Задачи, които не са планирани според очакванията в Microsoft Project

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва защо една задача може да не бъде планирана според очакванията в Microsoft Project и се правят предложения за коригирането на тази ситуация.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Възможно е дадена задача да не бъде планирана според очакванията по редица причини. За да определите точната причина, задайте си следните въпроси.

Забележка Преди да проверите всеки от сценариите в тази статия, направете си резервно копие на файла или си записвайте всички промени, които може да сте направили в него.
 1. Опцията Calculation (Изчисляване) зададена ли е на Manual (Ръчно)?

  Когато зададете ръчно изчисляване, Microsoft Project ще изчисли файла само ако натиснете F9. Задайте Automatic (Автоматично) за Calculation (Изчисляване), за да разрешите конфликтите с планирането. За да зададете метода на изчисляване, изпълнете следните стъпки:
  1. В менюто Tools (Инструменти) щракнете върху Options (Опции).
  2. Щракнете върху раздела Calculation (Изчисляване).
  3. Под Calculation (Изчисляване) щракнете върху Automatic (Автоматично) или Manual (Ръчно).
 2. Изключена ли е опцията Show Scheduling Messages (Показвай съобщения от планиране)?

  Ако опцията Show Scheduling Messages (Показвай съобщения при планиране) е изключена, промените във файла на проекта, които водят до конфликти при планиране, ще бъдат обработени. Ако опцията Show Scheduling Messages (Показвай съобщения при планиране) е включена, можете да видите конфликта и да го коригирате. За да включите или изключите опцията Show Scheduling Messages (Показвай съобщения при планиране), изпълнете следните стъпки:
  1. В менюто Tools (Инструменти) щракнете върху Options (Опции).
  2. Щракнете върху раздела Schedule (График).
  3. Щракнете, за да поставите отметка или да изчистите отметката в квадратчето Show Scheduling Messages (Показвай съобщения при планиране).
  4. Щракнете върху раздела General (Общи).
  5. Под PlanningWizard (Съветник за планиране) отметнете всички квадратчета.
  Забележка След включването на съобщенията при планиране натиснете F9 от клавиатурата. Всички възникнали съобщения при планиране трябва да се разрешат, за да може да се изчисли правилно проектът.
 3. От кога започвате планирането – от началната или от крайната дата на проекта?

  Когато планирате от началната дата на проекта, задачите ще започнат възможно най-скоро. Когато планирате от крайната дата на проекта, задачите ще започнат възможно най-късно. За да проверите коя дата е зададена във вашия файл, щракнете върху Project information (Информация за проекта) в менюто Project (Проект).
 4. Какво представлява началната дата на проект?

  Ако опцията Show Scheduling Messages (Показвай съобщения при планиране) е включена и въведете задача, която е преди началната дата на проекта, ще получите предупреждение. Ако искате да планирате задача, която да започва преди началната дата на проекта, въведете ръчно датата за задачата. За да проверите началната дата на проекта, щракнете върху Project information (Информация за проекта) в менюто Project (Проект).
 5. Въвели ли сте процент на изпълнение за задача?

  Ако сте въвели процент на изпълнение за дадена задача и задачата вече е стартирана, не можете да промените автоматично началната дата. За да определите дали задачата ще се планира автоматично, задайте нула процента за изпълнението й. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Изберете задачата.
  2. В менюто Project (Проект) щракнете върху Task Information (Информация за задача).
  3. Щракнете върху раздела General (Общи).
  4. В полето Percent Complete (Процент на изпълнение) въведете 0.
  5. Щракнете върху OK.
 6. Задали ли сте действителна начална дата за задачата?

  Можете да зададете действителна начална дата за задача и да не въвеждате процент на изпълнение. Задачата няма да се планира автоматично, освен ако не зададете NA (Няма) за действителна начална дата. За да зададете действителна начална дата, вмъкнете поле за действително начало във вашата таблица. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Изберете заглавието на някоя колона, която имате във вашата таблица.
  2. В менюто Insert (Вмъкване) щракнете върху Insert Column (Вмъкни колона).
  3. Изберете Actual Start (Действително начало) за Field Name (Име на поле) и щракнете върху OK.
 7. Задали ли сте за задачата тип ограничение, който да е различен от As Soon As Possible (ASAP) (Възможно най-скоро)?

  Ограничение може да стане причина за планирането на задача според типа на ограничението и зададената дата. В Microsoft Project задача, която има ограничение As Late As Possible (ALAP) (Възможно най-късно), ще бъде планирана като задача ASAP (Възможно най-скоро) в проект, който е планиран от крайната си дата. За да проверите типа ограничение, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете двукратно върху идентификационния номер на задачата.
  2. Щракнете върху раздела Advanced (Разширени).
 8. Има ли в предшестващи или последващи връзки?

