أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Описание на превключвателите за стартиране за Excel

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Кратко изложение
Microsoft Excel приема брой незадължителни превключватели, които можете да използвате, за да контролирате начина, по който стартира програмата. Тази статия изброява превключвателите и предоставя описание на всеки превключвател.
Допълнителна информация

Превключватели

Следната таблица изброява превключвателите, които можете да използвате, за да контролирате начина по който стартира Excel. Превключвателите не са с различаване на главните и малките букви. /O е същото като /o. В някои случаи, можете да използвате повече от един превключвател едновременно. Ако използвате повече от един превключвател едновременно, трябва да разделите превключвателите с интервали -- например: /o /s
  Превключвател      Функция  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Принуждава Excel да стартира без да показва           екрана за стартиране и без да създава нова работна книга           (Book1.xls).          Например: /e or /embedded  /m        Принуждава Excel да създаде нова работна книга, която          съдържа единичен лист с макроси.          Например: /m  /o        Принуждава Excel да регистрира себе си наново. По-специфично,           следният ключ се записва отново в системния регистър:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          ЗАБЕЛЕЖКА: Ако този ключ съдържа стойности, които не са валидни,          те не се коригират с използването на този превключвател. Този           превключвател само замества липсващите стойности.          Например: /o  /p <folder>   Принуждава Excel да използва пътя, който определяте като активен          път вместо пътя по подразбиране.           Например: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Принуждава Excel да отвори определения файл в           режим само за четене.          Например: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Принуждава Excel да заобиколи всички файлове в папката Application Data\Microsoft\Xlstart,          папката по подразбиране XLStart, която се намира в директорията, където Excel или Office са инсталирани,           и алтернативното местоположение на стартиращия файл, определен в раздел "Общи" на диалоговия прозорец "Опции за Excel".           Той също принуждава Excel           да заобиколи файла за лентата с инструменти (Excel.xlb или           <username>.xlb). Виждате "Безопасен режим" в           заглавната лента на Excel. Използвайте този превключвател, когато искате да           стартирате Excel в безопасен режим.          Например: /s или /safemode				 Превключвател      Функция ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Принуждава Excel да стартира без да показва екрана за стартиране и без да създава нова работна книга (Book1.xls).          Например: /e or /embedded  /m        Принуждава Excel да създаде нова работна книга, която съдържа единичен лист с макроси.          Например: /m  /o        Принуждава Excel да регистрира себе си наново. По-специфично, следният ключ се записва отново в системния регистър:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          ЗАБЕЛЕЖКА: Ако този ключ съдържа стойности, които не са валидни, те не се коригират с използването на този превключвател. Този превключвател само замества липсващите стойности.          Например: /o  /p <folder>   Принуждава Excel да използва пътя, който определяте като активен, вместо пътя по подразбиране.           Например: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Принуждава Excel да отвори определения файл в режим само за четене.          Например: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Принуждава Excel да заобиколи всички файлове в папката Application Data\Microsoft\Xlstart, папката по подразбиране XLStart, която се намира в директорията, където Excel или Office са инсталирани, и алтернативното местоположение на стартиращия файл, определен в раздел "Общи" на диалоговия прозорец "Опции за Excel". Той също принуждава Excel да заобиколи файла за лента с инструменти (Excel.xlb или <username>.xlb). Виждате "Безопасен Режим" в заглавната лента на Excel. Използвайте този превключвател, когато желаете да стартирате Excel в безопасен режим.          Например: /s или /safemode Превключвател      Функция ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Принуждава Excel да стартира без да показва екрана за стартиране и без да създава нова работна книга (Book1.xls).          Например: /e or /embedded  /m        Принуждава Excel да създаде нова работна книга, която съдържа единичен лист с макроси.          Например: /m  /o        Принуждава Excel да регистрира себе си наново. По-специфично, следният ключ се записва отново в системния регистър:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          ЗАБЕЛЕЖКА: Ако този ключ съдържа стойности, които не са валидни, те не се коригират с използването на този превключвател. Този превключвател само замества липсващите стойности.          Например: /o  /p <folder>   Принуждава Excel да използва пътя, който определяте като активен, вместо пътя по подразбиране.           Например: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Принуждава Excel да отвори определения файл в режим само за четене.          Например: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Принуждава Excel да заобиколи всички файлове в папката Application Data\Microsoft\Xlstart, папката по подразбиране XLStart, която се намира в директорията, където Excel или Office са инсталирани, и алтернативното местоположение на стартиращия файл, определен в раздел "Общи" на диалоговия прозорец "Опции за Excel". Той също принуждава Excel да заобиколи файла за лента с инструменти (Excel.xlb или <username>.xlb). Виждате "Безопасен Режим" в заглавната лента на Excel. Използвайте този превключвател, когато желаете да стартирате Excel в безопасен режим.          Например: /s или /safemode Превключвател      Функция ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Принуждава Excel да стартира без да показва екрана за стартиране и без да създава нова работна книга (Book1.xls).          Например: /e or /embedded  /m        Принуждава Excel да създаде нова работна книга, която съдържа единичен лист с макроси.          Например: /m  /o        Принуждава Excel да регистрира себе си наново. По-специфично, следният ключ се записва отново в системния регистър:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          ЗАБЕЛЕЖКА: Ако този ключ съдържа стойности, които не са валидни, те не се коригират с използването на този превключвател. Този превключвател само замества липсващите стойности.          Например: /o  /p <folder>   Принуждава Excel да използва пътя, който определяте като активен, вместо пътя по подразбиране.           Например: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Принуждава Excel да отвори определения файл в режим само за четене.          Например: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Принуждава Excel да заобиколи всички файлове в папката Application Data\Microsoft\Xlstart, папката по подразбиране XLStart, която се намира в директорията, където Excel или Office са инсталирани, и алтернативното местоположение на стартиращия файл, определен в раздел "Общи" на диалоговия прозорец "Опции за Excel". Той също принуждава Excel да заобиколи файла за лента с инструменти (Excel.xlb или <username>.xlb). Виждате "Безопасен Режим" в заглавната лента на Excel. Използвайте този превключвател, когато желаете да стартирате Excel в безопасен режим.          Например: /s или /safemode Превключвател      Функция ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Принуждава Excel да стартира без да показва екрана за стартиране и без да създава нова работна книга (Book1.xls).          Например: /e or /embedded  /m        Принуждава Excel да създаде нова работна книга, която съдържа единичен лист с макроси.          Например: /m  /o        Принуждава Excel да регистрира себе си наново. По-специфично, следният ключ се записва отново в системния регистър:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          ЗАБЕЛЕЖКА: Ако този ключ съдържа стойности, които не са валидни за Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld, те не се коригират с използването на този превключвател. Този превключвател само замества липсващите стойности.          Например: /o  /p <folder>   Принуждава Excel да използва пътя, който определяте като активен, вместо пътя по подразбиране.           Например: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Принуждава Excel да отвори определения файл в режим само за четене.          Например: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Принуждава Excel да заобиколи всички файлове в папката Application Data\Microsoft\Xlstart, папката по подразбиране XLStart, която се намира в директорията, където Excel или Office са инсталирани, и алтернативното местоположение на стартиращия файл, определен в раздел "Общи" на диалоговия прозорец "Опции за Excel". Той също принуждава Excel да заобиколи файла за лента с инструменти (Excel.xlb или <username>.xlb). Виждате "Безопасен Режим" в заглавната лента на Excel. Използвайте този превключвател, когато желаете да стартирате Excel в безопасен режим.          Например: /s или /safemode
   /t        Принуждава Excel да използва определения файл като          шаблон за работната книга по подразбиране.  /regserver    Принуждава Excel да регистрира себе си наново и после да излезе. Използвайте този           превключвател, когато желаете Excel да напише повторно всичките си           ключове от системния регистър и да се асоциира отново с файлове на Excel,           като например работни книги, диаграми и други.(Приложимо само за версии преди Excel 2010)          Например: /regserver  /unregserver   Принуждава Excel да премахне собствената си регистрация и после да излезе.(Приложимо само за версии преди Excel 2010)          Например: /unregserver				

