أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Подразбиращите се значения на разредката между редове и абзаци в Word 2007 се различават от съответната разредка по подразбиране в по-ранните версии на Word

Описание на проблема
При работа с документ в Microsoft Office Word 2007 можете да забележите, че разредката между редовете в абзац и между самите абзаци е по-голяма, отколкото в по-ранни версии на Microsoft Word.

За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". За да разрешите този проблем сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".
Решете моя проблем
За да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.
Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Този съветник няма да работи в Windows Server 2008 R2

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".


Нека реша проблема сам
За да коригирате разредката между редове и абзаци в Word 2007, така че те да са равни на тези в по-ранните версии на Word, трябва да промените настройката на опцията Набор от стилове.

За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху раздела Начало.
  2. Щракнете върху Промяна на стилове в групата Стилове, насочете мишката към Набор от стилове и щракнете върху набора от стилове, който искате да използвате.

    За да смените подразбиращото се форматиране на вашия документ, като например разредката между редове и абзаци, с използваното в по-ранните версии на Word форматиране по подразбиране, щракнете върху Word 2003.
  3. За да установите дадения набор от стилове като набор по подразбиране в Word 2007, щракнете върху Промяна на стилове в групата Стилове и натиснете Задай по подразбиране.


Това реши ли проблема?
Проверете дали проблемът е решен, като проверите разредката между редове и абцаци. Ако е разредката е поправена, не е необходимо да четете тази статия по-нататък. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
В следната таблица са посочени разредките по подразбиране между редове и абзаци в Word 2007 и в по-ранни версии на Microsoft Word.

Забележка Някои езикови версии на Word 2007 могат да са със същите стойности по подразбиране на разредките между редове и абзаци, както в по-ранните версии на Word.
Опция за разредкаWord 2007Word 2003 и по-ранни версии на Word
След14 px0 pt
Редова разредкаНяколкоЕдинична
На1.15празно
Забележка За да видите опциите за разредка между редове и абзаци, щракнете с десния бутон върху произволен абзац и изберете Абзац.

За допълнителна информация относно коригирането на редовата разредка в Word 2007 посетете следния уеб сайт на Microsoft:
word2007 word2k7 word12 wd2007 wd2k7 wd12 fixit fix it
خصائص

رقم الموضوع: 921174 - آخر مراجعة: 09/18/2011 10:21:00 - المراجعة: 2.0

Microsoft Office Word 2007

  • kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbformat kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB921174
تعليقات
" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">