Конфигуриране на сървър за точно време в Windows 2000

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Направете резервно копие на регистъра, преди да го промените. Уверете се, че знаете как да възстановите системния регистър, ако възникне проблем. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър, да възстановите регистъра или да го модифицирате щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
За версията на тази статия, предназначена за Microsoft Windows XP, вижте 314054 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски).

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва конфигурирането на Windows услугата "Точно време" в Microsoft Windows Server 2000. Тази услуга може да бъде настроена да използва вътрешен (хардуерен) часовник или външен източник на информация за точното време. Нашата препоръка е да използвате вътрешен (хардуерен) часовник.

Въведение

Windows включва W32Time, инструмент за предоставяне на информация за точното време, изискван от автентификационния протокол Kerberos. Целта на услугата е да осигури използването на синхронизирана информация за точното време от всички компютри в съответната организация, работещи под Windows 2000 или по-късни версии на тази ОС. За целта тя използва йерархично отношение, контролиращо източника и не позволяващо възникването на цикли.

По подразбиране работещите под Windows компютри използват следната йерархия:
 • Всички клиентски настолни компютри номинират удостоверяващия домейн контролер за свой партньор, предоставящ данни за точното време.
 • Всички сървъри-членове следват същия процес като клиентските настолни компютри.
 • Домейн контролерите могат да използват собственика на операции на основния домейн контролер (PDC) като партньор-източник на данни за точното време или родителски домейн контролер в съответствие с неговото ниво.
 • Всички собственици на операции на PDC следват йерархията на домейните при избора на източник за данни за точното време.
Следвайки тази йерархия собственикът на операции на PDC, намиращ се в корена на гората, става основен сървър за точно време в организацията. Настоятелно се препоръчва да конфигурирате основния времеви сървър да получава данните за точно време от хардуерен източник. Ако конфигурирате основният времеви сървър да се синхронизира с източник на данни за точното време в Интернет, удостоверяването ще отсъства. Препоръчително е да намалите настройките за корекция на часа за вашите сървъри и обособени клиенти. Тези препоръки осигуряват по-висока точност да данните за точно време и по-добра сигурност за вашия домейн.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Конфигуриране на услугата "Точно време" на Windows да използва вътрешен (хардуерен) часовник

Предупреждения При неправилна промяна на регистъра с помощта на Registry Editor (Редактор на системния регистър) или по друг начин е възможно възникването на сериозни проблеми. Тези промени могат да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че тези проблеми ще са разрешими. Променяйте регистъра на свой собствен риск.

Настоятелно се препоръчва да конфигурирате основния времеви сървър да получава данните за точно време от хардуерен източник. Ако конфигурирате основният времеви сървър да се синхронизира с източник на данни за точното време в Интернет, удостоверяването ще отсъства. За да настроите услугата "Точно време" на Windows да използва вътрешен (хардуерен) часовник, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете regedit и натиснете OK.
 2. Намерете и щракнете върху следните подключ на системния регистър:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху ReliableTimeSource и натиснете Modify ("Модифициране").
 4. В Edit DWORD Value ("Редактиране на стойността DWORD") въведете 1 в полето Value data ("Данни за стойността") и натиснете OK.
 5. Намерете и щракнете върху следните подключ на системния регистър:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху LocalNTP и след това върху Modify ("Модифициране").
 7. В Edit DWORD Value ("Редактиране на стойността DWORD") въведете 1 в полето Value data ("Данни за стойността") и натиснете OK.
 8. Затворете редактора на системния регистър.
 9. В командния ред въведете следната команда, за да рестартирате услугата "Точно време" на Windows, след което натиснете клавиша ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Изпълнете следната команда на всички компютри с изключение времевия сървър, за да синхронизирате часовника на всеки локален компютър с времевия сървър:

  w32tm -s
Забележка Не бива да конфигурирате времевия сървър да се синхронизира сам със себе си. В противен случай следните събития ще бъдат въведени в журнала на събитията на приложението:За повече информация за командата w32tm въведете в командния ред следната команда:

w32tm /?

Конфигуриране на услугата "Точно време" на Windows за използване на външен източник на данни за точно време

Администраторите могат да настроят услугата "Точно време" на собственика на операции на PDC в корена на гората да използва в качеството на основен източник на данни за точно време външен времеви сървър, поддържащ протокола Simple Network Time Protocol (SNTP). Например можете да използвате времевия сървър на Microsoft (time.windows.com) като външен SNTP времеви сървър. За да настроите услугата "Точно време" на Windows да използва външен SNTP сървър за точно време, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете regedit и натиснете OK.
 2. Изпълнете следните стъпки, за да смените типа на сървъра с NTP:
  1. Намерете и щракнете върху следните подключ на системния регистър:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху TYPE ("ВИД") и натиснете Modify ("Модифициране").
  3. В Edit Value ("Редактиране на стойността") въведете NTP в полето Value data ("Данни за стойността") и натиснете OK.
 3. Изпълнете следните стъпки, за да конфигурирате сървъра като надежден източник на информация за точно време:
  1. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху ReliableTimeSource и натиснете Modify ("Модифициране").
  2. В Edit DWORD Value ("Редактиране на стойността DWORD") въведете 1 в полето Value data ("Данни за стойността") и натиснете OK.
 4. Изпълнете следните стъпки, за да присвоите на параметъра LocalNTP на сървъра стойността 1:
  1. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху LocalNTP и след това върху Modify ("Модифициране").
  2. В Edit DWORD Value ("Редактиране на стойността DWORD") въведете 1 в полето Value data ("Данни за стойността") и натиснете OK.
 5. Изпълнете следните стъпки, за да посочите източниците на данни за точно време:
  1. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху NtpServer и натиснете Modify ("Модифициране").
  2. В Edit Value ("Редактиране на стойността") въведете Peers (Възли) в полето Value data ("Данни за стойността") и натиснете OK.