Как да използвате превключватели, когато стартирате Excel

Как да добавите превключвател към прекия път за Microsoft Excel

 1. Щракнете с десен бутон на мишката върху Старт, щракнете върху Отваряне и после щракнете два пъти върху папката Програми.
 2. Щракнете с десен бутон върху прекия път за Microsoft Excel, щракнете върху Свойства и после щракнете върху раздела Пряк път.
 3. В полето Цел, въведете превключвателите, които желаете след командата, която изпълнява Excel.exe. Например, ако желаете Excel да стартира без да създавате нова работна книга и файлът Excel.exe е инсталиран на местоположението по подразбиране, въведете следното в полето Цел:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. Щракнете върху OK.

  Забележка Ако опциите в раздела Пряк път в диалоговия прозорец Свойства не са налични, преките ви пътища са преки пътища на Windows Installer. За повече информация относно как да модифицирате тези преки пътища, щракнете върху следния номер на статия, за да разгледате статията в Базата знания на Microsoft:
  290379 Разделът за пряк път на Office не е наличен (Това може да е на английски)

Как да изпълнявате еднократно Excel с превключвател, като използвате командния ред

Ако желаете понякога да изпълнявате Excel с превключвател, можете да добавите превключвател към командния ред. За да направите това:
 1. Щракнете върху Старт, а след това върху Изпълнение.
 2. В полето Отваряне, въведете пътеката до Excel.exe и после добавете превключвателя, който желаете да използвате, в края на командния ред. Например, ако желаете да заобиколите всички файлове в папките за стартиране и файлът Excel.exe е инсталиран на местоположението по подразбиране, въвеждате следната команда:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
 3. Щракнете върху OK.
starting start up startup launching running activating command-line XL2002 XL2003 XL97 XL2000 XL2007 XL2010 XL2013 Excel2007 Excel2010 Excel2013
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
خصائص

رقم الموضوع: 291288 - آخر مراجعة: 02/26/2013 14:19:00 - المراجعة: 1.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbinfo KB291288
تعليقات
" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> html>