При отваряне на работна книга в Excel 2007 с клетки, в които сте въвели препратки към относително име, се появява съобщение за грешка: "Excel cannot complete this task with available resources" ("Excel не може да извърши тази задача с наличните ресурси")

СИМПТОМИ
Нека да разгледаме следната ситуация. В Microsoft Office Excel 2007 създавате работна книга, съдържаща относително име. След това в друга нова работна книга натискате клавишите CTRL+ENTER, за да попълните диапазон от клетки с препратка към относителното име. Запаметявате втората работна книга като файл от тип "Excel 97-2003 Workbook (*.xls)" ("Работна книга в Excel 97-2003 (*.xls)"), след което затваряте двете работни книги. При този сценарий се появява следното съобщение за грешка при повторно отваряне на втората работна книга:
Excel cannot complete this task with available resources"("Excel не може да извърши тази задача с наличните ресурси.") Изберете по-малко количество данни или затворете други приложения.
Когато натиснете OK, за да затворите съобщението за грешка, се появява следното съобщение за грешка:
Excel found unreadable content in 'filename.xls'. ("Excel е открил в 'именафайл.xls' съдържание, което не може да бъде прочетено.") Do you want to recover the contents of this workbook? ("Желаете ли да възстановите съдържанието на тази работна книга?") Ако се доверявате на източника на тази работна книга, натиснете "Yes" ("Да").
За да определите уникалния номер, свързан с полученото от вас съобщение, натиснете клавишите CTRL+SHIFT+I. Следният номер се появява в долния десен ъгъл на това съобщение:
101648
Когато натиснете Yes ("Да"), за да възстановите съдържанието на работната книга, се появява пак следното съобщение за грешка:
Excel cannot complete this task with available resources"("Excel не може да извърши тази задача с наличните ресурси.") Изберете по-малко количество данни или затворете други приложения.
След това при натискане на OK с цел затваряне на съобщението за грешка се появява следното съобщение:
Excel was unable to open the file by repairing or removing the unreadable content. ("Excel не успя да отвори файла посредством поправяне или премахване на съдържанието, което не се чете.")

Excel recovered your formulas and cell values, but some data may have been lost. ("Excel възстанови вашите формули и стойности в клетките, но е възможно някои данни да са загубени.")
ЗАОБИКАЛЯНЕ
За да заобиколите проблема, използвайте някой от следните методи:
  • Отворете първо работната книга, която съдържа относителното име. След това отворете работната книга, съдържаща препратката към относителното име.
  • Запаметете двете работни книги под формата на файлове с работни книги в Excel. За тази цел натиснете бутона на Microsoft Office, изберете Save as ("Запиши като"), след което натиснете Excel Workbook (*.xlsx) ("Работна книга за Excel (*.xlsx)") в полето Save as type ("Запиши като тип").
excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12
خصائص

رقم الموضوع: 928976 - آخر مراجعة: 03/20/2007 16:50:15 - المراجعة: 1.0

Microsoft Office Excel 2007

  • kbofficealertid kberrmsg kbxlslink kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB928976
تعليقات