В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Как да промените лятното часово време в съответствие с новото разписание, валидно от 2004 г. до 2005 г. в уругвайския часови пояс

Поддръжката за Windows XP завърши

Microsoft завърши поддръжката за Windows XP на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Поддръжката за Windows Server 2003 приключи на 14 юли 2015 г.

Microsoft прекрати поддръжката за Windows Server 2003 на 14 юли 2015 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Преди да модифицирате системния регистър, трябва да се уверите, че е направено негово резервно копие, както и че разбирате начините за възстановяването на регистъра при възникване на проблем. За информация относно резервното копиране, възстановяването и редактирането на системния регистър щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
ВЪВЕДЕНИЕ
Уругвай е насрочила въвеждане на променена програма за лятното часово време, валидна за 2004 и 2005 г. Тази програма е различна от програмата, прилагана за използваната по подразбиране за Уругвай часова зона в операционните системи Microsoft Windows. Подразбиращата се часова зона за Уругвай е Бразилия - 3:00. Програмата за лятното часово време за бразилската часова зона (-3:00) е:
 • Лятното часово време започва в 2:00 след полунощ на третата неделя на октомври 2004 г, тоест на 17 октомври 2004 година.
 • Лятното часово време завършва в 2:00 след полунощ на втората неделя на февруари 2005 г, тоест на 8 февруари 2005 година.
Новата програма за лятно часово време в Уругвай е:
 • Лятното часово време започва в 2:00 след полунощ на третата неделя на септември 2004 г, тоест на 19 септември 2004 година.
 • Лятното часово време завършва в 2:00 след полунощ на втората неделя на март 2005 г, тоест на 13 март 2005 година.
Тъй като това е нова програма за лятно часово време в Уругвай, компютрите, използващи операционните системи Windows на Microsoft, не коригират часовата зона, така че тя да отговаря на промяната в лятното часово време. Тази статия чрез последователни инструкции описва начини за промяна на подразбиращата се часова зона за Уругвай.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Забележка Тъй като съществуват няколко версии на Microsoft Windows, следващите стъпки може да са различни за вашия компютър. Ако е така, вижте документацията на вашия продукт, за да извършите тези стъпки.

Метод 1: Използване на помощната програма Tzedit.exe за ръчна промяна на часовата зона

Използвайте помощната програма Tzedit.exe, за да нагласите началната и крайната дати на действието на лятното часово време в уругвайската часова зона. Помощната програма Tzedit.exe може да бъде намерена във всеки комплект Microsoft Windows Resource Kit. За да използвате този метод, е необходимо да извлечете помощната програма Tzedit.exe от комплекта с ресурси за вашата версия на Windows. За повече информация относно комплектите с ресурси за Windows посетете уеб сайта за разгръщане на Microsoft Windows и изтегляне на комплекти с ресурси за тази операционна система: За да нагласите началната и крайната дати на действието на лятното часово време в уругвайската часова зона, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), насочете мишката към Programs ("Програми"), след това към комплект с ресурси за Windows и натиснете Tools ("Инструменти").
 2. Щракнете двукратно върху Alphabetical list of Tools ("Списък от инструменти, подреден в азбучен ред"), след което върху Time Zone Editor ("Редактор на часовата зона").
 3. Щракнете върху New ("Нова") и въведете (GMT-03:00) Montevideo в полето Time Zone Name ("Име на часовата зона").
 4. В полето Abbreviation ("Съкращение") въведете Montevideo Uruguay.
 5. В полето Offset from GMT ("Разлика с GMT") въведете -3:00.
 6. Щракнете, за да поставите отметка в квадратчето Automatically set daylight-saving time ("Автоматично задаване на лятното часово време").
 7. Изпълнете тези стъпки:
  1. В първото поле Start Day ("Начален ден") щракнете върху Third ("Трета/и").
  2. Във второто поле Start Day ("Начален ден") щракнете върху Sunday ("Неделя").
  3. В третото поле Start Day ("Начален ден") щракнете върху September ("Септември").
  4. В четвъртото поле Start Day ("Начален ден") щракнете върху 2:00 AM ("2:00 след полунощ").
  5. В първото поле Last Day ("Краен ден") щракнете върху Second ("Втора/и").
  6. Във второто поле Last Day ("Краен ден") щракнете върху Sunday ("Неделя").
  7. В третото поле Last Day ("Краен ден") щракнете върху March ("Март").
  8. Във четвъртото поле Last Day ("Краен ден") щракнете върху 2:00 AM ("2:00 след полунощ").
  9. В полето Abbreviation ("Съкращение") въведете Horario de Verano.
  10. В полето Daylight Bias ("Преместване на стрелките") щракнете върху +1:00, за да преместите часовника с час напред. По подразбиране Daylight Bias ("Преместване на стрелките") е зададено на +1:00.
 8. Щракнете върху OK и след това излезте от редактора на часовата зона в Windows.
 9. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки") и щракнете върху Control Panel (Контролен панел).
 10. Щракнете двукратно върху Date/Time ("Дата/час"), след което щракнете върху раздела Time Zone ("Часова зона").
 11. Щракнете върху (GMT -3:00) Montevideo, след това върху OK.
 12. Поставете отметка в квадратчето Automatically adjust clock for daylight saving changes ("Автоматично коригирай часа според промените в лятното часово време"), щракнете върху Apply ("Приложи") и натиснете OK.
 13. За да проверите дали настройката за новата часова зона ще коригира часа по правилен начин при преминаване на/от лятното часово време, променете часа и датата на вашия компютър, така че да остават няколко минути до часа на съответната промяна на времето. Уверете се, че смяната на времето става правилно.

Метод 2: Стартирайте файловете Timezones.reg и Tzinfo.reg, за да смените лятното часово време на друг компютър

Предупреждение Ако използвате Registry Editor (редактора на системния регистър) неправилно, можете да предизвикате сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че ще сте в състояние да разрешите проблемите, възникнали вследствие на неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.

Изпълнете стъпките в раздел "Метод 1: Използване на помощната програма Tzedit.exe за ръчна промяна на часовата зона", за да нагласите началната и крайната дати на действието на лятното часово време за часова зона на Монтевидео. След като изпълните инструкциите от метод 1 на един компютър, ще можете да използвате файловете Timezones.reg и Tzinfo.reg, за да смените часовата зона на друг компютър. За целта изпълнете стъпките, отнасящи се за вашата операционна система.

Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003 или Microsoft Windows NT

 1. На компютъра, на който сте сменили часовата зона с помощта на метод 1, щракнете Start ("Старт"), щракнете Run ("Изпълни"), въведете regedit и натиснете OK.
 2. Разгънете следния подключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
 3. Щракнете върху Montevideo Uruguay, след което натиснете Export Registry File ("Експортиране на файла на системния регистър") в менюто Registry ("Системен регистър").
 4. В полето Save in ("Запиши в"), щракнете върху Desktop ("Работен плот"), въведете timezones в полето File name ("Име на файла") и натиснете Save ("Запис").
 5. Разгънете следния подключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 6. Щракнете върху TimeZoneInformation, след което натиснете Export Registry File ("Експортиране на файла на системния регистър") в менюто Registry ("Системен регистър").
 7. В полето Save in ("Запиши в"), щракнете върху Desktop ("Работен плот"), въведете tzinfo в полето File name ("Име на файла") и натиснете Save ("Запис").
 8. Затворете редактора на системния регистър.
 9. Копирайте създадените от вас по време на стъпки 4 и 7 файлове Timezones.reg и Tzinfo.reg.
 10. Поставете копираните файлове на компютъра, чийто настройки за часова зона искате да актуализирате чрез новите дати за лятното часово време. Тази компютър е известен под името "целеви компютър".
 11. В целевия компютър щракнете двукратно върху файла Timezones.reg.
 12. Когато се появи подкана да добавите информация в регистъра, натиснете Yes ("Да").
 13. Натиснете OK, когато се появи съобщението за успешно въвеждане на информацията в системния регистър.
 14. В целевия компютър щракнете двукратно върху файла Tzinfo.reg.
 15. Когато се появи подкана да добавите информация в регистъра, натиснете Yes ("Да").
 16. Натиснете OK, когато се появи съобщението за успешно въвеждане на информацията в системния регистър.
 17. Рестартирайте компютъра.

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition или Microsoft Windows Millennium Edition

 1. На компютъра, на който сте сменили часовата зона с помощта на метод 1, щракнете Start ("Старт"), щракнете Run ("Изпълни"), въведете regedit и натиснете OK.
 2. Разгънете следния подключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Time Zones
 3. Щракнете върху Montevideo Uruguay, след което натиснете Export Registry File ("Експортиране на файла на системния регистър") в менюто Registry ("Системен регистър").
 4. В полето Save in ("Запиши в"), щракнете върху Desktop ("Работен плот"), въведете timezones в полето File name ("Име на файла") и натиснете Save ("Запис").
 5. Разгънете следния подключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
 6. Щракнете върху TimeZoneInformation, след което натиснете Export Registry File ("Експортиране на файла на системния регистър") в менюто Registry ("Системен регистър").
 7. В полето Save in ("Запиши в"), щракнете върху Desktop ("Работен плот"), въведете tzinfo в полето File name ("Име на файла") и натиснете Save ("Запис").
 8. Затворете редактора на системния регистър.
 9. Копирайте създадените от вас по време на стъпки 4 и 7 файлове Timezones.reg и Tzinfo.reg.
 10. Поставете копираните файлове на компютъра, чийто настройки за часова зона искате да актуализирате чрез новите дати за лятното часово време. Тази компютър е известен под името "целеви компютър".
 11. В целевия компютър щракнете двукратно върху файла Timezones.reg.
 12. Когато се появи подкана да добавите информация в регистъра, натиснете Yes ("Да").
 13. Натиснете OK, когато се появи съобщението за успешно въвеждане на информацията в системния регистър.
 14. В целевия компютър щракнете двукратно върху файла Tzinfo.reg.
 15. Когато се появи подкана да добавите информация в регистъра, натиснете Yes ("Да").
 16. Натиснете OK, когато се появи съобщението за успешно въвеждане на информацията в системния регистър.
 17. Рестартирайте компютъра.

Пример на файла Timezones.reg

Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Montevideo Uruguay]"Display"="(GMT-03:00) Montevideo""Dlt"="Horario de Verano""Index"=dword:00000047"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Пример на файла Tzinfo.reg

Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]"Bias"=dword:000000b4"StandardName"="Montevideo Uruguay""StandardBias"=dword:00000000"StandardStart"=hex:00,00,03,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00"DaylightName"="Montevideo Uruguay""DaylightBias"=dword:00000000"DaylightStart"=hex:00,00,03,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00"ActiveTimeBias"=dword:000000b4"DisableAutoDaylightTimeSet"=dword:00000001
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация относно използването помощната програма Tzedit.exe щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
158195 На компактдиска OEM Service Release 2 е наличен редактор на системния регистър Time Zone Editor (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 886775 – Последен преглед: 05/12/2007 21:38:00 – Редакция: 1.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95

 • kbhowto kbinfo kbdatetime KB886775
Обратна връзка
ody>;t=">tml>