أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Как да използвате контролите за формуляри в работен лист в Excel

Ако сте клиент от малкия бизнес, може да откриете допълнителни ресурси за отстраняване на неизправности и обучение на сайта за Поддръжка за малкия бизнес.
Кратко изложение
Microsoft Excel предоставя няколко контроли за диалогови листове, които са полезни при избиране на елементи от списък. Примери за контроли са списъчни полета, комбинирани полета, броячи и плъзгачи.

За повече информация за контролите за формуляри в Excel вж. Общ преглед на формуляр, контроли за формуляри и ActiveX контроли в работен лист.
Допълнителна информация
Следните методи показва как да използвате списъчни полета, комбинирани полета, броячи и плъзгачи. Примерите използват един и същ списък, връзка към клетка и функция за индексиране.

Активиране на раздела за разработчици

За да използвате контролите за формуляри в Microsoft Office Excel 2010, трябва да активирате раздела за разработчици. За да направите това, следвайте тези стъпки:
 1. Щракнете върху Файл и след това върху Опции.

 2. Щракнете върху Персонализиране на лентата в навигационния екран.

 3. Изберете Разработчик, поставете отметка в квадратчето в панела за подробни данни и след това щракнете върху OK.
За да използвате контролите за формуляри в Microsoft Office Excel 2007, трябва да разрешите раздела Разработчик. За да направите това, следвайте тези стъпки:
 1. Щракнете върху бутона Microsoft Office и след това върху Опции на Excel.

 2. Щракнете върху Популярни, поставете отметка в квадратчето Покажи раздел "Разработчик" в лентата и след това щракнете върху OK.

Настройка на списъка, връзката към клетката и индекса

 1. В нов работен лист въведете следните елементи в диапазона H1:H20:
     H1 : Ролкови кънки   H2: Видеокасетофон   H3 : Бюро   H4: Чаша   Н5: Кола   H6: Перална машина   H7: Гранатомет   Н8: Велосипед   Н9: Телефон   H10: Свещ   Н11: Бонбони   Н12: Високоговорители   H13: Рокля   Н14: Одеало   H15: Сешоар   H16: Китара   H17: Сешоар   H18: Комплект инструменти   H19: Видеокасетофон   H20: Твърд диск					
 2. В клетка A1, въведете следната формула:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Пример за списъчно поле

 1. За да добавите списъчно поле в Excel 2010 и Excel 2007, щракнете върху раздела Разработчик, щракнете върху Вмъкване и след това изберете Списъчно поле (контрола на формуляр) в областта Контроли.  За да добавите списъчно поле в Microsoft Office Excel 2003 и в по-стари версии на Excel, щракнете върху бутона Списъчно поле в лентата с инструменти Формуляри. Ако лентата с инструменти Формуляри не се вижда, посочете Ленти с инструменти в менюто Изглед и след това щракнете върху Формуляри.
 2. Щракнете върху мястото в работния лист, където искате да се показва горният ляв край на списъчното поле, и след това плъзнете списъчното поле там, където искате да бъде долният му ляв край. В този пример създайте списъчно поле, което обхваща клетки B2:E10.
 3. В областта Контроли, щракнете върху Свойства.

 4. В прозореца Форматиране на обект въведете следната информация и след това щракнете върху OK.
  1. За да укажете диапазон за списъка, въведете H1:H20 в полето Обхват на въвеждане.
  2. За да въведете цифрова стойност в клетка G1 (в зависимост от избрания в списъка елемент), въведете G1 в полето Връзка към клетка.

   Забележка Формулата INDEX() използва стойността в G1, за да изведе правилния списъчен елемент.
  3. В областта Тип на селекцията се уверете, че е избрана опцията Единична.

   Забележка Опциите Няколко и Разшири са полезни само когато използвате процедурата Microsoft Visual Basic за приложения за извеждане на стойностите на списъка. Обърнете също внимание, че квадратчето за отметка 3D оцветяване добавя триизмерен облик на списъчното поле.

 5. Списъчното поле трябва да покаже списъка с елементи. За да използвате списъчното поле, щракнете върху произволна клетка, така че списъчното поле да не е отметнато. Ако щракнете върху елемент от списъка, клетката G1 се актуализира с номера, който указва позицията на избрания в списъка елемент. Формулата INDEX в клетка A1 използва този номер, за да се покаже името на елемента.

Пример за комбинирано поле

 1. За да добавите комбинирано поле в Excel 2010 и Excel 2007, щракнете върху раздела Разработчик, щракнете върху Вмъкване и след това изберете Комбинирано поле в областта Контроли за формуляри.  За да добавите комбинирано поле в Excel 2003 и в по-стари версии на Excel, щракнете върху бутона Комбинирано поле в лентата с инструменти Формуляри.
 2. Щракнете върху мястото в работния лист, където искате да се показва горният ляв край на комбинираното поле, и след това плъзнете комбинираното поле там, където искате да бъде долният му ляв край. В този пример създайте комбинирано поле, което покрива клетки B2:E2.

 3. Щракнете с десния бутон върху комбинираното поле и след това изберете Форматиране на контрола.

 4. Въведете следната информация и щракнете върху OK:
  1. За да укажете диапазон за списъка, въведете H1:H20 в полето Обхват на въвеждане.
  2. За да въведете цифрова стойност в клетка G1 (в зависимост от избрания в списъка елемент), въведете G1 в полето Връзка към клетка.

   Забележка Формулата INDEX използва стойността в G1, за да изведе правилния списъчен елемент.
  3. В полето Редове в списъка въведете 10. Този запис определя броя на елементите, които ще се показват, преди да се наложи да използвате плъзгача, за да видите другите елементи.

   Забележка Квадратчето за отметка 3D оцветяване не е задължително. То добавя триизмерен поглед към падащия списък или комбинираното поле.

 5. Полето с падащ списък или комбинираното поле трябва да показват списъка с елементи. За да използвате полето с падащ списък или комбинирано поле, щракнете върху произволна клетка, така че да не е избран обектът. Когато щракнете върху елемент в полето с падащ списък, клетката G1 се актуализира с броя, указващ позицията в списъка на избрания елемент. Формулата INDEX в клетка A1 използва този номер, за да се покаже името на елемента.

Пример за брояч

 1. За да добавите брояч в Excel 2010 и Excel 2007, щракнете върху раздела Разработчик, щракнете върху Вмъкване и след това изберете Брояч в областта Контроли за формуляри.  За да добавите брояч в Excel 2003 и в по-стари версии на Excel, щракнете върху бутона Брояч в лентата с инструменти Формуляри.
 2. Щракнете върху мястото в работния лист, където искате да се показва горният ляв край на брояча поле, и след това плъзнете брояча там, където искате да бъде долният му ляв край. В този пример създайте брояч, обхващащ клетките B2: B3.
 3. Щракнете с десния бутон върху брояча и след това изберете Форматиране на контрола.

 4. Въведете следната информация и щракнете върху OK:
  1. В полето Текуща стойност въведете 1.

   Тази стойност инициализира брояча, така че формулата INDEX да сочи към първия елемент в списъка.
  2. В полето Минимална стойност въведете 1.

   Тази стойност ограничава горната част брояча до първия елемент в списъка.
  3. В полето Максимална стойност въведете 20.

   Това число определя максималния брой на записите в списъка.
  4. В полето Стъпка на изменение въведете 1.

   Тази стойност контролира с колко контролата за брояч бутона изменя текущата стойност.
  5. За да въведете цифрова стойност в клетка G1 (в зависимост от избрания в списъка елемент), въведете G1 в полето Връзка към клетка.

 5. Щракнете върху произволна клетка, така че броячът да не е избран. Когато щракнете върху контролата за нагоре или за надолу на брояча, клетката G1 се актуализира с номера, указващ текущата стойност на брояча или минус промяната на стъпката на брояча. След това това число актуализира формулата INDEX в клетка A1, за да покаже следващия или предишния елемент.

  Стойността на брояча няма да се промени, ако текущата стойност е 1 и щракнете върху контролата за надолу или ако текущата стойност е 20 и щракнете върху контролата за нагоре.

Пример на плъзгач

 1. За да добавите плъзгач в Excel 2010 и Excel 2007, щракнете върху раздела Разработчик, щракнете върху Вмъкване и след това изберете Плъзгач в областта Контроли за формуляри.  За да добавите плъзгач в Excel 2003 и в по-стари версии на Excel, щракнете върху бутона Плъзгач в лентата с инструменти Формуляри.
 2. Щракнете върху мястото в работния лист, където искате да се показва горният ляв край на плъзгача, и след това плъзнете плъзгача там, където искате да бъде долният му ляв край. В този пример създайте плъзгач, който обхваща клетки B2:B6 на височина и е около една четвърт от ширината на колоната.

 3. Щракнете с десния бутон върху плъзгача и след това изберете Форматиране на контрола.

 4. Въведете следната информация и щракнете върху OK:
  1. В полето Текуща стойност въведете 1.

   Тази стойност инициализира плъзгача, така че формулата INDEX да сочи към първия елемент в списъка.
  2. В полето Минимална стойност въведете 1.

   Тази стойност ограничава горната част на плъзгача до първия елемент в списъка.
  3. В полето Максимална стойност въведете 20. Това число определя максималния брой на записите в списъка.
  4. В полето Стъпка на изменение въведете 1.

   Тази стойност контролира с колко номера контролата на плъзгача измества текущата стойност.
  5. В полето Изменение на страница въведете 5. Тази стойност контролира с колко ще се измени текущата стойност, ако щракнете в плъзгача отстрани на плъзгащото се поле).
  6. За да въведете цифрова стойност в клетка G1 (в зависимост от избрания в списъка елемент), въведете G1 в полето Връзка към клетка.   Забележка Квадратчето за отметка 3D оцветяване не е задължително. То добавя триизмерен облик на плъзгача.
 5. Щракнете върху произволна клетка, така че плъзгачът да не е избран. Когато щракнете върху контролата за нагоре или за надолу на плъзгача, клетката G1 се актуализира с номер, указващ текущата стойност на плъзгача или минус промяната на стъпката на плъзгача. Този номер се използва от формулата INDEX в клетка A1, за да показва елемента до или преди текущия. Можете също да плъзнете плъзгача, за да промените стойността, или да щракнете върху плъзгача отстрани на полето за превъртане, за да го изместите с 5 (стойността в Изменение на страница). Стойността на плъзгача няма да се промени, ако текущата стойност е 1 и щракнете върху контролата за надолу или ако текущата стойност е 20 и щракнете върху контролата за нагоре.
OfficeKBHowTo dropdown inf XL2002 XL2003 XL2007 XL2010
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
خصائص

رقم الموضوع: 291073 - آخر مراجعة: 08/08/2012 13:35:00 - المراجعة: 1.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 98 for Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073
تعليقات
" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> html>