Компютър с Windows Server 2003 може да спре да реагира, когато излезе от режим на готовност и в регистъра на приложения на домейнов контролер има регистрирани събития 1030 и 1058

СИМПТОМИ

При подновяване на работа в Windows Server 2003 от режима на готовност, компютърът може да спре да реагира. Освен това може да виждате прозореца на съобщението "Applying Personal Settings" ("Прилагане на лични настройки"), преди работният плот да се покаже.

Обикновено при подновяване на работа в Windows Server 2003 от режима на готовност компютърът остава заключен. Затова е необходимо да влезете в системата, за да получите достъп до работния плот. При възникването на този проблем обаче компютърът не се заключва и екранът за влизане в Windows Server 2003 не се появява.

Освен това можете да бъдат регистрирани събития в регистрационния файл за събития на приложенията на домейновия контролер, след като рестартирате компютъра с Windows Server 2003:
Тип събитие: Error (Грешка)
Event Source: (Източник на събитието:) Userenv
Event Category: (Категория на събитието:) None (Няма)
Event ID: (ИД на събитието:) 1058
Description: (Описание:) Windows cannot access the file gpt.ini for GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=домейн,DC=com (Windows няма достъп до файла gpt.ini за GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=домейн,DC=com). The file must be present at the location <\\домейн\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini> (Файлът трябва да се намира на местоположението \\домейн\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini). (Access is denied. (Достъпът е отказан.) ). Group Policy processing aborted. (Обработка на груповите правила е прекратена.) За допълнителна информация посетете центъра за помощ и поддръжка на адрес http://support.microsoft.com.
или
Description: (Описание:) Windows cannot access the file gpt.ini for GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=домейн,DC=com (Windows няма достъп до файла gpt.ini за GPO CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=домейн,DC=com). The file must be present at the location <\\домейн\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini> (Файлът трябва да се намира на местоположението \\домейн\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini). (The network path was not found. (Мрежовият път не беше открит.) ).

Event Type: (Тип на събитието:) Error (Грешка)
Event Source: (Източник на събитието:) Userenv
Event Category: (Категория на събитието:) None (Няма)
Event ID: (ИД на събитието:) 1030
Description: (Описание:) Windows cannot query for the list of Group Policy objects. (Windows не успя да отправи запитване за списък на обектите на груповите правила.) Съобщение, което описва причината за това, е било записано преди от системата за правила. За допълнителна информация посетете центъра за помощ и поддръжка на адрес http://support.microsoft.com.
При включване на регистрирането на данни за потребителската среда (Userenv) е възможно след подновяване на работата на компютъра след престой в режим на готовност да не функционират домейновите услуги на разпределена файлова система (DFS). Освен това е възможно да се появят съобщения, които приличат на следните съобщения във файла %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log.

Забележка За информация относно включването на регистрирането на данни за Userenv вижте статията от Базата знания на Microsoft, използвана като източник на информация в раздела "Използвани източници".
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 EvaluateDeferredGPOs: Searching for GPOs in cn=policies,cn=system,DC=домейн,DC=local (Търсене на GPOs в cn=policies,cn=system,DC=домейн,DC=local)
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Searching <CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=домейн,DC=local> (Търсене на CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=домейн,DC=local)
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Machine has access to this GPO. (Машината има достъп до следния GPO).
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: GPO passes the filter check. (GPO преминава филтърната проверка.)
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Found functionality version of: (Открита функционираща версия на:) 2
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Found file system path of: (Открит път във файловата система:) <\\домейн.local\sysvol\домейн.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:734 ProcessGPO: Couldn't find the group policy template file <\\домейн.local\sysvol\домейн.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>, error = 0x5. (Неуспешно намиране на шаблонния файл на груповите правила \\домейн.local\sysvol\домейн.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini)

ПРИЧИНА

Този проблем може да възникне, ако процесът Winlogon се опитва да обработи груповите правила преди стартирането на другите компоненти. Описаният в тази статия сервизен пакет прибавя допълнителни логически елементи, за да подобри в поведението на услугите по подразбиране на процеса Winlogon и на услугите на работната станция.

Въпреки това съществуват няколко други сценария, които могат да доведат до възникването на този проблем. Уверете се, че следните компоненти са стартирани и конфигурирани правилно, преди да приложите този сервизен пакет:
 • Услугите Netlogon (влизане през мрежата) и DFS (разпределена файлова система) са стартирани.
 • Домейновите контролери имат права за четене и прилагане на правилата за контролери на домейни.
 • За споделената папка Sysvol разрешенията за NTFS и за споделен достъп са зададени правилно.
 • DNS записите за домейновите контролери са правилни.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да отстраните проблема, вижте раздела "Информация за сервизния пакет", който следва по-долу. За да заобиколите временно този проблем, вижте подраздела "Заобиколно решение" по-долу в този раздел "Решение".

Информация за сервизния пакет

За да отстраните този проблем, е необходимо да инсталирате най-новия сервизен пакет за Windows Server 2003. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft:
889100 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows Server 2003
Забележка След инсталиране на сервизния пакет трябва да се върнете към тази статия, за да изпълните процедурата, описана в раздела

Информация за системния регистър

по-долу.Забележка Изпълнете следните стъпки в Windows Server 2003.

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
За да изпълним процедурата вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. В диалоговия прозорец Изтегляне на файлове щракнете върху Изпълнение и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.Забележки
 • Инсталирайте сервизния пакет в раздела "Информация за сервизния пакет", преди да изпълните този пакет.
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

След прилагането на този сервизен пакет изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 2. В редактора на системния регистър намерете следния подключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Ако параметъра WaitForNetwork липсва, е необходимо да го създадете. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. С десния бутон на мишката щракнете върху подключа Winlogon, изберете New ("Нова") и щракнете върху DWORD Value ("DWORD стойност").
  2. В полето Value name ("Име на стойността") въведете WaitForNetwork.
 4. Щракнете с десния бутон на мишката върху WaitForNetwork и изберете Modify ("Модифицирай").
 5. В диалоговия прозорец Edit DWORD Value ("Редактиране на стойността DWORD") въведете 1 в полето Value data ("Данни за стойността") и натиснете OK.
 6. Затворете редактора на системния регистър.

Това реши ли проблема?

 • Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.

Заобиколно решение

За да заобиколите временно този проблем, може да изпълните файла Dfsutil.exe, който е включен в инструментите за поддръжка на Windows Server 2003. Можете да инсталирате инструментите за поддръжка на Windows Server 2003 по два начина. Може да изпълните \\Support\Tolls\Suptools.msi от компактдиска на Server 2003. А можете също да изтеглите инструментите за поддръжка директно от файла \\Support\Tools\Support.cab file. За да стартирате файла Dfsutil.exe, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете cmd и след това щракнете върху OK.
 2. В командния ред въведете dfsutil /PurgeMupCache и натиснете клавиша ENTER:

СТАТУС

Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".
Първата корекция на този проблем е реализирана в Windows 2003 Service Pack 1.

БИБЛИОГРАФИЯ

За допълнителна информация относно активирането на регистриране в потребителската среда щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft:
221833 Включване на регистрирането на данни за потребителската среда с цел отстраняване на грешки в търговските версии на Windows
Свойства

ИД на статията: 842804 – Последен преглед: 8.04.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка