Пакет за актуализиране на VSS (Услуга за копиране на том в сянка) за Windows Server 2003

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Въведение
Налична е актуализация на спешната корекция на услугата на Microsoft Windows Server 2003 за копиране на том. Този пакет за актуализация отстранява следните конкретни симптоми:
СИМПТОМИ

Софтуерни копия в сянка не се създават на големи томове, които използват малък размер на клъстера.


При опит за създаване на копия в сянка на големи томове с малък размер на клъстера (например по-малки от 4 килобайта [КБ]) или при едновременно създаване на снимки на състоянието на няколко много големи тома, доставчикът на VSS софтуера може да използва разпределение на по-голям обем памет, позволяваща прехвърляне във виртуалната памет, от необходимия при създаване на копие в сянка. Ако няма достатъчен обем памет, която може да бъде прехвърлена във виртуалната памет, копието в сянка не може да бъде направено и може да се стигне до загуба на всички предишни задания за създаване на копия в сянка. При възникване на проблема може да се появи и следното съобщение за грешка в регистрационния файл за събития на приложението:
Event Type ("Тип на събитието"):	Грешка Event Source ("Източник на събитието"):	VolSnap Event Category ("Категория на събитието"):	Няма Event ID: ("Идентификатор на събитието") 		5 Description ("Описание"): The shadow copy of volume X ("Копието в сянка на том Х"): could not be created due to insufficient non-paged memory pool for a bitmap structure ("не беше създадено поради недостатъчен обем памет, която не може да бъде прехвърлена към виртуалната, за структурата на растерно изображение").
Event Type ("Тип на събитието"):	Грешка Event Source ("Източник на събитието"):	VolSnap Event Category ("Категория на събитието"):	Няма Event ID: ("Идентификатор на събитието")		20 Description ("Описание"): The shadow copies of volume X ("Копията в сянка на том Х"): were aborted because of a failed free space computation ("не бяха създадени поради неуспешно изчисляване на свободното пространство").
Event Type ("Тип на събитието"):   Грешка Event Source ("Източник на събитието"):  VolSnap Event Category ("Категория на събитието"): Няма Event ID: ("Идентификатор на събитието")    28 Description ("Описание"): The shadow copy of volume X ("Копието в сянка на том Х"): could not be created due to a failure in creating the necessary on disk structures ("не беше създадено поради неуспех при създаване на необходимите структури на диска"). Data ("Данни"): 0000: 00 00 00 00 02 00 58 00  ......X. 0008: 00 00 00 00 1c 00 06 c0  .......À 0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0  ....š..À 0018: 3d 00 00 00 00 00 00 00  =....... 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00  ........
Забележка Възможно е възникването на други събития, които не са описани в статията. Стойността 0xc000009a (STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES) в частта NTSTATUS на събитието при изместване 0x14 сочи за наличие на проблем със заделянето на ресурси от памет.

Разрешение Актуализацията отстранява проблема със заделяне на памет. Симптомът може да продължи да възниква, ако нямате достатъчно памет, за да изпълните операцията за копиране.

По време на резервно копиране или при случаи на висока входно-изходна активност копията в сянка се губят или възникват грешки поради изтичане на времето за изчакване на програмите за запис на копие на том в сянка


