Забраняване на автоматично прокси кеширане в Internet Explorer

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Когато конфигурирате Internet Explorer за използване на автоматичен скрипт за конфигурация на прокси сървър, той кешира проксито, което се връща от повикването FindProxyForURL. Механизмът на кеширането (кеш за автоматични прокси резултати) се извършва на основата на хоста (а не на основата на URL адрес). Това не ви дава възможност да използвате различни проксита, за да получите достъп до един и същ уеб сървър. Следният примерен сценарий демонстрира това поведение:

 • Конфигурирайте уеб сървър на име "Webserver" с две виртуални папки: "/login" и "/test".
 • Създайте следния .pac файл:
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";
  else return "PROXY myproxy:80";
  }
 • Конфигурирайте Internet Explorer да използва този .pac файл.
 • Стартирайте Internet Explorer и въведете следния уеб адрес:
  http://webserver/login
  Internet Explorer зарежда .pac файла и правилно използва директна връзка.
 • Когато се появи страницата за регистриране, въведете http://webserver/test. Ако използвате мрежов монитор, можете да видите, че достъпът до "http://webserver/test" все още използва директна връзка, а не "myproxy".

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Кешът за автоматични прокси резултати е опция за подобрение на производителността, която е добавена към Internet Explorer 5.5 и по-новите версии. Целта на кеша е да намали обработката от страна на клиента на автоматичния скрипт за конфигурация на прокси сървъра. Когато се свържете с интернет сайт, функцията FindProxyForURL се използва за определяне на това, дали трябва да се използва прокси и какъв да бъде то. Internet Explorer 5.5 и по-новите версии първо проверяват кеша за автоматични прокси резултати, за да определят дали при предишни опити за свързване с хоста е било използвано прокси. Ако тази проверка не успее, това означава, че това е първият опит за свързване с хоста по време на текущата сесия и се прилага нормалната логика на откриване на прокси. Следният списък илюстрира логиката, която Internet Explorer 5.5 и по-новите версии използват за определяне на това, дали трябва да се използва прокси и какво да бъде то:
 • Ако функцията Автоматично откриване на настройките е включена в Internet Explorer, то се прави опит за изтегляне на Wpad.dat файла от локалната мрежа (LAN) и за обработването му като автоматичен скрипт за конфигурация на прокси сървъра. Ако прокси е върнато от скрипта и Internet Explorer е установил връзка чрез него, кешът за автоматични прокси резултати се актуализира с името на хоста и името на прокси сървъра, които са били върнати.
 • Ако функцията Използвай автоматичен скрипт за конфигурация е включена в Internet Explorer, автоматичният скрипт за конфигурация на прокси сървъра се изтегля и обработва. Ако прокси е върнато от скрипта и Internet Explorer е установил връзка чрез него, кешът за автоматични прокси резултати се актуализира с името на хоста и името на прокси сървъра, които са били върнати.
 • Ако Internet Explorer е конфигуриран за статичен прокси сървър, името на прокси сървъра се извлича от системния регистър.
Когато Internet Explorer използва автоматичен скрипт за конфигурация на прокси сървъра, се отваря връзка с прокси сървъра, ако обработката на скрипта посочи, че трябва да се използва прокси сървър. Ако прокси сървърът не може да установи свързване, името на прокси сървъра се добавя към списък с връзки с лоши прокси сървъри, така че да не се използва за 30 минути. Ако автоматичният скрипт за конфигурация на прокси сървъра съдържа PROXY връщане, което изброява множество прокси сървъри, се прави опит със следващия прокси сървър в списъка, докато списъкът не се премине или не се установи свързване. Ако списъкът се премине и не е установено свързване, в Internet Explorer получавате съобщение за грешка "Страницата не може да бъде показана".

Когато се установи свързване през прокси сървър, името на хоста на сайта и името на прокси сървъра се кешират. При последващи опити за достъп до името на хоста по време на същата сесия Internet Explorer има кеширана информация за това кой прокси сървър да използва. Ето защо всички последващи свързвания с хоста се опитват през прокси сървъра, който е бил използван преди това. Това означава, че ако името на прокси сървъра, който е кеширан, не е на разположение по време на същата сесия, автоматичният скрипт за конфигурация на прокси сървъра не се обработва повторно и в Internet Explorer получавате съобщение за грешка "Страницата не може да бъде показана".

Може да поискате да забраните кеша за автоматични прокси резултати, за да си осигурите изобилието от прокси сървъри, от което се нуждаете. Това ще доведе до обработка от страна на клиента на всяка GET заявка, която се издава от Internet Explorer. В резултат на това производителността на Internet Explorer може да бъде засегната в зависимост от логиката на автоматичния скрипт за конфигурация на прокси сървъра и от неговия размер. За забраняване на кеша за автоматични прокси резултати използвайте един от методите по-долу.

Бележка Ако забраните автоматичното прокси кеширане, производителността на Internet Explorer може да бъде засегната.

Метод 1: Променете системния регистър

Важно Този раздел, метод или задача съдържа стъпки с информация за промяна на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Как да направите резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows XP


Можете да забраните кеша за автоматични прокси резултати с помощта на следния ключ от системния регистър:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Стойност: EnableAutoproxyResultCache
Тип: REG_DWORD
Стойност на данните: 0 = забрани кеширането; 1 (или не е наличен ключ) = позволи автоматичното прокси кеширане (това е поведението по подразбиране)
Ако ключът от системния регистър не е наличен, можете да го създадете, като използвате следния файл от системния регистър:
Редактор на системния регистър на Windows версия 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

Метод 2: Промяна на настройките на груповите правила

 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете gpedit.msc, след което щракнете върху OK.
 2. В редактора на обекта с групови правила щракнете два пъти върху User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer.
 3. Щракнете два пъти върху Забрани кеширането на скриптове за автоконфигуриране на прокси.
 4. Щракнете върху Разреши, след което щракнете върху OK.
Може да трябва да използвате този ключ на системния регистър, ако се свързвате с помощта на прокси сървър, който обработва защитени и незащитени заявки на един и същи сървър. Пример за такова поведение е софтуерът за прокси сървъри SQUID. Тъй като Internet Explorer обикновено кешира информацията за портовете, той може да не изпрати защитена заявка през правилния номер на порт, когато се опитва да изпрати защитени и незащитени отговори до един и същи сървър, но на различни номера на портове.
За допълнителна информация относно добавянето на списък с лоши прокси сървъри, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

320507 Internet Explorer не повтаря лош прокси сървър в продължение на 30 минути (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 271361 – Последен преглед: 28.04.2010 г. – Редакция: 1

Обратна връзка