أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Windows Installer 3.0 се предлага

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

ВЪВЕДЕНИЕ
Microsoft Windows Installer 3.0, предоставяна като част от Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), вече се предлага и като редистрибутивен системен компонент за Microsoft Windows 2000 SP3, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP1 и Microsoft Windows Server 2003. Допълнителните функции на инсталационната програма опростяват и повишават ефективността на обслужването. (Към обслужването спада разработката, създаването, разпространението и управлението на актуализации на приложения.) Тези функции също елиминират проблемите, съществуващи в по-ранните версии на Windows Installer.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За потребители с Windows XP

За да инсталирате Windows Installer 3.0, актуализирайте операционната система с Windows XP SP2.

За потребители с Windows Server 2003 и Windows 2000 Server

Хронология на версиите:
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 версия 1.0 (8 ноември 2004 г.)
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 версия 2.0 (15 ноември 2004 г.)
Този преработен пакет добавя възможност за инсталиране на Windows Installer 3.0 на компютри, работещи под многоезичния потребителски интерфейсен пакет (MUI) на Windows 2000.

От Центъра на Microsoft за изтегляне на файлове можете да изтеглите следния файл:

ИзтеглянеИзтеглете пакета 884016 сега.

За допълнителна информация относно начините на изтегляне на файловете за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата знания на Microsoft:
119591 За начините на получаване на файлове за поддръжка на Microsoft от онлайн услуги (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Този файл е проверен за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-новия наличен към датата на публикуване на файла софтуер за откриване на вируси. Файлът е записан на сървъри с допълнителна защита, които помагат за предотвратяването на неупълномощени промени на файла.

Нови функции в Windows Installer 3.0

 • Поредност на софтуерните корекции ("кръпки")

  Благодарение на тази функция всяка поредица от нови и налични софтуерни корекции се инсталира в правилна логическа последователност, независимо от хронологичния ред, в който те са били изтеглени на компютъра.
 • Възможност за премахване на софтуерни корекции

  Можете да премахнете софтуерни корекции, които са маркирани в пакета с корекции като позволяващи премахване и са били инсталирани заедно с Windows Installer 3.0. Премахването на софтуерни корекции позволява връщането на програмата, към която те са били приложени, в състоянието, в което тя е била преди добавянето на тези корекции.
 • По-ефективни софтуерни корекции

  В тази версия са включени няколко подобрения на софтуерните корекции. Те включват следното:
  • Можете да щракнете двукратно върху софтуерна корекция, за да я приложите.
  • Корекциите са по-малки и по-надеждни.
  • Корекциите с делта компресия вече не изискват наличието на оригиналния носител.
  • Можете да инсталирате няколко софтуерни корекции наведнъж.
  • Възможно е инсталирането на корекции за различни продукти наведнъж.
 • Софтуерни корекции, неизискващи администраторски права, и промяна на права за прилагане на корекциите

  Потребители с ограничени права вече могат да прилагат корекции, маркирани от системния администратор като безопасни.
 • API-интерфейси за списъци с източници и управление на инвентара

  Чрез новите API-интерфейси за списъка с източници системните администратори могат лесно да проучат и променят списъка с разположения на изходните файлове, регистрирани в Windows Installer. Windows Installer 3.0 поддържа също и разширени функции за запитвания за продукти, функции, компоненти и софтуерни корекции чрез новите API за управление на инвентара. Потребителите с привилегировани акаунти могат да използват тези API за преглед на всички потребителски и инсталационни контексти.
 • Стандартни опции на командния ред

  За улесняване на инсталирането на програми Windows Installer поддържа стандартни и лесноразбираеми опции на командния ред, контролиращи поведението на компютъра при извеждане на данни на екрана и рестартиране, както и при инсталацията, премахването, регистрирането на събития и прилагане на актуализации. Опциите на командния ред на Windows Installer 2.0 ще продължат да се поддържат и ще можете да ги използвате с новите опции на командния ред. Тези нови параметри на командния ред са:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Windows Installer 3.0 също поддържа опцията msiexec /?. Можете да използвате тази опция за показване на параметрите на командния ред в Windows Installer 3.0.
 • По-добро обслужване при асемблиране

  Поддръжка на двоични делта корекции и нови указания за разработка и обслужване подобряват обслужването при асемблиране.
 • Подобрен интерфейс за компонента Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми") в контролния панел на Windows XP

  Компонентът Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми") на контролния панел сега позволява на потребителите да преглеждат и оперират с инсталираните актуализации на програми. В Windows XP SP2 потребителите могат с отметка в едно квадратче да изберат опцията за преглед на актуализации и техните връзки с дадена програма. Актуализациите вече се групират със съответна програма и включват дата на инсталацията.

Проблеми, отстранени в Windows Installer 3.0

 • Windows Installer не е използвал правилен маркер след извикване на функцията LogonUser.
 • Ако дадено действие е извикало API, който е извършил търсене на низ, по-дълъг от 256 знака, възниква грешка.
 • Появява се съобщение за грешка "The Windows Installer Service could not be accessed" ("Няма достъп до услугата за инсталиране на Windows"), когато на сървъра липсва регистрацията на класа MSIServer.
 • При изпълнението на функцията MsiOpenProduct възниква отказ, в случай на повредена регистрация на продукта.
 • Появява се грешка в изпълнението на инсталационната програма, ако затворите прозореца на преглед чрез двукратно щракване върху програмната икона след отваряне на нейното меню.
 • Таблицата ServiceInstall не е инсталирала услугите по правилен начин, ако пътят е съдържал интервал.
 • Функцията MsiGetComponentPath понякога неочаквано прекъсва изпълнението си с грешка.
 • Ако отмените инсталация на програма по време на инициализацията на ядрото на инсталатора, действието се игнорира и неочаквано се появява грешка.
 • При опит за премахване на програма се показва грешно име на изпълняваната програма.
 • Неправилно записаната таблица MsiAssemblyName може да попречи на премахването на глобални асемблирания от компютъра.
 • Windows Installer възстановяваше прединсталационното състояние на системата след неуспешно изпълнение на потребителските действия, но вместо отчет за грешка се извежда съобщение за успешно завършване на инсталацията.
 • Windows Installer не позволи на външния потребителски интерфейс да филтрира за файлове в съобщенията за използване. Windows Installer 3.0 вече добавя параметъра INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)) към публичните заглавки.
 • Стойността на ключа на системния регистър DependantService беше орязана.
 • Windows Installer предостави недостатъчна информация за хронологията при грешка на API на BindImage.
 • Windows Installer не декларира параметъра INSTALLMODE_NODETECTION_ANY в публичната заглавка за функцията MsiProvideAssembly.
 • Опитът за активиране на COM преминава неуспешно, ако даден компонент се стартира от източник, чиято проверка премина неуспешно.
 • Указател за действие се показва като часовник и не се променя.
 • Дадена услуга не се изключи след неин отказ.
 • Ако администратор или локалната система е отказала достъп до даден файл, Windows Installer не може да го изтрие.
 • Таблицата ServiceInstall не е взела под внимание бита msidbServiceInstallErrorControlVital в случай на деактивиране на модалните диалози от параметъра /qb- или /qn.
 • Методът OpenPackage е игнорирал флага Safe Session.
 • Отсъствала е дефиницията на инсталационната таблица msiUILevelSourceResOnly в дефиницията typelib за интерфейса на автоматизацията на Windows Installer.
 • Неуспешен опит за инсталиране на файлове с посочените версии, ако придружаващите файлове са посочени с компоненти, стартиращи се от източника.
 • Използваният в диалоговия прозорец Customer Information ("Информация за клиента") диалогов прозорец на грешка е с грешен указател.
 • След натискане на клавиша "Интервал" или ENTER се активира скритият бутон Cancel ("Отмяна").
 • Windows Installer не позволяваше на потребители, които не са администратори, да генерират рекламни скриптове при DisableMSI=1.
 • Съобщения за грешки, свързани със защитата, показват само бутона OKпри подкана за натискане на Retry ("Повторен опит") или Cancel ("Отмяна").
 • Променливите на средата бяха загубени след премахване на програми.
 • API на Windows Installer, предоставящ пътища към компонент, връщат неправилни пътища, ако компонентът е инсталиран с помощта на компонент, стартиращ се от източника, и ако значението на идентификатора на диска на носителя на компонента е надхвърлил 99.
 • Windows Installer не успя да премахне файлове с администраторски и системни акаунти, притежаващи разрешения само за четене.
 • Диалоговият прозорец FilesInUse се показва с грешни заглавия, ако те са съдържали препратки към [именасвойство].
خصائص

رقم الموضوع: 884016 - آخر مراجعة: 01/31/2008 14:12:00 - المراجعة: 4.3

Microsoft Windows Installer 3.0, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbinfo atdownload KB884016
تعليقات
" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> html>