أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

При опит за достъп до вашия Hotmail акаунт чрез Outlook Express или Outlook може да се появи съобщение за грешка

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ
Само платените акаунти в Hotmail функционират правилно с Microsoft Outlook Express или Microsoft Outlook.

Тази статия е предназначена за начинаещи потребители и потребители със средни познания в работата с компютри.
Симптоми на проблема
След като конфигурирате Microsoft Outlook Express или Microsoft Outlook да осъществяват достъп до вашия акаунт в Hotmail, се появява следното съобщение за грешка при опит за изтегляне на вашите папки в Hotmail, след като се опитвахте да изпратите или получите електронни съобщения:
Неизвестна грешка
Ако щракнете върху Details ("Подробна информация"), ще се появи следното съобщение за грешка:
HTTPMAIL: 10:09:18 [rx]

HTTP/1.1 402 Access to Hotmail via Outlook & Outlook Express now requires a subscription. (HTTP/1.1 402 Достъпът към Hotmail чрез Outlook и Outlook Express изисква абонамент.) Регистрирайте се на адрес http://join.msn.com/hotmailplus/overview
Ако работите с Outlook Express на компютър под Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), се появява следното съобщение за грешка:
Could not connect to Hotmail as username@hotmail.com. (Неуспешно свързване към Hotmail с потребителско_име@hotmail.com.)

Hotmail no longer allows email access via Outlook Express for free Hotmail/MSN accounts. (Hotmail вече не позволява достъп до безплатни акаунти за електронната поща в Hotmail/MSN чрез Outlook Express)
Стъпки за разрешаване на проблема

Надграждане на Hotmail акаунта

Ако желаете да използвате Outlook Express за достъп до вашия Hotmail акаунт, е необходимо да имате Hotmail Plus абонамент. За да получите абонамент за Hotmail Plus, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
خصائص

رقم الموضوع: 878462 - آخر مراجعة: 04/24/2007 15:02:00 - المراجعة: 4.1

Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Office Outlook 2003

  • kberrmsg kbtshoot kbbroadband kbconsumer kbdialup kbnetwork kbie kbprb kbbrowse kbinternet kbbrowsing kbnomt kbceip KB878462
تعليقات
="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> >