أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Налична е актуализация, която подобрява съвместимостта, надеждността и стабилността на Windows Vista

ВЪВЕДЕНИЕ
Тази актуализация подобрява съвместимостта, надеждността и стабилността на Windows Vista. Тя включва следните подобрения:
 • Удължава живота на батерията при мобилни устройства.
 • Подобрява стабилността на преносими и на настолни компютри, които използват непрекъсваемо захранване (UPS).
 • Подобрява надеждността на Windows Vista, когато отворите менюто на стартово приложение.
 • Подобрява стабилността на безжични мрежови услуги.
 • Скъсява времето на стартиране на Windows Vista, като използва по-добра времева структура.
 • Скъсява времето за възстановяване след период на неактивност на Windows Vista.
 • Скъсява времето за възстановяване, когато се опитате да излезете от скрийнсейвъра "Снимки".
 • Подобрява стабилността на Windows PowerShell.
Тази актуализация решава също и следните проблеми в Windows Vista:
 • Проблем със съвместимостта, който оказва влияние върху някои антивирусни софтуерни приложения на други фирми.
 • Проблем с надеждността, който възниква при използване на определени конфигурации на мрежовия драйвер на компютър с Windows Vista.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Познати проблеми

 • Този пакет е актуализиран до версия 2. Беше открит проблем, при който някои компютри с определени по-стари SATA (Serial ATA) контролери, използващи протокола AHCI (Advanced Host Controller Interface), и със свързани чрез SATA CD или DVD устройства може да не се стартират след инсталирането на първоначалната версия на този пакет. Във версия 2 на този пакет е премахната корекцията, която предизвиква проблема. Ако използвате компютър, който има този проблем, може да рестартирате компютъра, като използвате стартов системен DVD диск с Windows Vista и като използвате опцията за поправка/възстановяване на системата. Ако на компютъра ви вече е инсталирана първоначалната версия на тази актуализация и той се е рестартирал успешно, не е необходимо да инсталирате версия 2 на тази актуализация.

  Забележка Този проблем не важи за пакета, който се предлага в Windows Update.
 • Има проблем, поради който автоматичните инсталации офлайн са неуспешни. Този проблем не засяга потребителите, които са инсталирали този пакет чрез Windows Update или центъра на Microsoft за изтегляния.

  Заобикаляне на проблема
  Автоматичната инсталация е неуспешна, тъй като пакетът се опитва да зададе списъците за контрол на достъпа (ACL) в директория (%windir%/prefetch), която не съществува. Ако трябва да инсталирате този пакет в офлайн образ, може да създадете тази папка ръчно преди инсталирането на пакета. Създайте например папка C:/Windows/prefetch, преди да инсталирате пакета в образа.

Информация за сервизния пакет

За да разрешите този проблем, вземете най-новия сервизен пакет за Windows Vista. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
935791 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows Vista

Актуални корекции и актуализации на защитата, включени в SP2 за Windows Vista Service и Windows Server 2008

За повече информация относно актуалните корекции и актуализациите на защитата, включени в SP2 за Windows Vista и за Windows Server 2008, отидете на следния уеб сайт на Microsoft TechNet: -Забележка: За момента списъкът на актуалните корекции и актуализациите на защитата се предлага само на английски.

Информация за изтегляне

От центъра на Microsoft за изтегляния можете да изтеглите следните файлове:
За допълнителна информация относно начините на изтегляне на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
119591 Как да получите файлове на Microsoft за поддръжка от онлайн услуги (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Този файл е проверен за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-новия софтуер за откриване на вируси, наличен към датата на публикуване на файла. Файлът е записан на сървъри с усилена защита, които помагат за предотвратяването на неупълномощени промени на файла.

Информация за актуализацията

Предварителни изисквания

Няма никакви предварителни изисквания.

Изискване за рестартиране

Трябва да рестартирате компютъра, след като приложите тази актуализация.

Информация за замяна на актуалната корекция

Тази актуална корекция не замества никакви предишни издадени актуализации.

