Кредит редове не са включени в дневника Интрастат след осчетоводяване такса (артикул) въведете сервиз за фактура, която е създадена за ЕС доставчик в друга точка в италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009


В тази статия се отнася за Microsoft Dynamics NAV за езиковата променлива на италиански (it) език.

Симптоми


Да предположим, че имате фактура, която е създадена за Европейския съюз доставчик в италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009. Артикул Цена (елемент) тип кредит за фактура в различен период, ред не е включена в дневника Интрастат.
Този проблем възниква в следните продукти:
 • Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Решение


Информация за актуалната корекция

Вече се предлага от Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Обаче е предназначена само за коригиране на описания в тази статия. Прилагайте корекцията само към системи, изпитващи този конкретен проблем. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази актуална корекция. Следователно ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващия сервизен пакет за Microsoft Dynamics NAV или следващата версия на Microsoft Dynamics NAV, който ще съдържа тази корекция.

Забележка: При специални случаи таксите, които са за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация може да разреши проблема. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.


Информация за инсталирането

Microsoft предоставя примери само за илюстративни цели без гаранция за определени цели. Това включва, но не е ограничено до, подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел. Тази статия се предполага, че сте запознати с демонстрирания език за програмиране и инструментите, които се използват за създаване и процедури за отстраняване на грешки. Инженерите на поддръжката на Microsoft могат да помогнат с обяснение на функциите на конкретна процедура, но няма да могат да модифицират тези примери с цел осигуряване на допълнителна функционалност или създаване на процедури за удовлетворение на конкретните ви изисквания.

Забележка: Преди да инсталирате тази актуална корекция, уверете се, че всички потребители на Microsoft Navision клиент излезли системата. Това включва Microsoft Navision Application услуги (NAS) клиент потребители. Трябва да бъде само клиент потребител, който е влязъл при прилагане на тази актуална корекция.

За прилагане на тази актуална корекция, трябва да имате лиценз разработчик.

Препоръчително е потребителският акаунт в прозореца влизания в Windows или в прозореца на БД присвояването на "Супер" ИД на роля. Ако потребителският акаунт не може да бъде възложена ИД на роля на "Супер", трябва да проверите, че потребителският акаунт има следните права:
 • Разрешение за промяна на обекта, ще се променя.
 • Разрешението за изпълнение за системата обект номер 5210 обект и системата обект ID 9015 обект.


Забележка: Не трябва да имат право да съхранява данни, освен ако трябва да извършите възстановяване на данни.

Промени код

Забележка: Винаги тест код решава в управлявана среда преди да приложите корекциите производство компютри.
За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:
 1. Да променяте данни елемент номер 2 в отчета за получаване на записите (594) както следва:
  Съществуващ код 1
  ...SETRANGE("Country/Region Code",'');
  END;

  IntrastatJnlLine2.SETCURRENTKEY("Source Type","Source Entry No.");
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Type",IntrastatJnlLine2."Source Type"::"Item entry");
  ...
  Замени код 1
  ...SETRANGE("Country/Region Code",'');
  END;

  // Add the following line.
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Journal Batch Name",IntrastatJnlBatch.Name);

  IntrastatJnlLine2.SETCURRENTKEY("Source Type","Source Entry No.");
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Type",IntrastatJnlLine2."Source Type"::"Item entry");
  ...
  Съществуващ код 2
  ...WITH ValueEntry DO BEGIN
  SETCURRENTKEY("Item Ledger Entry No.");

  // Delete the following line.
  SETRANGE("Valuation Date",StartDate,EndDate);

  SETRANGE("Entry Type","Entry Type"::"Direct Cost");
  SETFILTER("Invoiced Quantity",'<>%1', 0);
  SETFILTER(
  ...
  Замени код 2
  ...WITH ValueEntry DO BEGIN
  SETCURRENTKEY("Item Ledger Entry No.");

  // Add the following line.
  SETRANGE("Posting Date",StartDate,EndDate);

  SETRANGE("Entry Type","Entry Type"::"Direct Cost");
  SETFILTER("Invoiced Quantity",'<>%1', 0);
  SETFILTER(
  ...
  Съществуващ код 3
  ...END;

  OnAfterGetRecord=VAR

  // Delete the following lines.
  Location@1000 : Record 14;
  ItemLedgEntry@1001 : Record 32;
  SalesShipmentLine@1010 : Record 111;
  ReturnReceiptLine@1009 : Record 6661;
  PurchRcptLine@1008 : Record 121;
  ReturnShipmentLine@1007 : Record 6651;
  ServiceShipmentLine@1004 : Record 5991;
  ServiceCrMemoLine@1003 : Record 5995;
  Include@1002 : Boolean;
  // End of the lines.

