Балансиране на натоварването на мрежата – концепция и бележки.

Прилага се за: Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit x86)Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)

Автор


Nirmal (на)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩНОСТТА


MICROSOFT CORPORATION И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ МУ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРЕДСТАВЯТ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ГОДНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕЯ. ЦЯЛАТА ПОДОБНА ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "КАКТО Е" БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ. MICROSOFT И/ИЛИ СЪОТВЕТНИТЕ МУ ДОСТАВЧИЦИ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЗКУСЕН УСИЛИЯ, ЗАГЛАВИЕ И НЕНАРУШЕНИЕ. ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ MICROSOFT И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ; ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА НА БАЗАТА НА ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГИ НЕЩА.

Резюме


Тази статия съдържа информация за балансиране на натоварването на мрежата – технология за групиране на Microsoft.

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ


 • Q. Как да тествате клъстер в NLB?
 • Например сте открили възли в клъстера и искате да проверите дали балансирането на натоварването работи, или не. Създайте различни четири дяла на четири възела и се опитайте да получите достъп до тях от една машина. Всеки път трябва да имате различен дял, когато преглеждате с помощта на UNC пластир.
 
 • Можете да настроите параметрите за конвергенция чрез коригиране на следните стойности на системния регистър:
 •     AliveMsgPeriod    AliveMsgTolerance
 
