Преместване на DHCP база данни от компютър, работещ под Windows NT Server 4.0, Windows 2000 или Windows Server 2003, на компютър с Windows Server 2003

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
В тази статия подробно се описва преместването на DHCP база данни от компютър, работещ под Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 или Microsoft Windows Server 2003, на компютър с Windows Server 2003.

Забележка Можете да използвате помощната програма на Microsoft Windows за резервно копиране, за да създадете резервно копие и да възстановите DHCP база данни на един и същи сървър. Не използвайте помощната програма за резервно копиране за мигриране или преместване на DHCP база данни от един DHCP сървър на друг.

Експортиране на DHCP база данни от сървър, работещ под Windows NT Server 4.0 или Windows 2000

 1. Спрете услугата на DHCP сървъра на сървъра по следния начин:
  1. Влезте на първоначалния DHCP сървър чрез акаунт, който е член на групата локални администратори.
  2. Щракнете върху Start ("Старт"), след това върху Run ("Изпълни"), въведете cmd в полето Open ("Отвори") и след това натиснете OK.
  3. В командния ред въведете net stop dhcpserver и натиснете клавиша ENTER. Появява се съобщение за грешка "The Microsoft DHCP Server service is stopping. The Microsoft DHCP Server service was stopped successfully" ("Изпълнението на услуга на Microsoft DHCP сървъра се прекратява. Услугата е спряна успешно.")
  4. Въведете exit и натиснете ENTER.
 2. Намалете размера на DHCP базата данни с помощната програма JetPack:
  1. Щракнете върху Start ("Старт"), след това върху Run ("Изпълни"), въведете cmd в полето Open ("Отвори") и след това натиснете OK.
  2. В командния ред въведете cd %systemroot%\system32\dhcp и натиснете клавиша ENTER.
  3. Въведете jetpack dhcp.mdb temp.mdb и натиснете ENTER.
  4. След успешното намаляване на размера на базата данни въведете exit и натиснете клавиша ENTER.
 3. Експортирайте DHCP базата данни чрез помощната програма за импортиране и експортиране на DHCP (Dhcpexim.exe). Можете да намерите тази помощна програма в Windows 2000 Resource Kit Supplement 1. Алтернативният вариант да се сдобиете с Dhcpexim.exe е чрез посещение на следния сайт на Microsoft: За експортиране на базата данни извършете следните действия:
  1. Инсталирайте помощната програма Dhcpexim.exe и я стартирайте.
  2. На екрана Welcome to DHCP Export Import tool ("Добре дошли в инструмента за експортиране и импортиране на DHCP") щракнете върху Export configuration of the local service to a file ("Експортирайте конфигурацията на локалната услуга във файл") и натиснете Ok.
  3. В полето File name ("Име на файла") въведете име за експортирания файл и натиснете Save ("Запиши"). Например въведете dhcpdatabase.txt.
  4. Щракнете върху диапазона или диапазоните на данни, които желаете да експортирате, и поставете отметка в квадратчето Disable the selected scopes on local machine before export ("Деактивиране на избраните диапазони на локалната машина преди експортирането"), след което натиснете Export ("Експортиране").
  5. Щракнете върху OK.
 4. Спрете услугата на DHCP сървъра на сървъра. Деактивирането на услугата на DHCP сървъра не позволява на услугата да се стартира след преноса на базата данни. За да деактивирате услугата на DHCP сървъра:
  1. Щракнете върху Start ("Старт"), насочете показалеца на мишката към Settings ("Настройки"), щракнете върху Control Panel ("Контролен панел") и след това щракнете двукратно върху Services ("Услуги").
  2. В списъка Service ("Услуги") изберете Microsoft DHCP Server, щракнете върху Startup ("Стартиране"), Disabled ("Деактивиране") и натиснете OK.
  3. Ако услугата е стартирана, натиснете Stop ("Стоп"), след това Yes ("Да"), за да потвърдите спирането на услугата.
  4. Натиснете Close ("Затвори"), за да затворите диалоговия прозорец Services ("Услуги").
Важно Dhcpexim.exe е необходима за успешното преместване на базата данни от сървър, работещ под Windows 2000 или Windows NT 4.0, на сървър с Windows Server 2003. Командите Netsh за DHCP са недостъпни в Windows NT 4.0.

Забележка Ако трябва да прехвърлите само файл с конфигурацията, но не и базата данни, използвайте вместо Dhcpexim.exe следната команда на сървъра, работещ под Windows 2000, от който искате да експортирате. (Не използвайте Dhcpexim.exe.)
netsh dhcp dump >C:\dhcp.txt
, където C:\dhcp.txt е името и пътят към файла на експортирането, който искате да използвате.

Забележка Опцията за експортиране не се поддържа в командата netsh на Windows 2000 Server. Командите netsh dhcp server dump и netsh dhcp server import са несъвместими. Ако се опитате да импортирате данните, създадени от netsh dhcp server dump > C:\dhcp.txt с помощта на командата netsh DHCP server import > C:\dhcp.txt на компютър, работещ под Windows Server 2003, се появява следното съобщение за грешка:
The request is not supported. ("Заявката не се поддържа.")
Можете да прехвърлите експортирания конфигурационен файл на новия сървър Windows Server 2003 с помощта на следната команда:
netsh exec c:\dhcp.txt
Dhcpexim.exe не се поддържа в Windows Server 2003. Ако след експортиране на база данни чрез Dhcpexim.exe на компютър, работещ под Windows 2000, се опитате да импортирате данните в Windows Server 2003, то инструментът Dhcpexim.exe прекратява работата си и се появява следното съобщение за грешка:
An error occurred. ("Възникна грешка.")An attempt was made to load a program with a incorrect format. ("Беше направен опит за стартиране на програма с неправилен формат.")
Ако се случи това, експортирайте данните от Windows 2000 с помощта на dhcpexim, след което ги импортирайте в средата на Windows Server 2003 чрез netsh DHCP server import xyz.txt.

Експортиране на DHCP база данни от сървър, работещ под Microsoft Windows Server 2003

За да преместите DHCP база данни и конфигурация от сървър, работещ под Windows Server 2003, на друг сървър с Windows Server 2003, извършете следните действия:
 1. Влезте на първоначалния DHCP сървър чрез акаунт, който е член на групата локални администратори.
 2. Щракнете върху Start ("Старт"), след това върху Run ("Изпълни"), въведете cmd в полето Open ("Отвори") и след това натиснете OK.
 3. Въведете netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all и натиснете ENTER.

Бележка За да експортирате данните, е необходимо да притежавате права на администратор за локалната система.

Инсталиране на услугата на DHCP сървъра на сървър, работещ под Windows Server 2003

За да инсталирате услугата на DHCP сървъра на компютър, работещ под Windows Server 2003, извършете следните действия:
 1. Натиснете Start ("Старт"), щракнете върху Control Panel ("Контролен панел") и след това щракнете двукратно върху Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми").
 2. Щракнете върху Add/Remove Windows Components ("Добавяне/премахване на компоненти на Windows").
 3. В съветника за компоненти на Windows щракнете върху Networking Services ("Мрежови услуги") в полето Components ("Компоненти") и натиснете Details ("Подробни данни").
 4. Поставете отметка в квадратчето Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), ако още няма такава, след което натиснете OK.
 5. В съветника за компоненти на Windows натиснете Next ("Напред"), за да инсталирате избраните компоненти. Поставете компактдиска с Windows Server 2003 в CD или DVD устройството, ако се появи подкана за това. Инсталационната програма копира файловете на DHCP и на инструментите на компютъра.
 6. След приключването на инсталацията натиснете Finish ("Готово").

Импортиране на DHCP базата данни

Бележка Ако не сте член на групата оператори с право на резервно копиране, по време на тази процедура е възможно да се появи съобщение за отказ на достъп. Ако се появи съобщение за грешка "Unable to determine the DHCP server version for server" ("Неуспешен опит за определяне на версията на DHCP сървър за сървъра"), уверете се, че услугата на DHCP сървъра е стартирана на сървъра и влезлият потребител е член на групата локални администратори.

