Споразумение за използване на услуги на Microsoft

Трябва да прочетете и отпечатате този документ за бъдеща справка.

Споразумение за услуги на Microsoft

ЗАКУПУВАЙКИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ УСЛУГИТЕ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБ САЙТА, КАКТО И С НАЛИЧНИТЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ЗА УСЛУГИ ПРАВИЛА, КАТО ВСИЧКИ ТЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В И СА ЧАСТ ОТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

СЪЩО ТАКА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И РАЗБРАЛИ ВСИЧКИ КЛАУЗИ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. В СЛУЧАЙ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И ВАШЕТО ТЕКУЩО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УСЛУГИ НА MICROSOFT (АКО ИМА ТАКОВА), ВАЖАТ ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА НА ТЕКУЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УСЛУГИ НА MICROSOFT. Ако не приемате да се обвързвате с това споразумение, се свържете с нас в рамките на 72 часа от покупката, за да ви възстановим платената сума, като не използвайте услугите.

Това Споразумение за услуги на Microsoft (“споразумението”) се сключва между лицето, което поръчва услугите ("вие" или "вас"), и най-близкия представител на Microsoft във вашата страна или регион, освен ако сме посочили друго в раздел 9 по-долу ("ние", "нас" или "наш"). "Представител" означава всяко юридическо лице, което е ваша или наша собственост, на което сте собственост вие или ние, или което е обща собственост на вас или нас. "Собственост" означава повече от 50% собственост.

Правила и условия

1. Услуги. Съгласни сме да предоставяме по приемлив търговски начин закупените от вас услуги, както е описано в приложеното в уеб сайта на услугите (наричано още "ръководство за услуги"). URL адресът на уеб сайта на ръководството за услуги е на следния адрес: http://support.microsoft.com. Ако по някаква причина URL адресът бъде променен, ще ви предоставим новия URL адрес по ваше искане.

Употребата на услугите от ваша страна се подчинява на това споразумение, както и на ръководството за услуги, което е включено за справка към това споразумение. В случай на несъответствие между това споразумение и ръководството за услуги, важи настоящото споразумение.

При предоставянето на услуги ние разчитаме на вашето пълно и своевременно съдействие, както и на точност и пълнота на предоставената от вас информация.

2. Собственост и лицензия.

a. Поправки. Предоставяме ви ограничена, непрекъсваща, напълно платена лицензия за използване или възпроизвеждане на корекцията, предоставена ви от наше назначено длъжностно лице, само за ваша вътрешна употреба. Корекциите не могат да бъдат препродавани или разпространявани на трети несвързани лица. Ако в настоящето не е предвидено друго, лицензионните права за корекциите се подчиняват на лицензионното споразумение на съответния продукт, или (ако корекцията не е предоставена за конкретен продукт) на други предоставени от нас правила за използване. Използването на този продукт се подчинява на съответното лицензионно споразумение за този продукт. Ваша е отговорността да заплатите съответните такси за лицензирането на продукта. "Продукт(и)" означава компютърен програмен код, уеб-базирани услуги или материали, включени в официално издадени предпускови или бета продукти (лицензирани срещу заплащане или безплатни), както и производни на по-горните, които ние или наше назначено служебно лице ви е предоставило с лицензия, публикувана от нас, наши представители или други трети лица. "Корекции" означава корекции за продукти, които издаваме по принцип (като официални сервизни пакети за продукти), или които ние или наше назначено служебно лице ви предоставяме при извършване на определени услуги (като временни решения, кръпки, спешни корекции, актуализации, корекции за грешки, бета корекции и бета компилации), както и всички производни на по-горното. Нямате право да променяте, пресъздавате, декомпилирате, деасемблирате или променяте името на файла, или да комбинирате предоставените ви корекции с който и да е компютърен програмен код, който не е на Microsoft.
б. Досегашни разработки. Всички права в базирани или не на компютърен програмен код писмени материали ("материали"), които са разработени или получени по друг начин от нас, за нас, наши представители или за вас, или ваши представители, без отношение към настоящото споразумение ("досегашни разработки") остават изцяло собственост на страната, която предоставя досегашните разработки. В рамките на изпълнението на услугите всяка страна предоставя временно на другата (и съответно на нашите контрагенти) ограничена лицензия за използване, възпроизвеждане и промяна на нейните досегашни разработки, предоставени единствено и само за изпълнението на съответните услуги. Предоставяме ви ограничена, подновяваща се и напълно платена лицензия за използване, възпроизвеждане и промяна (ако е възможно) на досегашните разработки (без продукти) във формата, в която са ви предоставени от нас и в която остават след края на изпълнението на услугите за използване с разработки на продукти (ако е възможно). Предоставените за досегашните ни разработки лицензионни права са ограничени до вашата вътрешна употреба и не могат да бъдат препродавани или разпространявани на други трети несвързани лица.
в. Разработки. Предоставяме ви ограничено и постоянно право да използвате, възпроизвеждате и променяте който и да е компютърен програмен код или материал (освен тези на корекции и досегашни разработки), който оставяме при вас в края на изпълнението на услугите ("разработки"), само за ваша вътрешна употреба. Разработките не могат да бъдат препродавани или разпространявани на трети несвързани лица.
г. Примерен код. В допълнение на указаните по-горе права в раздела "Разработки", имате също така неизключително и постоянно право да възпроизвеждате или разпространявате обектния код на който и да е компютърен програмен код, предоставен от нас с цел илюстриране ("примерен код"), при условие че приемате следното: (i) да не използвате нашето име, емблема или търговски марки, за да продавате вашия компютърен продукт, в който е вграден примерният код; (ii) да включите валидна бележка за авторските права към вашия компютърен продукт, в който е вграден примерният код; (iii) да не допускате вреди, да защитавате и обезщетявате нас и нашите доставчици при евентуални претенции или съдебни дела, вкл. адвокатски такси, във връзка с използването и разпространението на примерния код.
д. Лицензионни ограничения за открит изходен код. Тъй като някои лицензионни правила на трети страни изискват компютърният код (i) да се разпространява на трети страни като първичен код; (ii) да се лицензира на трети страни с цел създаване на производни продукти; или (iii) да се разпространява безплатно на трети страни (събирателно "лицензионни правила за открит изходен код"), лицензионните правила, които всяка една страна е предоставила към съответния компютърен програмен код (или към асоциираната с тях интелектуална собственост), не включват лицензия, право, възможност или пълномощие да включвате, променяте, обединявате и/или разпространявате този компютърен програмен код с който и да е друг такъв код, така че чуждият компютърен програмен код да стане предмет на дадени лицензионни правила за открит изходен код.
Освен това, всяка страна гарантира, че няма да предостави или даде на другата страна компютърен програмен код, който се подчинява на дадени лицензионни правила за открит изходен код.
е. Права на представители. Можете да сублицензирате на ваши представители правата в този раздел, но те нямат право от своя страна да сублицензират тези права, като те също така трябва да спазват лицензионните правила, описани в настоящето.
ж. Запазени права. Всички права, които не са изрично предоставени в този раздел, са запазени.

3. Поверителност. Правилата и условията на това споразумение за поверителни, като ако дадена или цялата информация е определена от някоя от страните като "поверителна" и/или "лична", или ако тя при всички случаи трябва да се третира като поверителна и/или лична ("поверителна информация”), тази информация няма да се разпространява от приемащата страна на трето лице без изричното съгласие на другата страна, освен в съответствие с правилата на настоящото споразумение за срок от пет (5) години след датата на разпространението й. Тези задължения за поверителност не важат за информация, която: (i) е станала известна на приемащата страна от източник, различен от другата страна, освен в случай на нарушение на задължение за поверителност от същата страна; (ii) е или е станала достъпна на неограничен брой лица, по начин, различен от нарушение от приемащата страна; или (iii) е разработена със собствени усилия от приемащата страна. Можем да използваме техническата информация, която извличаме при предоставяне на услугите, свързани с нашите продукти, с цел разрешаване на проблеми, отстраняване на неизправности, подобряване на характеристиките на продуктите и корекции, както и за нашата база с ноу-хау. Ние приемаме да не ви идентифицираме лично и да не разкриваме ваша поверителна информация в която и да е част от нашата база знания.

4. ГАРАНЦИИ, ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ.

a. БЕЗ ГАРАНЦИЯ. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, НИЕ ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ УСТАНОВЕНИ ПРЕДСТАВЯНИЯ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕДСТАВЯНИЯ, ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАГЛАВИЕ, НЕНАРУШЕНИЕ, ЗАДОВОЛИТЕЛНО СЪСТОЯНИЕ ИЛИ КАЧЕСТВО, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НАС УСЛУГИ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ.
б. Прилагане на местни закони. Ако според приложимите закони има подразбиращи се условия, въпреки изключенията и ограниченията в настоящото споразумение, вашето обезщетение е ограничено в рамките на допустимото от приложимите закони по отношение на услугите, като: (i) услугите се предоставят отново; или (ii) се възстановяват разходите по предоставянето им (ако има такива), като в случай на наличие на продукти, те: (i) се заменят; или (ii) се поправят дефектите в тях. Редът на предоставяне на тези ограничени обезщетения се определя от нас.

5. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН: 1) ЦЯЛАТА НАША ОТГОВОРНОСТ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ПЛАТЕНАТА ОТ ВАС СУМА ЗА СЪОТВЕТНИТЕ УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНАТА ЗА ВАШИЯ ИСК; 2) НИТО ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ДРУГАТА ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ БИЗНЕС ЗАГУБИ, СВЪРЗАНИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, УСЛУГИ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ НАС МАТЕРИАЛИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ДОРИ АКО ПРЕДВАРИТЕЛНО СМЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, ИЛИ ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ Е БИЛА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДВИДЕНА, КАТО СЪЩО ТАКА 3) В СЛУЧАЙ, ЧЕ СМЕ ВИ ПРЕДОСТАВИЛИ НЯКАКВИ УСЛУГИ БЕЗПЛАТНО, ЦЯЛАТА НАША ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС НЕ НАДХВЪРЛЯ 5,00 ЩАТСКИ ДОЛАРА ИЛИ ТЕХНИЯ СЪОТВЕТЕН ЕКВИВАЛЕНТ ВЪВ ВАШАТА СТРАНА. ТОВА ИЗКЛЮЧЕНИЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ НЕ ВАЖИ И ЗА ДВЕТЕ СТРАНИ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА НЕЙНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ПРАВА ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ДРУГАТА СТРАНА, ИЛИ (В СЛУЧАЙ НА ИЗМАМА) ПРИ ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ УМИШЛЕНИ НЕПРАВОМЕРНИ ДЕЙСТВИЯ, ИЛИ В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ИЛИ ЛИЧНА ТРАВМА, ПРИЧИНЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА ТАЗИ НЕБРЕЖНОСТ НА ДРУГАТА СТРАНА. ТЪЙ КАТО НЯКОИ ЩАТИ И ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА КОСВЕНИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.

6. ДАНЪЦИ. Сумата, която трябва да ни бъде изплатена според това споразумение, не включва съответните чуждестранни, федерални, щатски, областни, местни, общински или други държавни данъци (включително, но не само, съответните добавени стойности или данъци при продажба или за използване), които дължите в резултат на приемане на това споразумение. Не носим отговорност за каквито и да е данъци, които вие сте длъжни да заплатите по закон. Вие носите финансова отговорност за всички такива данъци (включително, но не само, данъци върху чистия или брутен доход и/или данъци за недвижимо имущество).

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ. Това споразумение може да бъде прекратено от която и да е страна, когато другата страна: (i) e в съществено нарушение или с просрочено задължение, което не е уредено в рамките на 30 календарни дни след това нарушение; или (ii) не успее да заплати дадена фактура, след като са изминали повече от 60 календарни дни от получаването й. Вие приемате да заплатите всички такси по дадени предоставени услуги и направени разходи.

8. Други разпоредби. Настоящото споразумение представлява цялото споразумение между страните по отношение неговото предназначение и превъзхожда всякакви други предишни или междувременни комуникации. Всички съобщения, оторизации и заявки, направени във връзка с това споразумение, трябва да ни бъдат изпращани по поща, експресен куриер или факс на указаните и при двете страни адреси. Съобщенията се считат за доставени на датата, указана на обратната разписка от пощата или куриера, или на потвърждението за доставка по факса. Нямате право да подписвате това споразумение без нашето писмено съгласие, което съгласие няма да бъде отказвано безпричинно. Вие и ние приемаме да съблюдаваме всички международни и местни закони, които имат отношение към настоящото споразумение. Настоящото споразумение се подчинява на законодателството на щата Вашингтон, ако услугите са закупени в САЩ, или на законодателството на Ирландия, ако услугите са закупени в страна или регион в Европа, Близкия изток или Африка, или на законодателството на юрисдикцията, където се намира представителството, предоставящо услугите, ако те са закупени извън САЩ и Европа, Близкия изток или Африка. Всякакви действия, произлизащи от настоящото споразумение, ще се разглеждат от федерален или щатски съд в щата Вашингтон, ако услугите са закупени в САЩ, в съдилищата на Ирландия, ако услугите са закупени в страна или регион в Европа, Близкия изток или Африка, или в съответните съдилища на страната, където се намира представителството, предоставящо услугите, ако те са закупени извън САЩ и Европа, Близкия изток или Африка. Независимо от това, това не пречи на някоя от страните да потърси обезщетение при нарушаване на права за интелектуална собственост или при на задължения за поверителност в съответната страна. Всички раздели за ограничения за използване, такси, поверителност, собственост и лицензия, липса на гаранции, ограничения на отговорността, прекратяване и други на настоящото споразумение, важат и при прекратяване или изтичане на срока на това споразумение. Ако според съда определена част от това споразумение е незаконна, невалидна или неприложима, действието на останалите условия остава в пълна сила, като страните трябва да направят поправки на съответните клаузи до пълното съответствие със закона. Никой отказ от нарушение на настоящото споразумение не може да представлява отказ за което и да е друго нарушение, като отказът няма ефект, ако не е в писмен вид и е подписан от упълномощен представител на страната, която прави отказа. Освен за заплащане на дължимите суми, никоя страна не носи отговорност за забава на изпълнение или за неизпълнение при форсмажорни обстоятелства. По изрично желание на страните, това споразумение е изготвено на английски език.

9. КОНТРАГЕНТ НА MICROSOFT. Представляващата Microsoft страна по този договор е Microsoft Regional Sales Corporation, ако се намирате в една от следните държави/региони: Австралия, Бангладеш, Хонконг, Индия, Индонезия, Корея, Малайзия, Нова Зеландия, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Тайван, Тайланд и Виетнам. В случай, че се намирате в някоя от държавите в Европа, Близкия Изток или Африка, тази страна е Microsoft Ireland Operations, Limited.

 

Последна актуализация:юни 2007 г.  

Свойства

ИД на статията: 13946 – Последен преглед: 18.04.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка