Необходима дублираните записи се генерират, когато стартирате системата за планиране на елемент за два пъти в Microsoft Dynamics NAV 2009


В тази статия се отнася за Microsoft Dynamics NAV за всички държави и всички езикови местоположения.

Симптоми


Да предположим, да стартирате системата за планиране на елемент с търсенето, включени в Microsoft Dynamics NAV 2009. Стартирате системата за планиране за елемента отново. В тази ситуация ако търсенето не е включен във втория път с, необходима за дублирани записи се генерират.
Забележка: Този проблем възниква, дали места използват функциите на склад или не.
Този проблем възниква в следните продукти:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Решение


Информация за актуалната корекция

Вече се предлага от Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Обаче е предназначена само за коригиране на описания в тази статия. Прилагайте корекцията само към системи, изпитващи този конкретен проблем. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази актуална корекция. Следователно ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващия сервизен пакет за Microsoft Dynamics NAV или следващата версия на Microsoft Dynamics NAV, който ще съдържа тази корекция.

Забележка: При специални случаи таксите, които са за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация може да разреши проблема. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.


Информация за инсталирането

Microsoft предоставя примери само за илюстративни цели без гаранция за определени цели. Това включва, но не е ограничено до, подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел. Тази статия се предполага, че сте запознати с демонстрирания език за програмиране и инструментите, които се използват за създаване и процедури за отстраняване на грешки. Инженерите на поддръжката на Microsoft могат да помогнат с обяснение на функциите на конкретна процедура, но няма да могат да модифицират тези примери с цел осигуряване на допълнителна функционалност или създаване на процедури за удовлетворение на конкретните ви изисквания.

Забележка: Преди да инсталирате тази актуална корекция, уверете се, че всички потребители на Microsoft Navision клиент излезли системата. Това включва Microsoft Navision Application услуги (NAS) клиент потребители. Трябва да бъде само клиент потребител, който е влязъл при прилагане на тази актуална корекция.

За прилагане на тази актуална корекция, трябва да имате лиценз разработчик.

Препоръчително е потребителският акаунт в прозореца влизания в Windows или в прозореца на БД присвояването на "СУПЕР" ИД на роля. Ако потребителският акаунт не може да бъде възложена ИД на роля на "СУПЕР", трябва да проверите, че потребителският акаунт има следните права:
 • Разрешение за промяна на обекта, ще се променя.
 • Разрешението за изпълнение за системата обект номер 5210 обект и системата обект ID 9015 обект.


Забележка: Не трябва да имате права на съхранените данни, освен ако трябва да извършите възстановяване на данни.

Промени код

Забележка: Винаги тест код решава в управлявана среда преди да приложите корекциите производство компютри.
За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:
 1. Променете кода в CloseReservEntry функция в необходима двигател управление кодова единица (99000831) както следва:
  Съществуващ код
  ...ReservEntry2.MODIFY;
  ReservEntry2."Quantity (Base)" :=
  ReservMgt.MatchSurplus(ReservEntry2,SurplusReservEntry,ReservEntry2."Quantity (Base)",NOT ReservEntry2.Positive,
  AvailabilityDate,Item."Order Tracking Policy");
  IF ReservEntry2."Quantity (Base)" = 0 THEN BEGIN
  ReservEntry2.DELETE(TRUE);
  END ELSE BEGIN
  ReservEntry2.MODIFY;

  IF Item."Order Tracking Policy" = Item."Order Tracking Policy"::"Tracking & Action Msg." THEN BEGIN
  ModifyActionMessageDating(ReservEntry2);
  IF DeleteAll THEN
  ReservMgt.IssueActionMessage(ReservEntry2,FALSE,ReservEntry)
  ELSE
  ...
  Замени код
  ...ReservEntry2.MODIFY;
  ReservEntry2."Quantity (Base)" :=
  ReservMgt.MatchSurplus(ReservEntry2,SurplusReservEntry,ReservEntry2."Quantity (Base)",NOT ReservEntry2.Positive,
  AvailabilityDate,Item."Order Tracking Policy");
  IF ReservEntry2."Quantity (Base)" = 0 THEN BEGIN
  ReservEntry2.DELETE(TRUE);
  END ELSE BEGIN

  // Add the following line.
  ReservEntry2.VALIDATE("Quantity (Base)");

  ReservEntry2.MODIFY;