При стартиране на резервно копиране някои програми за създаване копие на том в сянка могат да получат грешка поради изтичане на времето за изчакване, която води до неуспех при резервното копиране. Програмата за създаване на копие на том в сянка представлява приложение или услуга, използваща услугата за създаване на копие на том в сянка за запис на информацията преди създаване на съответното копие в сянка. Например при използване на програма за резервно копиране (като NTBackup) резервното копие може да не бъде създадено и е възможно извеждането на следното съобщение за грешка:
Error returned while creating the volume shadow copy: ("При създаването на копие в сянка на тома е възникнала грешка:") 800423f4 (or the values 800423f2 or 800423f3). ("800423f4 (или стойностите 800423f2 или 800423f3).")
За диагностиране на проблема с програмата за създаване на копие на том в сянка изпълнете командата vssadmin незабавно след неуспеха на резервното копиране:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. Въведете vssadmin list writers.
Командата показва списък на програмите за съдаване на копие на том в сянка и текущото състояние на всяка от програмите. Например резултатът може да съобщава за отказ в програмите за запис на MSDE или Microsoft Active Directory. Възможно е възникването на грешки, предизвикани от изтичане на времето за изчакване на няколко програми за запис, включително програмата за запис на MSDE, на SQL, на NTDS, на WINS, на DCHP, на Remote Storage (Отдалечено хранилище), програмата за запис на удостоверяващия орган и на Microsoft Exchange. Ето един примерен резултат:
C:\>VSSADMIN LIST WRITERS [...] Writer name ("Име на програмата за запис"): 'NTDS' Writer Id ("Идентификатор на програмата за запис"): {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} Writer Instance Id ("Идентификатор на екземпляра на програмата за запис"): {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7} State ("Състояние"): [10] Failed Last error ("Грешка при последния опит"): Retryable error ("Грешка от повторни опити")
Освен това можете да установите определени грешки поради изтичане на времето за изчакване като погледнете в регистрационния файл за събития на приложението. Следват два примера:
Event ID: ("Идентификатор на събитието"): 12290 Description ("Описание"): Volume Shadow Copy Service warning ("Предупреждение на услугата за създаване на копие на том в сянка"): ESENT ERROR {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000.
Event ID ("Идентификатор на събитието"): 2004 Description ("Описание"): Shadow copy 6 time-out (20000 ms) ("6 грешки поради изтичане на времето за изчакване при опити за създаване на копие в сянка (20000 мс)"). 
Може да възникне проблем, водещ до изтичане на времето за изчакване на определени програми за запис на услугата за копиране на снимки на тома по време на продължително създаване на скрито копие. Проблемът възниква най-често в компютри с бавени твърди дискове, малко памет или ниска скорост на CPU, Проблемът може да възникне и на компютри с деактивирано кеширане на твърдия диск (например на компютри с контролер на домейн)

Създаването на скрито копие включва сложна поредица от взаимни извиквания на процеси. Взаимните извиквания на процеси са необходими за осигуряване на изтриването на буферите за данни по време на създаването на скрито копие на всички важни програми за запис на услугата за копиране на снимка на тома. Към тези програми се включват SQL, Exchange Server, услугите на операционната система и други Освен това някои програми за запис на услугата за копиране на снимки на тома, като програмите за запис на Exchange writer, не извършват запис по време на предварително определен времеви интервал. Този период на изчакване позволява създаване на скрито копие по време на периоди на изтичане на времето за изчакване. Програмите за запис изчакват, за да може съдържанието на скритото копие да съответства на техните буфери за данни. При ниска скорост на CPU, голямо използване на паметта или високи нива на натоварване на входа/изхода, обаче, може да възникне следното поведение:
 • Програмите за запис не изчистват буферите си за данни.
 • Програмите за запис не изчакват определения период време преди да започнат да записват.
При възникване на такъв проблем, създаването на скрито копие е неуспешно.

ВажноПрограмите за запис на услугата за копиране на снимка на тома могат да откажат при подобни грешки и поради наличие на други условия. Условията включват липса на дисково пространство или неподходящо конфигуриране на компютъра. Тази актуална корекция адресира само дължащите се на изтичане на времето за изчакване грешки, които могат да възникнат произволно в програмите за запис на услугата за копиране на снимка на тома при резервно копиране. Microsoft настоятелно препоръчва да преглеждате регистрационния файл на събитията за други възможни грешки на услугата за копиране на снимка на тома, които могат да предизвикат неуспех на програмата за запис.

Друг подобен симптом е изтриването на скритите копия на споделените мрежови папки. При възникване на проблема може да се появи следното съобщение за грешка в регистрационния файл за събития:
Event Type ("Тип на събитието"): Грешка Event Source ("Източник на събитието"): VolSnap Event Category ("Категория на събитието"): Няма Event ID: ("Идентификатор на събитието") 25 Description ("Описание"): The shadow copies of volume VolumeName were aborted because the diff area file could not grow in time. (Създаването на копия в сянка на том "Име_на_том" е прекъснато поради неуспех за навременно нарастване на файла за diff area.) Consider reducing the IO load on this system to avoid this problem in the future. ("Намалете входно-изходното натоварване върху системата за избягване на проблема в бъдеще.")
В съобщението име_на_том е името на планирания за резервно копиране том.

Може да възникне проблем и в драйвера Volsnap.sys, който да доведе до изтриване на скритото копие при голямо натоварване на входа/изхода. Проблемът може да възникне най-често при деактивиране на кеша за запис на диска (например на компютър, който представлява контролер на домейн)

По подразбиране включената в Microsoft Windows Server 2003 програма за създаване на скрити копия се използва за създаване на служещи за резервни копия снимки. Скритите копия се прилагат чрез метода copy-on-write. Разликите се копират в областта за съхранение на скрити копия. В услугата за копиране на снимки на тома можете да използвате или инструмента за управление на скритите копия, или командата Vvssadmin.

В оригиналната версия на Windows Server 2003, първоначалният размер на областта за съхранение, заделян за създаване на скрити копия е 100 мегабайта (МБ). Разбира се, използваното реално пространство е значително по-малко. С времето заделеното пространство може да се увеличи, тъй като все повече данни в оригиналния том се модифицират. Когато входно-изходният трафик в оригиналния диск е голям, обаче, областта за съхранение на скритото копие не може да нарасне достатъчно бързо, за да побере всички промени при действието копиране при запис. Подобно поведение води до изтриване на всички скрити копия на оригиналния том. Проблемът е по-забележим в конфигурациите на домейн на контролер. Кешът за запис на диска в конфигурациите на контролер на домейн се деактивира по подразбиране.

Важно Подобен проблем се причинява от дефрагментиране на том, който има малък размер на клъстера. При това положение всички скрити копия се изтриват и се регистрира описаното по-горе в статията събитие за грешка. За допълнителна информация относно загубата на скрити копия по време на дефрагментиране на дискове, щракнете върху следния номер на статия, за да я отворите в Базата знания на Microsoft:
312067 Скритите копия могат да бъдат загубени при дефрагментиране на том (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Освен това събитие за грешка с ИД 2004 може да бъде регистрирано при наличие на повредени томове в система с NTFS файлове. За да определите дали това е причината за проблема, изпълнете програмата Chkdsk.exe с ключ /f.

Голям регистрационен файл Audit. Грешките от изтичане на времето за изчакване на програмата за запис също се появяват по време на резервно копиране на системното състояние, ако регистрационният файл за защита (audit) е твърде голям. Най-добре е периодично да правите резервни копия на системното състояние или периодично да изтривате съдържанието на регистрационния файл.

Решение Тази актуална корекция намалява възникването на проблема като разрешава на определени програми за запис повече време за подготовка на процеса на създаване на скрити копия.. Корекцията също променя минималното първоначално пространство за съхранение на скритото копие от 100 МБ на 300 МБ.

Възниква изненадващо събитие за изтриване на PnP (Plug and Play) при изтриване на хардуерно скрито копие.


Хардуерното скрито копие представлява скрито копие, което се извършва на хардуерна матрица за съхранение. Хардуерните скрити копия изглеждат подобни и се обработват по подобен на дисковете и логическите номера на устройства (LUN) от Winows Server 2003. Когато диск или LUN бъде внезапно премахнат от системата, се регистрира съобщение за събитие с подробности относно внезапното премахване. Аналогично, при хардуерните скрити копия се регистрира съобщение за събитие при изтриване на скритите копия. Когато изтриете хардуерно скрито копие, в регистрационния файл на приложението може да се появи следното съобщение за грешка:
Event Type (Тип на събитието): Error Event Source ("Източник на събитието-грешка"): PlugPlayManagerEvent Category ("Категория на събитието "PlugPlayManager"): None Event ID: ("ИД на липса на събитие") 12 Description ("Описание"): Устройството 'Manufacturer Model (C) SCSI Disk Device' (SCSI\Disk&Ven_Vendor&Prod_Product_(C)Vendor&Rev_2001\4&13376f61&0&1017) се премахва от системата без да бъде подготвено за премахване.
Event Type (Тип на събитието): Error Event Source ("Източник на събитието-грешка"): VSSEvent Category ("Категория на събитие "VSS"): Нама описание: Volume Shadow Copy Service error (Грешка на услугата за копиране на снимка на тома): Неочаквано погрешно извикване на подпрограмата DeleteVolumeMountPoint. hr = 0x80070002
Решение Пакетът за актуализация решава проблема чрез правилно премахване на тома на скритото копие и дисковите устройства.

Скритите копия не работят в клъстер, който има повече системни пътища в Windows, или при изтриване на дяла ADMIN$


Когато включите скрити копия за споделени папки в клъстер, плануваното задание за създаване на скрито копие е възможно да не завърши, когато различните възли в клъстера имат различни пътища на папки в Windows (например %windir%). Например, ако инсталационния път на Winows за възел А еc:\winnt, а пътят за възел В е c:\windows, плануваното задание може да не работи след неуспех при преминаване от възел A до възел B.

Можете да получите и следното съобщение за грешка при опит за планиране на създаване на скрито копие:
Неуспех при създаване на подразбиращ се план за създаване на снимка на диск X" 0x80070906 Споделеният ресурс не съществува.
Проблемът може да възникне, ако дялът ADMIN$ е премахнат от системата, дори при сценарии без клъстер.

Решение Този пакет за актуализиране разрешава следните проблеми. Вече се разпознават няколко системни пътя в Windows и дялът ADMIN$ повече не е необходим при планиране на задание за създаване на скрито копие.

A hardware shadow copy resource can be orphaned if you cancel a hardware shadow copy create operation


При създаване на хардуерно скрито копие, което да бъде автоматично импортирано на същия компютър, на който е създадено скритото копие, ресурсът на скритото копие може да остане висящ при отмяна на операцията. Този симптом възниква само при наличие на следните условия:
 • Когато използвате хардуерно скрито копие, което е конфигурирано за автоматично импортиране на същия компютър (при използване на контекст за автоматично импортиране)
 • При отмяна на хардуерно скрито копиране при създаване на скрито копие
За да изтрие хардуерния ресурс, потребителят с правомощия на администратор трябва да изтрие ресурса ръчно като използва програмата за управление на устройството з съхранение.

Решение Този пакет за актуализиране разрешава проблема като открива дали съществува конфигурация за автоматично импортиране.

При опит за импортиране на хардуерно скрито копие възниква грешка 0x800700EA


При някои обстоятелства е възможно хардуерното скрито копие да не се импортира. При възникване на този симптом, можете да получите следното съобщение за събитие:
Event Type (Тип на събитието):		Error Event Source ("Източник на събитието-грешка"):	VSSEvent Category ("Категория на събитие "VSS"):	None Event ID: ("ИД на липса на събитие")		8193 Description ("Описание"): Volume Shadow Copy Service error (Грешка на услугата за копиране на снимка на тома): Неочаквано погрешно обръщение към подпрограмата DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES. hr = 0x800700ea.
Решение Този пакет за актуализиране разрешава проблема.

Скритото копие може да се повреди на много фрагментирани томовеПри включване на създаването на скрито копие на много фрагментиран том, е възможно скритото копие да се повреди.

Решение Проблемът се решава от този пакет за актуализиране.

Хардуерното скрито копие показва път до устройство NULL


Възможно е да нямате възможност за успешно създаване на хардуерно скрито копие. Но създаването на скрито копие се отчита като успешно с път до устройство NULL. Проблемът може да възникне, когато хардуерната памет не може да създаде скритото копие. Неуспехът и кодът за грешка, обаче, са маскирани. Заявяващата програма отчита неуспех при опит за достъп до скритото копие.

Решение Проблемът се решава от този пакет за актуализиране. Неуспехът и кодът за грешка се връщат правилно на програмата.

Възможно е томовете да изчезнат при изпълнение на хардуерно скрито копиране в среда с клъстери


При изпълнение на хардуерното скрито копие, когато томът е част от управляван ресурс в клъстер, томът може да изчезне. Проблемът възниква, когато дисковият драйвер на клъстера не премине през няколко операции между слоевете в стека на паметта.

Решение Проблемът се решава от този пакет за актуализиране. Дисковият драйвер на клъстера вече изпълнява съответните операции.

Компютърът може да спре да отговаря при включване на опция за скрити копия или споделени папки, или при опит за импортиране на хардуерни скрити копия


Този симптом възниква при използване на хардуерни скрити копия и при изпълнение на следните стъпки:
 1. Включили сте Shadow Copies for Shared Folders ("Скрити копия за споделени папки") на тома.
 2. Изпълнявате хардуерно скрито копие на този том.
 3. Импортирате хардуерно скрито копие.
 4. Прекъсвате хардуерното скрито копие (например конвертирате в LUN).
 5. Конфигурирате новия LUN за операция четене/запис.
Решение: Проблемът се решава от този пакет за актуализиране.

Възможно е някои VSS операции да не завършат след неуспех на скрито копие в среда с клъстери


При възникване на отказ в клъстера е възможно някои входно-изходни задания да не завършат докато ресурсите на паметта са в процес на връщане онлайн в друг възел на клъстера. При възникване на този симптом, стекът на паметта може да разпознае някои сектори на скритото копие като лоши. Някои VSS операции не завършват и е възможно получаване на следното събитие в регистрационния файл на приложението:
  Event Type ("Тип на събитието"): 	Error Event Source ("Източник на събитието-грешка"):	VSSEvent Category ("Категория на събитие "VSS"):	None Event ID: ("ИД на липса на събитие") 		8193 Computer (Компютър 8193): 		Computer_name Description (Описание име_на_компютър): Volume Shadow Copy Service error (Грешка на услугата за копиране на снимка на тома): Неочаквано погрешно обръщение към подпрограмата DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES). hr = 0x80070057
Решение Този пакет за актуализиране разрешава проблема. Стекът на паметта ще повтори операцията.

Услугата за клъстери може да не стартира след актуализиране до Microsoft Windows Server 2003


При актуализиране на клъстер от Windows 2000 Server в Windows Server 2003, акаунтът на услугата може да не бъде изключителен член на местната група на администраторите. В Windows Server 2003, услугата за клъстери поддържа записващата програма на VSS. Услугата може да не стартира, ако сервизният акаунт не е изключителен член на местната група на администраторите.

Решение Проблемът се решава от този пакет за актуализиране. Клъстерният акаунт се добавя към списъкът с потребителски акаунти на VSS.

VSS не може да създаде снимки на състоянието на логически номера на устройства, намирщи се на устройства iSCSI (интернет интерфейс за малки компютърни системи).


При опит за създаване на снимка на LUN, намиращ се на том iSCSI можете да получите следното съобщение за грешка:
Source (Източник): VSS EventID (ИД на събитие VSS): 8193 Description ("Описание"): Volume Shadow Copy Service error (Грешка на услугата за копиране на снимка на тома): Неочаквано погрешно обръщение към подпрограмата IVssLunInformation::SetBasicType hr=0x80070057.
Решение Пакетът за актуализиране добавя поддръжка за хардуер iSCSI.

Забележка Microsoft препоръчва да изпълните Microsoft iSCSI Software Initiator version 1.02 или по-нова. За повече информация относно iSCSI устройства посетете следния уебсайт на Microsoft Storage Technologies - iSCSI:http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/technologies/storage/iscsi/default.mspx

Програмата за запис на SQL MSDE връща грешка, ако базата данни е офлайн по време на възстановяване


При опит за възстановяване на база данни SQL, програмата за запис MSDE (като част от процеса VSS| опитва да осъществи връзка с екземпляр на SQL. Ако изпълнявате операция по възстановяване докато екземплярът на SQL MSDE не се изпълнява, програмата за запис на MSDE не може да осъществи връзка. Програмата за запис на MSDE отчита неуспех при резервно копиране на приложение и води до неуспех на операцията за възстановяване. В регистрационния файл на събитията на приложението се появява и следното съобщение за грешка:
Event Type (Тип събитие): Error Event Source ("Източник на събитието-грешка"): VSSEvent Category ("Категория на събитие "VSS"): None Event ID: ("ИД на липса на събитие") 6013 Description ("Описание"): Sqllib error (Грешка Sqllib): OLEDB Грешка при обръщение към IDBInitialize::Initialize. hr = 0x80004005. SQLSTATE: 08001, Native Error: 17 Error state (Състояние на грешка): 1, Severity (Тежест): 16 Source (Източник): Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Error message: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] SQL сървърът не съществува или достъпът е отказан.
Решение Този пакет за актуализация решава проблема.
РАЗРЕШЕНИЕ

Информация за сервизния пакет

За да разрешите този проблем, е необходимо да инсталирате най-новия сервизен пакет за Windows Server 2003. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
889100 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Информация за актуалната/спешната корекция

Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Имайте предвид, че тази спешна/актуална корекция е предназначена само за елиминиране на описания в тази статия проблем. Прилагайте тази корекция само към системи, изпитващи този конкретен проблем. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази актуална/спешна корекция. Поради това, ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващото издание, което ще съдържа тази актуална корекция.

Ако тази актуална корекция е налична за изтегляне, отгоре на статията от базата знания има секция "Налично изтегляне на актуална корекция". Ако тази секция не се появи, обърнете се към "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft, за да получите актуалната корекция.

Забележка Ако възникнат допълнителни въпроси или е необходимо отстраняване на неизправности, може да се наложи да създадете отделно искане за обслужване. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси, свързани с нея, както и за проблеми, които не спадат към конкретната спешна/актуална корекция. За да видите пълния списък с телефонни номера на "Обслужване на клиенти и поддръжка" на Microsoft или да създадете отделно искане за обслужване, посетете следния сайт на Microsoft: Забележка Във формуляра "Налично изтегляне на актуална корекция" са показани езиците, за които е налична актуалната корекция. Ако не виждате вашия език, това е защото актуалната корекция не е налична за този език.

Необходими условия

Не се изискват необходими условия.

Изискване за рестартиране

След прилагане на актуалната корекция е необходимо да рестартирате компютъра.

Информация за смяна на актуалната корекция

Тази актуална корекция замества следните поправки:
826936 По време на резервно копиране или при случаи на висока входно-изходна активност скритите копия се губят или възникват грешки поради изтичане на времето при работа на програмите за запис на услугата за копиране на снимки на тома. (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Информация за файла

Англоезичната версия на тази актуализация има файлови атрибути (или по-нови файлови атрибути), които са изброени в следващата таблица. Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано универсално време (UTC). Вие виждате тази информация за файла, преобразувана в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Time Zone (Часова зона) в инструмента "Дата и час" на контролния панел.
  Дата     Време  Версия      Размер Име на файл -------------------------------------------------------------- 18-дек-2003 20:04 5.2.3790.114    59,392 Clusdisk.sys 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   225,280 Dmadmin.exe 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.109  1,055,232 Esent.dll 18-Dec-2003 07:21 5.2.3790.113   129,536 Ftdisk.sys 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   273,920 Swprv.dll 18-Dec-2003 07:16 5.2.3790.113   116,736 Volsnap.sys 18-Dec-2003 07:16 5.2.3790.113   131,584 Vssadmin.exe 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   542,720 Vssapi.dll 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113   130,560 Vssui.dll 18-Dec-2003 07:16 5.2.3790.113   663,040 Vssvc.exe 26-Dec-2003 23:02 5.2.3790.113    18,432 Vss_ps.dll 16-Dec-2003 17:55 5.2.3790.113    37,888 Ws03res.dll 
СТАТУС
Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Важи за". Първата корекция на този проблем е реализирана в Windows 2003 Service Pack 1.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За повече информация относно начините на получаване на услугата за копиране на снимка на том (VSS) щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
327948 Съвместимост на Windows Server 2003 с предишен софтуер за резервно копиране (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно терминологията за софтуерна актуализация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
824684Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Доставчик на сумарно заснемане VSS
Свойства

ИД на статията: 833167 – Последен преглед: 11/25/2008 14:40:50 – Редакция: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbautohotfix kbwinserv2003sp1fix atdownload kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB833167
Обратна връзка