أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Как се персонализира лентата с връзки на лентата с инструменти на Internet Explorer

Можете да използвате лентата с връзки в Windows Internet Explorer 7 и Internet Explorer 6 за създаване на преки пътища към често посещавани от вас уеб сайтове. В тази статия се описва как да персонализирате лентата с връзки.

Добавяне на пряк път към лентата с връзки

За добавяне на пряк път до интернет в лентата с връзки отворете уеб страницата, към която желаете да създадете връзка, и използвайте съответния метод за своята версия на Internet Explorer.

Internet Explorer 7

За добавяне на пряк път използвайте някой от следните методи:
 • Плъзнете иконата на отворената уеб страница от адресната лента до празна област на лентата с връзки.
 • Щракнете върху Добавяне към "Предпочитани" и след това върху Добави към "Предпочитани".
 • Плъзнете връзката за друг уеб сайт на отворената уеб страница директно до празна област на лентата с връзки.
 • Плъзнете пътя от прозореца за търсене до папката на лентата с връзки.

Internet Explorer 6.0 и по-ранни версии

За добавяне на пряк път изпълнете следните стъпки:
 1. На работния плот щракнете двукратно върху Моя компютър.
 2. В менюто Предпочитани щракнете върху Добавяне към "Предпочитани".
 3. Щракнете върху Създай в, после върху папката Връзки и след това върху OK.

Преместване, преименуване или изтриване на пряк път

За преместване, преименуване или изтриване на пряк път до интернет в лентата с връзки изпълнете следните стъпки:
 1. На работния плот щракнете двукратно върху Моя компютър.
 2. В менюто Предпочитани щракнете върху Организиране на "Предпочитани".
 3. Щракнете двукратно върху папката Връзки, за да я отворите.
 4. Изберете уеб страницата, която желаете да модифицирате, и щракнете върху Преместване, Преименуване или Изтриване
 5. След като завършите избраната операция, щракнете върху Затвори.
Можете също така да изтриете пряк път с помощта на един от следните методи:
 • Плъзнете съответния пряк път от лентата с връзки до кошчето.
 • Щракнете с десния на бутон на мишката върху прекия път и след това щракнете върху Изтриване.
Забележка За окончателно изтриване на прекия път натиснете Shift и едновременно с това щракнете върху Изтриване, вместо да преместите прекия път в кошчето.

Отваряне на уеб страници извън Internet Explorer

Можете да създавате преки пътища до интернет, които ви позволяват да отваряте уеб страници, без да се налага първо да стартирате Internet Explorer. Тези преки пътища автоматично отварят прозорец на браузъра. Използвайте единия или и двата от следните методи.

Добавяне на пряк път до интернет към работния плот

Преките пътища до интернет представляват икони на работния плот, които отварят уеб страници вместо програми или файлове. Те показват иконата на уеб страницата за свързания сайт плюс символа за пряк път на Windows (синя извита стрелка).

За добавяне на пряк път до интернет в работния плот изпълнете следните стъпки:
 1. В Internet Explorer посетете уеб сайта, към който искате да добавите връзка.
 2. Плъзнете иконата на уеб страница от адресната лента до празна област на работния плот.

  Забележка Свързаният уеб сайт автоматично се отваря в отделен прозорец на браузъра.
За да може преките пътища до интернет да се различават лесно от други преки пътища, ги групирайте отделно или ги поставете в тяхна собствена папка. За да ги поставите в тяхна собствена папка, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху работния плот, посочете Ново и щракнете върху Папка.
 2. Веднага въведете име за новата папка. Например въведете Уеб сайтове.
 3. Плъзнете всички вече създадени преки пътища до интернет в новата папка. Ако искате, плъзнете папката до друго местоположение на работния плот.
Сега можете да плъзнете икона на уеб страница от адресната лента в Internet Explorer до папката с преки пътища вместо до празна област на работния плот. Можете да направите независимо дали папката с преки пътища е отворена или затворена (просто икона).

Добавяне на лента с връзки към лентата на задачите

Ако използвате актуализирането на работния плот на Windows, можете да добавите лента с връзки към лентата на задачите. Лентата с връзки ви позволява да посещавате уеб сайт дори ако даден пряк път до интернет на работния плот е скрит зад отворен прозорец. Или можете да използвате единствено лентата с връзки с цел намаляване на бъркотията от икони на работния плот.

За добавяне на лента с връзки към лентата на задачите щракнете с десния бутон на мишката върху лентата на задачите, посочете Лента с инструменти, след което щракнете върху Връзки.

Забележка Лентата с връзки се появява на лентата на задачите под формата на думата Връзки.
За допълнителна информация относно добавянето на компонента за актуализиране на работния плот на Windows в Windows 95 или Windows NT 4.0 щракнете върху следния номер на статия, за да посетите статията в базата знания на Microsoft:
165695 Как се добавя или премахва актуализирането на работния плот на Windows (Това може да е на английски)
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
خصائص

رقم الموضوع: 171228 - آخر مراجعة: 04/04/2013 14:17:00 - المراجعة: 3.0

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto KB171228
تعليقات
" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">