  Типът на връзката ще определи кога може да бъде планирана задачата. В Microsoft Project настройката Tasks will always honor their constraint dates (Задачите винаги ще спазват своите дати ограничение) замества релационните връзки на задачата. За да зададете тази опция, изпълнете следните стъпки:
  1. В менюто Tools (Инструменти) щракнете върху Options (Опции).
  2. Щракнете върху раздела Scheduling (Планиране).
  3. Щракнете, за да отметнете квадратчето Tasks will always honor their constraint dates (Задачите винаги ще спазват своите дати на ограничение).
  4. Щракнете върху OK.
 9. Използвате ли автоматично планиране на ресурси?

  Автоматичното планиране на ресурсите може да добави закъснение към задача, за да избегне конфликти в ресурси. Това води до неспазване на началната дата. Ако изберете опцията Manual (Ръчно), към задачите няма да се добавя автоматично закъснение. За да премахнете всякакво закъснение, добавено към задача, и да зададете ръчно планиране на ресурсите, направете следното:
  • За да премахнете закъснение, щракнете върху Clear Leveling (Изчисти планирането).
  • За да зададете ръчно планиране на ресурсите, щракнете върху Resource Leveling (Планиране на ресурси) в менюто Tools (Инструменти) и след това щракнете върху Manual (Ръчно).
 10. Има ли стойност в полето Task Delay (Закъснение на задача)?

  Ако полето Task Delay (Закъснение на задача) съдържа стойност, по-голяма от нула, не можете да планирате задачата по-рано. За да изчистите полето за закъснение, вж. стъпка 9.
 11. Задачата подзадача ли е?

  Ако обобщена задача (на произволно ниво) има предшественик или ограничение, подзадачата не може да бъде планирана по-рано от обобщената задача. За да проверите обобщена задача за предшественици или ограничения, изпълнете следните стъпки:
  1. Изберете задачата.
  2. В менюто Project (Проект) щракнете върху Task Information (Информация за задача).
 12. Има ли ресурс, който да е присвоен на задачата?

  Календарът на ресурсите може да окаже влияние върху планирането на задача, зависеща от ресурси, но не и на задача с фиксирана продължителност. В Microsoft Project календарът на ресурсите може да окаже влияние върху всеки един от трите типа задачи (с фиксирана продължителност, фиксирана работа и фиксирани единици). Премахнете ресурса, за да разберете дали той наистина оказва влияние върху планирането. Ако след премахването на ресурса, задачата се планира според очакванията проверете календара на ресурсите. За да проверите календара на ресурсите, изпълнете следните стъпки:

  В менюто Tools (Инструменти) щракнете върху Change Working Time (Промяна на работното време) и след това изберете името на ресурса от падащия списък.
 13. Опитвате ли се да планирате задачата извън работно време?

  Ако денят е обозначен като "неработен", не можете да планирате започването на задача в този ден. За да проверите календара на проекта, щракнете върху Change Working Time (Промяна на работното време) в менюто Tools (Инструменти).
 14. Има ли в предшестващи или последващи връзки, зададени за обобщени задачи?

  Предшестващите или последващите връзки, зададени за обобщени задачи, могат да повлияят на подзадачите в обобщената задача, а не само на свързаните обобщени задачи.

  Типът на връзката ще определи кога може да бъде планирана задачата. В Microsoft Project настройката Tasks will always honor their constraint dates (Задачите винаги ще спазват своите дати ограничение) замества релационните връзки на задачата. Тази опция я няма в по-старите версии на Microsoft Project. За да зададете тази опция, изпълнете следните стъпки:
  1. В менюто Tools (Инструменти) щракнете върху Options (Опции).
  2. Щракнете върху раздела Scheduling (Планиране).
  3. Щракнете, за да отметнете квадратчето Tasks will always honor their constraint dates (Задачите винаги ще спазват своите дати на ограничение).
  4. Щракнете върху OK.
Ако сте изпълнили всички тези проверки и все още имате проблеми с планирането, опитайте се да създадете нова задача или да изтриете проблемната задача и след това да я създадете отново.


Ако все още имате проблем, възможно е файлът да е повреден. Ако сте създали файла в Microsoft Project 4.1 или по-стара версия и все още имате инсталирана на вашия компютър тази версия на Microsoft Project, отворете файла и го запишете в MPX формат. След това отворете файла в Microsoft Project 2000 или по-стара версия.


За допълнителна информация относно файловия формат MPX вж. файла Mpxfile.wri. Файлът Mpxfile.wri обикновено се намира в директорията \Winproj.


Ако нямате Microsoft Project 4.1 или по-стара версия, не записвайте файла в MPX формат. Този файлов формат не поддържа (запазва) новите характеристики, налични в Microsoft Project 2000 или по-нова версия. Затова, ако запишете файл на Microsoft Project 2000 или по-нова версия в MPX формат, ще загубите част от характеристиките при конвертирането на файла.
Свойства

ИД на статията: 175457 – Последен преглед: 18.09.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка