أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Показва се съобщение за затваряне на приложения в Office за Mac

Разрешение
Ако видите съобщение за "затваряне на следните приложения", докато инсталирате актуализация за Microsoft Office за Mac 
, щракнете върху Продължи и след това затворете приложенията, които са посочени в съобщението. За да затворите дадено приложение, щракнете върху името му на лентата с менюта Apple, след което щракнете върху Изход от <име на приложението> или натиснете COMMAND Q. Също така можете да затворите дадено приложение, ако то има икона в Dock, като натиснете клавиша CONTROL, щракнете върху иконата и след това щракнете върху Изход.

Ще трябва да изключите Синхронизиране на услуги в Outlook. За целта стартирайте Outlook, щракнете върху Outlook > Предпочитания и изберете Синхронизиране на услуги под Друго. Махнете отметките от всички квадратчета и затворете Outlook.

Вече трябва да можете да инсталирате актуализацията за Office.

ЗАБЕЛЕЖКА Съобщението за затваряне на приложения може също да се покаже, ако инсталирате Microsoft Office за Mac. Изпълнете същите стъпки, за да затворите приложенията, преди да инсталирате Office.


Допълнителна информация
Съществува и друг начин, по който можете да затворите приложение. На лентата с менюта Apple щракнете върху Старт > Компютър, отворете твърдия диск (името по подразбиране е Macintosh HD) и след това отворете Приложения > Помощни програми > Наблюдение на дейности. Намерете името на приложението, щракнете върху него и след това изберете Затваряне на процеса.


Ето някои от често срещаните приложения, които могат да бъдат изброени в съобщението:
 • Microsoft Word for Mac
 • Microsoft PowerPoint for Mac
 • Microsoft Excel for Mac
 • Microsoft Entourage for Mac
 • Microsoft Outlook for Mac
 • MSN Messenger
 • Safari
 • Автоматично актуализиране
 • Услуги за синхронизиране
 • Демон на база данни
 • Агент на услуги за синхронизиране
error going away proceed crash upgrading SP1 Service Pack 1 one download
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
خصائص

رقم الموضوع: 2482074 - آخر مراجعة: 10/03/2013 17:57:00 - المراجعة: 2.0

Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Word 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft Excel 2011 for Mac

 • dftsdahomeportal KB2482074
تعليقات
> oft.com/c.gif?"> > s track by $index" class="col-sm-6 col-xs-24 ng-scope"> Tunisie - Français
中国 - 简体中文
Dominican Republic - Español
Nederland - Nederlands
Türkiye - Türkçe
台灣 - 繁體中文
Ecuador - Español
New Zealand - English
United Kingdom - English
日本 - 日本語
Eesti - Eesti
Norge - Bokmål
United States - English
香港特別行政區 - 繁體中文
El Salvador - Español
Panamá - Español
Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español