Приложение B: Команди на клавиатурата и жестове за докосване за „Разказвач“

Прилага се за: Windows 10

Това приложение съдържа командите на клавиатурата и жестовете за докосване, налични в най-новата версия на Windows. 

За да видите списък с всички клавишни комбинации в Windows, вж. Клавишни комбинации в Windows. За да видите списък с клавишните комбинации в приложенията на Windows, вж. Клавишни комбинации в приложенията.

Ключ за „Разказвач“

Можете да изберете какъв модифициращ клавиш искате да използвате в команди за „Разказвач”. И двата клавиша Caps Lock и Insert служат като вашия клавиш за „Разказвач” по подразбиране. Можете да използвате всеки от тях във всяка команда, която използва клавиша за „Разказвач”. Клавишът за „Разказвач” се нарича просто „Разказвач“ в различните команди. Може да промените вашия клавиш за „Разказвач“ от настройките за „Разказвач“.

Бележка: Ако използвате японска клавиатура 106, Insert и NonConvert служат като вашите клавиши за „Разказвач” по подразбиране.

Команди на клавиатурата за „Разказвач“


„Разказвач” има две възможни клавиатурни подредби: Стандартна и Наследена. Командите за всяка една са изброени по-долу.

Бележка: Командите за режима на сканиране са изброени в Глава 3: Използване на режима на сканиране.

Стандартна клавиатурна подредба

Общи команди

Натиснете тези клавиши За да направите това:
Windows + Ctrl + Enter Стартиране или спиране на разказвача
„Разказвач” + Esc Изход от „Разказвач“
„Разказвач” + 1 Превключване на обучението на въвеждането
„Разказвач” + стрелка надясно Преминаване към следващия елемент
„Разказвач” + стрелка наляво Преминаване към предишния елемент
„Разказвач” + страница нагоре
Ctrl + „Разказвач” + стрелка нагоре
„Разказвач” + страница надолу
Ctrl + „Разказвач” + стрелка надолу
Промяна на изгледа
„Разказвач” + F1 Показване на списъка с команди
„Разказвач” + F2 Показване на команди за текущия елемент
„Разказвач” + Enter Извършване на основно действие
„Разказвач” + Ctrl + Enter Превключване на режима за търсене
„Разказвач” + F12 Прочитане на текущата дата и час
„Разказвач” + Ctrl + D Описание на изображението чрез онлайн услуга
„Разказвач” + Alt + F Предоставяне на обратна връзка за „Разказвач“
„Разказвач” + Z Клавиш за заключване на аудио помощника
„Разказвач” + Ctrl + F12 Превключване на режима за разработчици
„Разказвач” + 3 Предаване на клавиши към приложение
„Разказвач” + Alt + M Превключване на режим на мишка

 

Регулиране на говор

Натиснете тези клавиши За да направите това:
Ctrl + „Разказвач” + знак „плюс“ (+)
Ctrl + „Разказвач” + Add (Добавяне) (цифрова клавиатура)
Увеличаване на силата на звука за гласа
Ctrl + „Разказвач” + знак „минус“ (-)
Ctrl + „Разказвач” + Subtract (Изваждане) (цифрова клавиатура)
Понижаване на силата на звука за гласа
„Разказвач” + знак „плюс“ (+) Увеличаване на скоростта на гласа
„Разказвач” + знак „минус“ (-) Понижаване на скоростта на гласа
Alt + „Разказвач” + Subtract (Изваждане) (цифрова клавиатура)
Alt + „Разказвач” + знак „Минус” (-)
Alt + „Разказвач” + Add (Добавяне) (цифрова клавиатура)
Alt + „Разказвач” + знак „плюс” (+)
Промяна на режима на четене на пунктуацията
„Разказвач” + V Увеличаване на режима на многословие
Shift + „Разказвач” + V Намаляване на режима на многословие
„Разказвач” + 2 Превключване на четенето на знаци
„Разказвач” + наклонена напред черта (/) Прочитане на контекст
Alt + „Разказвач” + наклонена напред черта (/) Задаване на многословие при четене на контекст
Ctrl + „Разказвач” + наклонена напред черта (/) Промяна на реда на четене на контекста

 