  PurchInvLine@1130000 : Record 123;
  PurchCrMemoLine@1130001 : Record 125;
  SalesInvoiceLine@1130002 : Record 113;
  ...
  Замени код 3
  ...END;

  OnAfterGetRecord=VAR

  // Add the following line.
  PurchRcptLine@1008 : Record 121;

  PurchInvLine@1130000 : Record 123;
  PurchCrMemoLine@1130001 : Record 125;
  SalesInvoiceLine@1130002 : Record 113;
  ...
  Съществуващ код 4
  ...IF IntrastatJnlLine2.FINDFIRST THEN
  CurrReport.SKIP;

  // Delete the following lines.
  CASE TRUE OF
  "Drop Shipment":
  BEGIN
  IF ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code") OR
  ("Country/Region Code" = '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Applies-to Entry" = 0 THEN BEGIN
  ItemLedgEntry.SETCURRENTKEY("Item No.","Posting Date");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Item No.","Item No.");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Posting Date","Posting Date");
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Applies-to Entry","Entry No.");
  ItemLedgEntry.FINDFIRST;
  END ELSE
  ItemLedgEntry.GET("Applies-to Entry");
  IF (ItemLedgEntry."Country/Region Code" <> CompanyInfo."Country/Region Code") AND
  (ItemLedgEntry."Country/Region Code" <> '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  "Entry Type" = "Entry Type"::Transfer:
  BEGIN
  IF ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code") OR
  ("Country/Region Code" = '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Transfer Order No." = '' THEN BEGIN
  Location.GET("Location Code");
  IF (Location."Country/Region Code" <> '') AND
  (Location."Country/Region Code" <> CompanyInfo."Country/Region Code")
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END ELSE BEGIN
  ItemLedgEntry.SETRANGE("Transfer Order No.","Transfer Order No.");
  ItemLedgEntry.SETFILTER("Country/Region Code",'%1 | %2','',CompanyInfo."Country/Region Code");
  IF ItemLedgEntry.FINDSET THEN
  REPEAT
  Location.GET(ItemLedgEntry."Location Code");
  IF Location."Use As In-Transit" THEN
  Include := TRUE;
  UNTIL Include OR (ItemLedgEntry.NEXT = 0);
  IF NOT Include THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  END;
  "Location Code" <> '':
  BEGIN
  Location.GET("Location Code");
  CheckILE(Location."Country/Region Code");
  END
  ELSE BEGIN
  IF "Entry Type" = "Entry Type"::Purchase THEN
  CheckILE(CompanyInfo."Ship-to Country/Region Code");
  IF "Entry Type" = "Entry Type"::Sale THEN
  CheckILE(CompanyInfo."Country/Region Code");
  END;
  END;

  CASE TRUE OF
  "Document Type" = "Document Type"::"Sales Shipment":
  IF SalesShipmentLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(SalesShipmentLine."VAT Bus. Posting Group",SalesShipmentLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  ("Document Type" = "Document Type"::"Sales Return Receipt") OR ("Document Type" = "Document Type"::"Sales Credit Memo"):
  IF ReturnReceiptLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ReturnReceiptLine."VAT Bus. Posting Group",ReturnReceiptLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  "Document Type" = "Document Type"::"Purchase Receipt":
  IF PurchRcptLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(PurchRcptLine."VAT Bus. Posting Group",PurchRcptLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  ("Document Type" = "Document Type"::"Purchase Return Shipment") OR ("Document Type" = "Document Type"::"Purchase Credit Memo"):
  IF ReturnShipmentLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ReturnShipmentLine."VAT Bus. Posting Group",ReturnShipmentLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  "Document Type" = "Document Type"::"Service Shipment":
  IF ServiceShipmentLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ServiceShipmentLine."VAT Bus. Posting Group",ServiceShipmentLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  "Document Type" = "Document Type"::"Service Credit Memo":
  IF ServiceCrMemoLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ServiceCrMemoLine."VAT Bus. Posting Group",ServiceCrMemoLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  END;
  IF VATPostingSetup."EU Service" THEN
  CurrReport.SKIP;

  IF ("Entry Type" = "Entry Type"::Sale) AND
  (SalesShipmentHeader.GET("Document No.")) AND
  (CompanyInfo."Country/Region Code" = SalesShipmentHeader."Bill-to Country/Region Code")
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  // End of the lines.

