В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Как да промените продуктовия ключ за корпоративно лицензиране на компютър, работещ под Windows XP Service Pack 1 или по-нови версии на Windows XP

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

ВЪВЕДЕНИЕ
Предупреждение Стъпките в тази статия дават резултат само при носители, придобити по програмата за обемно лицензиране. Ако опитате да извършите тези стъпки на носител, придобит по OEM канал или в търговската мрежа, няма да успеете да промените продуктовия ключ. Когато инсталирате Windows XP или Windows Server 2003, носителят трябва да отговаря на продуктовия ключ. Т. е. каналът (MSDN, покупка на дребно, OEM, корпоративно лицензиране и т. н.), ИЕ (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition и т.н.) и езикът (английски, френски и т. н.) на продуктовия ключ и на носителя трябва да съвпадат. Експортирайте папките, така че да можете да ги импортирате по-късно. Ако инсталационният носител не отговаря на продуктовия ключ, ще получите следното съобщение за грешка:
Продуктовият ключ е невалиден.
Ако използвате "разкрит" продуктов ключ (продуктов ключ, за който се знае, че е общодостъпен) за разполагането на Windows XP на множество компютри (инсталация по програмата за корпоративно лицензиране), възможно е да не успеете да инсталирате Windows XP Service Pack 1 (SP1) или по-нови версии на Windows XP или няма да можете автоматично да получавате актуализации от сайта на Windows Update. Може например да получите следното съобщение за грешка, когато инсталирате Windows XP SP1 и по-нови версии на Windows XP:
Продуктовият ключ, използван при инсталирането на Windows, е невалиден. Свържете се незабавно със системния ви администратор или с търговеца, за да получите валиден продуктов ключ. Ако смятате, че сте закупили пиратско копие на софтуер на Microsoft, можете да се свържете и с Екипа на Microsoft за борба с пиратството по електронната поща на адрес: piracy@microsoft.com". Гарантираме ви, че всички лични данни, които изпратите до Екипа на Microsoft за борба с пиратството, ще се съхраняват като строго поверителни.
Тази статия е предназначена за напреднал компютърен потребител. Вероятно ще ви бъде по-лесно да осъществите описаните в тази статия стъпки, ако първо разпечатате тази статия.
Допълнителна информация

Предварителни изисквания

Трябва да имате валиден продуктов ключ, за да можете да използвате информацията в тази статия. За да получите валиден продуктов ключ, щракнете върху следната връзка, за да се свържете с центъра за обслужване във връзка с корпоративното лицензиране на Microsoft:

Стъпки за промяна на продуктовия ключ при корпоративно лицензиране

В тази статия са описани два метода за промяна на продуктовия ключ на Windows XP след инсталиране с корпоративно лицензиране, за да се реши проблемът. При единия метод се използва графичният потребителски интерфейс (GUI) на съветника за активиране на Windows, а при другия – скриптът на инструментите на Windows за управление (WMI). Методът със съветника за активиране е по-лесен. Но ако е необходимо да сменяте продуктовия ключ за няколко компютъра, методът със скрипта е по-подходящ.

Метод 1: Използвайте съветника за активиране

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
Ако е необходимо да смените само няколко продуктови ключа за корпоративно лицензиране, можете да използвате съветника за активиране.

Забележка Препоръчваме ви, преди да изпълните тези стъпки, да стартирате функцията за възстановяване на системата, за да създадете нова точка за възстановяване.
Деактивиране на Windows
 1. Щракнете върху бутона Старт, а след това изберете Изпълнение.
 2. В полето Отвори въведете regedit и щракнете върху OK.
 3. В навигационния екран намерете следния ключ от системния регистър и след това щракнете върху него:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. В екрана с теми щракнете с десния бутон на мишката върху OOBETimer и след това щракнете върху Модифицирай.
 5. Променете поне една цифра в тази стойност, за да деактивирате Windows.
Повторно активиране на Windows и добавяне на нов продуктов ключ
 1. Щракнете върху бутона Старт, а след това изберете Изпълнение.
 2. В полето Отвори въведете следната команда и след това щракнете върху OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Щракнете върху Да, искам да се обадя на представител на отдела за обслужване на клиенти, за да активирам Windows, след което натиснете Напред.
 4. Щракнете върху Change Product key (Смяна на продуктовия ключ).
 5. Въведете новия продуктов ключ в полетата Нов ключ и след това щракнете върху Актуализирай.