 • Конфигурирането на повече от един VIP (виртуален IP адрес) е налично само в издания и по-нови версии на Windows 2003.
 • Има различни команди между "Стоп" и "DRAINSTOP". Командата стоп ще спре услугата NLB на хост и всички съществуващи връзки ще бъдат lostwhereas DRAINSTOP ще позволи NLB да служи на corrent връзки и да деактивира новите връзки едновременно.
 • IGMP може да се конфигурира само когато Клъстерът е конфигуриран да използва мултикаст поддръжка.
 • Сървър не трябва да има отворен мрежово свойство по време на конфигурирането чрез NLB Manager.
 • NLB трябва да има коректно местно време на всички сървъри.
 • NLB не открива неизправности в приложението. Например услугата за уеб сървър може да спре, но NLB все още ще изпраща TCP/IP заявки към този сървър.
 • NLB се използва за базираното на TCP/IP приложение, за което промените в данните се случват рядко.
 • Не всички други протоколи, с изключение на TCP/IP към касетъчни адаптери.
 • NLB клъстер могат да работят в режим на Unicast или мултикаст, но не и двете.
 • Microsoft не поддържа комбиниране на сървър и NLB клъстери.
 • Разрешава се разбърква-NLB. Windows NT WLBS може да се изпълнява в Windows 2000 NLB.
 • NLB не поддържа маркери за позвъняване и мрежи за УВД. Изпробван е само за Ethernet мрежа с 10 и 100 МБ.
 • Ограничения за единична мрежова карта: когато се изпълнява в режим на Unicast:
 • 1. обикновените съобщителни мрежи между хостовете на клъстерите не са възможни. трафикът на мрежата, предвиден за всеки отделен компютър в клъстера, генерира допълнителни разходи за мрежа за всички компютри в клъстера. 2.    Освен това, не можем да използваме Диспечер за балансиране на натоварването на мрежата на този компютър, за да конфигурираме и управляваме възли на NLB.
 • Автоматично открива и се възстанови от неуспешно или офлайн компютър. Автоматично балансира мрежовото натоварване, когато хостовете се добавят или премахват. Възвръщам и преразпределя натовареността в рамките на 10 секунди.
 • Товарът се преразпределя автоматично към други възли, когато хостът е извън линия. Всички активни връзки към този хост се загубват. Ако areinternationally да вземете възел офлайн, можете да използвате командата drainsstop за обслужване на всички активни връзки, преди да се придвижите офлайн.
 • Можете да имате комбинация от приложения, които се изпълняват в групата NLB. Например можете да изпълнявате IIS уеб сървър на всички възли и SQL Server само в един възел. По този начин можете да укажете трафика само за базата данни на SQL Server.
 • NLB и групирането не могат да бъдат активирани на един и същ компютър, но можете да формирате два клъстера – 4 възела за NLB и 2 възел сървъра, за да се clusterIs, че е необходимо да имате отделна подмрежа и за двете технологии?
 • NLB поддържа Upto 32 компютрите в един клъстер, но можете да използвате RRDNS, за да създадете числото.
 • NLB може да зарежда множество заявки от клиент на един и същ възел или различен възел. Това се върши произволно.
 • NLB автоматично открива и премахва неизправността на NLB възел, но не може да прецени дали дадено приложение се изпълнява или е спрял да работи. Thisshould да се извърши ръчно, като изпълните скрипт.
 • Автоматично зареждане на салда при добавяне или премахване на нови хостове и това се извършва до 10 секунди.
 • Можете да създадете различни виртуални IP групи, за да заредите балансиране на различни приложения.
 • Правилата за портовете трябва да са еднакви през клъстера, но правилата за портове могат да бъдат различни за множество виртуални IP адреси.
 • NLB не припокрива първоначалното име на компютъра и IP адреса.
 • NLB може да бъде разрешена на множество мрежови адаптери. Това ви позволява да конфигурирате различни NLB клъстери.
 • NLB може да работи в два режима – Unicast или мултикаст, но и двата режима не могат да бъдат разрешени едновременно. Unicast е режим по подразбиране.
 • NLB позволява на всеки хост да открие и получи входящ TCP/IP трафик. Този трафик се получава от всички домакини в клъстера и NLB драйвер за filterthe трафик, както е определено в правилата за портовете. Звената NLB не комуникират помежду си за входящ трафик, идващ от клиент, тъй като NLBis е разрешен за всички възли. За всеки хост се създава статистически правила за съпоставяне, за да се разпространява входящият трафик. Това съпоставяне остава sameunless има промяна в клъстера (например възелът е премахнат или добавен).
 • Конвергенция е процес за повторно създаване на състоянието на клъстера. Този процес се извиква при промяна на клъстера (например възелът е неуспешен, оставя или повторно се присъединява към клъстера). В този процес ще бъдат предприети следните действия по групи:
 •     1. повторно създаване на състоянието на клъстера.    2. Указване на хоста с най-висок приоритет на хост като хост по подразбиране.    3. Трафикът с балансирано натоварване е повторно partioned или преразпределен между останалите хостове.
 • По време на този процес останалите домакини продължават да обработват входящия клиентски трафик. Ако даден хост бъде добавен към клъстера, функцията за конвергенция позволява на този хост да получи своя дял от трафика с балансирано натоварване. Разширяването на клъстера не оказва влияние върху текущите операции с клъстери и е постигнато прозрачно за клиенти по интернет и за сървърни приложения. Може обаче да засегне сесиите на клиенти, които обхващат множество TCP връзки, когато е избрана ориентация на клиента, тъй като клиентите могат да бъдат пренанесени към различни хостове за клъстери между връзките. За повече информация относно афинитета
 • Всички възли в клъстера излъчват сърдечни съобщения, за да кажат тяхната наличност в клъстера. Периодът по подразбиране за изпращане на сърдечен ритъм е 1 секунда и 5 пропуснати сърдечни съобщения от приемащата причина NLB да се позове на процеса на конвергенция.
 • Можем да конфигурираме няколко групи NLB на една и съща мрежова карта и след това да прилагаме определени правила за портове за всеки от тези IP адреси. Те се наричат "виртуални клъстери".
 • Windows 2003 се предоставя с инструмент GUI, наречен: Диспечер за балансиране на натоварването на мрежата и NLB. exe – инструмент за команден ред. В Windows 2000 той е WLBS. exe и няма инструмент GUI също. Този инструмент GUI може да бъде инсталиран на XP и за управление само на Windows 2003 NLB. NLB Manager използва DCOM и WMI.
 • Трябва да сте член на групата на администраторите на възел, за който конфигурирате NLB. Не е нужно да сте администратор, за да изпълнявате диспечера на NLB.
 • Единична NIC > NLB, разрешен в режим на Unicast – не можете да използвате NLB Manager на този компютър, за да конфигурирате и управлявате други хостове, защото една мрежова карта в Unicast режим не може да има IntraHost комуникация.
 • Комуникацията вътре в хоста е възможна само в мултикаст hode. За да разрешите комуникацията между сървърите в един и същ клъстер на NLB, всеки сървър изисква следния запис в системния регистър: DWORD ключ с име "UnicastInterHostCommSupport" и зададен на 1, за всеки мрежов интерфейс на карта GUID (HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Services\WLBS\Parameters\Interface\{GUID})
 • Няма ограничения за броя на картите. Различните хостове могат да имат различни мрежови адаптери.
 • Единична мрежова карта в режим на Unicast = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 • на. Неговият собствен MAC адрес е забранен: адресът за клъстер MAC, генериран автоматично замества този адрес. b. Както специалният IP адрес, така и IP адресът за клъстери се разрешават на клъстер MAC Address. c. Обикновените комуникации в мрежата между хостовете за клъстери не са възможни.
 
 • Клъстерни параметри= = = = = = = = = = = = = = = = =
 • Клъстер MAC адресът се генерира автоматично, като се използва IP адресът за клъстер и е уникален в подмрежата.
 • Отдалеченото управление няма да работи, ако IPSEC е разрешен. Отдалеченото управление използва 1717 и 2504 на порт през UDP.
 • Приоритетен уникален хост ИД: най-голямото число е най-високото – домакинът с този приоритет управлява целия входящ трафик, който не е включен в правилата за портовете. Ако един възел с клъстери е присъединен към един и същ приоритет, той не се приема като част от клъстера, но другите възли ще продължат да работят. Това е хост за calledthe по подразбиране. Ако Host Default е неуспешно, другият възел с по-висок приоритет може да действа като хост по подразбиране.
 • Собственият IP адрес трябва да бъде въведен на първо място в свойството TCP/IP. Не може да бъде разрешен DHCP. Това важи и за VIP.
 • Не можете да добавяте повече от 32 за пристанищните правила към един клъстер и то трябва да бъде същото през клъстера.
 
 • Диспечер за балансиране на натоварването на мрежата= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 • Не можете да отворите никое мрежово свойство за хоста, ако NLB Manager в момента използва това.
 • NLB може да бъде конфигуриран за всеки компютър, при условие че имате администраторски права на отдалечения компютър.
 • За да конфигурирате NLB успешно в Windows 2003, използвайте диспечера на NLB – Уверете се, че сте поправили отметка в NLB от всички хостове.
 • Когато добавите хост с помощта на NLB Manager, правилата на порта и свързаните опции ще бъдат наследени от първоначалния хост.
 • Не можете да отворите други хостове от диспечера на NLB, ако NLB работи в един Adpater с Unicast режим, защото една мрежова карта с unicastmode не може да има IntraHost комуникация. За да се случи това, използвайте този регистър: UnicastHostInterCommSupport и задайте 1.
 • Можете да използвате опцията за идентификационни данни в NLB Manager, за да укажете идентификационните данни за отдалечени хостове. NLB Manager ще се опита да се свърже с отдалечени хостове чрез thiscredentials.
 • Трябва да използвате настройките за свойствата на TCP/IP или NLB Manager, но не трябва да използвате и двете, за да конфигурирате NLB.
 • NLB Manager не свързва или не показва неконфигурирани хостове в клъстер.
 • Хостовете, за които нямате административно членство, няма да се показват в NLB Manager.
 • Списъкът с всички диапазони от портове се сортира по диапазона на портовете.
 • NLB може да има смесени домейнови контролери, сървъри за членове, сървъри за работна група и т. н. В действителност това не е ограничението за NLB. NLB трябва да може да accessthe компютъра си с помощта на вградения акаунт за администратора.
 • Когато разрешите NLB на сървър, записите в системния регистър по подразбиране се създават под: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WLBS
 • DIP и VIP трябва да бъдат въведени правилно. Клъстерните възли ще се сближат една с друга, ако пропуснете тази стъпка, но те няма да могат да acceptand трафика.
 • Съобщение за конфликт на IP адреси се показва само за VIP. Уверете се, че VIP от всички адаптери е премахнат, ако премахнете отметката от NLB на този хост.
 • Следните инструменти могат да се използват с NLB за наблюдение:
 • ClusterSenitelData Warehouse CenterHTTPMon-за наблюдение на IIS Services. MOM
 • Когато натоварването е с балансиране на заявки за PPTP, двата мрежови адаптера се reuqired на всеки хост на NLB.
 • Трябва да предоставите адреса на шлюза в свойството TCP/IP при конфигуриране на две мрежови адаптери. Шлюзът трябва да бъде въведен в FE NIC.
 • NLB трябва да е разрешена за мрежовата карта за публични или интернет устройства.
 • Зареждането на балансиране на връзката за Telnet изисква свързаните портове да бъдат отворени. Връзката за Telnet обхваща само една връзка на IP, така че в този случай не се изисква афинитет.
 • Първоначалното прилагане на NLB е WLBS. Всички събития се записват в източника на WLBS. Интерфейсът на команден ред за NLB е WLBS и в Windows 2003 той е NLB.
 • Доставчикът на WMI Диспечерът на NLB не може да се свърже с хоста за клъстери, за който името на компютъра започва с цифров знак. Това е бъг.
 • NLB не копира данните в приложението. Може да се наложи да използвате системата на Microsoft за репликация на съдържание (КСР) или софтуер на трети лица.
 • NLB не наблюдава и спира или започва. Можете да използвате HTTPMon, който се предоставя с набор от ресурси. Можете да използвате следните инструменти, описани по-долу:
 • Изключение от MonitorHTTPMonThird инструменти за наблюдение на страни • SiteScope от Меркурий Interactive Corporation ((• AppManager by NetIQ ((• WhatsUp Gold by Ipswitch (()
 
