أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Отстраняване на проблеми, свързани с липсата на икони за мрежови връзки в Windows Server 2003 и в Windows XP

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

За версията на тази статия, предназначена за Windows 2000, вижте 329050.
Въведение
В тази статия се описват методи с последователни инструкции и методи за отстраняване на неизправности за напреднали потребители, които можете да използвате, за да възстановите липсващи икони на мрежа и комутируема връзка на компютър, на който се изпълнява Windows XP или Windows Server 2003. Въпреки липсващи икони обаче, мрежата продължава да функционира правилно. Тъй като липсващите икони на мрежа могат да са симптом за много проблеми, трудно е да се каже какво причинява конкретен проблем, без той да бъде проучен. Ще ви зададем няколко въпроса. След това, въз основа на вашите отговори, ще определим кой от тези методи трябва да опитате първо.

Тази статия предоставя стъпки за самостоятелно изпълнение за начинаещи потребители и потребители със средни познания за компютрите.
Разделът "Отстраняване на неизправности (за напреднали потребители)" е предназначен за напреднали компютърни потребители.
Може да ви се стори по-лесно да следвате стъпките, ако първоначално сте отпечатали тази статия на хартия.
Симптоми
Когато щракнете върху Start (Старт), след което посочите и щракнете върху Control Panel (Контролен панел) и накрая двукратно върху Network Connections (Мрежови връзки) или ако щракнете с десния бутон на мишката върху разположената на работния плот икона My Network Places (Моите места в мрежата), след което щракнете върху Properties (Свойства), не виждате всички икони на мрежа. Може също да изпитвате проблеми с прозореца Network Connections (Мрежови връзки).

За да разберете кой метод трябва да опитате първо, за да отстраните своя проблем, прегледайте следните четири случая, за да определите кои симптоми отговарят на вашата ситуация.

Случай 1: Липсват всички икони на мрежа или някои от тях.

 • Липсва иконата на локална мрежа или високоскоростна интернет връзка.
 • Липсват иконите на комутируемите връзки.
 • Липсва иконата на съветника за нова връзка.
 • Появява се само иконата на съветника за нова връзка. Или се появява и една или повече от иконите на комутируемите връзки.
 • Ако щракнете върху менюто Advanced (Разширени) и изберете Advanced Settings (Разширени настройки), в списъка Connections (Връзки) се появява само записът [Remote Access connections] ([Връзки за отдалечен достъп]).
Ако този случай описва вашата ситуация, трябва да опитате първо Метод 1 в раздела "Общи методи на отстраняване на неизправности", за да оставите Windows автоматично да открие и инсталира мрежовите карти.

Случай 2: Липсват само иконите на "Комутируема връзка".

Ако този случай описва вашата ситуация, трябва да опитате първо Метод 5 в раздела "Общи методи на отстраняване на неизправности", за да добавите общ стандартен модем.

Случай 3: Прозорецът Network Connections (Мрежови връзки) спира да реагира (увисва) или се затваря веднага след като изберете мрежова връзка и след това щракнете върху "Properties" (Свойства)

Ако този случай описва вашата ситуация, опитайте Метод 4 в раздела "Общи методи на отстраняване на неизправности", за да създадете отново записа Config на подключа Network. Ако не сте сигурни, че ще се справите с тези стъпки, препоръчително е да помолите някого за съдействие или да се свържете с техническата поддръжка.
Случай 4: Иконата на мрежа изчезва само след като се свържете към мрежата ръчно.
Ако това описва вашата ситуация, опитайте Метод 3 в раздела "Общи методи на отстраняване на неизправности", за да използвате инструмента за резултати от груповите правила или конзолата за управление на груповите правила, за да диагностицирате и отстраните проблема. Ако не сте сигурни, че ще се справите с тези стъпки, препоръчително е да помолите някого за съдействие или да се свържете с техническата поддръжка.
Общи методи за отстраняване на неизправности

Метод 1: Оставете Windows автоматично да открие и инсталира мрежовите карти

Windows може автоматично да открие и инсталира правилните мрежови карти вместо вас. С това също ще бъдат коригирани всички повредени записи в системния регистър, отнасящи се за мрежовата карта.

