أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Самостоятелните пакети на Windows Vista Service Pack 1 не съдържат актуализираните помощни файлове (на сервизния пакет)

ВЪВЕДЕНИЕ
В тази статия се описват различните сценарии, при който се налага ръчно да инсталирате пакета с актуализирани помощни файлове за Windows Vista Service Pack 1 (SP1). Необходимо е ръчно да инсталирате помощните файлове, защото самостоятелните пакети на Windows Vista Service Pack 1 не съдържат актуализираните помощни файлове на сервизния пакет.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Самостоятелните пакети на Windows Vista SP1 не съдържат актуализираните помощни файлове (на сервизния пакет).

Пакетите с актуализирани помощни файлове на Windows Vista носят наименованието "Update for Help Files". Тези файлове се пакетират отделно за всеки език.

Актуализираните помощни файлове са изключени от самостоятелните пакети на SP1 с цел намаляване на размера на тези пакети. Тези актуализирани помощни файлове на Windows Vista се съдържат в OEM и разпространяваните на дребно версии на Windows Vista, включващи SP1. Затова, ако извършите инсталация на чисто на включваща SP1 версия на Windows Vista, няма да е необходимо да добавяте актуализиран помощен файл.

В следния списък се описват различни сценарии, при които е необходимо ръчно да инсталирате пакета "Update for Help Files" ("Актуализация на помощните файлове"), за да получите актуализираните помощни файлове на Windows Vista SP1:
  • Инсталирате Windows Vista SP1 на компютър, работещ под издадена версия на Windows Vista, с помощта на Windows Update или чрез пакет Microsoft Update Standalone (MSU) за Windows Vista.
  • Инсталиран е Windows Vista Enterprise SKU или Windows Vista Ultimate SKU и инсталирате нов език с помощта на езиковите пакети.

    При този сценарий е необходимо ръчно да инсталирате актуализирания помощен файл, защото пакетът "Update for Help Files" ("Актуализация на помощните файлове") използва езика, който съответства на езика на съдържанието. Пакетите на "Update for Help Files" ("Актуализация на помощните файлове") са специфични за всеки език. Например, не е възможно да инсталирате немската версия на пакета "Update for Help Files" ("Актуализация на помощните файлове") на компютър, работещ под Windows Vista, освен ако на него вече не е инсталиран немски език.
  • Премахвате езиков пакет от базиран на Windows Vista компютър след инсталиране на "Update for Help Files" ("Актуализация на помощните файлове") за този езиков пакет.

    При този сценарий пакетите "Update for Help Files" се премахват автоматично.
Можете да изтеглите пакета MSU за пакета "Update for Help Files" ("Актуализация на помощните файлове") от Microsoft Download Center ("Центъра на Microsoft за изтегляне на файлове"). За тази цел посетете следния уеб сайт на Microsoft: Освен това същите актуализации ще бъдат разпространявани чрез Windows Update за всички езици. Обаче пакетите "Update for Help Files" ("Актуализация на помощните файлове") са изграждат под един и същ номер на статия в базата знания на Microsoft Knowledge: KB 937286. Затова, ако в системата има повече от един инсталиран език заедно със съответните пакети "Update for Help Files" ("Актуализация на помощните файлове"), Windows Vista Software Explorer извежда няколко записа на KB 937286. Освен това заглавието на пакета няма да съдържа езика му.

Информация за начина за проверка на инсталацията на пакета "Update for Help Files" ("Актуализация на помощните файлове") за администратори на ИТ системи и OEM партньори

Можете да проверите наличието на инсталиран пакет "Update for Help Files" ("Актуализация на помощните файлове") на даден компютър за специфична езикова версия. За целта вижте следната директория:
%SYSTEMROOT%\Help\Windows\[код на региона]
Пакетите "Update for Help Files" ("Актуализация на помощните файлове") за конкретни езици съдържат кода на езика или региона в името на файла. Например наименованието на файла, съдържащ пакета за актуализация на 32-битовата версия на Windows Vista на английски език за САЩ, е windows6.0-kb937286-x86-en-us.msu. В това име на файла "en-us" е име на езика или региона. Обичайният път към директорията с помощните файлове е:
C:\Windows\Help\Windows\EN-US
Бележка В този пример се използва регионът English-US ("Английски-САЩ").

Ако всички файлове в директорията са с дата на последна промяна 2 ноември 2006 г., значи пакетът за актуализиране на помощния файл не е бил инсталиран за този език или регион. В случай, че 90% от файловете в директорията са с дата на последна промяна 18 януари 2008 г., за този език или регион е инсталиран пакетът за актуализиране на помощния файл.
UA
خصائص

رقم الموضوع: 937286 - آخر مراجعة: 07/18/2011 22:18:00 - المراجعة: 3.1

Service Pack 1 (Сервизен пакет 1) за Windows Vista, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

  • kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB937286
تعليقات
t"> Asimov.clickstreamTracker.init(); >cript> c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">html>body>html>>html>t=">>