أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Windows Vista не може да получи IP адрес от определени маршрутизатори или от определени DHCP сървъри, които не са на Microsoft

СИМПТОМИ
Нека да разгледаме следната ситуация:
 • Свързали сте към мрежата компютър, работещ под Windows Vista.
 • В мрежата има устройство - маршрутизатор или друго устройство, конфигурирано като DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) сървър.
 • Този маршрутизатор или устройство не поддържа флага BROADCAST за DHCP.
В тази ситуация Windows Vista не може да получи IP адрес.
ПРИЧИНА
Проблемът възниква поради разликата в структурата на Windows Vista и Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). По-конкретно, в Windows XP SP2 флагът BROADCAST в пакетите за откриване на DHCP е зададен като 0 (забранен). В Windows Vista флагът BROADCAST в пакетите за откриване на DHCP не е забранен. По тази причина някои маршрутизатори и някои DHCP сървъри, които не са на Microsoft, не могат да обработват пакетите за откриване на DHCP.

За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". За да разрешите този проблем сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".
Решете моя проблем
За да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Решение. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.
Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.
Нека реша проблема сам
Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем, чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За повече информация как да направите резервно копие на системния регистър или как да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
322756 Как да направите резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows XP
За да разрешите този проблем сами, забранете флага BROADCAST за DHCP в Windows Vista. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Стартбутона Старт, въведете regedit в полето Начало на търсене и щракнете върху regedit в списъка Програми.

   Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете вашата парола или съответно натиснете Продължи.
 2. Намерете и щракнете върху следния подключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}
  В този път на системния регистър, щракнете върху подключа (GUID), който съответства на мрежовия адаптер, свързан към мрежата.
 3. В менюто Редактиране посочете към Създай и щракнете върху DWORD (32-битова) стойност.
 4. В полето Нова стойност #1 въведете DhcpConnEnableBcastFlagToggle и натиснете ENTER.
 5. Щракнете с десния бутон на мишката върху DhcpConnEnableBcastFlagToggle и след това щракнете върху Модифицирай.
 6. В полето Данни за стойността въведете 1 и след това щракнете върху OK.
 7. Затворете редактора на системния регистър.
При зададена стойност 1 за този ключ на системния регистър, Windows Vista ще опита първо да получи IP адрес, използвайки флага BROADCAST в пакетите за откриване на DHCP. Ако този опит е неуспешен, ще опита да получи IP адрес, без да използва флага BROADCAST в пакетите за откриване на DHCP.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Ако знаете, че този маршрутизатор или устройство не поддържа флага BROADCAST за DHCP, можете да зададете посочената по-долу стойност на следния запис в системния регистър, вместо да използвате ключа на системния регистър DhcpConnEnableBcastFlagToggle.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}


Име на стойността: DhcpConnForceBroadcastFlag
Тип на стойността: REG_DWORD
Данни за стойността: 0
Забележка Стойност 0 забранява този запис в системния регистър. Можете да използвате този запис в системния регистър, за да попречите на Windows Vista да използва флага BROADCAST за DHCP. След като сте задали стойността на този запис в системния регистър, Windows Vista никога няма да използва флага BROADCAST за DHCP.

Забележка: Този проблем не възниква при Windows 7. Ключът в системния регистър DhcpConnEnableBcastFlagToggle е със стойност 1 по подразбиране.
решаване решете
خصائص

رقم الموضوع: 928233 - آخر مراجعة: 07/18/2011 22:11:00 - المراجعة: 4.3

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbmsifixme kbfixme kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_routerissues kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB928233
تعليقات
" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">