  IF Item."Order Tracking Policy" = Item."Order Tracking Policy"::"Tracking & Action Msg." THEN BEGIN
  ModifyActionMessageDating(ReservEntry2);
  IF DeleteAll THEN
  ReservMgt.IssueActionMessage(ReservEntry2,FALSE,ReservEntry)
  ELSE
  ...
 2. Добавяне на нов ключ в таблицата запаси профил (99000853) както следва:
  { ;Source Type,Source Order Status,Source ID,Source Batch Name,Source Ref. No.,Source Prod. Order Line,IsSupply,Due Date }
 3. Добавяне на нов параметър local във функцията DeleteTracking в наличност профил прихващане кодова единица (99000854) както следва:
  Съществуващ код
  LOCAL PROCEDURE DeleteTracking@25(VAR SKU@1000 : Record 5700;ToDate@1001 : Date);
  Замени код
  LOCAL PROCEDURE DeleteTracking@25(VAR SKU@1000 : Record 5700;ToDate@1001 : Date;VAR SupplyInventoryProfile@1002 : Record 99000853);
 4. Добавяне на нова локална променлива във функцията DeleteTracking в наличност профил прихващане кодова единица (99000854) и след това задайте променливата както следва:
  • Име: ResEntryWasDelete
  • Тип данни: булев
 5. Променете кода в DeleteTracking функция в наличност профил прихващане кодова единица (99000854) както следва:
  Съществуващ код
  ...IF FIND('-') THEN
  REPEAT
  IF (("Reservation Status" <> "Reservation Status"::Reservation) AND
  ("Expected Receipt Date" <= ToDate) AND
  ("Shipment Date" <= ToDate)) OR
  ((Binding = Binding::"Order-to-Order") AND ("Shipment Date" <= ToDate))
  THEN BEGIN

  // Delete the following lines.
  ActionMsgEntry.SETRANGE("Reservation Entry","Entry No.");
  DELETE;
  ActionMsgEntry.DELETEALL;
  END;
  // End of the lines.

  UNTIL NEXT = 0;
  END;
  ...
  Замени код
  ...IF FIND('-') THEN
  REPEAT
  IF (("Reservation Status" <> "Reservation Status"::Reservation) AND
  ("Expected Receipt Date" <= ToDate) AND
  ("Shipment Date" <= ToDate)) OR
  ((Binding = Binding::"Order-to-Order") AND ("Shipment Date" <= ToDate))
  THEN BEGIN

  // Add the following lines.
  ResEntryWasDeleted := TRUE;
  DELETE;
  END ELSE
  ResEntryWasDeleted := CloseTracking(ReservEntry,SupplyInventoryProfile,ToDate);

  IF ResEntryWasDeleted THEN BEGIN
  ActionMsgEntry.SETRANGE("Reservation Entry","Entry No.");
  ActionMsgEntry.DELETEALL;
  END;
  // End of the lines.

  UNTIL NEXT = 0;
  END;
  ...
 6. Добавяне на нова функция CloseTracking в наличност профил прихващане кодова единица (99000854) както следва:
  LOCAL PROCEDURE CloseTracking@92(ReservEntry@1000 : Record 337;VAR SupplyInventoryProfile@1001 : Record 99000853;ToDate@1002 : Date) : Boolean;VAR
  xSupplyInventoryProfile@1003 : Record 99000853;
  ReservationEngineMgt@1004 : Codeunit 99000831;
  Closed@1005 : Boolean;


  WITH ReservEntry DO BEGIN
  IF "Reservation Status" <> "Reservation Status"::Tracking THEN
  EXIT(FALSE);

  xSupplyInventoryProfile.COPY(SupplyInventoryProfile);
  Closed := FALSE;

  IF ("Expected Receipt Date" <= ToDate) AND
  ("Shipment Date" > ToDate)
  THEN BEGIN
  // tracking exists with demand in future
  SupplyInventoryProfile.SETCURRENTKEY(
  "Source Type","Source Order Status","Source ID","Source Batch Name","Source Ref. No.","Source Prod. Order Line",IsSupply);
  SupplyInventoryProfile.SETRANGE("Source Type","Source Type");
  SupplyInventoryProfile.SETRANGE("Source Order Status","Source Subtype");
  SupplyInventoryProfile.SETRANGE("Source ID","Source ID");
  SupplyInventoryProfile.SETRANGE("Source Batch Name","Source Batch Name");
  SupplyInventoryProfile.SETRANGE("Source Ref. No.","Source Ref. No.");
  SupplyInventoryProfile.SETRANGE("Source Prod. Order Line","Source Prod. Order Line");
  SupplyInventoryProfile.SETRANGE("Due Date",0D,ToDate);

  IF NOT SupplyInventoryProfile.ISEMPTY THEN BEGIN
  // demand is either deleted as well or will get Surplus status
  ReservMgt.CloseReservEntry(ReservEntry,FALSE,FALSE);
  Closed := TRUE;
  END;
  END;
  END;

  SupplyInventoryProfile.COPY(xSupplyInventoryProfile);
  EXIT(Closed);
 7. Променете кода в PlanItem функция в наличност профил прихващане кодова единица (99000854) както следва:
  Съществуващ код
  ...// Preliminary clean of tracking
  IF DemandExists OR SupplyExists THEN

  // Delete the following line.
  DeleteTracking(TempSKU,ToDate);

  MatchAttributes(Supply,Demand);

  // Calculate initial inventory
  ...
  Замени код
  ...// Preliminary clean of tracking
  IF DemandExists OR SupplyExists THEN

  // Add the following line.
  DeleteTracking(TempSKU,ToDate,Supply);

  MatchAttributes(Supply,Demand);

  // Calculate initial inventory
  ...

Необходими условия:

Трябва да имате един от следните продукти, за да приложите тази спешна корекция:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Информация за премахване

Не можете да премахнете тази актуална корекция.

Статус


Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".
Забележка: Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадени директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията тук се предоставя "както-е" в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето му материалите могат да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условия за други съображения.