أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

CD или DVD устройството не работи според очакванията на компютър, надстроен до Windows Vista

Автоматична диагностика и поправяне на проблема
Програмата за отстраняване на неизправности Вашето CD или DVD устройство не може да прочете или запише носител може автоматично да реши проблема, описан в тази статия.Тази програма за отстраняване на неизправности може да отстрани много и различни проблеми. Научете повече

Изпълни сегаПрограмата за отстраняване на неизправности Вашето CD или DVD устройство не може да прочете или запише носител може автоматично да реши проблема, описан в тази статия. Тази програма за отстраняване на неизправности решава много и различни проблеми. Научете повече

Изпълни сега Забележка Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".
Полезна ли беше тази информация? Изпратете ни обратна информация
СИМПТОМИ
Когато рестартирате компютъра, CD или DVD устройството вече не работи според очакванията. Този проблем може да възникне, ако е налице един от изброените по-долу сценарии:
 • Надстройвате компютър до Windows Vista
 • Инсталирате Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Инсталирате или деинсталирате приложения, които имат драйвери за CD/DVD филтри
ПРИЧИНА
Проблемът може да възникне поради някоя от следните причини:
 • Мигрирането на драйверите за филтри в стека на паметта за CD и DVD е неуспешно към Windows Vista.
 • Деинсталирали сте софтуер за компактдискове, който не е успял да се самопремахне от системния регистър.
 • Инсталирали сте софтуер, който добавя драйвери за филтри в стека на паметта за CD и DVD, които си пречат със съществуващите филтри.
Нека реша проблема сам
Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows


За да решите този проблем, премахнете засегнатите драйвери за филтър. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Стартбутона Старт, въведете regedit в полето Начало на търсене и щракнете върху regedit в списъка Програми.

  Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете вашата парола или натиснете Продължи.
 2. Намерете и след това щракнете върху следния подключ от системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Внимание Възможно е да има много екземпляри на подключа от системния регистър, споменат в стъпка 2. Трябва да се уверите, че сте на подходящия подключ от системния регистър, преди да промените стойностите UpperFilters и LowerFilters. За да се уверите, че сте на подходящия подключ от системния регистър, проверете дали стойността на данните за Default (По подразбиране) е DVD/CD-ROM и на стойността на данните за Class (Клас) е CDROM.
 3. Ако в десния екран имате UpperFilters, щракнете с десния бутон върху UpperFilters и след това щракнете върху Изтрий.
 4. Щракнете върху Да, за да потвърдите премахването на записа от системния регистър UpperFilters.
 5. Ако в десния екран имате LowerFilters, щракнете с десния бутон върху LowerFilters и след това щракнете върху Изтрий.
 6. Щракнете върху Да, за да потвърдите премахването на записа от системния регистър LowerFilters.
 7. Затворете редактора на системния регистър и рестартирайте компютъра.
Забележка След като премахнете записа от системния регистър UpperFilters и записа от системния регистър LowerFilters, е възможно да загубите функции в някои програми, като например програми за запис на компактдискове. При този сценарий трябва да преинсталирате всички засегнати програми. Ако проблемът продължава, се обърнете към доставчика на програмата, за да определи дали е необходима актуализация за нея.

За информация относно производителя на хардуер посетете следния уеб сайт:
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За повече информация за драйверите за филтри, които могат да бъдат заредени в Windows Vista, стартирайте програмата DevCon. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Получете и извлечете програмата DevCon. Следният файл е достъпен за изтегляне от центъра за изтегляния на Microsoft:
  ИзтеглянеИзтеглете пакета на DevCon сега.Дата на издаване: 29 януари 2003 г.
  За допълнителна информация относно получаването и използването на тази програма щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
  311272 Помощната програма за командна среда DevCon функционира като алтернативен диспечер на устройствата
 2. Щракнете върху бутона Стартбутон , въведете cmd в полето Начало на търсене, щракнете с десния бутон върху cmd в списъка Програми, след което щракнете върху Изпълнявай като администратор.

  Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете вашата парола или натиснете Продължи.
 3. В командна среда променете директорията на директорията, в която сте извлекли файловете DevCon.
 4. Въведете devcon stack gencdrom и след това натиснете ENTER.
След това се показва информация, която прилича на следното:
IDE\CDROM<name>_____CDRW121032______1.08\5&60546BC&0&0.0.0 Name: <name>   CDRW121032 Setup Class: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} CDROM Upper filters: <driver name> Controlling service: cdrom Lower filters: <driver name> 1 matching device(s) found.
БИБЛИОГРАФИЯ
За допълнителна информация за подобен проблем, който можете да срещнете на компютър с Microsoft Windows XP, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
314060 След премахване на програма за запис на компактдиск или DVD в Windows XP вече не можете да осъществите достъп до CD или DVD устройството или се появява съобщение за грешка: "error code 31" ("код на грешка: 31")
optical drives
خصائص

رقم الموضوع: 929461 - آخر مراجعة: 09/26/2011 06:53:00 - المراجعة: 6.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbfixme kbmatsfixme kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb kbcip KB929461
تعليقات
0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">