  Ако бъдете върнати към предишния прозорец, щракнете върху Напомни ми по-късно, след което рестартирайте компютъра.
 6. Повторете стъпки 1 и 2, за да проверите дали е активиран Windows. Получавате следното съобщение:
  Windows вече е активиран. Щракнете върху OK, за да излезете.
 7. Щракнете върху OK.
 8. Инсталирайте Windows XP Service Pack 1a или по-нова версия на Windows XP.
Ако не можете да рестартирате Windows след инсталирането на Windows XP SP1 или по-нова версия на Windows XP, изпробвайте следните стъпки:
 1. Рестартирайте компютъра и започнете да натискате клавиша F8, докато не видите менюто "Разширени опции" на Windows.
 2. Изберете Последната известна добра конфигурация от менюто и натиснете ENTER. При тази опция Windows се стартира чрез предишна добра конфигурация.
 3. Повторете стъпки от 1 до 8 от "Повторно активиране на Windows и добавяне на нов продуктов ключ".
Ако можете да инсталирате SP1 или по-нова версия на Windows XP и да рестартирате Windows, значи проблемът е решен. Ако проблемът не е решен, изпробвайте метод 2 или вж. раздела "Следващи стъпки" за допълнителни ресурси за отстраняване на неизправности.

Метод 2: Използване на скрипт

Ако е необходимо да сменяте продуктовия ключ за няколко компютъра, препоръчваме този метод. Можете да създадете WMI скрипт, който променя продуктовия ключ за корпоративно лицензиране, след което да разположите този скрипт като скрипт за стартиране.

Описаните в този раздел примерни скриптове ChangeVLKey2600.vbs и ChangeVLKeySP1 използват новия ключ за корпоративно лицензиране, който искате да въведете, като единствен аргумент. Той се състои от букви и цифри и има пет части.

Препоръчваме да използвате скрипта ChangeVLKey2600.vbs на компютри, базирани на Windows XP, които не работят под Windows XP SP1 или по-нова версия на Windows XP, и скрипта ChangeVLKeySP1.vbs - на базирани на Windows XP компютри, които работят с Windows XP SP1 или по-нови версии на Windows XP. Тези скриптове изпълняват следните функции:
 • Премахват символите дефис (-) от състоящия се от пет части буквено-цифрен продуктов ключ.
 • Те създават екземпляр на класа win32_WindowsProductActivation.
 • Те извикват метода SetProductKey с новия продуктов ключ по програмата на обемно лицензиране.
Можете да създадете пакетен файл или cmd файл, който използва един от следните примерни скриптове, заедно с новия продуктов ключ като аргумент. Можете да го разположите като част от скрипт за стартиране или от командния ред, за да смените продуктовия ключ на един компютър.
Примери
За повече информация относно начините за създаване на скриптове за продуктовия ключ посетете следния уеб сайт на Microsoft:
ChangeVLKeySP1.vbs
' ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs'' Този скрипт променя продуктовия ключ на компютъра''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if anyfor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext				
ChangeVLKey2600.vbs
' ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs'' Този скрипт променя продуктовия ключ на компютъра''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if anyDim WshShellSet WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry valuefor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifНапред 				
Следният пример показва как се използва скриптът ChangeVLKeySP1.vbs от команден ред:
 1. Щракнете върху бутона Старт, а след това изберете Изпълнение.
 2. В полето Отвори въведете следната команда, където AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 е новият продуктов ключ, който искате да използвате, след което натиснете OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
За повече информация относно оригинален софтуер на Microsoft посетете следния сайт на Microsoft: Ако можете да инсталирате SP1 или по-нова версия на Windows XP и да рестартирате Windows, значи проблемът е решен. Ако проблемът не е решен, вж. раздела "Следващи стъпки".
СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
Ако тези методи не ви помогнат, можете при желание самостоятелно да продължите с процеса на отстраняване на проблема, като използвате следните уеб сайтове на Microsoft:
 • База знания за търсене: Търсене на информация за техническа поддръжка и инструменти за самостоятелна помощ за продукти на Microsoft.
 • Центрове за готови решения: Преглед на често задаваните въпроси за конкретен продукт и основните точки за поддръжка.
 • Други опции за поддръжка: Използване на интернет за задаване на въпрос, връзка с услугите за поддръжка на клиенти на MIcrosoft или предоставяне на обратна връзка.
Ако все още имате въпроси, след като използвате тези уеб сайтове на Microsoft, или ако не можете да намерите решение на уеб сайта на службите за поддръжка на Microsoft, щракнете върху следната връзка, за да се свържете с поддръжката:
Библиография
За допълнителна информация относно невалидни продуктови ключове щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
326904 Съобщение за грешка при инсталиране на Windows XP Service Pack 1 (S за невалидни продуктови ключове) или Service Pack 2 (S): "Продуктовият ключ, използван за инсталирането на Windows, е невалиден"
pid WMI ProductID license scripting piracy block blocking legal invalid product key sp1 install
Свойства

ИД на статията: 328874 – Последен преглед: 06/07/2013 10:02:00 – Редакция: 2.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874
Обратна връзка