Информация за файловете

Англоезичната версия на тази актуализация притежава файлови атрибути, изброени в следващата таблица (или по-нови такива). Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано световно време (UTC). Вие виждате тази информация за файла, преобразувана в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Часова зона на елемента Дата и час от контролния панел.
Windows Vista, 32-битови версии
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Acpi.sys6.0.6000.16553258,23231-Aug-200702:28x86
Battc.sys6.0.6000.1655328,34431-Aug-200702:27x86
Compbatt.sys6.0.6000.1655320,92031-Aug-200702:27Not Applicable
Wmiacpi.sys6.0.6000.1655311,26431-Aug-200700:57x86
Acpi.sys6.0.6000.20672258,23231-Aug-200702:22x86
Battc.sys6.0.6000.2067228,34431-Aug-200702:21x86
Compbatt.sys6.0.6000.2067220,92031-Aug-200702:21Not Applicable
Wmiacpi.sys6.0.6000.2067211,26431-Aug-200701:02x86
Battc.sys6.0.6000.1655328,34431-Aug-200702:27x86
Cmbatt.sys6.0.6000.1655314,20831-Aug-200700:57Not Applicable
Hidbatt.sys6.0.6000.1655321,50431-Aug-200700:57x86
Battc.sys6.0.6000.2067228,34431-Aug-200702:21x86
Cmbatt.sys6.0.6000.2067214,20831-Aug-200701:02Not Applicable
Hidbatt.sys6.0.6000.2067221,50431-Aug-200701:02x86
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,00527-Aug-200703:01Not Applicable
Explorer.exe6.0.6000.165492,923,52027-Aug-200703:10x86
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,00527-Aug-200702:53Not Applicable
Explorer.exe6.0.6000.206682,923,52027-Aug-200702:01x86
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.165513,504,82429-Aug-200703:11Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.165513,471,03229-Aug-200703:11Not Applicable
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.206703,504,82429-Aug-200702:50Not Applicable
Ntoskrnl.exe6.0.6000.206703,471,54429-Aug-200702:50Not Applicable
Photoscreensaver.scr6.0.6000.16552704,00030-Aug-200704:00Not Applicable
Photoscreensaver.scr6.0.6000.20671704,00030-Aug-200702:40Not Applicable
Sysmain.dll6.0.6000.16551542,72029-Aug-200703:06x86
Systemsf.ebdNot Applicable177,77207-Jan-200705:51Not Applicable
Sysmain.dll6.0.6000.20670542,72029-Aug-200702:45x86
Systemsf.ebdNot Applicable177,77207-Jan-200705:51Not Applicable
Wtsapi32.dll6.0.6000.1655324,06431-Aug-200702:17x86
Wtsapi32.dll6.0.6000.2067224,06431-Aug-200702:14x86
Timedate.cpl6.0.6000.16549714,24027-Aug-200703:09Not Applicable
Timedate.cpl6.0.6000.20668713,72827-Aug-200703:04Not Applicable
Win32k.sys6.0.6000.165512,027,00829-Aug-200701:52x86
Win32k.sys6.0.6000.206702,028,54429-Aug-200701:35x86
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable14,82707-Jan-200705:38Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93307-Jan-200705:38Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62007-Jan-200705:38Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,68007-Jan-200705:38Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,99107-Jan-200705:38Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,87628-Aug-200722:51Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable1,655,28929-Aug-200702:10Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6000.1655147,10429-Aug-200703:07x86
Wlanhlp.dll6.0.6000.1655167,58429-Aug-200703:07x86
Wlanmsm.dll6.0.6000.16551290,81629-Aug-200703:07x86
Wlansec.dll6.0.6000.16551297,98429-Aug-200703:07x86
Wlansvc.dll6.0.6000.16551502,78429-Aug-200703:07x86
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable14,82707-Jan-200705:37Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93307-Jan-200705:37Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62007-Jan-200705:37Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,68007-Jan-200705:37Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,99107-Jan-200705:37Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,88028-Aug-200722:45Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable1,652,41729-Aug-200701:53Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6000.2067047,10429-Aug-200702:45x86
Wlanhlp.dll6.0.6000.2067067,58429-Aug-200702:45x86
Wlanmsm.dll6.0.6000.20670289,28029-Aug-200702:45x86
Wlansec.dll6.0.6000.20670299,00829-Aug-200702:45x86
Wlansvc.dll6.0.6000.20670502,78429-Aug-200702:45x86
Wbemcomn.dll6.0.6000.16553356,35231-Aug-200702:17x86
Wbemcomn.tmfNot Applicable88,30031-Aug-200701:04Not Applicable
Wbemcomn.dll6.0.6000.20672356,35231-Aug-200702:14x86
Wbemcomn.tmfNot Applicable88,30031-Aug-200701:08Not Applicable
Sbp2port.sys6.0.6000.1655481,59201-Sep-200702:23x86
Sbp2port.sys6.0.6000.2067381,59201-Sep-200702:22x86
Package_1_for_kb941649_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mumNot Applicable1,72717-Oct-200720:45Not Applicable
