أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

При опит за отваряне в Excel 2007 на работна книга във формат Excel 5.0/95, съдържаща лист на VBA модул, се появява съобщение за грешка: "Opening the VBA project in this file requires a component that is not currently installed"

СИМПТОМИ
При отваряне в Microsoft Office Excel 2007 на работна книга във формат Microsoft Excel for Windows 5.0/95, съдържаща лист с модул, написан на Visual Basic for Applications (VBA), се появява следното съобщение за грешка:
Opening the VBA project in this file requires a component that is not currently installed. ("Отварянето на VBA проекта в този файл изисква компонент, който не е инсталиран в момента.") This file will be opened without the VBA project. ("Този файл ще бъде отворен без VBA проекта.") For more information, search Microsoft Office Online for "VBA converters." ("За повече информация потърсете "VBA converters" в Microsoft Office Online.")
Когато се опитате да запаметите работна книга във формат Excel 2007, която съдържа VBA проекти във файловия формат на работна книга на Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls), се появява следното съобщение за грешка:
Saving this workbook’s VBA project in the Excel 5.0/95 file format requires a component that is not currently installed. ("Запаметяването на VBA проекта на тази работна книга във файловия формат на Excel 5.0/95 изисква наличието на компонент, който не е инсталиран в момента.") Do you want to continue saving in this format? ("Желаете ли да продължите записа в този формат?")
  • Click “Yes” to keep this format, which will not save the VBA project. ("Натиснете "Yes"("Да"), за да запазите този формат, при който VBA проектът няма да се запамети.")
  • Click “No” to save this file in the latest Excel format. ("Натиснете "No" ("Не"), за да запаметите този файл в най-новия формат на Excel.")
To save the VBA project in the Excel 5.0/95 format, search Microsoft Office Online for "VBA converters" ("За да запазите VBA проекта във формата на Excel 5.0/95, потърсете "VBA converters" в Microsoft Office Online.")
Освен това, въпреки че VBA Converter Pack for Microsoft Office Excel 2007 ще преобразува листове с VBA модули в работна книга във формат Excel 5.0/95, всички VBA проекти и базирани на компонентния модел (COM) контроли, които са присъствали в работните листове на работната книга, ще бъдат премахнати.
ПРИЧИНА
Този проблем се дължи на липсата в Excel 2007 на пряка поддръжка на преобразуването на макроси, създадени с използване на Excel 5.0/95 VBA. VBA Converter Pack не е включен в пакетите 2007 Microsoft Office. Той трябва да бъде инсталиран отделно.
РАЗРЕШЕНИЕ
За да разрешите този проблем, свържете се с Microsoft Product Support Services (Службата на Microsoft за техническа поддръжка). За да видите пълния списък с телефонни номера на отдела за услуги за техническа поддръжка на Microsoft (Microsoft Product Support Services) и информация за цените, посетете следния сайт на Microsoft: Забележка При специални случаи таксите, които обикновено се взимат за свързани с поддръжката обаждания, могат да бъдат отменени в случай, че специалист по поддръжката от Microsoft прецени, че конкретна актуализация може да разреши проблема. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси, свързани с нея, както и за проблеми, които не спадат към съответната актуализация.
XL2007 XL2k7 XL12 Excel2007 Excel2k7 Excel12
خصائص

رقم الموضوع: 926430 - آخر مراجعة: 03/20/2007 16:50:15 - المراجعة: 1.1

Microsoft Office Excel 2007

  • kbmacro kbvba kbfilters kbconvert kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB926430
تعليقات
" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> >