أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Имате проблеми след възобновяване на работата на компютър с Windows Vista след заспиване или хибернация

Описание на проблема
След възобновяване на работата на компютър с Windows Vista след заспиване или хибернация имате един или няколко от следните проблема:
 • Устройство се срива или повече не работи правилно Може да има жълт удивителен знак до устройството в диспечера на устройствата. Или устройството не се показва в диспечера на устройствата. Устройството може да е четец на пръстови отпечатъци, дистанционно управление за Windows Media Center, оптично устройство, FeliCa четец или някакво друго устройство.
 • След като възобновите работата на компютъра, вие използвате опцията за безопасно премахване на хардуер, за да премахнете устройство на преносим компютър с Windows Vista. Обаче в тази ситуация не можете да свържете отново устройството. След възникването на този проблем компютърът може да се срине, когато се опитате да го изключите или рестартирате.
 • Когато свържете USB устройство, се показва съобщение за грешка "Stop 0x7e", подобно на следното:
  STOP 0x1000007E
  Usbhub.sys
  SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • Появява се съобщение за грешка за спиране, подобно на следното:
  STOP 127
  PAGE_NOT_ZERO_NVIDIA_USB
  Тази грешка възниква на компютър с Windows Vista, който има поне 2 гигабайта (ГБ) или повече RAM и контролер NVIDIA nForce EHCI.
Методи за разрешаване на проблема
Най-добрият начин за решаване на проблема е да вземете най-новия сервизен пакет за Windows Vista. Ако по някаква причина не можете да инсталирате най-новия сервизен пакет за Windows Vista, следващото най-добро решение е да вземете актуалната корекция, спомената в тази статия. Ако по някаква причина не можете да инсталирате и актуалната корекция, има и заобиколен начин, който можете да използвате за заобикаляне на този проблем. Ако решите да използвате заобиколното решение, ние може да изпълним стъпките вместо вас. Разбира се, вие също може да изпълните стъпките на заобиколното решение, ако държите на това. За да изпълним заобиколното решение, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако държите да го направите сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

За да разрешите този проблем, вземете най-новия сервизен пакет за Windows Vista. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
935791 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows Vista

Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Имайте предвид, че тази актуална корекция е предназначена само за елиминиране на описания в тази статия проблем. Прилагайте тази корекция само към системи, изпитващи този конкретен проблем. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази спешна корекция. Поради това, ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващата актуализация на софтуера, която ще съдържа тази актуална корекция.

Ако актуалната корекция е налична за изтегляне, в горната част на тази статия в базата знания има раздел "Налична актуална корекция за изтегляне". Ако този раздел не се показва, се свържете с отдела за обслужване и поддръжка на клиенти на Microsoft, за да получите актуалната корекция.

Забележка Ако възникнат допълнителни проблеми или се наложи отстраняване на неизправности, може да се окаже наложително да създадете отделна заявка за обслужване. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси, свързани с нея, както и за проблеми, които не спадат към конкретната актуална корекция. За да видите пълния списък с телефонни номера на отдела за обслужване и поддръжка на клиенти на Microsoft или за да създадете отделна заявка за обслужване, отидете на следния уеб сайт на Microsoft: Забележка Формулярът "Налична актуална корекция за изтегляне" показва езиците, на които можете да намерите актуалната корекция. Ако не виждате вашия език, това означава, че за този език няма актуална корекция.

Информация за файловете

Англоезичната версия на тази актуална корекция притежава посочените в следната таблица файлови атрибути (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано световно време (UTC). Вие виждате тази информация за файла, преобразувана в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Часова зона на елемента Дата и час от контролния панел.
Windows Vista, x86-базирани версии
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hccoin.dll6.0.6000.204978,70414-Dec-200605:39x86
Usbd.sys6.0.6000.204975,88814-Dec-200603:45Not applicable
Usbehci.sys6.0.6000.2049738,40014-Dec-200603:45x86
Usbhub.sys6.0.6000.20497191,48814-Dec-200603:45x86
Usbohci.sys6.0.6000.2049719,45614-Dec-200603:45x86
Usbport.sys6.0.6000.20493223,74408-Dec-200604:35x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2049722,52814-Dec-200603:45x86
Usbccgp.sys6.0.6000.1638673,21602-Nov-200608:55x86
Usbhub.sys6.0.6000.16402191,48815-Dec-200603:46x86
Usbccgp.sys6.0.6000.2049773,21614-Dec-200603:45x86
Usbhub.sys6.0.6000.20497191,48814-Dec-200603:45x86
Hccoin.dll6.0.6000.163868,70402-Nov-200609:46x86
Usbd.sys6.0.6000.163865,88802-Nov-200608:55Not applicable
Usbehci.sys6.0.6000.1638638,40002-Nov-200608:55x86
Usbhub.sys6.0.6000.16402191,48815-Dec-200603:46x86
Usbohci.sys6.0.6000.1638619,45602-Nov-200608:55x86
Usbport.sys6.0.6000.20493223,74408-Dec-200604:35x86
Usbuhci.sys6.0.6000.1638622,52802-Nov-200608:55x86
Windows Vista, 64-битови версии
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hccoin.dll6.0.6000.2049710,75214-Dec-200606:46x64
Usbd.sys6.0.6000.204977,55214-Dec-200604:31x64
Usbehci.sys6.0.6000.2049748,12814-Dec-200604:31x64
Usbhub.sys6.0.6000.20497266,24014-Dec-200604:32x64
Usbohci.sys6.0.6000.2049724,06414-Dec-200604:31x64
Usbport.sys6.0.6000.20493256,51208-Dec-200605:35x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2049728,67214-Dec-200604:31x64
Usbccgp.sys6.0.6000.1638695,23202-Nov-200609:43x64
Usbhub.sys6.0.6000.16401265,21614-Dec-200604:09x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2049795,23214-Dec-200604:31x64
Usbhub.sys6.0.6000.20497266,24014-Dec-200604:32x64
Hccoin.dll6.0.6000.1638610,75202-Nov-200611:17x64
Usbd.sys6.0.6000.163867,55202-Nov-200609:43x64
Usbehci.sys6.0.6000.1638648,12802-Nov-200609:43x64
Usbhub.sys6.0.6000.16401265,21614-Dec-200604:09x64
Usbohci.sys6.0.6000.1638624,06402-Nov-200609:43x64
Usbport.sys6.0.6000.20493256,51208-Dec-200605:35x64
Usbuhci.sys6.0.6000.1638628,67202-Nov-200609:43x64

Актуализирайте ZoneAlarm

ZoneAlarm 7.0 и по-старите версии на ZoneAlarm са несъвместими с операционната система Windows Vista. В момента само ZoneAlarm Internet Security Suite 7.1, ZoneAlarm Antivirus 7.1 и ZoneAlarm 7.1 работят в Windows Vista. За допълнителна информация относно продуктите на ZoneAlarm отидете на следния уеб сайт на ZoneAlarm:Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.

Заобиколно решение

Решете моя проблем

За да изпълним автоматично заобиколното решение, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълни в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника.Забележки
 • Този съветник временно е само на английски. Но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск, и след това можете да я изпълните на компютъра с проблема.
Сега отидете на раздела "Това реши ли проблема?".

Нека реша проблема сам

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на регистъра е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на регистъра, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите регистъра. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да възстановите регистъра щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Добавете следната стойност в системния регистър, за да заобиколите този проблем. Обаче добавянето на тази стойност в системния регистър може да увеличи времето, необходимо за събуждане на компютъра от хибернация или заспиване. За добавяне на стойността в системния регистър изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълни, въведете regedit и след това натиснете ENTER.
 2. Намерете следния подключ на системния регистър.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidUsb
 3. С десния бутон на мишката щракнете върху HidUsb, посочете Създай и след това щракнете върху Стойност на DWord, за да създадете следния запис:
  FastResumeDisable
 4. Щракнете двукратно върху FastResumeDisable, въведете 1 и след това щракнете върху OK.
 5. Затворете редактора на системния регистър и рестартирайте компютъра.
Това реши ли проблема?
 • Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък тази статия. Ако не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ние ценим предоставената от вас обратната информация. За да предоставите обратна информация или да докладвате за всякакви проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратетеимейл съобщение.
СТАТУС
Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Важи за". Първата корекция на този проблем е реализирана в Windows Vista Service Pack 1.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За да получите допълнителна информация относно начина за именуване на пакетите с актуални корекции, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
816915Нова схема за именуване на файлове за пакетите със софтуерни актуализации на Microsoft Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно термините, използвани за описание на софтуерните актуализации, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Продуктите на други разработчици, които се обсъждаха в тази статия, са произведени от компании, които не зависят от Microsoft. Microsoft не предоставя никакви гаранции, нито подразбиращи се, нито явни, за производителността или надеждността на тези продукти.
решаване решете спиране проверка за грешки bsod син екран оптично устройство компактдиск dvd устройство дистанционно управление felicity карта
خصائص

رقم الموضوع: 929734 - آخر مراجعة: 07/18/2011 22:14:00 - المراجعة: 5.3

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbmsifixme kbfixme kbautohotfix kbvistasp1fix kbhotfixserver kbhotfixes kbresolve kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB929734
تعليقات
" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">