 • Режим на Unicast с единичната NIC= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =-1, NLB модифицира адреса на Mac на мрежата за Mac. Сега има само един адрес в MAC, който е наличен в клъстер – който е Cluaster MACand този MAC адрес трябва да е същият за всички клъстери. Re-Director за мрежа не може да препрати заявката до един и същ MAC адрес, ако е от един и същ източник. а също така приемащата не може да комуникира помежду си – това е Недостатъкът на режима на Unicast с една NIC. За да разрешите на хостове да разговарят помежду си, разрешете режим на eitherMULTICAST или инсталирайте втора NIC.
 • Възможно е да получите "не interace е наличен за конфигуриране на балансиране на натоварването" при използване на диспечера за балансиране на мрежата. Получавате тази грешка, ако имате imagaed на сървър, копиран на виртуална машина. Всички GUID на мрежата ще бъдат еднакви. Трябва да инсталирате отново мрежовата adapater от диспечера на устройствата, за да го преодолеете.
 • Докато конфигурирате NLB чрез NLB Manager и сте изтрили хоста от клъстера. Ако това състояние на това все още се показва в очакване за дълъг период от време, след това ръчно забранете NLB на хост. Ще отсече от диспечера.
 • Винаги е най-добра практика да добавите локален хост (на мястото, където се изпълнява NLB Manager), след като сте добавили всички хостове, когато изпълнявате NLB клъстер в режим на еднократна NIC withUnicast.
 • Препоръчително е да стартирате NLB Manager на отделен компютър, който не е част от клъстера, когато работите с клъстери в единична NIC с Unicast или мултикаст режим.
 • Ако сте добавили локалния хост към NLB Manager в единична NIC Unicast Mode и когато обновите, всички останали хостове ще бъдат недостъпни.
 • Когато получите достъп до VIP с помощта на UNC, можете да получите полето за влизане, ако поискате да бъде препратено към хост, който не е в домейн и сте член на домейн. Може да се наложи да предоставите потребителски идентификационни данни.
 • Кръстосаният кабел между възли NLB не функционира правилно за сърдечен ритъм съобщения и други. Работи много в сървърното групиране.
 • Сърдечни съобщения се предават чрез NLB за разрешена NIC винаги дали работите в Unicast или мултикаст режим.
 • Когато приложение, което работи на хост, почине или спре, NLB ще продължи да препраща исканията към този сървър, тъй като NLB не следи състоянието на theapplication.
 • Само Windows 2003 и по-нови версии могат да бъдат конфигурирани от диспечера на NLB. Можете обаче да управлявате предишните версии на Windows, но не можете да ги конфигурирате чрез NLb Manager.
 • Отдалечено управление за NLB използва UDP Port 2504.
 
 • Подобрения в Windows 2008 за балансиране на натоварването на мрежата:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 • Има поддръжка за IPV6 в Windows Server 2008 за NLB. IPV6 хост може да се присъедини към NLB възел.
 • Множество посветени IP адреси са поддръжка в Windows Server 2008 за NLB.
 • Поддържа надстройката на Rolling от Windows 2003 до Windows 2008.
 • Подпори за ненаблюдавана инсталация на NLB
 • Поддържа и за NLB в ядрото на сървъра.