Нетни команди на операционните системи Windows

Прилага се за: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)

Автор


Nirmal (на)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩНОСТТА


MICROSOFT CORPORATION И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ МУ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРЕДСТАВЯТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ГОДНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕЯ. ЦЯЛАТА ПОДОБНА ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО Е" БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ МУ ДОСТАВЧИЦИ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЗКУСЕН УСИЛИЯ, ЗАГЛАВИЕ И НЕНАРУШЕНИЕ. ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MICROSOFT И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ; ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА НА БАЗАТА НА ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГИ НЕЩА.

Резюме


Следната база знания ще обясни използването на нетните команди в операционните системи Windows.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ


Нетни команди на операционните системи Windows следните нетни команди могат да се използват за извършване на операции по групи, потребители, правила за акаунт, акции и т. н. нетните акаунти на КОМПЮТЪРА ДОВЕРЕНИК продължи групата "Помощ" на HELPMSG LOCALGROUP име на бутон за избор на страница за управление на работния ден. Тази команда не може да се използва при домейнов контролер. Тази команда се използва само на локалния компютър. Когато въвеждате нетните акаунти, ще виждате настройките по подразбиране в локалния компютър за правилата за блокировка на акаунт и правилата за пароли, както е показано по-долу: принудително излизане от потребителя колко време след изтичането на срока?: никога нее минималната възраст за парола (дни): 1максимално възраст за парола (дни): 90минималната парола дължина: 8дължина на паролатаLockout threshold:                                                                 4Lockout duration (minutes):                                                  4Lockout observation window (minutes):                               4, която се поддържа в зависимост от ролята на компютъра;...... Ако компютърът е присъединен към домейн, настройките на домейна ще влязат в сила и ще се покажат само настройките, идващи от домейна. Останалите настройки ще бъдат локалните настройки, ако не се появяват от GPO на домейна. Можете да промените следните Използвайте следните опции в опцията нетни акаунти: НЕТНИ акаунти [/FORCELOGOFF: {minutes | NO}] [/MINPWLEN: дължина] [/MAXPWAGE: {days | Неограничени}] [/MINPWAGE: дни] [/UNIQUEPW: число] [/DOMAIN] две условия са необходими, за да могат опции, използвани с НЕТНИТЕ акаунти да влязат в сила:/FORCELOGOFF: {minutes | NO} задава броя на минутите, които потребителят е извършил, преди да бъде принуден да излезе при изтичане на срока или валидното време за влизане. НЕ, по подразбиране не позволява принудително излизане. /MINPWLEN: дължина Задава минималния брой знаци за парола. Диапазонът е 0-14 знака; по подразбиране е 6 знака. /MAXPWAGE: {days | Unlimited} задава максималния брой дни, през които е валидна парола. Не е зададено ограничение с помощта на неограничени. /MAXPWAGE не може да бъде по-малък от/MINPWAGE. Диапазонът е 1-999; по подразбиране е 90 дни. /MINPWAGE: дни определя минималния брой дни, които трябва да минат, преди потребителят да може да промени парола. Стойността на 0 не съдържа минимални срокове. Диапазонът е 0-999; по подразбиране е 0 дни. /MINPWAGE не може да бъде по-голямо от/MAXPWAGE.\/UNIQUEPW: число изисква паролите на потребителите да бъдат уникални чрез зададения брой промени на парола. Максималната стойност е 24. /DOMAIN извършва операцията върху домейнов контролер на текущия домейн. В противен случай операцията се изпълнява на локалния компютър.