Невъзможност за преместване или преименуване на папката Documents and Settings (Документи и настройки)

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Направете резервно копие на системния регистър, преди да го променяте. Уверете се, че знаете, как да възстановите регистъра в случай на възникване на проблем. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър, да възстановите регистъра или да го модифицирате, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows

СИМПТОМИ

При опит за преместване или преименуване на папката "Documents and Settings" ("Документи и настройки") в Windows ще се появи следното съобщение за грешка:
"Documents and Settings is a Windows system folder and is required for Windows to run properly. (Documents and Settings (Документи и настройки) е системна папка на Windows и e необходима за правилната работа на системата). It cannot be moved or renamed." (Тя не може да бъде премествана или преименувана).

ПРИЧИНА

Това поведение е обусловено от дизайна на системата.

РАЗРЕШЕНИЕ

За посочване на различна папка за "Documents and Settings" ("Документи и настройки") по време на инсталацията изпълнете следните стъпки:
 1. Използвайте ключа /UNATTEND с Winnt.exe или Winnt32.exe и въведете следната информация във файла Unattend.txt, където z:\foldername представлява пътя и името на желаната папка:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\foldername
 2. Инсталирайте Windows. Включеният във файла Unattend.txt път, ще бъде използван вместо подразбиращата се папка "Documents and Settings" ("Документи и настройки").
За допълнителна информация относно автоматичния режим за инсталиране на Windows 2000 щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

183245 Промени в командния ред на режима за автоматично инсталиране, Winnt[32].exe, на Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: В следващата секция е дадена информация относно неподдържана от Microsoft конфигурация. Тя се предоставя само за информационни цели; Microsoft не дава гаранции за правилното функциониране на разглежданата конфигурация.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Мicrosoft настоятелно препоръчва системните папки да не бъдат преименувани. Преименуването на системни папки може да доведе до фатален отказ или нестабилно поведение на системата. В случай на прилагане, преди изпълнението на процедурата е необходимо да бъде направено резервно копие на системата.


За преименуване или преместване на папката "Documents and Settings" (Документи и настройки) използвайте подходящия метод.

За определен потребител

Предупреждения При неправилна промяна на регистъра с помощта на Registry Editor (Редактор на системния регистър) или по друг начин е възможно възникването на сериозни проблеми. Тези промени могат да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че тези проблеми ще са разрешими. Променяйте регистъра на свой собствен риск.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този метод не води до преместване на ключовите компоненти на Windows. Използвайте го само ако желаете да преместите потребителски данни.


За указване на различна папка за "Documents and Settings" (Документи и настройки) след инсталиране на Windows за даден потребител изпълнете следните стъпки:
 1. Идентифицирайте пътя до профила на потребителя. Съществуват два метода за идентифициране на пътя до профила - или чрез настройките на потребителския път, или чрез SID(идентификатор за безопасност на потребителя) на потребителя. Препоръчва се метода с използване на SID(идентификатора за безопасност на потребителя).
  • Метод с използване на SID (идентификатор за безопасност на потребителя)
   1. Използвайте инструмента GETSID от Windows Server Resource Kit за получаване на SID(идентификатор за безопасност на потребителя). Синтаксисът трябва да бъде подобен на следния:
    GETSID \\SERVER1 UserName \\SERVER1 UserName
   2. След като получите SID(идентификатора за безопасност на потребителя), използвайте Regedit.exe или Regedt32.exe за избиране SID на потребителя в следния ключ на системния регистър:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Настройки на потребителския път
   1. Регистрирайте се като потребител в компютъра и въведетеSET(Задай) в командния ред. Запишете настройката за USERPROFILE, след което затворете прозореца на командния ред.
   2. Регистрирайте се като администратор в компютъра.
   3. Използвайте Registry Editor (редактора на системния регистър) и добавете настройката на USERPROFILE в следния ключ на системния регистър:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Щракнете върху ключа на системния регистър, а след това изберете Find (Намери) в менюто Edit (Редактиране).
   5. В полето Find (Намери) напишете стойността на настройката на USERPROFILE и щракнете върху Find Next (Намери следващ).
 2. Променете стойността на ProfileImagePath така, че да използва новозададеният, желан от вас, път в ключа на системния регистър HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. Затворете Registry Editor (редактора на системния регистър) и отново влезте в системата като потребител. Въведете SET в командния ред, за да проверите дали пътят е променен.

Цяла папка

ЗАБЕЛЕЖКА: Този метод премества ключови компоненти на Windows. Той се използва, само ако желаете да преместите или преименувате папката "Documents and Settings" (Документи и настройки), но не можете да използвате Unattend.txt за промяна на името по време на инсталацията.


За да укажете различна папка, която да се използва вместо цялата "Documents and Settings" (Документи и настройки), включваща и ключови системни компоненти, изпълнете следните стъпки:
 1. Влезте в системата като администратор.
 2. Създайте нова папка.
 3. Отворете съществуващата папка "Documents and Settings" (Документи и настройки).
 4. В менюто Tools (Инструменти) щракнете върху Folder Options (Опции за папки), след това щракнете върху раздела View (Изглед).
 5. Под Advanced settings (Разширени настройки) щракнете върху Show hidden files and folders (Показване на скрити файлове и папки), а след това отстранете отметките от полетата Hide file extensions for known file types (Скриване на файловите разширения за известни файлови типове) и Hide protected operating system files (Скриване на защитените файлове на операционната система).
 6. Щракнете върху OK.
 7. Щракнете и плъзнете за копиране на всички папки, освен папката на влезлите в системата потребители, в новата папка.
 8. Щракнете двукратно върху System (Система) в Control Panel (Контролен панел), а след това щракнете върху раздела User Profiles (Потребителски профили).
 9. Копирайте текущия потребителски профил в новата папка.
 10. Щракнете върху OK, затворете контролния панел, след което излезте от системата и влезте отново като администратор.
 11. В Registry Editor (редактора на системния регистър) щракнете върху Find (Намери) в менюто Edit (Редактиране).
 12. Въведете documents and settings, а след това щракнете върху Find (Намери).
 13. Заменете стойността на данните или преименувайте стойността или ключа на системния регистър с новия път за всеки ключ на системния регистър и за всяка стойност, съдържащи оригиналния път.ЗАБЕРЕЖКА: Трябва да извършите такава промяна за всеки екземпляр в системния регистър. В противен случай компютърът ви може да не стартира. Задължително е да осъвремените всички ключове на системния регистър и всички стойности с новия път.

 14. Рестартирайте компютъра.
 15. Вече можете безопасно да отстраните оригиналната папка "Documents and Settings" ("Документи и настройки").
Забележка Ако потърсите "Documents and Settings," ("Документи и настройки") в системния регистър, ще намерите низа в следния подключ: HKLM\system\controlset001\control\hivelist. Стойността на низа е: \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Не променяйте тази стойност. След като приключите с търсенето на "Documents and Settings," потърсете и краткото име на файла "Docume~1." Сменете пътя за тези резултати.
Свойства

ИД на статията: 236621 – Последен преглед: 7.01.2008 г. – Редакция: 1

Обратна връзка