Package_1_for_kb941649~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mumNot Applicable2,43217-Oct-200720:45Not Applicable
Package_2_for_kb941649_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mumNot Applicable3,03517-Oct-200720:45Not Applicable
Package_2_for_kb941649~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mumNot Applicable5,15517-Oct-200720:45Not Applicable
Package_3_for_kb941649_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mumNot Applicable5,24717-Oct-200720:45Not Applicable
Package_3_for_kb941649~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mumNot Applicable9,56717-Oct-200720:45Not Applicable
Package_4_for_kb941649_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mumNot Applicable1,91417-Oct-200720:45Not Applicable
Package_4_for_kb941649~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mumNot Applicable2,63817-Oct-200720:45Not Applicable
Package_5_for_kb941649_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mumNot Applicable1,92617-Oct-200720:45Not Applicable
Package_5_for_kb941649~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mumNot Applicable2,64517-Oct-200720:45Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable3,42317-Oct-200720:45Not Applicable
Update.mumNot Applicable3,51017-Oct-200720:45Not Applicable
X86_26d563b9d44bf00aa540ce8e11bdb405_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_06f6a81bc14bc4ea.manifestNot Applicable70917-Oct-200720:45Not Applicable
X86_30afc3ac374cb9d12fe401d67bbb51f4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20668_none_2828f14c63ff900b.manifestNot Applicable69617-Oct-200720:45Not Applicable
X86_4fe553eff53067ae3e168a0fe83bf10d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16552_none_9e9160c95aba4589.manifestNot Applicable70417-Oct-200720:45Not Applicable
X86_629bf663028dafd408257bd5aec6478b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_bcd7e59f08733492.manifestNot Applicable69717-Oct-200720:45Not Applicable
X86_6aaf365eb41b5d7fa2bc30c05334605e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20671_none_d942d34a3c28e20c.manifestNot Applicable70417-Oct-200720:45Not Applicable
X86_6d51be8bd11598d357fa59a9f0be37c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_df8bd84e0b9f3af5.manifestNot Applicable70917-Oct-200720:45Not Applicable
X86_76765f96f7330598e035ebf9ddc003f5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_a55a47ab33b2936f.manifestNot Applicable71217-Oct-200720:45Not Applicable
X86_82c022876455bd9c7248eb58dfaffb6a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_9e4ffa90c488fb0e.manifestNot Applicable69717-Oct-200720:45Not Applicable
X86_852b30fec3460e45a7cceb2717996b3b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_26e5cd2ffe0ab5a8.manifestNot Applicable69417-Oct-200720:45Not Applicable
X86_8984e61e6f324dc8fab192f24dbc92c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_572c4c3ee634f949.manifestNot Applicable69517-Oct-200720:45Not Applicable
X86_8c7023d3b5d7b37b48383b25c027aa58_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_57f396f5be57b9d1.manifestNot Applicable71517-Oct-200720:45Not Applicable
X86_a31fd3bc15f5b13eca358cb88d145cbb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_3499fac42d0b6dd6.manifestNot Applicable71217-Oct-200720:45Not Applicable
X86_a6c26deaff590b003706962e6d5d4b57_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_7915a719f8fbf56c.manifestNot Applicable69417-Oct-200720:45Not Applicable
X86_a7718eae55bc6c7501dcbe9ce6bb5ffa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_85b1f7b917ac6547.manifestNot Applicable69517-Oct-200720:45Not Applicable
X86_acpi.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_206f74b9d10718ea.manifestNot Applicable3,11917-Oct-200720:46Not Applicable
X86_acpi.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_20e27162ea35d73f.manifestNot Applicable3,11917-Oct-200720:46Not Applicable
X86_aed49df004343ada50e1581e61f946d6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16549_none_03b906cb3b7496a3.manifestNot Applicable69617-Oct-200720:45Not Applicable
X86_af00cc017a324284cc764ebadb73fea5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_a832bb86355d4999.manifestNot Applicable71517-Oct-200720:45Not Applicable
X86_battery.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_140e43a256cf6f52.manifestNot Applicable2,44417-Oct-200720:46Not Applicable
X86_battery.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_1481404b6ffe2da7.manifestNot Applicable2,44417-Oct-200720:46Not Applicable
X86_bb13ff288bdac3774c112eef7d4c930f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16549_none_971bb37c07c597d4.manifestNot Applicable69617-Oct-200720:45Not Applicable