   Забележка Peers е контейнер на списък, съдържащ разделени с интервали възли, от който вашият компютър получава времеви маркери. Всяко DNS име в списъка трябва да е уникално.
 6. Само за Windows 2000 Service Pack 4 задайте настройката за времева корекция. За целта изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете и след това щракнете върху следния подключ на системния регистър:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху MaxAllowedClockErrInSecs и натиснете Modify ("Модифициране").
  3. В Edit DWORD Value ("Редактиране на стойността DWORD") въведете ВремеВсекунди в полето Value data ("Данни за стойността") и натиснете OK.

   Забележка ВремеВсекунди е контейнер за максималната разлика в секунди между локалния часовник и точния час, получен от NTP сървъра, при която новият час се приема за валиден.

 7. Изпълнете следните стъпки, за да посочите интервала между запитванията:
  1. Намерете и щракнете върху следните подключ на системния регистър:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху Period ("Период") и натиснете Modify ("Модифициране").
  3. В Edit DWORD Value ("Редактиране на стойността DWORD") въведете 24 в полето Value data ("Данни за стойността") и натиснете OK.
 8. В менюто File ("Файл") щракнете върху Exit ("Изход"), за да напуснете редактора на системния регистър (Registry Editor).
 9. В командния ред въведете следната команда, за да рестартирате услугата "Точно време" на Windows, след което натиснете клавиша ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Изпълнете следната команда на всички компютри с изключение времевия сървър, за да синхронизирате часовника на всеки локален компютър с времевия сървър:
  w32tm -s

По подразбиране SNTP използва порт 123 на протокола UDP (User Datagram Protocol). Ако този порт не е отворен за Интернет, няма да можете да синхронизирате вашия сървър със SNTP сървърите в Интернет. Компютър, конфигуриран като надежден източник на данни за точно време, се отбелязва като корен на услугата "Точно време" на Windows. Този корен е основния сървър за домейна и обикновено е конфигуриран да получава данните за точно време от външен NTP сървър или от хардуерно устройство. Времеви сървър може да бъде настроен като надежден източник на времева информация с цел оптимизиране на начина, по който данните за времето се разпространяват през йерархията на домейна. Ако домейн контролер е конфигуриран като надежден източник на времева информация, то при включването му към мрежата услугата Net Logon обявява, че домейн контролерът е надежден източник на данни за точно време. Когато други домейн контролери търсят източник на информация за точно време с който да се синхронизират, те избират най-напред надежден източник, ако има такъв.

HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period Ключът на системния регистър определя честотата на синхронизация на услугата "Точно време" на Windows. Ако е посочена стойност, тя трябва да е една от специалните стойности в следния списък:
 • 65531, "DailySpecialSkew" - Задава опитите за синхронизация да се извършват на всеки 45 минути, докато не постигнат успех, след което да стават веднъж на ден.
 • 65532, "SpecialSkew" - Задава опитите за синхронизация да се извършват на всеки 45 минути до постигане на три успешни опита, след което да стават веднъж на осем часа. Това е настройката по подразбиране.
 • 65533, "Weekly" - Задава опитите за синхронизация да се извършват веднъж на седем дни.
 • 65534, "Tridaily" - Задава опитите за синхронизация да се извършват веднъж на всеки три дни.
 • 65535, "BiDaily" - Задава опитите за синхронизация да се извършват веднъж на всеки два дни.
 • 0 - За NT5DS синхронизацията става веднъж на всеки 45 минути до постигане на три успешни опита, след което да стават веднъж на осем часа. За NTP синхронизацията се провежда веднъж на всеки 8 часа.
 • freq - freq е желаният от вас брой опити на ден за синхронизация на Windows услугата "Точно време". Ако искате да използвате стойност, различна от упоменатите по-рано, трябва да се възползвате от тази опция.

БИБЛИОГРАФИЯ

За повече информация относно услугата "Точно време" на Windows щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:

884776 Конфигуриране на услугата на Windows за точно време срещу значително изместване на времето (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
816042 Конфигуриране на основен сървър за точно време в Windows Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
314054 Конфигуриране на основен сървър за точно време в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


За допълнителна информация относно услугата "Точно време" на Windows в гора от домейни под Windows Server 2003 посетете следния сайт:
Свойства

ИД на статията: 216734 – Последен преглед: 26.10.2007 г. – Редакция: 1

Обратна връзка