В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Подробно запознаване с инсталацията на Windows XP Service Pack 2

ВЪВЕДЕНИЕ
За да осигурите получаването на Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), трябва да включите функцията "Автоматични актуализации" (Automatic Updates) в Windows XP. За целта посетете следния сайт на Microsoft:Можете да инсталирате Windows XP Service Pack 2 и чрез следния уебсайт на Windows Update: Освен това можете да получите пакета за мрежова инсталация Network Installation Package за Windows XP SP2 на следния сайт на Microsoft: Тази програма инсталира Windows XP SP2 на множество компютри по мрежата. Този инсталационен пакет е автономен и може да актуализира всяка една инсталация на Windows XP Home или Windows XP Professional до Windows XP SP2.

Както функцията "Автоматични актуализации" (Automatic Updates), така и уебсайтът Windows Update използват метода за експресно инсталиране (Express Install) за инсталиране от Интернет. Тази инсталация е много по-малка по размер от мрежовата инсталация, защото програмата Express Install минимизира обема на информация, който изтегляте. Програмата Express Install проучва целевата система и съставя списък от файлове, които трябва да актуализира. Тя не изтегля ненужни файлове, като например файлове на инструмента за миграция на Microsoft Windows 95 или файлове на сървърни компоненти за компютри, работещи под Windows XP Professional.

Независимо от това, дали използвате "Автоматични актуализации" (Automatic Updates) или Windows Update, на един или друг етап ще получите подкана да инсталиране на Windows XP SP2. След това актуализациите ще бъдат изтеглени на вашия компютър, когато процеса на актуализация прецени, че са необходими. Общият размер на файловете за изтегляне може да е от 70 мегабайта (MB) до 260 MB. Инсталирането ще започне веднага след приключване на изтеглянето.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Инсталиране от Интернет чрез "Автоматични актуализации" (Automatic Updates)

 1. Щракнете върху "Старт" (Start), изберете "Изпълни" (Run), въведете wuaucpl.cpl и натиснете OK.
 2. В диалоговия прозорец "Автоматични актуализации" (Automatic Updates) щракнете върху "Автоматични (препоръчва се)" (Automatic (recommended)), след което натиснете OK.

  Вашият компютър автоматично ще изтегля и инсталира актуализации на Windows, когато има връзка с Интернет. По подразбиране се задава автоматичните актуализации да се извършват в 3:00 часа сутринта. Ако не планирате компютърът да е включен по това време, изберете удобно за вас разписание за актуализиране. За допълнителна информация относно задаването на график за автоматични актуализации щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft:
  327838 Как да зададете час за автоматично актуализиране във Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000
  След изтеглянето на актуализациите в областта за уведомления се появява балонче със съобщение, че актуализациите са изтеглени и готови за инсталиране.
 3. Щракнете върху "Експресно инсталиране" (Express Install), след това върху "Напред" (Next).

  Балонче, появяващо се в областта за уведомления съобщава, че актуализациите се инсталират във фонов режим и че можете да продължите да работите, докато те се инсталират. Когато инсталацията приключи, прозорецът "Автоматични актуализации" (Automatic Updates) извежда следното съобщение:
  You have successfully updated your computer. ("Актуализирането на компютъра премина успешно.) You must restart your computer for the updates to take effect. (Трябва да рестартирате компютъра, за да могат промените да влязат в сила").
  Забележка След като щракнете върху "Експресно инсталиране" (Express Install), стартира се Съветникът за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 (Windows XP Service Pack 2 Installation Wizard) и може да се появи следното съобщение:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. ("Добре дошли в Съветника за инсталиране на Windows XP Service Pack 2.) Before you install this update, we recommend that you do the following: (Преди да инсталирате тази актуализация ви препоръчваме да направите следното:)

  1. Back up your system (Резервно копие на системата)
  2. Close all open programs (Затворите всички програми)

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard. (За да завърши инсталацията, Windows може да изиска рестартиране на системата след завършването на работата на съветника.") To continue, click next. (За да продължите, щракнете върху "Напред".)
  Освен това Съветникът за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 може да изведе на екрана диалогов прозорец на лицензионното споразумение. За да продължите с инсталацията, трябва да приемете споразумението.
 4. Щракнете върху "Рестартирай сега" (Restart Now).

  Забележка Компютърът ще рестартира веднага. Първото зареждане на операционната система след инсталацията често отнема повече време от обикновеното, понеже Windows XP Service Pack 2 копира файлове, които не могат да бъдат копирани по време на основната фаза на инсталирането. Това е стандартна процедура и когато копирането на файлове приключи, компютърът ще стартира по обикновения начин.

Инсталиране от Интернет чрез Windows Update

 1. Посетете следния уебсайт на Microsoft: .
 2. Натиснете ("По избор") (Custom).

  Windows Update сканира компютъра и показва списък с предварително избрани критични актуализации, включително актуализации на защитата и сервизни пакети.
 3. Под "Изберете по типа" (Select by Type) щракнете върху "Висок приоритет" (High Priority).

  Windows Update създава списък с актуализации, подходящи за вашия компютър. Критичните актуализации са избрани за автоматично изтегляне.
 4. Щракнете върху "Прегледайте и инсталирайте актуализациите" (Review and install updates).
 5. Уверете се, че Windows XP SP2 е избран.
 6. Натиснете бутона "Инсталирай актуализациите" (Install Updates).

  На екрана се появява диалоговият прозорец "Инсталиране на актуализациите" (Installing Updates). Под "Статус на инсталацията" (Installation Status) Windows Update показва текущия статус на действията, необходими за инсталирането на Windows XP SP2. Лентата "Изтегляне" (Downloading) ви информира за изпълнението на заданието за изтегляне. Когато изтеглянето приключи, лентата "Инсталиране" (Installation) сменя лентата "Изтегляне" (Downloading). Лентата "Инсталиране" (Installation) ви информира за изпълнението на инсталационната задача и се стартира Съветникът за инсталиране на Windows XP Service Pack 2. Диалоговият прозорец "Добре дошли в Съветника за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 (Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard) показва следното съобщение:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. ("Добре дошли в Съветника за инсталиране на Windows XP Service Pack 2.) Before you install this update, we recommend that you: (Преди да инсталирате тази актуализация ви препоръчваме да:)

  1. Back up your system (Направете резервно копие на системата)

  2. Close all open programs (Затворете всички програми)

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard. (За да завърши инсталацията, Windows може да изиска рестартиране на системата след завършването на работата на съветника.")

  To continue, click next. (За да продължите, щракнете върху "Напред".)
 7. Щракнете върху "Напред" (Next).

  Съветникът за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 извежда на екрана диалогов прозорец на Лицензионното споразумение (License Agreement), съдържащ текста на споразумението. Прочетете споразумението за лицензиране. Ако сте съгласни с неговите условия, щракнете върху "Приемам" (I Agree).

  Забележка За да продължите инсталацията, трябва да приемете споразумението.
 8. Щракнете върху "Напред" (Next). Появява се диалоговия прозорец "Изберете опции" (Select Options) заедно със следното съобщение:
  Setup creates a backup of system files so you can remove Windows XP SP2 if necessary. ("Инсталационната програма създава резервно копие на системните файлове, за да можете при необходимост да премахнете Windows XP SP2.) Click Browse to choose a location for these backup files, or click Next to accept the following location: (Щракнете върху "Преглед" (Browse), за да изберете мястото за съхраняване на тези резервни файлове, или щракнете върху "Напред" (Next), за да приемете следното местоположение:)
  Uninstall folder (Папка за деинсталиране")
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Забележка "Изберете опции" (Select Options) позволява да зададете предпочитано от вас място за записване на информацията за деинсталиране (архив). Препоръчва се да бъдат приети настройките по подразбиране, освен ако инсталацията не се извършва от опитен потребител. Обикновено инсталацията на Windows XP SP2 винаги създава архив и вие не можете да предотвратите това.
 9. Щракнете върху "Напред" (Next). Диалоговият прозорец "Актуализиране на системата" (Updating Your System) показва следното съобщение:
  Please wait while setup inspects your current configuration, archives your current files and updates your files. ("Изчакайте докато инсталационната програма проучва текущата конфигурация на компютъра, архивира вашите текущи файлов и актуализира файлове.)
  След приключването на инсталацията диалоговият прозорец "Завършване на работата със Съветника за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 (Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard) показва следното съобщение:
  You have successfully completed the Service Pack 2 Setup Wizard. ("Успешно завършихте работата със Съветника за инсталиране на Service Pack 2).
  To apply the changes, the wizard has to restart Windows. (За да приложи промените, съветникът трябва да рестартира Windows.) To restart Windows automatically, click Finish. (За да рестартирате Windows автоматично, щракнете върху "Готово" (Finish).)
  If you want to restart Windows later, select the Do not restart now check box, and then click Finish. (Ако искате да рестартирате Windows по-късно, поставете отметка в квадратчето "Не рестартирай сега" (Do not restart now), след което натиснете върху "Готово" (Finish).)
  Do not restart now. (Не рестартирайте компютъра засега.")
  Бележка По подразбиране има отметка в квадратчето "Не рестартирай сега" (Do not restart now).
 10. Щракнете върху "Готово" (Finish). Съветникът за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 се затваря, а диалоговият прозорец "Инсталиране на актуализациите"(Installing Updates) показва следното съобщение:
  Installing Windows XP Service Pack 2,...Done! ("Инсталиране на Windows XP Service Pack 2,...Готово!)
  You have successfully updated your computer. (Актуализирането на компютъра премина успешно.)
  You must restart your computer for the updates to take effect. (Трябва да рестартирате компютъра, за да могат промените да влязат в сила").
  Ако щракнете върху "Рестартирай сега" (Restart now), компютърът се рестартира и завършва инсталацията. За да предотвратите рестартирането, щракнете върху "Затвори" (Close).

  Забележка Windows XP няма да функционира по правилен начин, докато компютърът не бъде рестартиран.
 11. Щракнете върху "Рестартирай сега" (Restart Now).

  Забележка Компютърът ще рестартира веднага. Първото зареждане на операционната система след инсталацията често отнема повече време от обикновеното, понеже Windows XP Service Pack 2 копира файлове, които не могат да бъдат копирани по време на основната фаза на инсталирането. Това е стандартна процедура и когато копирането на файлове приключи, компютърът ще стартира по обикновения начин.

Инсталиране от споделено място в мрежата

Вашият мрежов администратор определя разположението на инсталационния пакет и метода, който се използва за стартирането му. Свържете се с мрежовия администратор за информация относно местоположението на инсталационния пакет и как да го стартирате. Ако нямате мрежов администратор, вижте раздела "Инсталиране от Интернет чрез автоматични актуализации" или раздела "Инсталиране от Интернет чрез Windows Update".

След изтеглянето на Windows XP SP2 от съвместно използван мрежов ресурс изпълнете следните стъпки, за да инсталирате Windows XP SP2 чрез Съветника за инсталиране на Windows XP Service Pack 2:
 1. След изтегляне на инсталационния пакет стартирайте го, за да започне инсталацията. Инсталационният пакет извлича файловете, необходими за инсталирането на Windows XP SP2. Инсталационният пакет показва прозореца на изпълнение на процедурата по "Извличане на файлове" (Extracting Files) по време на инсталационния процес. След приключване на извличането се стартира Съветникът за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 (Windows XP Service Pack 2 Installation Wizard) и се появява следното съобщение:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. ("Добре дошли в Съветника за инсталиране на Windows XP Service Pack 2.) Before you install this update, we recommend that you: (Преди да инсталирате тази актуализация ви препоръчваме да:)

  1. Back up your system (Направете резервно копие на системата)

  2. Close all open programs (Затворете всички програми)

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard. (За да завърши инсталацията, Windows може да изиска рестартиране на системата след завършването на работата на съветника.")

  To continue, click next. (За да продължите, щракнете върху "Напред".)
  Забележка Когато стигнете до този интерфейс, можете да забележите, че все още има забележима дискова активност. Това се дължи на начина, по който Съветникът за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 използва отделна нишка за инвентаризиране на файловете на диска. Тази нишка може да продължава да се обработва, когато стигнете до поздравителния екран на съветника.
 2. Щракнете върху "Напред" (Next). Съветникът за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 извежда на екрана диалогов прозорец на Лицензионното споразумение (License Agreement), съдържащ текста на споразумението. Прочетете споразумението за лицензиране. Ако сте съгласни с неговите условия, изберете "Приемам" (I Agree).

  Забележка За да продължите инсталацията, трябва да приемете споразумението.
 3. Щракнете върху "Напред" (Next). Диалоговият прозорец "Изберете опции" (Select Options) показва следното съобщение:
  Setup creates a backup of system files so you can uninstall the service pack if necessary. ("Инсталационната програма създава резервно копие на системните файлове, за да можете при необходимост да деинсталирате сервизния пакет.) Click Browse to choose a location for these backup files, or click Next to accept the location displayed below. (Щракнете върху "Преглед" (Browse), за да изберете мястото за съхраняване на тези резервни файлове, или щракнете върху "Напред" (Next), за да приемете показаното по-долу местоположение:)
  Uninstall folder (Папка за деинсталиране")
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Забележка "Изберете опции" (Select Options) позволява да зададете предпочитано от вас място за записване на информацията за деинсталиране (архив). Препоръчва се да бъдат приети настройките по подразбиране, освен ако инсталацията не се извършва от опитен потребител. Обикновено инсталацията на Windows XP Service Pack 2 винаги създава архив и вие не можете да предотвратите това.
 4. Щракнете върху "Напред" (Next). Диалоговият прозорец "Актуализиране на системата" (Updating Your System) показва следното съобщение:
  Please wait while setup inspects your current configuration, archives your current files and updates your files. ("Изчакайте докато инсталационната програма проучва текущата конфигурация на компютъра, архивира вашите текущи файлов и актуализира файлове.)
  След приключването на инсталацията диалоговият прозорец "Завършване на работата със Съветника за инсталиране на Windows XP Service Pack 2 (Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard) показва следното съобщение:
  You have successfully completed the Service Pack 2 Setup Wizard. ("Успешно завършихте работата със Съветника за инсталиране на Service Pack 2).
  To apply the changes, the wizard has to restart Windows. (За да приложи промените, съветникът трябва да рестартира Windows.) To restart Windows automatically, click Finish. (За да рестартирате Windows автоматично, щракнете върху "Готово" (Finish).)
  If you want to restart Windows later, select the Do not restart now check box, and then click Finish. (Ако искате да рестартирате Windows по-късно, поставете отметка в квадратчето "Не рестартирай сега" (Do not restart now), след което натиснете върху "Готово" (Finish).)

  Do not restart now. (Не рестартирайте компютъра засега.")
  Ако щракнете върху "Готово" (Finish), компютърът се рестартира и завършва инсталацията. За да предотвратите рестартирането, поставете отметка в квадратчето "Не рестартирай сега" (Do not restart now).

  Забележка Windows XP няма да функционира по правилен начин, докато компютърът не бъде рестартиран.
 5. Щракнете върху "Готово" (Finish). Компютърът ви ще рестартира сега. Първото рестартиране след инсталацията често отнема повече време от обикновеното, понеже Windows XP Service Pack 2 копира файлове, които не могат да бъдат копирани по време на основната фаза на инсталирането. Това е стандартна процедура и когато копирането на файлове приключи, компютърът ще стартира по обикновения начин.
WinXPSP2 xpsp2
Свойства

ИД на статията: 875364 – Последен преглед: 02/03/2011 21:08:00 – Редакция: 6.2

 • atdownload kbwindowsupdate kbupgrade kbsetup kbinfo KB875364
Обратна връзка