При използване на оптични носители на компютри с Windows Vista е възможно да се появят различни проблеми

СИМПТОМИ

При използване на оптични носители на компютри с Windows Vista е възможно да възникнат различни проблеми.

ПРИЧИНА

Те могат да се появят при наличието на проблеми с оптичния носител, оптичното устройство или файла, който сте записали на оптичния носител.

Проблеми с оптични носители

Проблемите с оптични носители включват проблеми с качеството на носителите и проблеми при запис, за които не се извежда съобщение.

Проблеми с качеството на носителя

Проблемите, които можете да изпитате с качеството на носителите, са следните:
 • Носителят е нискокачествен.

  Препоръчително е да използвате висококачествени оптични носители.
 • Презаписваемият носител е бил използван прекалено много пъти.

  Можете да правите само определен брой записи на презаписваеми оптични дискове. След това ще се наложи изцяло да изтриете неговото съдържание.
 • Носителят е стар.

  Оптичните носители могат да деградират с времето. Деградацията може да се случи по-бързо, ако носителят е изложен на пряка слънчева светлина, или ако той се съхранява на влажно място.

Проблеми при записа, за които няма уведомление

Проблемите при записа, за които не е изведено съобщение, включват следните проблеми:
 • Записът завърши успешно само отчасти. В този случай се появява симптом, подобен на следния:

  Операцията за запис на носителя преминава успешно, също както и проверката на записа. Това означава, че устройството, което извърши записа, може безпроблемно да чете записаните на носителя данни. Обаче, когато поставите носителя в друго устройство, като например позволяващо само четене устройство, носителят предизвиква появяване на грешки.

  Този проблем възниква, защото устройствата за запис на DVD и CD имат по-голям толеранс към грешки при записа, отколкото при четене. Освен това четящото устройство може да има по-висококачествени лещи за фокусиране на лазера.

  Забележка Този проблем може да възниква по-често, когато използвате носител със запис на преносим компютър. Оптичното устройство на преносим компютър има ограничения, свързани с компактността. Затова оптично устройство на преносим компютър може да изпитва повече трудности при четене на данни, записани на границата на толеранса.
 • Скоростта на записа е прекалено голяма. Това е често срещан проблем. За да го разберете по-добре, замислете се за следните проблеми, които могат да бъдат изострени от бързата скорост на записа:
  • Грешки при фокусиране

   Записваемите дискове се създават на сериен принцип. Това означава, че е възможно наличието на малка разлика в тежестта на диска около централната дупка. При въртенето на диска тази разлика в тежестта може да причини слабо поклащане на диска нагоре и надолу.

   Освен това е възможно централната дупка да бъде незначително отместена от центъра. Ако това се случи, радиусът на зоната, върху която трябва да бъде направен записът, може незначително да се различава по време на въртенето на диска.

   И двата описани проблема са добре познати. Оптичните устройства са разработени така, че да се справят с подобни проблеми. Въпреки това при по-големите скорости проблемите стават по-очевидни.
  • Грешки, свързани с прегряване

   За да извърши записа на презаписваем носител, лазерът трябва да нагрее субстрата до определено ниво. Това се дължи на промяната от страна на носителя на количеството отразявана светлина на база на изстиването му. Това прави възможно наличието на преход между отразяващи и по-малко отразяващи части на носителя.

   Когато записвате на презаписваем диск на много високи скорости, толерансът за грешки с фокуса намалява. Затова лазерът може да не нагрява субстрата толкова правилно, колкото би трябвало, когато дискът се върти по-бавно.
 • Възниква недостатъчно натоварване на буфер. Този проблем се среща по-рядко, защото всички нови устройства за оптичен запис включват защита от недостиг на натоварване.

  Обикновено тази защита е включена по подразбиране. Ако се случи недостиг на натоварване на буфер, на записаната пътечка възниква малко пропуснато място. Това може да накара някои устройства да не прочитат следващия сектор.

Проблеми с оптичните дискови устройства

Проблемите с оптични устройства включват оптични грешки на фокусировката, неоптимални ATAPI връзки и остарял фърмуер.

Оптични грешки на фокусировката

Фокусиращият компонент на устройство обикновено е пластичен стабилизатор. С времето този компонент може да започне да води до неизправности. Тези неизправности могат да причинят проблеми при фокусиране по време на операции за четене и запис. Затова при използване на устройството е възможно да възникнат случайни грешки при четене на носителя в устройството. Този проблем възниква даже ако използвате устройството за четене на носители, които могат да бъдат четени на други устройства.

Забележка При интензивна употреба фокусиращият компонент може да се амортизира по-бързо.

Неоптимални ATAPI връзки

Възможно е да възникнат проблеми, ако оптичното ATAPI устройство не използва оптимални кабелни или джъмпърни настройки. Вземете под внимание следната информация:
 • Повечето нови ATAPI устройства могат да работят с DMA режим, изискващ 80-пинов кабел за максимизиране на силата на сигнала. Препоръчва да използвате 80-пинови кабели за всички ATAPI устройства.
 • Ако кабелът не е поставен правилно, част от прехвърляните данни може да бъда загубена. Препоръчително е да включите повторно всички кабели към устройства. Освен това се препоръчва да проверите дали няма нагънати бинове на устройството или контролера, към който е свързан кабелът.
 • Оптичните устройства трябва изрично да са обявени като "Master" ("Основно") или "Device 0" ("Устройство 0"), когато те са единствените устройства, свързани към кабела.

  Когато две устройства са свързани към кабела, трябва да конфигурирате едното като "Master" ("Основно") или "Device 0" ("Устройство 0"), а другото като "Subordinate" ("Подчинено) или "Device 1" ("Устройство 1). Препоръчва се да не използвате настройка на джъмпера "Cable Select" ("Избор на кабел").

Остарял фърмуер

Оптичните устройства съдържат фърмуер. Препоръчва са да проверявате дали за устройството има актуализация на фърмуера. За допълнителна информация за тази процедура посетете следния уебсайт на Microsoft:

Проблеми с файлове

Възможно е да възникнат проблеми, ако файлът, който сте записали на оптичния носител, е повреден.. За тестване на .iso файл можете да използвате програма за виртуализация, като Microsoft Virtual PC 2004 за установяване на файла на виртуално дисково устройство.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да разрешите този проблем, следвайте следните препоръки:
 • Използвайте известна марка оптичен диск, сертифициран от производителя му.
 • Използвайте носител, подходящ само за запис, като например DVD -R или DVD +R.
 • Съхранявайте носителите на прохладно, тъмно място.
 • Записвайте на оптичен диск с минималната възможна скорост на запис.
 • Проверете дали е активирана функцията за недостатъчно натоварване.
 • Проучете log файловете на програмата за запис на компактдискове или DVD, за да определите дали са били генерирани съобщения за грешки.
 • Уверете се, че джъмперите на всички устройства са установени правилно.
 • За ATAPI устройства се уверете, че използвате 80-пинов Ultra DMA 100/133 кабел.
 • Проверете дали на устройството е инсталиран най-новият фърмуер.
 • Включете пак всички кабели на дисковите устройства.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация посетете следния уебсайт на Optical Storage Technology Association:Microsoft предоставя информация за контакти с външни производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на тази информация за контакти с външни производители.
Свойства

ИД на статията: 929460 – Последен преглед: 19.03.2007 г. – Редакция: 1

Обратна връзка