أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Не можете да преглеждате или променяте атрибутите "Само за четене" или "Системна" на папките в Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista или Windows 7

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Относно версиите на тази статия за Microsoft Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 и Windows 95 вижте 256614 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски).
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Тази статия предоставя инструкции стъпка по стъпка за използване на командата Attrib за заобикаляне на невъзможността да прегледате или премахнете атрибутите "Само за четене" или "Системна" за папките в Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista и Windows 7.
Симптоми на проблема
Можете да наблюдавате някой от следните симптоми:
 • Не можете да преглеждате или променяте атрибутите "Само за четене" или "Системна" на папка, като използвате диалоговия прозорец Properties ("Свойства") на папката. Например можете да наблюдавате следните симптоми:
  • При преглед на раздела General ("Общи") на диалоговия прозорец Properties ("Свойства") на папката полето за отметка Read-only ("Само за четене") не е налично и няма поле за отметка за промяна на атрибута "Системна".
  • Необходимо е да щракнете, за да изберете полето за отметка Read-only ("Само за четене") в раздела General ("Общи") на диалоговия прозорец Properties ("Свойства") на папката. Когато щракнете върху OK или върху Apply ("Приложи"), получавате следното съобщение за грешка:
   Confirm Attribute Changes ("Потвърдете промените на атрибута")
   Избрали сте да направите следните промени на атрибута:
   да отмените флага "само за четене"
   Желаете ли да приложите промяната само към тази папка или желаете още да я приложите към всички подпапки и файлове?
   Ако щракнете на Apply changes to this folder only ("Приложи промените само за тази папка"), атрибутът "Само за четене" се променя за всички файлове в папката. Атрибутът "Само за четене", обаче, не се променя за самата папка, нейните подпапки или за файловете в подпапките. Ако щракнете на Apply changes to this folder, subfolders, and files ("Приложи промените за тази папка с подпапките и файловете"), атрибутът "Само за четене" се променя за всички файлове в папката и всички файлове в подпапките. Атрибутът "Само за четене", обаче, не се променя за самата папка или за нейните подпапки.
 • Някои програми може да показват съобщения за грешка при опит да запишете файловете в папка с атрибут "Само за четене" или "Системна". В резултат е възможно програмите да не могат да записват файлове в папката.
ПРИЧИНА
За разлика от атрибута "Само за четене" за файлове, атрибутът "Само за четене" за папка обикновено се пренебрегва от Windows, неговите компоненти и аксесоари, и други програми. Например можете да изтриете, преименувате и промените папка с атрибут "Само за четене", като използвате Windows Explorer. Атрибутите "Само за четене" и "Системна" се използват от Windows Explorer само за определяне дали папката е специална, като системна папка, чийто изглед е персонализиран от Windows (например папките "Моите документи", "Любими", "Шрифтове", "Изтеглени програмни файлове") или папка, която вие сте персонализирали при използване на раздела Customize ("Персонализиране") на диалоговия прозорец Properties ("Свойства") на папката. В резултат Windows Explorer не позволява да преглеждате или променяте атрибутите "Само за четене" или "Системна" на папките. Когато папката има атрибут "Само за четене" Explorer изисква файла Desktop.ini на папката, за да види дали трябва да бъдат зададени специални настройки. Съществуват наблюдения, че на места с мрежови дялове, имащи голям брой зададени "Само за четене" папки, Explorer показва съдържанието на дяла по-бавно, тъй като изчаква извличането на файловете Desktop.ini. Колкото по-бавна е мрежовата връзка до дяла, толкова повече време отнема процесът, за да се достигне до момента, в който времето за изчакване на данните на Explorer изтича и той не показва нищо или изглежда висящ.

Забележка В някои предишни версии на Windows можете да промените атрибута "Само за четене" на папките с помощта на диалоговия прозорец Properties ("Свойства") на папката, но няма версии на Windows, които да разрешават промяна на атрибута "Системна" чрез използване на Windows Explorer.
Стъпки за заобикаляне на проблема
За да избегнете проблема, използвайте командата Attrib в команден ред (Cmd.exe), за да прегледате или премахнете атрибутите "Само за четене" или "Системна" за папките.

За да преглеждате или премахвате атрибутите "Само за четене" или "Системна" на папките в Windows Server 2003 или Windows XP.