За да укажете на Windows автоматично да открие и инсталира мрежовите карти вместо вас, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху My Computer (Моят компютър) и изберете Properties (Свойства).
 2. Щракнете върху раздела Hardware (Хардуер) и щракнете върху Device Manager (Диспечер на устройства).
 3. За да видите списъка с инсталираните мрежови карти, щракнете двукратно върху Network adapter(s) (Мрежови карти). Щракнете, за да намерите мрежовата карта, след което щракнете върху Деинсталирай.
 4. Рестартирайте компютъра и позволете на системата автоматично да разпознае и инсталира драйверите на мрежовите карти.
Проверете дали вашите мрежови икони се появяват. Ако този метод е свършил работа, не е необходимо да четете по-нататък тази статия. Можете обаче да прочетете раздела "Съвети за предотвратяване", за да научите как да избягвате този проблем в бъдеще.

Ако този метод не е решил проблема ви, опитайте метод 2.

Метод 2: Проверете настройката на мрежовите услуги

Мрежовите настройки, например настройките на картата, настройките на услугите, настройката на влизане, настройката на взаимодействие с работния плот и настройките на мрежовите услуги, ви позволяват да се свържете с мрежа, като използвате компютъра. Ако тези настройки са неправилни, може да възникнат проблеми със свързването към мрежа.

За да проверите мрежовите настройки и услуги, изпълнете следните стъпки:
 1. Уверете се, че е инсталирана правилната мрежова карта. Мрежовата карта е устройство, което ви позволява да свързвате компютър към мрежа. Тя се нарича също мрежов адаптер.
  1. Щракнете с десния бутон на мишката върху My Computer (Моят компютър), изберете Properties (Свойства), щракнете върху раздела Hardware (Хардуер), след което натиснете Device Manager (Диспечер на устройствата).
  2. Щракнете двукратно върху Network Adapters (Мрежови карти) и проверете дали е избрано правилното име на мрежова карта. Ако не знаете името на вашата мрежова карта, не се безпокойте. За момента само се уверете, че има избрана карта.
  3. Щракнете двукратно върху мрежовата карта, след което се уверете, че в полето Device status (Състояние на устройството) на раздела General (Общи) присъства фразата "This device is working properly" ("Това устройство работи правилно"). Ако не виждате това съобщение, щракнете върху Troubleshoot (Отстраняване на неизправности), и следвайте указанията.
  4. След като потвърдите, че е избрана правилната мрежова карта и тя работи добре, можете да затворите всички отворени диалогови прозорци.
 2. Уверете се, че необходимите услуги са стартирани. Настройките на услугите просто указват на системата да спира, стартира и администрира системните услуги.
  1. Щракнете с десния бутон на мишката върху My Computer (Моят компютър) и изберете Manage (Управление).
  2. Щракнете двукратно върху Services and Applications (Услуги и приложения), след което щракнете върху Services (Услуги).
  3. В десния екран погледнете в колоната Status (Състояние). Може да е необходимо да разширите полето, за да виждате всички колони. Уверете се, че са стартирани следните услуги.
   • Remote Procedure Call (RPC) (Отдалечено извикване на процедури (RPC))
    (Тази услуга трябва да бъде стартирана, за да могат да действат другите услуги.)
   • Network Connections (Мрежови връзки)
    (Тази услуга може да се стартира само ако услугата RPC е активна.)
   • Plug and Play
   • COM+ Event System (Система на COM+ събития)
    (Тази услуга може да се стартира само ако услугата RPC е активна.)
   • Remote Access Connection Manager (Диспечер на връзки за отдалечен достъп)
    (Тази услуга може да се стартира само ако услугата Telephony (Телефония) е активна.)
   • Telephony (Телефония)
    (Тази услуга може да се стартира само ако услугата RPC и услугата PnP са активни.)
  4. За да стартирате услуга, щракнете с десния бутон върху името на услугата и после щракнете върху Start (Старта).
  5. Не затваряйте полето Computer Management (Управление на компютъра), защото ще трябва да проверите допълнителни настройки в оставащите стъпки.
 3. Проверете настройката за влизане.
  1. В десния екран щракнете двукратно върху услугата COM+ Event System (Система на COM+ събития).
  2. Щракнете върху раздела Log On (Влизане).
  3. Уверете се, че под Log on as (Влизане като) е избрано Local System account (Акаунт в локалната система).
 4. Проверете настройката за взаимодействие с работния плот.
  1. Щракнете двукратно върху услугата Network Connection (Мрежова връзка).
  2. Щракнете върху раздела Log On (Влизане).
  3. Уверете се, че под Log on as (Влизане като) е избрана опцията Local System account (Акаунт в локалната система).
  4. Уверете се, че опцията Allow service to interact with desktop (Позволяване на услугата да взаимодейства с работния плот) е избрана, и щракнете върху OK.
  5. Затворете полето Computer Management (Управление на компютъра).
 5. Проверете настройката на мрежовите услуги.
  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.
  2. Щракнете двукратно върху Добавяне или премахване на програми.
  3. Щракнете върху Add/Remove Windows Components (Добавяне/премахване на компоненти на Windows).
  4. Превъртете надолу и щракнете върху Networking Services (Мрежови услуги) и след това щракнете върхуDetails (Подробни данни). Уверете се, че е включено Simple TCP/IP Services (Прости TCP/IP услуги) и щракнете върху OK.
  5. Затворете всички отворени диалогови прозорци.
 6. Уверете се, че мрежовите DLL файлове са регистрирани правилно. DLL файловете са малки файлове, които включват библиотека с функции и данни, които могат да се споделят между много приложения.
  1. Щракнете върху Старт, а след това изберете Изпълнение.
  2. В полето Изпълнение въведете cmd.exe и щракнете върху OK.
  3. Въведете следните команди. Натискайте клавиша ENTER след въвеждане на всяка команда. Текстът на командите е труден за въвеждане. Внимавайте да ги въвеждате точно както са дадени по-долу. Ако го намирате за по-лесно, копирайте и поставете текста.Щракнете върху OK при появяването на диалоговия прозорец на RegSvr32 за всяка команда.

   regsvr32 netshell.dll
   regsvr32 netcfgx.dll
   regsvr32 netman.dll
  4. Рестартирайте компютъра. Проверете дали вашите мрежови икони се появяват. Ако този метод е свършил работа, не е необходимо да четете по-нататък тази статия. Може обаче да прочетете раздела "Съвети за предотвратяване", за да предотвратите възникването на този проблем в бъдеще.

   Ако този метод не е решил проблема ви, опитайте метод 3.

Метод 3: Установете дали драйвер от друг производител не е несъвместим с най-новия сервизен пакет на Windows

Драйверът е софтуер, който позволява на вашия компютър да комуникира с хардуер или устройства. Ако имате инсталиран остарял драйвер, той може да е несъвместим с най-новия сервизен пакет на Windows. Тази несъвместимост можете да коригирате, като проверите дали се предлага актуализация на драйвера.

За да проверите дали се предлага нов драйвер за мрежова карта, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, посочете Всички програми и щракнете върху Windows Update.
 2. Щракнете върху Custom Install (Инсталиране по избор), след което щракнете върху Select optional hardware update (Избор на актуализация на хардуер по избор).
 3. Потърсете името на мрежовата карта и инсталирайте всички предлагани актуализации на хардуер. Ако не намерите драйвера в списъка, може да проверите в уеб сайта на производителя за повече информация.
 4. Рестартирайте компютъра, когато се появи подкана да инсталирате актуализации на хардуера.
Проверете дали вашите мрежови икони се появяват. Ако този метод е свършил работа, не е необходимо да четете по-нататък тази статия. Може обаче да прочетете раздела "Съвети за предотвратяване", за да предотвратите възникването на този проблем в бъдеще.

Ако този метод не е решил проблема ви, може да опитате метод 4.

Метод 4: Използвайте помощната програма Dcomcnfg.exe, за да върнете в начално състояние настройката "Default Impersonation Level" (Ниво на персонификация по подразбиране)

Тази настройка казва на компютъра как искате да се удостовери кой може да се свързва към мрежа. Този метод изглежда много по-сложен, отколкото е всъщност. Помощната програма за конфигуриране на DCOM има интерфейс тип "посочване и щракване" и трябва само да изпълните стъпките, а тя ще свърши "мръсната" работа вместо вас.

Преди да започнете, трябва да се уверите, че сте влезли в компютъра чрез администраторски акаунт. Чрез администраторски акаунт можете да извършвате промени във вашия компютър, които не можете да направите от никой друг акаунт, като например стандартен акаунт. Ако работите на своя компютър, вероятно сте влезли с администраторски акаунт.

Ако не сте сигурни дали имате потребителски права за администриране, изпълнете следните стъпки: В противен случай, преминете към стъпка 1:
 1. Отворете диалоговия прозорец Date and Time Properties (Свойства на датата и часа).
  1. Щракнете върху Старт, а след това изберете Изпълнение.
  2. В полето Отвори въведете timedate.cpl и натиснете ENTER.
 2. Сега определете дали сте влезли с администраторски акаунт.
  • Ако след изпълнението на стъпка 1 се появи диалоговият прозорец Date and Time Properties (Свойства на датата и часа), значи вече сте взели като компютърен администратор. Затворете диалоговия прозорец Date and Time Properties (Свойства на датата и часа) и продължете с този метод.
  • Ако се появи следното съобщение, това означава, че в момента не сте влезли като администратор.
   Нямате подходящо ниво на привилегии, за да смените времето на системата.
За да продължите да с тази задача, трябва първо да излезете от системата, след което отново да влезете в Windows, но вече с администраторски акаунт. Ако не знаете как да влезете отново в Windows с използване на акаунт на администратор на компютъра, може да поискате помощ от някого. Ако компютърът е част от мрежа в работата, можете да помолите вашия системен администратор за съдействие. Ако обаче трябва да изпълните тази задача на домашен компютър, който не е свързан в мрежа, необходимо е да знаете паролата на администраторски акаунт на компютъра.

За съжаление, ако не знаете паролата на администраторски акаунт на вашия компютър, това съдържание не може да ви бъде полезно с нищо повече. Можете да се свържете с отдела за поддръжка. Вижте "Следващи стъпки" за информация как да се свържете с поддръжката.

За да изпълните помощната програма Dcomcnfg.exe за нулиране на настройката Default Impersonation Level (Ниво на персонификация по подразбиране), изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт и после върху Изпълнение.
 2. Въведете dcomcnfg и после щракнете върху OK.
 3. В Component Services (Услуги за компоненти) щракнете върху Computers (Компютри), щракнете с десния бутон върху компютъра, чието ниво на персонификация за цялата машина искате да промените (например "Моят компютър"), след което изберете Properties (Свойства).
 4. Щракнете върху раздела Default Properties (Свойства по подразбиране), след което поставете отметка в квадратчето Enable Distributed COM on this computer (Разрешаване на DCOM на този компютър).
 5. Щракнете върху стрелката надолу в полето Default Impersonation Level (Ниво на персонификация по подразбиране) и после щракнете върху настройка, различна от Anonymous (Анонимно), и щракнете върху OK.

Новото ниво на персонификация, валидно за цялата машина, ще бъде активирано при следващото стартиране на програма. Работещите в момента програми няма да бъдат повлияни, докато не ги рестартирате.

Проверете дали вашите мрежови икони се появяват. Ако този метод е свършил работа, не е необходимо да четете по-нататък тази статия.

Ако този метод не е решил проблема ви, може да опитате метод 5.