Четене и работа с текст

Натиснете тези клавиши За да направите това:
Ctrl Спиране на четенето
„Разказвач” + Tab
„Разказвач” + 5 (цифрова клавиатура)
Четене на елемент
„Разказвач” + Tab бързо два пъти
„Разказвач” + 5 бързо два пъти (цифрова клавиатура)
„Разказвач” + K бързо два пъти
„Разказвач” + Ctrl + 5 бързо два пъти (цифрова клавиатура)
Четене на елемент буква по буква
„Разказвач” + 0 Разширено прочитане на елемент
„Разказвач” + T Четене на заглавие на прозорец
„Разказвач” + W Четене на прозорец
„Разказвач” + X Повторение на фраза
„Разказвач” + R Четене от курсора
Ctrl + „Разказвач” + R
„Разказвач” + стрелка надолу
Започване на четенето на документ
„Разказвач” + C Четене на документа
Shift + „Разказвач” + J
„Разказвач” + Alt + Home
Четене на текста от началото до курсора
Ctrl + „Разказвач” + U Четене на предишната страница
Ctrl + „Разказвач” + I Четене на текущата страница
Ctrl + „Разказвач” + O Четене на следващата страница
Ctrl + „Разказвач” + J Четене на предишния абзац
Ctrl + „Разказвач” + K Четене на текущия абзац
Ctrl + „Разказвач” + L Четене на следващия абзац
„Разказвач” + Ctrl + M Четене на предишното изречение
„Разказвач“ + Ctrl + запетая (,) Четене на текущото изречение
„Разказвач” + Ctrl + точка (.) Четене на следващото изречение
„Разказвач” + U Четене на предишния ред
„Разказвач” + I
„Разказвач” + стрелка нагоре
Четене на текущия ред
„Разказвач” + O Четене на следващия ред
„Разказвач” + J
Ctrl + „Разказвач” + стрелка наляво
Четене на предишната дума
„Разказвач” + K
Ctrl + „Разказвач” + 5 (цифрова клавиатура)
Четене на текущата дума
„Разказвач” + L
Ctrl + „Разказвач” + стрелка надясно
Четене на следващата дума
„Разказвач” + M Четене на предишния знак
„Разказвач“ + запетая (,)
5 (цифрова клавиатура)
Четене на текущия знак
„Разказвач” + точка (.) Четене на следващия знак
„Разказвач” + F Прочитане на следващата група с информация за форматиране
Shift + „Разказвач” + F Прочитане на предишната група с информация за форматиране
„Разказвач” + B
Ctrl + „Разказвач” + „Начало“
Преминаване към началото на текста
„Разказвач” + E
Ctrl + „Разказвач” + End
Преминаване към края на текста
„Разказвач”+ Shift + стрелка надолу Избор на четене
„Разказвач” + Shift + стрелка надолу бързо два пъти Избор на правопис

 

Навигиране в таблици

Натиснете тези клавиши За да направите това:
Ctrl + Alt + Home Прескачане до първата клетка в таблицата
Ctrl + Alt + End Прескачане до последната клетка в таблицата
Ctrl + Alt + стрелка надясно Прескачане до следващата клетка в реда
Ctrl + Alt + стрелка наляво Прескачане до предишната клетка в реда
Ctrl + Alt + стрелка надолу Прескачане до следващата клетка в колоната
Ctrl + Alt + стрелка нагоре Прескачане до предишната клетка в колоната
Ctrl + Shift + Alt + стрелка наляво Четене на горния колонтитул на текущия ред
Ctrl + Shift + Alt + стрелка нагоре Четене на горния колонтитул на текущата колона
Ctrl + Shift + Alt + стрелка надясно Четене на текущия ред
Ctrl + Shift + Alt + стрелка надолу Четене на текущата колона
Ctrl + Shift + Alt + Наклонена черта (\)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (цифрова клавиатура)
Прочитане в кой ред и колона се намира разказвачът
Ctrl + Alt + страница нагоре Прескачане до клетка в таблица
Ctrl + Alt + страница надолу Прескачане до съдържание на клетка

 

