أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Грешка "Microsoft <програма> не може да се отвори поради проблем", когато стартирате програма от Office

СИМПТОМИ
Когато стартирате произволни приложения от Office for Mac (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Entourage или Microsoft Outlook for Mac) в Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard), получавате следното съобщение за грешка:

Microsoft <име_на_програма> не може да се отвори поради проблем.
Допитайте се до разработчика, за да се уверите, че <име_на_приложение> работи с тази версия на Mac OS X. Може би ще трябва да преинсталирате приложението. Погрижете се да инсталирате всички предлагани актуализации за приложението и Mac OS X.

ПРИЧИНА
Тази грешка възниква, когато програмата от Office е била преместена или дублирана.
РАЗРЕШЕНИЕ
Стъпка 1: Проверете пътя на програмата

Когато се покаже съобщението за грешка, прегледайте коментарите под "Подробни данни за проблема и системна конфигурация". Отбележете пътя, посочен в "Път" в съобщението за грешка, а след това затворете полето на съобщението за грешка. Пътят трябва да бъде следният:

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2008

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2011


Ако пътят в съобщението за грешка е различен от това, трябва да преместите папката на приложението в правилното й местоположение. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

 1. Намерете папката на Office 2008.
 2. Щракнете, за да изберете папката.
 3. В менюто на Finder щракнете върху Edit (Редактиране), а след това изберете за копирането Copy Microsoft Office 2008 или Copy Microsoft Office 2011.
 4. В менюто на Finder щракнете върху Go и после изберете Applications (Приложения).
 5. В менюто на Finder щракнете върху Edit (Редактиране) и изберете Paste the Item (Вмъкни елемента).
 6. Стартирайте програмата от Office, за да установите дали проблемът е отстранен.

Ако проблемът продължи да възниква, може да има дублирани записи.

Стъпка 2: Изтрийте дублираните записи


За да изтриете дублираните записи, изпълнете следните стъпки:

 1. В менюто на Finder щракнете върху File (Файл) и после изберете Find (Търсене).
 2. В полето на търсенето въведете името на програмата и след това натиснете Enter. Например въведете Excel.
 3. В резултатите потърсете дублирани екземпляри на иконата на Excel. Ако има само една икона, преминете към стъпка 3. Ако има няколко икони на Excel, изберете дублираща се икона. В менюто на Finder щракнете върху File (Файл) и после изберете Move to Trash (Премести в кошчето).
 4. Изпразнете кошчето.
 5. Стартирайте програмата от Office. Ако проблемът продължава да възниква, премахнете и инсталирайте отново програмата от Office.

Стъпка 3: Премахнете и преинсталирайте OfficeOffice 2011

За да премахнете Office 2011, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички приложения.
 2. Във Finder, щракнете върху Go и изберете Computer.
 3. Отворете твърдия диск (Macintosh HD) и после отворете папката Applications (Приложения).
 4. Щракнете, за да изберете Microsoft Office 2011, и го плъзнете и пуснете в кошчето.
 5. Преинсталирайте Office for Mac 2011.

Office 2008

За да премахнете Office 2008, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички приложения.
 2. Във Finder щракнете върху Go и след това изберете Computer.
 3. Отворете Macintosh HD и после отворете папката Applications (Приложения).
 4. Отворете папката Microsoft Office 2008.
 5. Отворете папката Additional Tools (Допълнителни инструменти).
 6. Щракнете двукратно върху файла Remove Office. Ще се отвори прозорецът "Премахване на Office".
 7. Щракнете върху Продължи.
 8. Следвайте инструкциите, които са предоставени.
 9. Преинсталирайте Office 2008 на вашия компютър.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
خصائص

رقم الموضوع: 2431353 - آخر مراجعة: 12/02/2011 13:13:00 - المراجعة: 1.0

Microsoft Office Word 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac

 • KB2431353
تعليقات
" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> html>