Метод 5: Ако липсват само иконите на Dial-up Connection (Комутируема връзка), временно добавете нов модем

Опитайте да добавите стандартен модем. Често самият процес на добавяне на нов модем е достатъчен, за да се появят отново иконите на връзките. За да добавите стандартен модем, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.
 2. Ако още не е избрано, щракнете върху Switch to Classic View (Превключи на класически изглед). Тази опция се появява в лявата страна на контролния панел.
 3. Щракнете двукратно върху Phone and Modem Options (Опции на телефон и модем).
 4. Щракнете върху Modems (Модеми) и след това върху Add (Добави). Стартира се Add Hardware Wizard (Съветник за добавяне на хардуер).
 5. Щракнете, за да отметнете квадратчето Don't detect my modem I will select it from a list (Не откривай моя модем, ще избера от списък) и след това щракнете върху Next (Напред).
 6. Изберете от списъка вляво стандартен модем и щракнете върху Next (Напред). Когато иконите се появят отново, можете безопасно да изтриете модема, който сте добавили при тази процедура.
Отстраняване на неизправности (за напреднали потребители)
Ако все още възниква проблемът на липсващи икони, можете да опитате с методите за напреднали потребители. Ако не сте сигурни, че ще се справите с отстраняване на неизправности за напреднали потребители, можете да се свържете с техническата поддръжка. За информация относно свързването с поддръжката отидете на раздела "Next steps" (Следващи стъпки).

Препоръчваме следните методи за отстраняване на неизправности за напреднали потребители:

Метод 1: Уверете се, че всички защитени файлове на Windows в папката System 32 са непокътнати

Инструментът за проверка на системните файлове предоставя на администратора възможност да сканира всички защитени файлове, за да провери техните версии. Ако инструментът за проверка на системните файлове открие, че някой от тези файлове е бил презаписан, той извлича правилната версия на файла от папката на кеша (Systemroot\System32\Dllcache) или от оригиналните инсталационни файлове на Windows, след което замества неправилния файл. Той също проверява и обновява съдържанието на папката на кеша. За да стартирате инструмента за проверка на системните файлове, е необходимо е да сте влезли в системата като администратор или като член на групата "Администратори".

За да стартирате инструмента за проверка на системните файлове, отворете команден прозорец, въведете sfc /purgecache и натиснете ENTER. Стартира инструментът за проверка на файловете на Windows.

За повече информация как да използвате функцията за файлова защита на Windows прегледайте следната статия от Базата знания на Microsoft:
222193 Описание на функцията за файлова защита в Windows

Метод 2: Премахнете софтуера за управление на мрежовата карта от други производители

Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от независими от Microsoft фирми. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за техническите показатели или надеждността на тези продукти.

Временно отстранете софтуера за обединяване на портовете, ако има такъв. За следното съчетание се знае, че е несъвместимо:
Dual-Port Intel Pro 100+ Server Adapter със софтуера Intel Teaming, използващ SNMP компонент.
За допълнителна информация и актуализираната версия на агента Intel SNMP (Ilansnmp.dll) се свържете с производителя на мрежовата карта или с доставчика на софтуера на външния производител. За допълнителна информация щракнете върху статиите със следните номера, за да ги прегледате в Базата знания на Microsoft:
811876 При инсталиран Intel SNMP агент клъстерният сървър престава да реагира и картите изчезват от списъка с мрежови карти
278431 Използването на мрежови карти, поддържащи обединение на портовете, в съчетание с балансиране на мрежовото натоварване може да причини мрежови проблеми

Метод 3: Използвайте инструмента Group Policy Results (Резултати на груповите правила), за да разберете кои обекти на груповите правила са приложени

Ако иконата се изтрива само след ръчно свързване към мрежата, изпълнете следните стъпки:
 1. Рестартирайте компютъра, без да е свързан към мрежата, за да видите, дали се изтегля обектът Group Policy (Групови правила) GPO).
 2. Заредете инструмента Group Policy Results (Резултати на груповите правила), за да разберете кои GPO са приложени. За да получите повече информация как да използвате инструмента Group Policy Results (Резултати на груповите правила), щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft:
  321709 Използване на инструмента Group Policy Results в Windows 2000
 3. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете gpedit.msc и натиснете ENTER.
 4. Намерете и отворете папката Group policy/User Configuration/Windows Settings/Internet Explorer Maintenance/Connection/Connection Settings/.

Метод 4: Връщане на мрежовите връзки в начално състояние

За да върнем мрежовите връзки в начално състояние вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да върнете мрежовите връзки в начално състояние сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам". .

Решете моя проблемЗа да решите този проблем автоматично, щракнете върху бутона или връзката Fix it- В диалоговия прозорец File Download (Изтегляне на файл) щракнете върху Run (Изпълни) и изпълнете стъпките в съветника на Fix it.
Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски.. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.Нека реша проблема сам

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
Ако прозорецът Network Connections (Мрежови връзки) започне да се отваря, но после веднага се затвори, или "увисне", изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit и след това натиснете ENTER.
 2. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL-MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network
 3. С десния бутон щракнете върху този подключ, щракнете върху Export (Експортиране), след което запишете избраното разклонение във файл.
 4. Щракнете пак върху подключа Network, след което изтрийте записа Config. Не изтривайте подключа Network. Записът Config ще бъде реконструиран, когато рестартирате компютъра.
 5. Рестартирайте компютъра. Може да се наложи да изключите компютъра ръчно.

Метод 5: Проверете дали ключовете на системния регистър са невредими и правилно зададени

За да проверете дали ключовете на системния регистър са невредими и правилно зададени, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit и след това натиснете ENTER.
 2. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-00000000046}
  Уверете се, че подключовете NumMethods и ProxyStubClsid32 съществуват и че техните стойности са правилни. Ако тези подключове на системния регистър не съществуват, създайте ги. За да получите допълнителна информация относно създаването на тези подключове на системния регистър, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft:

  269019 Липсват иконите на папките на мрежовите и комутируемите връзки

Метод 6: Проверете дали няма липсващи, фиктивни или скрити мрежови карти

За да инсталирате липсващата мрежова карта от системния регистър, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете cmd.exe и след това натиснете ENTER.
 2. Въведете set devmgr_show_nonpresent_devices=1 и натиснете ENTER.
 3. Въведете Start DEVMGMT.MSC и натиснете ENTER.
 4. Щракнете върху View (Изглед) и после щракнете върху Show Hidden Devices (Покажи скритите устройства).
 5. Разгънете дървото Мрежови карти.
 6. Щракнете с десния бутон върху мрежовата карта и щракнете върху Uninstall (Деинсталирай).

Метод 7: Премахнете цялата информация за AutoDiscovery/AutoPurge (ADAP) от системния регистър и върнете в начално състояние всяка библиотека на производителността

. За да направите това, отворете командния ред, въведете winmgmt / clearadap и натиснете клавиша ENTER:

За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
266416 Отстраняване на грешки на брояча на производителността, базиран на WinMgmt
Следващи стъпки
Ако не сте могли да изпълните стъпките в тази статия, за да възстановите иконите на мрежи, може да помолите някого за помощ или да се обърнете към поддръжката.

За да видите опциите за поддръжка от Microsoft, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Съвети за предотвратяване
За да предотвратите появяването на тези проблеми в бъдеще, опитайте да поддържате компютъра си актуализиран. Трябва винаги да имате инсталирани в компютъра най-новите драйвери. За да направите това, можете да използвате Windows Update, за да инсталирате най-новите драйвери. За повече информация посетете следния сайт на Microsoft:
Библиография
За допълнителна информация щракнете върху статиите със следните номера, за да ги прегледате в Базата знания на Microsoft:
811876 При инсталиран Intel SNMP агент клъстерният сървър престава да реагира и мрежовите карти изчезват от списъка
254631 Възможна е липсата на някои икони на мрежови и комутируеми връзки
273461 Иконите на мрежови и комутируеми връзки изчезват при използване на Dcomcnfg.exe за задаване на "анонимно" нивото на персонификация по подразбиране.
269019 Липсват иконите на папката "Мрежови и комутируеми връзки"
329634 След инсталиране на клъстерни услуги не се появяват иконите на комутируемите връзки
Dell-Server празна папка комутируема dialup ncpa.cpl невидима липсва изчезва ProxyStubClsid32 NIC адаптер connectoid комутируема връзка "CI/O Management Software 4.01" Dell OpenManage CIO ILanSNMP.DLL AVM SAP агент fixit fix it fixme
خصائص

رقم الموضوع: 825826 - آخر مراجعة: 06/10/2013 02:43:00 - المراجعة: 2.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbresolve kbhowto kbfixme kbmsifixme KB825826
تعليقات
ame('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">