Команди за фокус за „Разказвач“

Натиснете тези клавиши За да направите това:
„Разказвач” + „Начало“ Преминаване към първия елемент в прозореца
„Разказвач” + End Преминаване към последния елемент в прозореца
„Разказвач” + Backspace Връщане с един елемент назад
„Разказвач” + N Преминаване към основния ориентир
„Разказвач” + Отваряща квадратна скоба ([)
„Разказвач” + Subtract (Изваждане) (цифрова клавиатура)
Преместване на курсора на „Разказвач“ до системния курсор
„Разказвач” + Единична кавичка (')
„Разказвач” + Add (Добавяне) (цифрова клавиатура)
Задаване на фокус върху елемент
„Разказвач” + A Прескачане до свързан елемент
Shift + „Разказвач” + A Прескачане до анотирано съдържание
Alt + „Разказвач” + стрелка нагоре Навигиране до родител (когато е осигурена структурна навигация)
Alt + „Разказвач” + стрелка надясно Навигиране до следващ елемент от същото ниво (когато е осигурена структурна навигация)
Alt + „Разказвач” + стрелка наляво Навигиране до предишен елемент от същото ниво (когато е осигурена структурна навигация)
Alt + „Разказвач” + стрелка надолу Навигиране до първия елемент от долно ниво (когато е осигурена структурна навигация)
„Разказвач” + F7 Списък с връзки
„Разказвач” + F5 Списък с ориентири
„Разказвач” + F6 Списък със заглавия
„Разказвач” + Ctrl + F Търсене с „Разказвач“
„Разказвач” + F3 Продължаване към „Намери напред“
„Разказвач” + Shift + F3 Продължаване към „Намери назад“

 

Команди на цифрова клавиатура

Натиснете тези клавиши За да направите това:
„Разказвач” + „Начало“ Преминаване към първия елемент в прозореца
„Разказвач” + End Преминаване към последния елемент в прозореца
„Разказвач” + Alt + Home Четене на текста от началото до курсора
Ctrl + „Разказвач” + „Начало“ Преминаване към началото на текста
Ctrl + „Разказвач” + End Преминаване към края на текста
„Разказвач” + стрелка наляво Преминаване към предишния елемент
„Разказвач” + стрелка надясно Преминаване към следващия елемент
„Разказвач” + 5 (цифрова клавиатура) Четене на елемент
„Разказвач” + 5 бързо два пъти (цифрова клавиатура)
„Разказвач” + Ctrl + 5 бързо два пъти (цифрова клавиатура)
Четене на елемент буква по буква
„Разказвач” + стрелка нагоре Четене на текущия ред
„Разказвач” + стрелка надолу Започване на четенето на документ
Ctrl + „Разказвач” + стрелка наляво Четене на предишната дума
Ctrl + „Разказвач” + 5 (цифрова клавиатура) Четене на текущата дума
Ctrl + „Разказвач” + стрелка надясно Четене на следващата дума
5 (цифрова клавиатура) Четене на текущия знак
„Разказвач” + страница нагоре
Ctrl + „Разказвач” + стрелка нагоре
Промяна на изгледа
„Разказвач” + Subtract (Изваждане) (цифрова клавиатура) Преместване на курсора на „Разказвач“ до системния курсор
„Разказвач” + Add (Добавяне) (цифрова клавиатура) Задаване на фокус върху елемент
Ctrl + „Разказвач” + Add (Добавяне) (цифрова клавиатура) Увеличаване на силата на звука за гласа
Ctrl + „Разказвач” + Subtract (Изваждане) (цифрова клавиатура) Понижаване на силата на звука за гласа
Alt + „Разказвач” + Add
ALT + „Разказвач” + Subtract (Изваждане)
Промяна на режима на четене на пунктуацията
„Разказвач” + Enter Извършване на основно действие
„Разказвач” + Shift + Enter Превключване на режима за търсене

 

Подредба на наследената клавиатура

Общи команди

Натиснете тези клавиши За да направите това:
Клавиш с емблемата на Windows + Ctrl + N Отваряне на настройките на „Разказвач“
Клавиш с емблемата на Windows + Ctrl + Enter Стартиране или спиране на разказвача
„Разказвач” + Esc Спиране на „Разказвач“
„Разказвач” + 1 Превключване на обучението на въвеждането
„Разказвач” + стрелка надясно Преминаване към следващия елемент
„Разказвач” + стрелка наляво Преминаване към предишния елемент
„Разказвач” + стрелка нагоре или стрелка надолу Промяна на изгледа
„Разказвач” + F1 Показване на списъка с команди
„Разказвач” + F2 Показване на команди за текущия елемент
„Разказвач” + Enter Извършване на основно действие
„Разказвач” + Shift + Enter Превключване на режима за търсене
„Разказвач” + C Прочитане на текущата дата и час
„Разказвач” + Shift + D Описание на изображението чрез онлайн услуга
„Разказвач” + E
„Разказвач” + Alt + F
Предоставяне на обратна връзка за „Разказвач“
„Разказвач” + Z Клавиш за заключване на аудио помощника
„Разказвач” + Shift + F12 Превключване на режима за разработчици
„Разказвач” + X Предаване на клавиши към приложение
„Разказвач” + Num lock Включване или изключване на режима за мишката
Бързо натискане на Caps Lock два пъти Включване или изключване на Caps Lock

