Restore Documents (Възстанови това; Възстанови Paint; Възстанови Документи)

Изрязване

Изрежи това; Изрежи

Копиране

Копирай това; Копирай

Поставяне

Постави

Изтриване

Изтрий това; Изтрий

Отмяна

Отмени това; Задраскай това; Отмени

Превъртане в една посока

Превърти нагоре; Превърти надолу; Превърти надясно; Превърти наляво

Превъртане на определен брой страници

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages (Превърти 2 страници надолу; Превърти 10 страници нагоре)

Превъртане на определен брой други единици

Scroll up 5; Scroll down 7 (Превърти 5 нагоре; Превърти 7 надолу)

Преминаване към дадено поле във формуляр или програма

Go to field name; Go to Subject; Go to Address; Go to Cc (Отиди на име на поле; Отиди на Тема; Отиди на Адрес; Отиди на Як)

Щракване върху произволно място на екрана

Команди за щракване върху произволно място на екрана

Таблицата по-долу показва команди за използване на функцията за разпознаване на говор за щракване върху произволно място на екрана. Думите в курсив означават, че можете да кажете много различни неща вместо примерната дума или фраза и да получите полезни резултати.

За да направите това Кажете следното

Показване на мрежата на мишката

Mousegrid (Мрежа на мишката)

Преместване на показалеца на мишката в центъра на произволно квадратче от мрежата на мишката

Номер – или номерана квадратче; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Щракване върху произволно квадратче от мрежата на мишката

Click number of the square (Щракни върху номер на квадратчето)

Избор на елемент за плъзгане с мрежата на мишката

Номер – или номерана квадратчето, където се намира елементът; 3, 7, 9 (последван от) mark (отметка)

Избор на област, където искате да плъзнете елемента с мрежата на мишката

Номер – или номерана квадратчето, където искате да плъзнете елемента; 4, 5, 6 (последван от) click (щракване)


Свойства

ИД на статията: 12427 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка