أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Windows Movie Maker 2.1 се инсталира на компютъра ви, когато инсталирате Windows XP Service Pack 2 или Windows XP Tablet PC Edition 2005

ВЪВЕДЕНИЕ
Когато инсталирате Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) или Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 на компютъра ви, Microsoft Windows Movie Maker 2.1 също се инсталира на компютъра ви.
Допълнителна информация
Windows Movie Maker 2.1 включва актуализации на груповите правила. Windows Movie Maker 2.1 също така включва актуализации, които могат да подобрят сигурността на компютъра ви. За допълнителна информация относно Windows Movie Maker посетете следния уеб сайт на Microsoft:
winxpsp2 xpsp2
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.
خصائص

رقم الموضوع: 883603 - آخر مراجعة: 02/04/2013 16:37:00 - المراجعة: 2.0

  • kbupgrade kbsetup kbwinmovmake2 kbwinmovmake kbinfo kbhowto KB883603
تعليقات
dChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">