أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Предлага се сборен пакет за актуализация 11 за Microsoft Dynamics CRM 2011

ВЪВЕДЕНИЕ
Предлага се сборен пакет за актуализация 11 за Microsoft Dynamics CRM 2011. В тази статия са описани актуалните корекции и актуализациите, включени в този сборен пакет за актуализация. Този сборен пакет за актуализация се предлага за всички езици, които се поддържат от Microsoft Dynamics CRM 2011.

Забележка Предишният сборен пакет за актуализация (Сборен пакет за актуализация 10 за Microsoft Dynamics CRM 2011) представи допълнителна функционалност и поддръжка. За допълнителна информация относно това посетете следните уеб сайтове на Microsoft:
Поддръжка за Microsoft Dynamics CRM 2011 и Microsoft Office 2013 (Това може да е на английски)

Поддръжка за Microsoft Dynamics CRM 2011 и Windows 8 (Това може да е на английски)

Поддръжка за Microsoft Dynamics CRM 2011 и Internet Explorer 10 (Това може да е на английски)

Сборният пакет за актуализация 10 включва подобрения на производителността, когато извличате няколко заявки и за функционалността Бързо Търсене. За допълнителна информация разгледайте следните раздели "Оптимизиране на производителността на запитвания в големи набори от данни" и "Оптимизиране на производителността на запитвания за бързо търсене" в следния технически документ на Microsoft:
Допълнителна информация

Номер на компилацията и имена на файловете за този сборен пакет за актуализация

Сборен пакет за актуализацияНомер на компилациятаИме на файла (32-битови версии)Име на файла (64-битови версии)
Microsoft Dynamics CRM 2011 сървър5.0. 9690.2835НеприложимоCRM2011-Server-KB2739504-LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 за Microsoft Office Outlook5.0. 9690.2835CRM2011-Client-KB2739504-LangID-i386.exeCRM2011-Client-KB2739504-LangID-amd64.exe
Маршрутизатор за електронна поща на Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835CRM2011-Router-KB2739504-LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2739504-LangID-amd64.exe
Разширение за създаване на отчети за Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835CRM2011-Bids-KB2739504-LangID-i386.exeНеприложимо
Microsoft Dynamics CRM 2011 езиков пакет5.0. 9690.2835CRM2011-Mui-KB2739504-LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2739504-LangID-amd64.exe
Разширения за отчетност на Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835НеприложимоCRM2011-Srs-KB2739504-LangID-amd64.3exe

Информация за сборен пакет за актуализация

Сборен пакет за актуализация 11 за Microsoft Dynamics CRM 2011 е наличен за локални клиенти на 11 октомври 2012 г.

Следният файл е наличен за изтегляне от центъра за изтегляния на Microsoft:
ИзтеглиИзтеглете пакета 2739504 сега.

Дата на издаване: 11.10.12

За допълнителна информация относно изтеглянето на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft: 119591 Как да получите файлове на Microsoft за поддръжка от онлайн услуги Този файл е сканиран от Microsoft за вируси. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който се предлага към датата на публикуване на файла. Файлът се съхранява на сървъри с повишена защита, които предотвратяват всички неупълномощени промени във файла. (Това може да е на английски)

Инсталационна информация

Важно База данни, създадена чрез сборен пакет за актуализация 6 или по-нова версия за Microsoft Dynamics CRM 2011 не може да бъде импортирана в инсталация на сборен пакет за актуализация 5 или по-ранна версия за Microsoft Dynamics CRM 2011. Тази ситуация не се поддържа.

Инсталиране на Windows Update

Можете да използвате Windows Update, за да инсталирате автоматично сборен пакет за актуализация 11 за Microsoft Dynamics CRM 2011. Сборен пакет за актуализация 11 за Microsoft Dynamics CRM 2011 ще бъде на разположение на Windows Update на 23 октомври 2012 г.

Също така можете да настроите Windows да инсталира автоматично препоръчвани актуализации. Тази настройка може да решава проблеми, които не са критични, и да подобрява компютърната среда за работа. Актуализациите по желание не се изтеглят или инсталират автоматично.

За да научите повече за видовете актуализации, които Microsoft публикува, посетете следните уеб сайтове на Microsoft:
За да инсталирате сборен пакет за актуализация 11 за Microsoft Dynamics CRM 2011 с помощта на Windows Update, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт и след това въведете Update в полето Начало на търсене. В списъка с резултатите щракнете върху Windows Update.
 2. В навигационния екран щракнете върху Проверка за актуализации и след това изчакайте, докато Windows провери за последните актуализации за вашия компютър.
 3. Ако получите съобщение, което ви казва, че има важни актуализации, или ви напомня да прегледате важните актуализации, можете да прегледате и да изберете важните актуализации за инсталиране.
 4. В списъка щракнете върху всяка важна актуализация за повече информация. Щракнете, за да поставите отметка в квадратчето за всяка актуализация, която искате да инсталирате, след което щракнете върху OK.
 5. Щракнете върху Инсталирай актуализациите.
 6. Прочетете и приемете лицензионното споразумение и след това щракнете върху Готово (ако актуализацията изисква това действие). Ако бъдете подканени за парола на администратор, въведете я. Ако се покаже подкана за потвърждение, дайте потвърждението.

Отбележете, че сборен пакет за актуализация 11 за компоненти на Microsoft Dynamics CRM Server няма да бъде предоставен в Windows Update; въпреки това всички други компоненти ще бъдат предоставени тук.

Ръчно инсталиране

За да инсталирате ръчно сборен пакет за актуализация 11 за Microsoft Dynamics CRM 2011, изпълнете следните стъпки:

Сборен пакет за актуализация 11 за Microsoft Dynamics CRM 2011 ще бъде на разположение на Windows Update на 23 октомври 2012 г.
 1. Отидете на следния каталожен уебсайт на Microsoft Update:
 2. В полето Търсене въведете 2739504 и след това щракнете върху Търсене.
 3. Щракнете върху Добави, за да добавите актуализацията към кошницата.
 4. Щракнете върху Изтегляне.
 5. Щракнете върху Преглед, намерете папката, в която искате да изтеглите актуализацията, и след това щракнете върху OK.
 6. Щракнете върху Продължи и след това върху Приемам, за да приемете лицензионните условия за софтуер от Microsoft.
 7. Когато актуализацията бъде изтеглена в посоченото местоположение, щракнете върху Затвори.
За допълнителна информация относно каталога Microsoft Update щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
323166 Как да изтеглите актуализации, които включват драйвери и актуални корекции от каталога Windows Update

Допълнителна информация за инсталирането

 • След като инсталирате този сборен пакет за актуализация, затворете всяка съществуваща CRM сесия и след това стартирайте нова CRM сесия, за да включите промените.
 • Когато премахнете езиков пакет, езиковите настройки за всички потребители на Microsoft Dynamics CRM, които използват този език, ще се върнат към езика по подразбиране. Процесът по възстановяване на езиков пакет не актуализира езиковите настройки на потребителите. Ето защо потребителите трябва да нулират техните езикови настройки в раздела за лични настройки, когато влизат в Microsoft Dynamics CRM 2011.

Предварителни условия

Трябва да сте инсталирали сборен пакет за актуализация 6 за Microsoft Dynamics CRM 2011 (компилация 5.0.9690.1992) или по-късна версия, за да приложите този сборен пакет за актуализация. За допълнителна информация относно сборен пакет за актуализация 6 щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
2600640 Наличен е сборен пакет за актуализация 6 за Microsoft Dynamics CRM 2011 (Това може да е на английски)
За информация относно съвместимостта, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

2669091 Списък за съвместимост на Microsoft Dynamics CRM (Това може да е на английски)

Изисква се рестартиране

Ако бъдете подканен, рестартирайте компютъра след като сте приложили сборния пакет за актуализация.

Информация за премахване

Можете да премахнете сборен пакет за актуализация 11 от сървър, който изпълнява Microsoft Dynamics CRM. Все пак, трябва да създадете резервно копие на вашите бази данни преди да премахнете сборен пакет за актуализация 11. За повече информация посетете следните уеб сайтове на Microsoft Developer Network (MSDN):Отбележете, че ако сборен пакет за актуализация версия 10v2 е приложен върху сборен пакет за актуализация версия 10v1, CRM за Outlook Client ще трябва да бъде конфигуриран отново, ако поради някаква причина сборен пакет за актуализация версия 10v2 бъде премахнат.