 

Регулиране на говор

Натиснете тези клавиши За да направите това:
„Разказвач” + страница нагоре Увеличаване на силата на звука за гласа
„Разказвач” + страница надолу Понижаване на силата на звука за гласа
„Разказвач” + знак „плюс“ (+)
„Разказвач” + Add (Добавяне) (цифрова клавиатура)
Увеличаване на скоростта на гласа
„Разказвач” + знак „минус“ (-)
„Разказвач” + Subtract (Изваждане) (цифрова клавиатура)
Понижаване на скоростта на гласа
„Разказвач” + Alt + знак „плюс” (+)
„Разказвач” + Alt + знак „Минус” (-)
„Разказвач” + Alt + Add (Добавяне) (цифрова клавиатура)
„Разказвач” + Alt + Subtract (Изваждане) (цифрова клавиатура)
Промяна на режима на четене на пунктуацията
„Разказвач” + A
„Разказвач” + Ctrl + знак „плюс“ (+)
„Разказвач” + Ctrl + Add (Добавяне) (цифрова клавиатура)
Увеличаване на режима на многословие
„Разказвач” + Ctrl + знак „минус“ (-)
„Разказвач” + Ctrl + Subtract (Изваждане) (цифрова клавиатура)
Намаляване на режима на многословие
„Разказвач” + F12 Превключване на четенето на знаци
„Разказвач” + наклонена напред черта (/) Прочитане на контекст
Alt + „Разказвач” + наклонена напред черта (/) Промяна на това колко контекст да се чете (детайлност)
Ctrl + „Разказвач” + наклонена напред черта (/) Промяна на реда на четене на контекста

 

Четене и работа с текст

Натиснете тези клавиши За да направите това:
Ctrl Спиране на четенето
„Разказвач” + D Четене на елемент
„Разказвач” + S Четене на елемент буква по буква
„Разказвач” + 0 (нула) Разширено прочитане на елемент
„Разказвач” + T Четене на заглавие на прозорец
„Разказвач” + W Четене на прозорец
„Разказвач” + V Повторение на фраза
„Разказвач” + R Четене от курсора
„Разказвач” + M Започване на четенето на документ
„Разказвач” + H Четене на документа
„Разказвач” + Затваряща квадратна скоба (]) Четене на текста от началото до курсора
„Разказвач” + Shift + U Четене на предишната страница
„Разказвач” + Ctrl + U Четене на текущата страница
„Разказвач” + U Четене на следващата страница
„Разказвач” + Shift + I Четене на предишния абзац
„Разказвач” + Ctrl + I Четене на текущия абзац
„Разказвач” + I Четене на следващия абзац
„Разказвач” + Ctrl + M Четене на предишното изречение
„Разказвач“ + Ctrl + запетая (,) Четене на текущото изречение
„Разказвач” + Ctrl + точка (.) Четене на следващото изречение
„Разказвач” + Shift + O Четене на предишния ред
„Разказвач” + Ctrl + O Четене на текущия ред
„Разказвач” + O Четене на следващия ред
„Разказвач” + Shift + P Четене на предишната дума
„Разказвач” + Ctrl + P Четене на текущата дума
„Разказвач” + P Четене на следващата дума
„Разказвач” + Shift + Отваряща квадратна скоба ([) Четене на предишния знак
„Разказвач” + Ctrl + Отваряща квадратна скоба ([) Четене на текущия знак
„Разказвач” + Отваряща квадратна скоба ([) Четене на следващия знак
„Разказвач” + F Прочитане на следващата група с информация за форматиране
Shift + „Разказвач” + F Прочитане на предишната група с информация за форматиране
„Разказвач” + Y Преминаване към началото на текста
„Разказвач” + B Преминаване към края на текста
„Разказвач” + J Прескачане до следващото заглавие
„Разказвач” + Shift + J Прескачане до предишното заглавие
„Разказвач” + L Прескачане до следващата връзка
„Разказвач” + Shift + L Прескачане до предишната връзка
„Разказвач”+ Shift + стрелка надолу Прочитане на текущата селекция

