أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Как да разпознаете, намерите и заместите продуктов ключ

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Тази статия описва как да разпознаете, намерите и заместите продуктов ключ. Продуктовият ключ е уникална комбинация от цифри и букви, която се използва по време на инсталирането на софтуер на Microsoft за "отключване" или отваряне на продукта. Ако не въведете продуктовия ключ, когато се появи подканата за това в процеса на инсталиране, продуктът може да не се отвори, докато не въведете продуктовия ключ.

Забележка Продуктовият ключ не е продуктов идентификатор (PID). Продуктовият идентификатор (PID) се създава след успешно инсталиране на продукта. Продуктовите идентификатори (PID) се използват от отдела за обслужване на клиенти на Microsoft за идентифициране на продукта, когато клиент се обади за поддръжка.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Как да разпознаете продуктовия ключ

Продуктовите ключове на Microsoft се състоят от 25 символа, които обикновено са разделени в групи по 5.

Къде да намерите продуктовия ключ

Продуктовият ключ обикновено се намира на оранжев или жълт стикер на гърба на кутията на CD или DVD диска. Ако операционната система Windows, която използвате, е предварително инсталирана от производителя на компютъра, тогава стикерът с продуктовия ключ на Windows може да е залепен върху компютъра.

Съхранявайте продуктовия ключ заедно със CD или DVD диска на сигурно място, тъй като може да се наложи да преинсталирате продукта в бъдеще. Продуктът не може да бъде преинсталиран без продуктовия ключ и CD или DVD диска.

Продуктовите ключове са специфични за софтуерния продукт. Например не можете да използвате продуктовия ключ за Windows, за да отключите продукт на Microsoft Office.

Как да заместите продуктов ключ

За да заместите продуктов ключ на Microsoft, трябва да се свържете с отдела за обслужване и поддръжка на клиентите на Microsoft. За да намерите съответния телефонен номер, посетете следния уеб сайт на Microsoft: Забележка При свързване с отдела за обслужване и поддръжка на клиентите на Microsoft може да ви бъде начислена такса. По време на разговора ви с представител на отдела за обслужване на клиенти може да се наложи да предоставите информация от вашия компютър или от CD или DVD диска на продукта.
PID продуктов идентификатор разпознаване заместване намиране отваряне достъп стартиране зареждане заключване продукт
خصائص

رقم الموضوع: 811224 - آخر مراجعة: 05/04/2010 13:30:39 - المراجعة: 2.4

Customer Service and Support Information

  • kmcustomerservice kbnomt kbinfo KB811224
تعليقات
"language in languagesListForLargeScreens track by $index" class="col-sm-6 col-xs-24 ng-scope"> Tunisie - Français
中国 - 简体中文
Dominican Republic - Español
Nederland - Nederlands
Türkiye - Türkçe
台灣 - 繁體中文
Ecuador - Español
New Zealand - English
United Kingdom - English
日本 - 日本語
Eesti - Eesti
Norge - Bokmål
United States - English
香港特別行政區 - 繁體中文
El Salvador - Español
Panamá - Español
Uruguay - Español
대한민국 - 한국어
España - Español
Paraguay - Español
Venezuela - Español