Въпроси, които са решени в сборен пакет за актуализация 11 за Microsoft Dynamics CRM 2011

Сборен пакет за актуализация 11 съдържа следните корекции и актуализации:
 • Когато надстроите организация от Microsoft Dynamics CRM 4.0 до Microsoft Dynamics CRM 2011, разрешенията за SystemForm обекти не са присвоени правилно.
 • Когато изпълнявате функцията Указване относновърху имейл съобщение, изгледът за търсене изброява всички активни акаунти. Въпреки това би трябвало да можете да зададете различен изглед по подразбиране за търсенето.
 • Параметърът WAUTH не се поддържа в свойствата за Federation Provider в уеб услугата за инсталиране.
 • Когато стартирате функцията Циркулярен документ, добавката за CRM спира да работи в услугите за Word Automation.
 • Когато промените настройката Първа седмица от годината в организационните настройки, промените не се отчитат, когато системата използва функционалността за доставяне, за да извлече данни за дати, групирани по седмици.
 • След като промените времето за напомняне в Outlook, повтарящи се срещи са повредени.
 • Когато извършвате бързо търсене в изгледа дейности, търсенето може да върне неочаквани резултати.
 • Не можете да скривате ленти на CRM в Outlook 2010.
 • Списъкът на обекта за синхронизиране на адресната книга не е филтриран от разрешенията за сигурност.
 • Когато извършвате групови операции в клиента на Microsoft Dynamics CRM 2011 за Outlook, може да видите ниска производителност.
 • Когато осъществявате достъп до CRM уеб сайт при инсталиране на удостоверяване на искове, двигателя за удостоверяване може да отхвърли искането. В тази ситуация получавате следното съобщение за грешка:
  404 - Файлът или директорията не са намерени.
 • Когато преминете към услуга за откриване, получавате следното съобщение за грешка:
  Сървърът не можа да обработи заявката поради вътрешна грешка.
  Този проблем се дължи на адреса в диспечера на разполагане.
 • Съветникът за инсталиране на правила не работи в смесена среда на Microsoft Exchange Server 2003 и Exchange Server 2010.
 • Когато използвате опциите за потребителски менюта, може да възникнат грешки в скрипта на Internet Explorer.
 • Бързо търсене не прилага настройката по подразбиране за формат на дата на потребителя.
 • Функцията за вторично сортиране не работи в изглед в клиент на Microsoft Dynamics CRM 2011. Този проблем възниква, когато е разрешен ключ на системния регистър DisableMapiCaching.
 • Работни потоци, които са надградени от работни дефиниции за Microsoft Dynamics CRM 4.0, не работят правилно, когато работните потоци използват собствени потребители или собствени отбори.
 • Стойностите CreatedOn и ModifiedOn за запис на UOM Primary Unit се генерират в неправилни формати в базата данни.
 • Клиентът за Outlook за Microsoft Dynamics CRM 4.0 не работи правилно, когато свързвате клиента към организация на Dynamics CRM 2011.
 • Когато извършвате синхронизиране в Outlook 2007, за което режимът Cached Exchange е изключен, синхронизирането се опитва отново да изпрати CRM имейл дейностите, които са били изпратени през уеб клиент.
 • Когато се опитате да затворите формуляра за визуализация на печат, възниква грешка в скрипта. Този проблем възниква когато даден раздел, който съдържа подмрежа е скрит.
 • Когато импортирате завършено решение, неочаквано се генерират отчети.
 • Удостоверяване на основано на Dynamics CRM вземания не работи с потребители на услуга за доверени партньори Active Directory Federation (ADFS).
 • След като промените настройката за търсене за атрибут на Dynamics CRM 2011 във формуляра за редактор, всички полета във формуляра за редактор неочаквано се затъмняват.
 • Когато импортирате решение, което съдържа поле, чиято стойност за търсене е настроена на Не, настройката за търсене на това поле не се актуализира правилно.
 • Когато инсталирате клиент за Outlook за Microsoft Dynamics CRM 2011 на компютър, който изпълнява Windows 8, Windows Identity Foundation (WIF) не е разрешен.
 • JavaScript редакторът е неочаквано ограничен до 2000 знака. В тази ситуация скрипт, който съдържа повече от 2000 знака може да бъде отрязан.
 • Когато конфигурирате клиент за Outlook за Microsoft Dynamics CRM 2011, който да използва SQL Server CE 4.0, клиентът спира да работи.
 • При опит за импортиране на решение получавате следното съобщение за грешка:
  Пакета с решението не може да бъде импортиран, защото съдържа невалиден XML.
 • Бързо търсене завършва неуспешно и не показва никакъв резултат.
 • Когато записвате формуляр, действието по записване може да бъде блокирано от действие по актуализиране от рамката на основната страница във фонов режим.
 • В регистрационния файл за проследяванията на Microsoft Dynamics CRM клиент се регистрира следното съобщение за грешка:
  NullReferenceException <InvalidateItemCache>
 • Записването на формуляр е блокирано от обновяване на рамката на основната страница във фонов режим.
 • Формуляр за планиране на диалоговата кутия се появява след като запишете дейност за разсрочена услуга.
 • Заданието за откриване на дублирания не показва повече от 12 записа и страницата навигация е изключена.
 • "Възникна грешка при показване на записите в този изглед" съобщение за грешка, когато използвате специални филтри инциденти.
 • Не може да зададете полетата X и Y в диаграми в Outlook.
 • Не може да вмъкне ред за дублирани ключове в обекта DBO.DependencyNodeBase при импортиране на решение.
 • Създават се дублирани срещи в клиент за Outlook за Microsoft CRM, когато дадена среща е създадена първо в Web Client и редактирана в Outlook.