  TotalInvoicedQty := 0;
  TotalAmt := 0;
  ...
  Замени код 4
  ...IF IntrastatJnlLine2.FINDFIRST THEN
  CurrReport.SKIP;

  // Add the following line.
  TestILE("Item Ledger Entry");

  TotalInvoicedQty := 0;
  TotalAmt := 0;
 2. Да променяте данни елемент номер 5 в отчета за получаване на записите (594) както следва:
  Съществуващ код
  ...{
  }
  }
  }
  REQUESTFORM
  {
  ...
  Замени код
  ...{
  }
  }

  // Add the following lines.
  { PROPERTIES
  {
  DataItemTable=Table5802;
  DataItemTableView=SORTING(Entry No.);
  OnPreDataItem=BEGIN
  SETRANGE("Posting Date",StartDate,EndDate);
  SETFILTER("Item Charge No.",'<> %1','');
  "Item Ledger Entry".SETRANGE("Posting Date");

  IF IntrastatJnlBatch.Type = IntrastatJnlBatch.Type::Purchases THEN
  SETFILTER("Item Ledger Entry Type",'%1|%2', "Item Ledger Entry Type"::Purchase, "Item Ledger Entry Type"::Transfer)
  ELSE
  SETRANGE("Item Ledger Entry Type","Item Ledger Entry Type"::Sale);

  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Journal Batch Name",IntrastatJnlBatch.Name);
  IntrastatJnlLine2.SETCURRENTKEY("Source Type","Source Entry No.");
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Type",IntrastatJnlLine2."Source Type"::"Item entry");
  END;

  OnAfterGetRecord=BEGIN
  IntrastatJnlLine2.SETRANGE("Source Entry No.","Item Ledger Entry No.");
  IF IntrastatJnlLine2.FINDFIRST THEN
  CurrReport.SKIP;

  IF "Item Ledger Entry".GET("Item Ledger Entry No.") THEN BEGIN
  IF ("Item Ledger Entry"."Posting Date" > StartDate) AND ("Item Ledger Entry"."Posting Date" < EndDate) THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Country/Region".GET("Item Ledger Entry"."Country/Region Code") THEN
  IF "Country/Region"."EU Country/Region Code" = '' THEN
  CurrReport.SKIP;
  TestILE("Item Ledger Entry");

  InsertValueEntryLine;
  END;
  END;

  }
  SECTIONS
  {
  { PROPERTIES
  {
  SectionType=Body;
  SectionWidth=12000;
  SectionHeight=846;
  }
  CONTROLS
  {
  }
  }
  }
  }
  // End of the lines.

  }
  REQUESTFORM
  {
  ...
 3. Променете кода в документацията в отчета за получаване на записите (594) както следва:
  Съществуващ код
  ...IntrastatJnlBatch2.SETRANGE(Type,IntrastatJnlBatch.Type);
  END;

  // Delete the following line.
  BEGIN

  END.
  }
  RDLDATA
  ...
  Замени код
  ...IntrastatJnlBatch2.SETRANGE(Type,IntrastatJnlBatch.Type);
  END;

  // Add the following lines.
  PROCEDURE TestILE@1130001(ItemLedgEntry@1130000 : Record 32);
  VAR
  Location@1130001 : Record 14;
  ItemLedgEntry2@1130002 : Record 32;
  Include@1130003 : Boolean;
  SalesShipmentHeader@1130004 : Record 110;
  SalesShipmentLine@1130005 : Record 111;
  PurchRcptLine@1130006 : Record 121;
  ReturnReceiptLine@1130007 : Record 6661;
  ReturnShipmentLine@1130008 : Record 6651;
  ServiceShipmentLine@1130009 : Record 5991;
  ServiceCrMemoLine@1130010 : Record 5995;
  BEGIN
  WITH ItemLedgEntry DO BEGIN
  CASE TRUE OF
  "Drop Shipment":
  BEGIN
  IF ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code") OR
  ("Country/Region Code" = '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Applies-to Entry" = 0 THEN BEGIN
  ItemLedgEntry2.SETCURRENTKEY("Item No.","Posting Date");
  ItemLedgEntry2.SETRANGE("Item No.","Item No.");
  ItemLedgEntry2.SETRANGE("Posting Date","Posting Date");
  ItemLedgEntry2.SETRANGE("Applies-to Entry","Entry No.");
  ItemLedgEntry2.FINDFIRST;
  END ELSE
  ItemLedgEntry2.GET("Applies-to Entry");
  IF (ItemLedgEntry2."Country/Region Code" <> CompanyInfo."Country/Region Code") AND
  (ItemLedgEntry2."Country/Region Code" <> '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  "Entry Type" = "Entry Type"::Transfer:
  BEGIN
  IF ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code") OR
  ("Country/Region Code" = '')
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  IF "Transfer Order No." = '' THEN BEGIN
  Location.GET("Location Code");
  IF (Location."Country/Region Code" <> '') AND
  (Location."Country/Region Code" <> CompanyInfo."Country/Region Code")
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END ELSE BEGIN
  ItemLedgEntry2.SETRANGE("Transfer Order No.","Transfer Order No.");
  ItemLedgEntry2.SETFILTER("Country/Region Code",'%1 | %2','',CompanyInfo."Country/Region Code");
  IF ItemLedgEntry2.FINDSET THEN
  REPEAT
  Location.GET(ItemLedgEntry2."Location Code");
  IF Location."Use As In-Transit" THEN
  Include := TRUE;
  UNTIL Include OR (ItemLedgEntry2.NEXT = 0);
  IF NOT Include THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  END;
  "Location Code" <> '':
  BEGIN
  Location.GET("Location Code");
  CheckILE(Location."Country/Region Code");
  END;
  ELSE BEGIN
  IF "Entry Type" = "Entry Type"::Purchase THEN
  CheckILE(CompanyInfo."Ship-to Country/Region Code");
  IF "Entry Type" = "Entry Type"::Sale THEN
  CheckILE(CompanyInfo."Country/Region Code");
  END;
  END;

  CASE TRUE OF
  "Document Type" = "Document Type"::"Sales Shipment":
  IF SalesShipmentLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(SalesShipmentLine."VAT Bus. Posting Group",SalesShipmentLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  ("Document Type" = "Document Type"::"Sales Return Receipt") OR ("Document Type" = "Document Type"::"Sales Credit Memo"):
  IF ReturnReceiptLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ReturnReceiptLine."VAT Bus. Posting Group",ReturnReceiptLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  "Document Type" = "Document Type"::"Purchase Receipt":
  IF PurchRcptLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(PurchRcptLine."VAT Bus. Posting Group",PurchRcptLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  ("Document Type" = "Document Type"::"Purchase Return Shipment") OR ("Document Type" = "Document Type"::"Purchase Credit Memo"):
  IF ReturnShipmentLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ReturnShipmentLine."VAT Bus. Posting Group",ReturnShipmentLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  "Document Type" = "Document Type"::"Service Shipment":
  IF ServiceShipmentLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ServiceShipmentLine."VAT Bus. Posting Group",ServiceShipmentLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  "Document Type" = "Document Type"::"Service Credit Memo":
  IF ServiceCrMemoLine.GET("Document No.","Document Line No.") THEN
  IF VATPostingSetup.GET(ServiceCrMemoLine."VAT Bus. Posting Group",ServiceCrMemoLine."VAT Prod. Posting Group") THEN;
  END;
  IF VATPostingSetup."EU Service" THEN
  CurrReport.SKIP;

  IF ("Entry Type" = "Entry Type"::Sale) AND
  (SalesShipmentHeader.GET("Document No.")) AND
  (CompanyInfo."Country/Region Code" = SalesShipmentHeader."Bill-to Country/Region Code")
  THEN
  CurrReport.SKIP;
  END;
  END;

  PROCEDURE InsertValueEntryLine@1130002();
  VAR
  Location@1130000 : Record 14;
  BEGIN
  GetGLSetup;
  WITH IntrastatJnlLine DO BEGIN
  INIT;
  "Line No." := "Line No." + 10000;
  Date := "Value Entry"."Posting Date";
  "Country/Region Code" := "Item Ledger Entry"."Country/Region Code";
  "Transaction Type" := "Item Ledger Entry"."Transaction Type";
  "Transport Method" := "Item Ledger Entry"."Transport Method";
  "Source Entry No." := "Item Ledger Entry"."Entry No.";
  Quantity := "Item Ledger Entry".Quantity;
  "Document No." := "Value Entry"."Document No.";
  "Item No." := "Item Ledger Entry"."Item No.";
  "Entry/Exit Point" := "Item Ledger Entry"."Entry/Exit Point";
  Area := "Item Ledger Entry".Area;
  "Transaction Specification" := "Item Ledger Entry"."Transaction Specification";
  Amount := ROUND(ABS("Value Entry"."Sales Amount (Actual)"),1);

  IF Quantity < 0 THEN
  Type := Type::Shipment
  ELSE
  Type := Type::Receipt;

  IF ("Country/Region Code" = '') OR
  ("Country/Region Code" = CompanyInfo."Country/Region Code")
  THEN BEGIN
  IF "Item Ledger Entry"."Location Code" = '' THEN
  "Country/Region Code" := CompanyInfo."Ship-to Country/Region Code"
  ELSE BEGIN
  Location.GET("Item Ledger Entry"."Location Code");
  "Country/Region Code" := Location."Country/Region Code"
  END;
  END;

  VALIDATE("Item No.");
  "Source Type" := "Source Type"::"Item entry";
  VALIDATE(Quantity,ROUND(ABS(Quantity),0.00001));
  VALIDATE("Cost Regulation %",IndirectCostPctReq);

  INSERT;
  END;
  END;
  // End of the lines.

  BEGIN
  END.
  }
  RDLDATA
  ...

Необходими условия:

Трябва да имате един от следните продукти, за да приложите тази спешна корекция:
 • Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
 • Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)

Информация за премахване

Не можете да премахнете тази актуална корекция.

Статус


Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".
Забележка: Това е статия "Бърза публикация", създадени директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията тук се предоставя "както-е" в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето му материалите могат да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условия за други съображения.