 

Навигиране в таблици

Натиснете тези клавиши За да направите това:
„Разказвач” + F3 Прескачане до следващата клетка в реда
„Разказвач” + Shift + F3 Прескачане до предишната клетка в реда
„Разказвач” + F4 Прескачане до следващата клетка в колоната
„Разказвач” + Shift + F4 Прескачане до предишната клетка в колоната
„Разказвач” + F10 Четене на горния колонтитул на текущия ред
„Разказвач” + F9 Четене на горния колонтитул на текущата колона
„Разказвач” + F8 Четене на текущия ред
„Разказвач” + F7 Четене на текущата колона
„Разказвач” + F5 Прочитане в кой ред и колона се намира разказвачът
„Разказвач” + F6 Прескачане до клетка в таблица
„Разказвач” + Shift + F6 Прескачане до съдържание на клетка
„Разказвач” + K Прескачане до следващата таблица
„Разказвач” + Shift + K Прескачане до предишната таблица

 

Команди за фокус за „Разказвач“

Натиснете тези клавиши За да направите това:
„Разказвач” + „Начало“ Преминаване към първия елемент в прозореца
„Разказвач” + End Преминаване към последния елемент в прозореца
„Разказвач” + Backspace Връщане с един елемент назад
„Разказвач” + N Преминаване към основния ориентир
„Разказвач” + G Преместване на курсора на „Разказвач“ до системния курсор
„Разказвач” + знак тилда (~) Задаване на фокус върху елемент
„Разказвач” + Insert Прескачане до свързан елемент
„Разказвач” + Shift + Insert Прескачане до анотирано съдържание
Ctrl + „Разказвач” + стрелка нагоре Навигиране до родител (когато е осигурена структурна навигация)
Ctrl + „Разказвач” + стрелка надясно Навигиране до следващ елемент от същото ниво (когато е осигурена структурна навигация)
Ctrl + „Разказвач” + стрелка наляво Навигиране до предишен елемент от същото ниво (когато е осигурена структурна навигация)
Ctrl + „Разказвач” + стрелка надолу Навигиране до първия елемент от долно ниво (когато е осигурена структурна навигация)
„Разказвач” + Q Преминаване до последния елемент в съдържащата област

Жестове за докосване за „Разказвач“


Използвайте този жест  За да направите това:
Докосване или плъзгане с един пръст Прочитане на това, което е под пръста ви
Двукратно докосване или задържане с един пръст, последвано от докосване на произволно място на екрана с друг пръст Активиране на основно действие
Трикратно докосване или задържане с един пръст, последвано от двукратно докосване на произволно място на екрана с друг пръст Активиране на второстепенно действие
Задържане с един пръст, последвано от докосване на произволно място на екрана с два пръста Стартиране на плъзгане или допълнителни опции за клавишите
Прелистване наляво или надясно с един пръст Преминаване към следващия или предишния елемент
Прелистване нагоре или надолу с един пръст Промяна на изгледа
Еднократно докосване с два пръста Спиране на четенето от „Разказвач“
Еднократно докосване с три пръста Промяна на режима на детайлност
Еднократно докосване с четири пръста Показване на командите за „Разказвач“ за текущия елемент
Двукратно докосване с два пръста Показване на контекстното меню
Двукратно докосване с три пръста Четене на атрибутите на текста
Двукратно докосване с четири пръста Отваряне на режима на търсене
Трикратно докосване с четири пръста Показване на всички команди за „Разказвач“
Бързо плъзгане наляво, надясно, нагоре или надолу с два пръста Превъртане
Бързо плъзгане наляво или надясно с три пръста Табулация напред или назад
Бързо плъзгане нагоре с три пръста Прочитане на текущия прозорец
Бързо плъзгане надолу с три пръста Стартиране на четене на текст за изучаване
Бързо плъзгане нагоре или надолу с четири пръста Включване или изключване на семантичното мащабиране, ако се поддържа
Бързо плъзгане наляво или надясно с четири пръста Преместване на курсора на „Разказвач“ в началото или края на единица

 

Напред: Приложение C: Поддържани дисплеи за брайлова азбука

Връщане към съдържанието