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), щракнете върху Run ("Изпълни"), въведете cmd и след това натиснете клавиша ENTER.
 2. За да прегледате синтаксиса на командата Attrib, въведете attrib /? в командния прозорец.
Предупреждение Ако премахнете атрибут "Само за четене" или "Системна" за папка, тя може да изглежда като обикновена и да загуби някои персонализации. Например Windows персонализира папката "Шрифтове" и осигурява специален преглед, който позволява да скриете вариациите на шрифтовете, като получер и курсив. Освен това позволява да промените настройките за преглед на папката по специфични за шрифтовете начини. Ако премахнете атрибутите "Само за четене" или "Системна" от папката "Шрифтове", настройките за персонализация на прегледа няма да бъдат налични. Иконата на папката и други персонализации могат да бъдат загубени при премахване на атрибута "Само за четене" на персонализираните с помощта на раздела Customize ("Персонализиране") на диалоговия прозорец на папката Properties ("Свойства").

Ако програмата не може да записва файлове в папка с атрибут "Само за четене", като "Моите документи", променете атрибута в "Системна", като използвате командата Attrib в командния прозорец.

За да премахнете атрибута "Само за четене" и да зададете атрибут "Системна", използвайте следната команда:
attrib -r +s drive:\<path>\<foldername>
Например, за да премахнете атрибута "Само за четене" и да зададете атрибута "Системна" за C:\Test folder, използвайте следната команда:
attrib -r +s c:\test
Имайте предвид, че някои програми може да не работят правилно с папки, за които са зададени атрибут "Само за четене" и атрибут "Системна". Затова използвайте следната команда, за да прехнете тези атрибути:
attrib -r -s c:\test

За да преглеждате или премахвате атрибутите "Само за четене" или "Системна" на папките в Windows Vista или Windows 7

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), щракнете върху Run ("Изпълни"), въведете cmd, след което натиснете клавиша ENTER.
 2. За да прегледате синтаксиса на командата Attrib, въведете attrib /? в командния прозорец.
За да премахнете атрибута "Само за четене" и да зададете атрибута "Системна", използвайте следната команда:
attrib -r +s drive:\<path>\<foldername>
Например, за да премахнете атрибута "Само за четене" и да зададете атрибута "Системна" за C:\Test folder, използвайте следната команда:
attrib -r +s c:\test
Имайте предвид, че някои програми може да не работят правилно с папки, за които са зададени атрибут "Системна" и атрибут "Само за четене". Затова използвайте следната команда, за да премахнете тези атрибути:
attrib -r -s drive:\<path>\<foldername>
Например, за да премахнете и двата атрибута "Само за четене" и "Системна" от C:\Test folder, използвайте следната команда:
attrib -r -s c:\test
Ако командатаRun ("Изпълни") не присъства в списъка на менюто Start, направете следното:
Щракнете върху Start ("Старт"), щракнете върху All Programs("Всички програми"), щракнете върху Accessories ("Принадлежности"), след което щракнете върху Run ("Изпълни").
СТАТУС
Това поведение се дължи на дизайн.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Windows запазва атрибутите на файловете и папките във файловата система с името на файла, името на папката, разширението, датата и времевата щампа и друга информация. Квадратчето за отметка Read-only ("Само за четене") за папките не е налично, тъй като не се отнася за папки. Можете да използвате квадратчето за отметка, за да зададете атрибут "Само за четене" за файловете в папката. Но не можете да използвате Windows Explorer за определяне дали папката има зададени атрибути "Само за четене" или "Системна". За да определите зададените за папката атрибути или за да ги промените, трябва да използвате командата Attrib на командния прозорец.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация относно системните атрибути щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
308419 Задаване, разглеждане, промяна или премахване на специални разрешения за файлове и папки в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
277867 Изискват се разрешения за Windows NTFS, когато изпълнявате Word на който и да е NTFS дял с инсталирана Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 или Windows Vista (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Ако споменатите по-горе статии не помогнат за разрешаването на проблема или ако наблюдавате симптоми, които се различават от описаните в тази статия, потърсете допълнителна информация в базата знания на Microsoft. За търсене в базата знания на Microsoft посетете следния уеб сайт на Microsoft:След това въведете текста на появилото се съобщение за грешка или описание на проблема в полето Търсене в статиите за поддръжка (БЗ).
خصائص

رقم الموضوع: 326549 - آخر مراجعة: 07/18/2011 22:07:00 - المراجعة: 7.2

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate N

 • kbresolve kbenv kbprb KB326549
تعليقات
" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">