X86_f6b683886696b04a9ee2e5ad840a3268_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20668_none_71712ae611c37b2e.manifestNot Applicable69617-Oct-200720:45Not Applicable
X86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16549_none_4fac29707cae347a.manifestNot Applicable139,62717-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20668_none_501f261995dcf2cf.manifestNot Applicable139,62717-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_6a1511c2b724295c.manifestNot Applicable18,77817-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_6a880e6bd052e7b1.manifestNot Applicable18,77817-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-photoscreensaver_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16552_none_69b42f445b762fd4.manifestNot Applicable9,56517-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-photoscreensaver_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20671_none_6a272bed74a4ee29.manifestNot Applicable9,56517-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-s..mmaintenanceservice_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_3b32a26ce33869cb.manifestNot Applicable14,20717-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-s..mmaintenanceservice_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_3ba59f15fc672820.manifestNot Applicable14,20717-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-t..services-publicapis_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_c5179c13c95485bd.manifestNot Applicable5,86817-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-t..services-publicapis_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_c58a98bce2834412.manifestNot Applicable5,86817-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-timedate_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16549_none_8da3aed3c6bbb7ba.manifestNot Applicable31,16917-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-timedate_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20668_none_8e16ab7cdfea760f.manifestNot Applicable31,16917-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_b6d829dc9d87e0b4.manifestNot Applicable6,92817-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_b74b2685b6b69f09.manifestNot Applicable6,92817-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_9a28f27507e7382c.manifestNot Applicable76,54917-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_9a9bef1e2115f681.manifestNot Applicable76,54917-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-wmi-core-wbemcomn-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_0161deb32631b63d.manifestNot Applicable7,52017-Oct-200720:46Not Applicable
X86_microsoft-windows-wmi-core-wbemcomn-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_01d4db5c3f607492.manifestNot Applicable7,52017-Oct-200720:46Not Applicable
X86_sbp2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16554_none_432055ecf9219c67.manifestNot Applicable1,47517-Oct-200720:46Not Applicable
X86_sbp2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20673_none_4393529612505abc.manifestNot Applicable1,47517-Oct-200720:46Not Applicable
Windows Vista, 64-битови версии
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Acpi.sys6.0.6000.16553316,60031-Aug-200703:46x64
Battc.sys6.0.6000.1655330,90431-Aug-200703:47x64
Compbatt.sys6.0.6000.1655323,73631-Aug-200703:46x64
Wmiacpi.sys6.0.6000.1655314,33631-Aug-200701:18x64
Acpi.sys6.0.6000.20672316,60031-Aug-200703:21x64
Battc.sys6.0.6000.2067230,90431-Aug-200703:19x64
Compbatt.sys6.0.6000.2067223,73631-Aug-200703:19x64
Wmiacpi.sys6.0.6000.2067214,33631-Aug-200701:13x64
Battc.sys6.0.6000.1655330,90431-Aug-200703:47x64
Cmbatt.sys6.0.6000.1655317,79231-Aug-200701:18x64
Hidbatt.sys6.0.6000.1655326,62431-Aug-200701:18x64
Battc.sys6.0.6000.2067230,90431-Aug-200703:19x64
Cmbatt.sys6.0.6000.2067217,79231-Aug-200701:13x64
Hidbatt.sys6.0.6000.2067226,62431-Aug-200701:13x64
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,00527-Aug-200704:21Not Applicable
Explorer.exe6.0.6000.165493,087,36027-Aug-200704:11x64
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,00527-Aug-200704:12Not Applicable
Explorer.exe6.0.6000.206683,086,84827-Aug-200702:22x64
Ntoskrnl.exe6.0.6000.165514,430,52029-Aug-200704:26x64
Ntoskrnl.exe6.0.6000.206704,433,08029-Aug-200703:56x64
Photoscreensaver.scr6.0.6000.16552840,19230-Aug-200704:28Not Applicable
Photoscreensaver.scr6.0.6000.20671839,68030-Aug-200703:11Not Applicable
Sysmain.dll6.0.6000.16551848,38429-Aug-200704:03x64
Systemsf.ebdNot Applicable456,68007-Jan-200705:57Not Applicable
Sysmain.dll6.0.6000.20670848,38429-Aug-200703:52x64
Systemsf.ebdNot Applicable456,68007-Jan-200705:51Not Applicable
Wtsapi32.dll6.0.6000.1655327,64831-Aug-200703:26x64
Wtsapi32.dll6.0.6000.2067227,64831-Aug-200703:17x64
Timedate.cpl6.0.6000.16549880,64027-Aug-200704:11Not Applicable
Timedate.cpl6.0.6000.20668880,12827-Aug-200704:05Not Applicable
Win32k.sys6.0.6000.165512,748,92829-Aug-200702:05x64
Win32k.sys6.0.6000.206702,750,46429-Aug-200701:55x64
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable14,82707-Jan-200705:47Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93307-Jan-200705:47Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62007-Jan-200705:47Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,68007-Jan-200705:47Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,99107-Jan-200705:47Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,87628-Aug-200722:50Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable1,723,39629-Aug-200702:30Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6000.1655162,97629-Aug-200704:03x64
Wlanhlp.dll6.0.6000.1655198,30429-Aug-200704:03x64
Wlanmsm.dll6.0.6000.16551350,72029-Aug-200704:03x64
Wlansec.dll6.0.6000.16551372,22429-Aug-200704:03x64
Wlansvc.dll6.0.6000.16551603,64829-Aug-200704:03x64
Gatherwirelessinfo.vbsNot Applicable14,82707-Jan-200705:38Not Applicable
Gatherwirelessinfo.xsltNot Applicable93307-Jan-200705:38Not Applicable
Report.system.wireless.xmlNot Applicable59,62007-Jan-200705:38Not Applicable
Rules.system.wireless.xmlNot Applicable164,68007-Jan-200705:38Not Applicable
Wireless diagnostics.xmlNot Applicable33,99107-Jan-200705:38Not Applicable
Wlan.mofNot Applicable12,88028-Aug-200722:43Not Applicable
Wlan.tmfNot Applicable1,720,52429-Aug-200702:21Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6000.2067062,97629-Aug-200703:52x64
Wlanhlp.dll6.0.6000.2067097,79229-Aug-200703:52x64
Wlanmsm.dll6.0.6000.20670348,16029-Aug-200703:52x64
Wlansec.dll6.0.6000.20670373,24829-Aug-200703:52x64
Wlansvc.dll6.0.6000.20670603,64829-Aug-200703:52x64
Wbemcomn.dll6.0.6000.16553540,16031-Aug-200703:26x64
Wbemcomn.tmfNot Applicable98,46331-Aug-200701:29Not Applicable
Wbemcomn.dll6.0.6000.20672540,16031-Aug-200703:16x64
Wbemcomn.tmfNot Applicable98,46331-Aug-200701:24Not Applicable
Sbp2port.sys6.0.6000.1655496,95201-Sep-200703:42x64
Sbp2port.sys6.0.6000.2067396,95201-Sep-200703:37x64
Explorer.exe6.0.6000.165492,923,52027-Aug-200703:10x86
Explorer.exe6.0.6000.206682,923,52027-Aug-200702:01x86
Wlan.mofNot Applicable12,87628-Aug-200722:51Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6000.1655147,10429-Aug-200703:07x86
Wlanhlp.dll6.0.6000.1655167,58429-Aug-200703:07x86
Wlanmsm.dll6.0.6000.16551290,81629-Aug-200703:07x86
Wlansec.dll6.0.6000.16551297,98429-Aug-200703:07x86
Wlan.mofNot Applicable12,88028-Aug-200722:45Not Applicable
Wlanapi.dll6.0.6000.2067047,10429-Aug-200702:45x86
Wlanhlp.dll6.0.6000.2067067,58429-Aug-200702:45x86
Wlanmsm.dll6.0.6000.20670289,28029-Aug-200702:45x86
Wlansec.dll6.0.6000.20670299,00829-Aug-200702:45x86
Wbemcomn.dll6.0.6000.16553356,35231-Aug-200702:17x86
Wbemcomn.tmfNot Applicable88,30031-Aug-200701:04Not Applicable
Wbemcomn.dll6.0.6000.20672356,35231-Aug-200702:14x86
Wbemcomn.tmfNot Applicable88,30031-Aug-200701:08Not Applicable
Amd64_03ba441e640b1143a8b4d097f7ea9b80_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_309569e6576664cb.manifestNot Applicable1,04017-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_09152293d652e0a29cd0e00437699e1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_8f5e562e2061799f.manifestNot Applicable69817-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_12a93ba498eeaf02e5a553ac8db44173_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_da0d1fc2bbe481db.manifestNot Applicable71317-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_2064632f4151285078f8b785e0a9f2fd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_9b16303babc5191e.manifestNot Applicable71917-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_38d94a419a5395384427217974ed3bb0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_0581617f52887a5a.manifestNot Applicable69817-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_459a3759fa9fdc7b4c32e92976ed6494_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_3d701d376da9f29c.manifestNot Applicable71317-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_5133a5317fd908605a7a13dc60ff6139_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_829efa475dc1e5c6.manifestNot Applicable71917-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_51d471b97a770b46075cc49b45302e1a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_007a6b16e69b24d9.manifestNot