أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Получавате съобщение за грешка, когато опитате да отворите тип файл, който е блокиран от настройките на правилата на системния регистър в Word

Поддръжката за Office 2003 завърши

Microsoft завърши поддръжката за Office 2003 на 8 април 2014 г. Тази промянa се отрази на актуализациите на софтуера ви и на опциите за защита. Научете какво означава това за вас и как да останете защитени.

Симптоми
Когато се опитате да отворите файл, който е записан във формат на Microsoft Word, в една от следните програми, файлът не се отваря: 
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003

Освен това получавате едно от следните съобщения за грешка:

Съобщение за грешка 1
Вие опитвате да отворите файлов тип, който е блокиран от вашата настройка на правилата на системния регистър.
Съобщение за грешка 2
Вие опитвате да отворите файл, създаден с по-ранна версия на Microsoft Office. В тази версия този файлов тип е блокиран против отваряне от вашата настройка на правилата на системния регистър.
Съобщение за грешка 3
Вие опитвате да отворите файлов тип File_Type, който е бил блокиран от настройките за блокиране на файлове в центъра за сигурност.

Забележка
Възможно е да получите подобно съобщение за грешка и при опит за записване на файл. В този случай щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
945800 (Това може да е на английски) При опит за запис на документ в Word 2007 или Word 2003 се появява следното съобщение за грешка: "Вие опитвате да запишете файлов тип, който е блокиран от вашата настройка на правилата на системния регистър"
Причина
Този проблем може да възникне, ако е налице едно от изброените по-долу условия:
 • Използвате Word 2013 или Word 2010 и се опитвате да отворите файл, който е бил записан в някой от следните по-стари формати на Word. (Word 2013 и Word 2010 не поддържат документи, които са записани в следните формати на Word.) 
  • Microsoft Word за Windows 1.x
  • Microsoft Word за Windows 2.x
  • Microsoft Word за Macintosh 4.x
  • Microsoft Word за Macintosh 5.x
  • Двоични документи и шаблони на Microsoft Word 6.0
  • Двоични документи и шаблони на Microsoft Word 95
 • Използвате Word 2007 и се опитвате да отворите файл, който е бил записан в някой от следните по-стари формати на Word. (Word 2007 не поддържа документи, записани в следните формати на Word.) 
  • Microsoft Word за Windows 1.x
  • Microsoft Word за Windows 2.x
  • Microsoft Word за Macintosh 4.x
  • Microsoft Word за Macintosh 5.x
 • Администратор е ограничил видовете документи, които можете да отворите или запишете в Word 2007 или Word 2003. Администратор може да зададе ключ в системния регистър, за да ограничи тази функционалност. 

  За Word 2007 ключът от системния регистър може да бъде зададен в "Административни шаблони за 2007 Office System". За повече информация вж. подраздела "Word 2007" в раздела "Допълнителна информация".

  За Word 2003 актуализация на защитата 934181 позволява на администратора да блокира възможността за записване или отваряне на файлове в Word 2003. За повече информация вж. подраздела "Word 2003" в раздела "Допълнителна информация".
Разрешение
За да отворите файлове, блокирани от системния регистър, можете да деактивирате ограничението за отваряне на файлове, блокирани от настройките в системния регистър за Word. За тази цел използвайте един от следните методи.

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows

Метод 1: Деактивиране на ограничението за отваряне на определени типове документи

Word 2013 и Word 2010

 1. Щракнете върху раздела Файл.
 2. Под Помощ щракнете върху Опции.
 3. Щракнете върху Център за сигурност и след това върху Настройки на центъра за сигурност.
 4. В Център за сигурност щракнете върху Настройки за блокиране на файлове.
 5. За да разрешите отварянето на блокиран файл, изчистете отметката от квадратчето за този тип файл.
 6. Щракнете двукратно върху OK.

Word 2007

За да деактивирате това ограничение в Word 2007, променете стойността на подключа FileOpenBlock.

За да деактивираме това ограничение вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да разрешите регистрирането от Windows Installer сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За автоматично активиране или деактивиране на ограничението за файлове щракнете върху връзката Решаване на проблема за "Активиране на ограничението" или "Деактивиране на ограничението". След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в този съветник.