Важно Не използвайте Dhcpexim.exe за импортиране на DHCP базата данни в Windows Server 2003. Освен това, ако целевият Windows 2003 е в групата членове и искате да го превърнете в домейн контролер, е препоръчително преди това действие да извършите мигрирането на DHCP базата данни. Въпреки че можете да пренесете DHCP базата данни на домейн контролер с Windows 2003, мигрирането на обикновен сървър (член на групата) може да се окаже по-лесно, защото на него съществува акаунтът на локалния администратор.
 1. Влезте като потребител, който е изричен член на групата локални администратори. Потребителски акаунт, който е просто член на групата локални администратори, няма да свърши работа. Ако на домейн контролера не съществува акаунт на локални администратори, рестартирайте компютъра в режим на възстановяване на справочните услуги и използвайте администраторския акаунт за импортиране на базата данни, както е описано по-нататък в тази статия.
 2. Копирайте експортираната DHCP база данни на локалния твърд диск на компютъра, базиран на Windows Server 2003.
 3. Проверете дали услугата DHCP е стартирана на компютъра, работещ под Windows Server 2003.
 4. Щракнете върху Start ("Старт"), след това върху Run ("Изпълни"), въведете cmd в полето Open ("Отвори") и след това натиснете OK.
 5. Въведете netsh dhcp server import c:\dhcpdatabase.txt all в командния ред и натиснете ENTER, където c:\dhcpdatabase.txt е пълният път и името на файла от базата данни, който сте копирали на сървъра.

  Бележка Когато се опитате да експортирате DHCP базата данни от домейн контролер, работещ под Windows 2000, на сървър с Windows Server 2003, който е обикновен член на домейна, може да се появи следното съобщение за грешка:
  Error initializing and reading the service configuration - Access Denied ("Грешка при инициализиране и прочитане на конфигурацията на услугата. Достъпът е отказан.")
  Бележка За да импортирате данните, е необходимо да притежавате права на администратор за локалната система.
 6. За да разрешите този проблем, добавете работещия под Windows Server 2003 компютър с DHCP сървър към групата администратори на DHCP на нивото на предприятие.
 7. Ако съобщението за отказан достъп се появи, след като добавите компютъра с DCHP сървър, работещ под Windows Server 2003, към групата с администраторите на DCHP на нивото на предприятие, което е споменато в стъпка 4, проверете дали използваният в момента за импортиране потребителски акаунт принадлежи на групата локални администратори. Ако той не влиза в тази група, добавете го към нея или влезте като локален администратор, за да завършите импортирането.

  Бележка Ако командата IMPORT или EXPORT на DHCP не функционира за потребители, които не са изрични членове на групата локални администратори, трябва да приложите следната спешна/актуална корекция на компютъра, работещ под Windows Server 2003:

  833167 Пакет за актуализиране на VSS (Услуга за копиране на снимка на том) за Windows Server 2003
 8. След като получите съобщението, че командата е изпълнена успешно, затворете командния ред.

Оторизиране на DHCP сървър

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете с мишката към All Programs ("Всички програми"), след това към Administrative Tools ("Административни инструменти"), след което щракнете върху DHCP.

  Бележка Трябва да сте влезли в сървъра чрез акаунт, който е член на групата администратори. В домейн на Active Directory трябва да сте влезли на сървъра чрез акаунт, който е член на групата администратори на предприятието.
 2. В дървото на конзолата на DHCP модула разгънете новия DHCP сървър. Ако в десния долен ъгъл на сървърния обект има червена стрелка, сървърът все още не е оторизиран.
 3. С десния бутон на мишката щракнете върху сървърния обект и изберете Authorize ("Оторизиране").
 4. След няколко секунди щракнете пак с десния бутон на мишката върху сървъра и изберете Refresh ("Обновяване"). Наличието на зелена стрелка означава, че DHCP сървърът е оторизиран.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация щракнете върху следните номера на статии в Базата знания на Microsoft:
323416 Инсталиране и конфигуриране на DHCP сървър в работна група в Windows Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
130642 Преместване на DHCP база данни от един сървър на друг в Windows NT 4.0 и Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
890480 При използване на командата "netsh dhcp server import" за импортиране на DHCP база данни от компютър, работещ под Windows NT Server 4.0, на компютър с Windows Server 2003 се появява съобщение за отказ на достъп (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 325473 – Последен преглед: 12/20/2007 18:15:00 – Редакция: 19.5

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbhowtomaster kbnetwork KB325473
Обратна връзка