Applicable71317-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_527c410ddb0c4b9e823ec22d6eea9fc2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_74d99434f4758bef.manifestNot Applicable71317-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_65d68a3c2199ef560be7d9f1aaa797c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_81bfe10e1dfc801d.manifestNot Applicable71617-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_871cdd2f493d00aca952d8b15be93fdc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20668_none_cef2dcfbca60b28f.manifestNot Applicable1,04017-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_87952006229eab644160b079765c95e6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_fb9ec114bc33d3df.manifestNot Applicable71617-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_8c7023d3b5d7b37b48383b25c027aa58_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_b412327976b52b07.manifestNot Applicable71717-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_8f20daa3638bb3fd2f2c03550203e7ff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16549_none_21606d6370032e7a.manifestNot Applicable1,04217-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_92d8429c9e0a463076c0cc78c3fcc4be_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16552_none_807593b635911c15.manifestNot Applicable1,05617-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_976cf904f6417d0bdefc5ae9205f40ec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_e961cf6a5d027d25.manifestNot Applicable1,04017-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_acpi.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_7c8e103d89648a20.manifestNot Applicable3,12117-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_acpi.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_7d010ce6a2934875.manifestNot Applicable3,12117-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_af00cc017a324284cc764ebadb73fea5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_04515709edbabacf.manifestNot Applicable71717-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_b091c9ff3707907ef2811ab3813badcd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20668_none_1e33f5aa6544428b.manifestNot Applicable1,04217-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_battery.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_702cdf260f2ce088.manifestNot Applicable2,44617-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_battery.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_709fdbcf285b9edd.manifestNot Applicable2,44617-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_c1d1b40b92739f0d4141ba7944f13db4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16549_none_e2b5de63255a1af0.manifestNot Applicable1,04017-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_e50458bcc2e5b03da5f87ba9ddf9aa7a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_b4a33fee36b97f5e.manifestNot Applicable70117-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_eb3f92e6c7240bd764bfbf9f774a6961_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20671_none_6903ca2e447c39e2.manifestNot Applicable1,05617-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_fe4f1a39e3b8602bd5f74f844a055bda_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_9b729235a63b0b64.manifestNot Applicable70117-Oct-200720:45Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16549_none_abcac4f4350ba5b0.manifestNot Applicable139,69517-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20668_none_ac3dc19d4e3a6405.manifestNot Applicable139,69517-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_c633ad466f819a92.manifestNot Applicable17,33017-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_c6a6a9ef88b058e7.manifestNot Applicable17,33017-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-photoscreensaver_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16552_none_c5d2cac813d3a10a.manifestNot Applicable9,60717-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-photoscreensaver_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20671_none_c645c7712d025f5f.manifestNot Applicable9,60717-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-s..mmaintenanceservice_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_97513df09b95db01.manifestNot Applicable14,22917-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-s..mmaintenanceservice_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_97c43a99b4c49956.manifestNot Applicable14,22917-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-t..services-publicapis_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_2136379781b1f6f3.manifestNot Applicable5,88617-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-t..services-publicapis_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_21a934409ae0b548.manifestNot Applicable5,88617-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-timedate_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16549_none_e9c24a577f1928f0.manifestNot Applicable31,20917-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-timedate_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20668_none_ea3547009847e745.manifestNot Applicable31,20917-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_12f6c56055e551ea.manifestNot Applicable6,94417-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_1369c2096f14103f.manifestNot Applicable6,94417-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_f6478df8c044a962.manifestNot Applicable76,62117-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_f6ba8aa1d97367b7.manifestNot Applicable76,62117-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-wmi-core-wbemcomn-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_5d807a36de8f2773.manifestNot Applicable7,53817-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-wmi-core-wbemcomn-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_5df376dff7bde5c8.manifestNot Applicable7,53817-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_sbp2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16554_none_9f3ef170b17f0d9d.manifestNot Applicable1,47717-Oct-200720:52Not Applicable
Amd64_sbp2.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20673_none_9fb1ee19caadcbf2.manifestNot Applicable1,47717-Oct-200720:52Not Applicable
Package_1_for_kb941649_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.1.mumNot Applicable1,94617-Oct-200720:46Not Applicable
Package_1_for_kb941649~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.1.mumNot Applicable2,87617-Oct-200720:45Not Applicable
Package_2_for_kb941649_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.1.mumNot Applicable4,78317-Oct-200720:46Not Applicable
Package_2_for_kb941649~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.1.mumNot Applicable11,18417-Oct-200720:45Not Applicable
Package_3_for_kb941649_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.1.mumNot Applicable5,28117-Oct-200720:46Not Applicable
Package_3_for_kb941649~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.1.mumNot Applicable10,82317-Oct-200720:45Not Applicable
Package_4_for_kb941649_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.1.mumNot Applicable1,92617-Oct-200720:46Not Applicable
Package_4_for_kb941649~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.1.mumNot Applicable3,84317-Oct-200720:45Not Applicable
Package_5_for_kb941649_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.1.mumNot Applicable2,15417-Oct-200720:46Not Applicable
Package_5_for_kb941649~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.1.mumNot Applicable3,10517-Oct-200720:45Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable3,42317-Oct-200720:45Not Applicable
Update.mumNot Applicable3,51017-Oct-200720:45Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16549_none_b61f6f46696c67ab.manifestNot Applicable136,62817-Oct-200720:52Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20668_none_b6926bef829b2600.manifestNot Applicable136,62817-Oct-200720:52Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16551_none_009c384af4a56b5d.manifestNot Applicable65,30417-Oct-200720:52Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-wlansvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20670_none_010f34f40dd429b2.manifestNot Applicable65,30417-Oct-200720:52Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-wmi-core-wbemcomn-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16553_none_67d5248912efe96e.manifestNot Applicable7,67917-Oct-200720:52Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-wmi-core-wbemcomn-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20672_none_684821322c1ea7c3.manifestNot Applicable7,67917-Oct-200720:52Not Applicable
СТАТУС
Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Важи за".
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация относно терминологията за софтуерна актуализация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
خصائص

رقم الموضوع: 941649 - آخر مراجعة: 07/18/2011 22:20:00 - المراجعة: 8.2

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic

 • kbvistasp1fix atdownload kbexpertisebeginner kbfix kbqfe KB941649
تعليقات
http://c1.microsoft.com/c.gif?"> cript>