Четене на текст на глас от разказвача

Прилага се за: Windows 10 Mobile

Разказвачът е екранен четец, който чете на глас елементите на вашия екран. За стартиране на разказвача от Старт плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Разказвач и след това използвайте превключващия бутон, за да включите разказвача.

Настройки на разказвача

За да спрете разказвача, плъзнете бързо наляво или надясно, докато изберете бутона Старт . След това натиснете и задръжте бутона за увеличаване на силата звука, след което докоснете двукратно произволно място на екрана. Ако бързото стартиране на разказвача е включено, това действие може също така отново да включи разказвача.

За да използвате бързото стартиране на разказвача, от Старт плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Разказвач и след това използвайте превключващия бутон, за да включите бързото стартиране на разказвача.

Жестове на разказвача


След като аудио помощника е включен, използвайте тези специфични за него жестове на устройството си.

Жест

Какво прави жестът

Бързо плъзгане нагоре или надолу с един пръст

Промяна на режима за навигация

Бързо плъзгане наляво или надясно с един пръст

Преминаване към следващия или предишния елемент

Докосване или плъзгане с един пръст

Прочитане на това, което е под пръста ви

Двукратно докосване или задържане с един пръст и докосване с втори

Активиране на основно действие

Трикратно докосване или задържане с един пръст и двукратно докосване с втори

Активиране на второстепенно действие

Бързо плъзгане наляво, надясно, нагоре или надолу с два пръста

Превъртане

Докосване с два пръста

Спиране на четенето от разказвача

Докосване с три пръста

Промяна на режима на детайлност

Двукратно докосване с два пръста

Показване на контекстно меню

Бързо плъзгане нагоре с три пръста

Четене отначало

Бързо плъзгане надолу с три пръста

Започване на четене на текст за изучаване