Спешни корекции и актуализации, които трябва да активирате или конфигурирате ръчно


Сборен пакет за актуализация 11 за Microsoft Dynamics CRM 2011 не съдържа никакви спешни корекции или актуализации, които трябва да активирате или конфигурирате ръчно.


Сборен пакет за актуализация 10 за Microsoft Dynamics CRM 2011 съдържа следните спешни корекции и актуализации, които трябва да активирате или конфигурирате ръчно. За повече информация относно функционалността EnableRetrieveMultipleOptimization, разгледайте раздела "Оптимизиране на производителността на запитвания в големи набори от данни" на техническия документ Оптимизиране и поддържане на производителността на сървърна инфраструктура на Microsoft Dynamics CRM 2011 За повече информация относно функционалността Бързо търсене, разгледайте раздела "Оптимизиране на производителността на запитвания за бързо търсене" на техническия документ Оптимизиране и поддържане на производителността на сървърна инфраструктура на Microsoft Dynamics CRM 2011 За да изтеглите техническия документ Оптимизиране и поддържане на производителността на сървърна инфраструктура на Microsoft Dynamics CRM 2011, отидете на следния уеб сайт на центъра на Microsoft за изтегляния:Сборен пакет за актуализация 8 за Microsoft Dynamics CRM 2011 съдържа следните спешни корекции и актуализации, които трябва да активирате или конфигурирате ръчно. За да активирате или конфигурирате тези спешни корекции или тези актуализации на сървъра, който изпълнява Microsoft Dynamics CRM 2011, следвайте инструкциите в следната статия от базата знания на Microsoft: За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
2651621 Налична е ниска производителност, когато използвате Откриване на свободни часове в Microsoft Dynamics CRM 2011 (Това може да е на английски)
Сборен пакет за актуализация 7 за Microsoft Dynamics CRM 2011 не съдържа спешни корекции или актуализации, които трябва да активирате или конфигурирате ръчно.

Сборен пакет за актуализация 6 за Microsoft Dynamics CRM 2011 съдържа следните спешни корекции и актуализации, които трябва да активирате или конфигурирате ръчно. За да активирате или конфигурирате тези спешни корекции или тези актуализации на сървъра, който изпълнява Microsoft Dynamics CRM 2011, следвайте инструкциите в следната статия от базата знания на Microsoft. Статията съдържа стъпки, които можете да изпълните, след като инсталирате сборен пакет за актуализация 6 за Microsoft Dynamics CRM 2011, за да почистите таблицата PrincipalObjectAccess:
2664150 Как да се контролира таблица за растеж PrincipalObjectAccess в CRM 2011 (Това може да е на английски)
2741514 Ниска производителност при закачване на изгледи в Microsoft Dynamics CRM (Това може да е на английски)
Сборен пакет за актуализация 5 за Microsoft Dynamics CRM 2011 не съдържа спешни корекции или актуализации, които трябва да конфигурирате ръчно.

