Съобщение за грешка: Windows Could Not Start Because of a Computer Disk Hardware Configuration Problem. ("Windows не може да стартира поради проблем с хардуерната конфигурация на диска.")

За версията на тази статия, предназначена за Microsoft Windows 2000, вижте 124550 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски).

СИМПТОМИ

Когато се опитвате да стартирате Windows XP, можете да получите едно от следните съобщения за грешка:

Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem. ("Windows не може да стартира поради проблем с хардуерната конфигурация на диска.")

Could not read from the selected boot disk. ("Опитът за четене от избрания стартиращ диск премина неуспешно.") Check boot path and disk hardware. ("Проверете пътя за стартиране и хардуера на диска.")

Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. ("Вижте документацията на Windows за информация относно хардуерната конфигурация на диска и хардуерните справочници за допълнителни данни.")
-или-
Windows NT could not start because the following file is missing or corrupt: ("Windows NT не успя да стартира, защото следният файл липсва или е повреден:")

коренна_директория_на_Winnt\System32\Ntoskrnl.exe

Please re-install a copy of the above file. ("Преинсталирайте копие на гореспоменатия файл.")
-или-
коренна_директория_на_Winnt\System32\Hal.dll missing or corrupt: ("Файлът коренна_директория_на_Winnt\\System32\Hal.dll липсва или е повреден:")

Please re-install a copy of the above file. ("Преинсталирайте копие на гореспоменатия файл.")
Освен това е възможно възникването на една или няколко от следните ситуации:
 • Ако стартирате компютъра в режима на конзолата за възстановяване, може да се появи команден ред без опция за влизане в инсталацията на Windows.
 • При опит за достъп до папката на Windows е възможно да се появи следното съобщение за грешка:
  Access denied. ("Достъпът е отказан.")
 • Ако се опитате да извършите операцията Repair ("Поправи") от компактдиска на Windows XP, инсталацията на Windows не може да бъде открита и е невъзможно да поправите Windows.

ПРИЧИНА

Тази ситуация може да възникне, ако са налице едно или няколко от изброените по-долу условия:

 • Стойността по подразбиране в раздела [Boot Loader] на файла Boot.ini липсва или е повредена.
 • Windows XP не е инсталирана на посоченото във файла Boot.ini място.
 • Файлът Ntoskrnl.exe липсва или е повреден.
 • Пътят към дяла във файла Boot.ini е посочен неправилно.
 • Хардуерна грешка от общ характер.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да разрешите този проблем, използвайте някой от следните методи:

Метод 1

Редактирайте файла Boot.ini така, че да възстановите или коригирате стойността по подразбиране и да се уверите, че другите записи в раздела [Operating Systems] ([Операционни системи]) на файла Boot.ini сочат към правилните директории.

За допълнителна информация относно редактирането на файла Boot.ini щракнете върху номера на следната статия в базата знания на Microsoft:

289022 Редактиране на файла Boot.ini в Windows XP

Метод 2

Използвайте помощната програма Bootcfg в конзолата за възстановяване за коригиране на файла Boot.ini:

 1. Стартирайте компютъра от компактдиска с Windows XP.
 2. Когато се появи съобщение да натиснете клавиша R, за да поправите инсталацията на Windows с помощта на конзолата за възстановяване, натиснете клавиша.
 3. Изберете желаната инсталация на Windows и при появяване на съответната подкана въведете администраторската парола.
 4. Въведете bootcfg /rebuild и натиснете ENTER.
 5. При намирането на инсталацията на Windows се появяват следните инструкции:
  Add installation to boot list? ("Да се добави ли операционната система към списъка за зареждане?") (Yes/No/All) ("Да/Не/Всички")
  [Въведете Y в отговор на това съобщение.]

  Enter Load Identifier: ("Въведете идентификатора на зареждането:")
  [Това е името на операционната система. Въведете Windows XP Professional или Windows XP Home Edition.]

  Enter OS Load options: ("Въведете опции за зареждане на ОС:")
  [Оставете това поле празно и натиснете ENTER].
  След извършване на предходните стъпки рестартирайте компютъра и изберете първата опция на менюто за зареждане. Това трябва да накара Windows XP да се стартира по нормален начин.

  След успешното стартиране на Windows XP файлът Boot.ini може да бъде редактиран с цел премахване на неправилния запис.
За допълнителна информация относно редактирането на файла Boot.ini щракнете върху номера на следната статия в базата знания на Microsoft:

289022 Редактиране на файла Boot.ini в Windows XP

Метод 3

 1. Стартирайте компютъра от компактдиска с Windows XP. Натиснете някой клавиш, за да стартирате операционната система от компактдиска.
 2. Когато се заредят инсталационните файлове натиснете клавиша R, за да извършите поправка с помощта на конзолата за възстановяване.
 3. В конзолата за възстановяване изберете инсталацията на операционна система, която искате да заредите (обикновено #1), след което натиснете ENTER.
 4. Влезте в администраторския акаунт чрез въвеждане на паролата към него, след което натиснете ENTER.
 5. В командния ред на конзолата за възстановяване въведете следната команда и натиснете клавиша ENTER:

  За еднопроцесорни системи:

  expand cd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ устройство:\Windows\system32
  За многопроцесорни системи:

  expand cd-rom:\i386\ntkrnlmp.ex_ устройство:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

  Cd-rom е буквата, отговаряща на CD-ROM устройството, а устройство е буквата, съответстваща на твърдия диск, на който е инсталиран Windows.
 6. Ако се появи подкана за замяна на текущия файл, натиснете Y.
 7. Въведете exit и натиснете клавиша ENTER в командния ред.

Метод 4

Стартирайте компютъра с помощта на конзолата за възстановяване и изпълнете командата CHKDSK /r.

Забележка Не е необходимо да включвате параметъра /p в командния ред на Chkdsk, защото благодарение на параметъра /r помощната програма Chkdsk намира лошите сектори и възстановява данните, които могат да се четат. Тази команда включва функциите на параметъра /p.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако в раздела [Boot Loader] на файла Boot.ini липсва стойността по подразбиране, Windows XP показва нов запис Windows (default) в менюто за зареждане на ОС, който се превръща новата стойност по подразбиране. Записът Windows (default) сочи към следния път за зареждане на Windows XP:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
За допълнителна информация относно файла Boot.ini щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

102873 BOOT.INI, възприетите начини за именуване на ARC пътищата и тяхното използване (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно конзолата за възстановяване в Windows XP щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

307654 КАК ДА: инсталирате и използвате конзолата за възстановяване в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 314477 – Последен преглед: 30.11.2007 г. – Редакция: 1

Обратна връзка