Деактивиране на ограничениетоАктивиране на ограничението


Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

За да активирате или деактивирате ограничението сами, изпълнете следните стъпки:
 1. Излезте от Word.
 2. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 3. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileOpenBlock
  Ако подключът FileOpenBlock не съществува, трябва да го създадете. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Изберете подключа Security.
  2. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху Key (Ключ).
  3. Въведете FileOpenBlock и след това натиснете ENTER.
 4. След като изберете подключа, споменат в стъпка 3, намерете стойността DWORD.

  Забележка Ако тази стойност не съществува, трябва да я създадете. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
  2. Въведете стойността DWORD, за която искате да деактивирате ограничението, след което натиснете ENTER. Въведете например FilesBeforeVersion.
  Можете да проверите различните стойности на DWORD в раздела "Допълнителна информация" на тази статия в зависимост от версията на Word, която използвате.
  9
  Ако например има ограничение за отварянето на файлове, записани в по-стари файлови формати, намерете DWORD стойността "FilesBeforeVersion" в системния регистър за подключа FileOpenBlock. Когато промените стойността на "FilesBeforeVersion" от 1 на 0, ще можете да отваряте файлове, записани в по-стари файлови формати.
 5. Щракнете с десния бутон върху желаната DWORD стойност и след това щракнете върху Modify (Модифициране).
 6. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 0 и след това щракнете върху OK.
 7. В менюто File (Файл) щракнете върху Exit (Изход), за да излезете от редактора на системния регистър.

Word 2003


За допълнителна информация как да дезактивирате това ограничение в Word 2003, щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft:
938810Информация за определени типове файлове, блокирани след инсталирането на Office 2003 Service Pack 3


Метод 2: Използване на надеждно местоположение или създаване на местоположение, освободено от ограничения

За целта изпълнете следните стъпки според версията на Word, която използвате:
 • В Word 2013, ако се доверявате на файла, който искате да отворите, можете да го отворите дори ако файловият тип е блокиран от системния регистър. Можете да игнорирате настройките за правила в системния регистър, като преместите файла в надеждно местоположение.

  За повече информация относно създаването, премахването или промяната на надеждно местоположение за файлове посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 • В Word 2010, ако се доверявате на файла, който искате да отворите, можете да го отворите дори ако файловият тип е блокиран от системния регистър. Можете да игнорирате настройките за правила в системния регистър, като преместите файла в надеждно местоположение.

  За повече информация относно създаването, премахването или промяната на надеждно местоположение за файлове посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 • В Word 2007, ако се доверявате на файла, който искате да отворите, можете да го отворите дори ако файловият тип е блокиран от системния регистър. Можете да игнорирате настройките за правила в системния регистър, като преместите файла в надеждно местоположение.

  За повече информация относно създаването, премахването или промяната на надеждно местоположение за файлове посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 • В Word 2003 не съществуват надеждни местоположения. Можете да създадете местоположение, освободено от ограничения, за да игнорирате настройките за правила в системния регистър.

  За да създадете местоположение, освободено от ограничения, изпълнете следните стъпки

  1. Затворете Word 2003.
  2. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
  3. Намерете и щракнете върху един от следните подключове в системния регистър:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. Посочете New (Създай) в менюто Edit (Редактиране) и след това щракнете върху Key (Ключ).
  5. Въведете OICEExemptions за името на ключа.
  6. Посочете New (Създай) в менюто Edit (Редактиране) и след това щракнете върху String Value (Стойност на низа).
  7. Въведете име на низа и след това натиснете ENTER. Въведете например ExemptDirectory.
  8. Щракнете върху въведеното в стъпка 7 от вас име на низ и след това щракнете върху Modify (Модифициране).
  9. В полето Value data (Данни за стойността) въведете пътя на директорията, която съдържа файла, и след това щракнете върху OK. Ако например вашият документ е в папката C:\My Documents, въведете C:\My Documents в полето Value data (Данни за стойността).

   Забележка Трябва да създадете папката. Подпапките не се освобождават автоматично. За всички допълнителни папки, които бихте искали да освободите от ограничения, повторете стъпки от 6 до 9, като създадете стойности на низ, като например "ExemptDirectory1" и "ExemptDirectory2".
  10. В менюто File (Файл) щракнете върху Exit (Изход), за да излезете от редактора на системния регистър.

Метод 3: Връзка със системния администратор

Office 2013

Можете да изтеглите файловете на административните шаблони за Office 2013 (ADM, ADMX/ADML) и инструмента за персонализиране на Office от центъра за изтегляния на Microsoft на адрес
Тази актуализация предоставя актуализирани файлове на шаблоните с групови правила, за да разреши игнориране на файловете, които са блокирани по подразбиране, или блокиране на допълнителни типове файлове.

Отварянето на следните типове файлове може да се контролира чрез настройките за блокиране на файлове


 • Документи и шаблони на Word 2007 и по-нови версии
 • Текстови файлове на OpenDocument
 • Двоични документи и шаблони на Word 2007 и по-нови версии
 • Двоични документи и шаблони на Word 2003
 • Документи на Word 2003 и обикновени XML документи
 • Двоични документи и шаблони на Word XP
 • Двоични документи и шаблони на Word 2000
 • Двоични документи и шаблони на Word 97
 • Двоични документи и шаблони на Word 95
 • Двоични документи и шаблони на Word 6.0
 • Двоични документи и шаблони на Word 2 и по-стари версии
 • Уеб страници
 • RTF файлове
 • Обикновени текстови файлове
 • Конвертори за по-стари формати за Word
 • Open XML конвертори за Word
 • PDF файлове

Office 2010

Можете да изтеглите файловете на административните шаблони за Office 2010 (ADM, ADMX/ADML) и инструмента за персонализиране на Office от центъра за изтегляния на Microsoft на адрес
Тази актуализация предоставя актуализирани файлове на шаблоните с групови правила, за да разреши игнориране на файловете, които са блокирани по подразбиране, или блокиране на допълнителни типове файлове.

Отварянето на следните типове файлове може да се контролира чрез настройките за блокиране на файлове


 • Документи и шаблони на Word 2007 и по-нови версии
 • Текстови файлове на OpenDocument
 • Двоични документи и шаблони на Word 2007 и по-нови версии
 • Двоични документи и шаблони на Word 2003
 • Документи на Word 2003 и обикновени XML документи
 • Двоични документи и шаблони на Word XP
 • Двоични документи и шаблони на Word 2000
 • Двоични документи и шаблони на Word 97
 • Двоични документи и шаблони на Word 95
 • Двоични документи и шаблони на Word 6.0
 • Двоични документи и шаблони на Word 2 и по-стари версии
 • Уеб страници
 • RTF файлове
 • Обикновени текстови файлове
 • Конвертори за по-стари формати за Word
 • Open XML конвертори за Word

Office 2007

 Свържете се със системния администратор, за да промени настройките на системния регистър, като промени правилата. Файловете на административните шаблони (ADM, ADMX, ADML) за 2007 Office System (SP2) и инструментът за персонализиране на Office могат да се изтеглят от центъра за изтегляния на Microsoft на адрес 
Тази актуализация предоставя актуализирани файлове на шаблоните с групови правила, за да разреши игнориране на файловете, които са блокирани по подразбиране, или блокиране на допълнителни типове файлове.

Настройката за груповото правило "Блокиране на отварянето на файлове преди версия" предоставя списък на типовете файлове, които могат да бъдат блокирани. Типовете файлове са изредени в хронологичен ред и избирането на даден тип файл води до блокиране на по-старите версии (но не и избраната версия).

Версиите на Word са изредени тук


 • Word 1.x за Windows
 • Word 4.x за Macintosh
 • Word 1.2 за Windows Japan
 • Word 1.2 за Windows Korea Word 5.x за Macintosh
 • Word 1.2 за Windows Taiwan Word 2.x за Windows
 • Word 2.x за Windows BiDi Word 2.x за Windows Japan Word 2.x за Windows Korea
 • Word 2.x за Windows Taiwan Word 6.0 за Windows
 • Word 6.0 за Macintosh Word 95 окончателна версия Word 95 бета-версия
 • Word 97 за Windows Word 98 за Macintosh Word 2001 за Macintosh
 • Word X за Macintosh Word 2000 Word 2002
 • Word 2003 Word 2004 за Macintosh
 • Word 2003 като записано от Word 2007

 Типът файл може да бъде избран само ако опцията Разрешено е избрана за избиране на тип файл.
 

Как се ограничават файлове в Microsoft Word

Word 2013

Word 2010

Word 2007

За да ограничи типовете файлове, които можете да отваряте или записвате в Word 2007, администраторът може да използва административните шаблони за 2007 Office System, за да конфигурира системния регистър на компютъра клиент.

В следващата таблица се съдържат DWORD стойностите, които администраторът може да добави към системния регистър, за да ограничи определени типове файлове, като използва подключа FileOpenBlock. Освен това в таблицата са изредени съответните типове файлове, които се ограничават.
DWORD стойностТипове файлове, които се ограничават
OpenXmlFiles.docx, .dotx, .docm, .dotm, .xml (Word Flat Open XML)
BinaryFiles.doc, .dot
HtmlFiles.htm, .html, .mht, .mhtml
XmlFiles.xml (Word 2003)
RtfFiles.rtf, .doc (Word 95), .doc (Word 97 – издадена версия)
ConvertersВсички файлови формати, налични с помощта на текстов конвертор
TextFiles.txt
InternalFilesВсички типове файлове на Word, които имат стойност за nFib, различна от RTM
FilesBeforeVersionВсички файлове на Word, които имат стойност за nFib, по-ниска от минималната стойност за nFib, зададена от администратор
Бележки

Word 2003

Администратор може да ограничи типовете файлове, които можете да отваряте или записвате в Word 2003. Тази възможност не беше предоставена при първоначалното издаване на Microsoft Office 2003. За ограничаване на типовете файлове, които могат да бъдат отваряни или записвани в Word 2003, инсталирайте актуализация на защитата 934181.

За допълнителна информация относно актуализация на защитата 934181 щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
За да ограничи типовете файлове, които можете да отваряте или записвате в Word 2003, администраторът може да използва един от следните методи:
 • Използване на административните шаблони за Office 2003 за конфигуриране на системния регистър на компютъра клиент.
 • Промяна на системния регистър чрез добавяне на настройка на ключ от системния регистър на компютъра клиент.
За да изтеглите административните шаблони (ADM), OPA и актуализация на обясненията за Office 2003 Service Pack 3, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
В таблицата по-долу се съдържат стойностите на дв. думи, които администраторът може да добавя към системния регистър, за да ограничи определени типове файлове, като използва подключа FileOpenBlock. Освен това в таблицата са изредени съответните типове файлове, които се ограничават.
DWORD стойностТипове файлове, които се ограничават
BinaryFiles.doc, .dot
HtmlFiles.htm, .html, .mht, .mhtml
XmlFiles.xml (Word 2003)
RtfFiles.rtf, .doc (Word 95), .doc (Word 97 – издадена версия)
ConvertersВсички файлови формати, налични с помощта на текстов конвертор (включително пакета за съвместимост на Office)
TextFiles.txt
WllFiles.wll
InternalFilesВсички типове файлове на Word, които имат стойност за nFib, различна от RTM
FilesBeforeVersionВсички файлове на Word, които имат стойност за nFib, по-ниска от минималната стойност за nFib, зададена от администратор
За да активирате настройките на подключа FileOpenBlock, изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете Word 2003.
 2. Инсталирайте актуализация 934181, ако не е инсталирана.
 3. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
 4. Намерете един от следните подключове в системния регистър и щракнете върху него:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileOpenBlock
  Ако подключът FileOpenBlock не съществува, изпълнете следните стъпки, за да го създадете:
  1. Щракнете, за да изберете подключа Security.
  2. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху Key (Ключ).
  3. Въведете FileOpenBlock и след това натиснете ENTER.
 5. В менюто Edit (Редактиране) посочете New (Създай) и след това щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 6. Въведете DWORD стойността, която искате да ограничите, след което натиснете ENTER. Въведете например BinaryFiles, за да ограничите отварянето на типовете файлове .doc и .dot.
 7. Щракнете с десния бутон върху DWORD стойността, въведена в стъпка 6, след което щракнете върху Modify (Модифициране).
 8. В полето Value data (Данни за стойността) въведете 1 и след това щракнете върху OK.
 9. В менюто File (Файл) щракнете върху Exit (Изход), за да излезете от редактора на системния регистър.
خصائص

رقم الموضوع: 922849 - آخر مراجعة: 04/26/2013 18:02:00 - المراجعة: 3.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003

 • kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbsetup kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB922849
تعليقات
" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">