Сборен пакет за актуализация 4 за Microsoft Dynamics CRM 2011 не съдържа спешни корекции или актуализации, които трябва да конфигурирате ръчно.

Сборен пакет за актуализация 3 за Microsoft Dynamics CRM 2011 не съдържа спешни корекции или актуализации, които трябва да конфигурирате ръчно.

Сборен пакет за актуализация 2 за Microsoft Dynamics CRM 2011 съдържа следните спешни корекции и актуализации, които трябва да активирате или конфигурирате ръчно. За да активирате или конфигурирате тези спешни корекции или тези актуализации на сървъра, който изпълнява Microsoft Dynamics CRM 2011, следвайте инструкциите в следната статия от базата знания на Microsoft. Статията съдържа стъпки, които може да изпълнявате преди да инсталирате сборен пакет за актуализация 2 за Microsoft Dynamics CRM 2011, ако желаете да поддържате функционалността на първоначално издадената версия на Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 Имате ниска производителност, когато извършвате RetrieveMultiple заявки за големи масиви от данни в Microsoft Dynamics CRM 2011 (Това може да е на английски)
Сборен пакет за актуализация 1 за Microsoft Dynamics CRM 2011 не съдържа спешни корекции или актуализации, които трябва да конфигурирате ръчно.

Спешни поправки и актуализации, които са издадени като самостоятелни поправки

Следните бъгове са поправени и доставени като критични по заявка поправки (COD):

 • Когато отворите управляван диалогов прозорец в клиент за Outlook за Microsoft Dynamics CRM 2011, възниква изтичане на памет. Освен това Outlook клиентът може да се срине.
 • Когато добавите скрипт за действие OnSave на обект Service Activity чрез използване на script Libraries редактор, действието OnSave не работи според очакванията преди Service Activity запис да бъде актуализиран в базата данни.
 • Когато променяте елемент от ценова листа, неочаквано се актуализират затворени възможности.
 • Неочаквано не можете да разрешите опцията за изпращане на имейл за обект, който има съществуващи записи.
 • Когато отговаряте на имейл съобщение, което е проследено в Microsoft Dynamics CRM 2011, се вкарват неправилно два обекта в таблицата ActivityPointerBase.
 • Съобщенията за грешки за добавки на софтуерен развоен пакет (SDK) не се показват, както се очаква. Вместо това се показва съобщение за обща грешка, уведомяващо, че ISV код е прекъснал операцията.
 • Неочаквано не може да добавите прикачен файл на продажби на литература към системен обект.
 • Когато добавяте много от членовете към маркетинг списък, можете да изпитате ниска производителност. Освен това може да възникне грешка в скрипта на Internet Explorer. Този проблем възниква, когато функционалността на виртуалната памет се използва в търсенето на членове.
 • Когато се използват много на брой услуги за защитени маркери (STS) за достъп до Microsoft Dynamics CRM 2011, параметърът WHR (Home Realm), който е бил добавен към CRM картата на сайта, се блокира неочаквано от филтъра на параметъра.
 • Нека приемем, че създавате среща в Microsoft Dynamics CRM 2011. Можете да редактирате срещата в Outlook. В тази ситуация са създадени два екземпляра срещи.
 • След като приложите сборен пакет за актуализация 10, SDK DataContractJsonSerializer грешка може да възникне в Service Contracts.
 • Получавате следното съобщение за грешка в клиента за Outlook на Microsoft Dynamics CRM 2011:
  ИД на събитие 9646 MAPI сесия превишава максималната сума от 250 обекти от тип "objtmessage".
 • Когато изпълните функцията Указване относнов клиента за Outlook за Microsoft Dynamics CRM 2011, може да получите предупреждение, което казва, че нямате правомощията да предприемете това действие.

Информация за файловетеЩракнете тук, за да покажете или скриете информация за файловете