В момента сте офлайн в очакване на повторно свързване с интернет

Персонализиране на локалния потребителския профил по подразбиране, когато подготвяте системен образ на Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 и Windows Server 2008 R2

ВЪВЕДЕНИЕ
В тази статия се описва как да персонализирате локалния потребителски профил по подразбиране, когато създавате системен образ на компютър, на който работи една от следните операционни системи:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
Забележка Ако имате проблеми при влизането в потребителски профил, щракнете върху следните връзки, за да видите статията на уеб сайта на Microsoft:
След като разположите системния образ, тези настройки се прилагат към всички нови потребители, които влизат в компютъра.

Забележка Тази статия замества всички публикувани процедури за персонализиране на профили на локални потребители по подразбиране, когато подготвяте системни образи.

За повече информация относно стъпките за персонализиране на профили на локални потребители по подразбиране, когато подготвяте системен образ за Windows XP и Windows Server 2003, щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft:
959753 Персонализиране на локалния потребителския профил по подразбиране, когато подготвяте системен образ на Windows XP или Windows Server 2003
За да персонализирате потребителски профил по подразбиране или задължителен потребителски профил, трябва първо да персонализирате потребителския профил по подразбиране. След това потребителският профил по подразбиране може да бъде копиран в подходящата споделена папка, за да го направите или потребителски профил по подразбиране, или задължителен потребителски профил.

Когато потребителски профил по подразбиране се персонализира по начина, който е описан в тази статия, той преобразува профила на източника във формат, подходящ за използване от множество потребители. Това е единственият поддържан метод за персонализиране на потребителски профил по подразбиране за операционната система Windows. Ако се опитате да използвате други методи за персонализиране на потребителски профил по подразбиране, това може да доведе до включване на странична информация в този нов потребителски профил по подразбиране. Такава странична информация може да доведе до сериозни проблеми със стабилността на приложенията и системата.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Как да персонализирате потребителски профил по подразбиране в Windows 7, в Windows Vista, в Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2

Можете да персонализирате потребителския профил по подразбиране с помощта на следния параметър "Копиране на профил" във файла с отговори Unattend.xml, който се подава на инструмента Sysprep.exe:
Microsoft-Windows-Shell-Setup\CopyProfile
За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Излолзвайте вградения локален акаунт на администратор и влезте в Windows.
  Забележка За този процес не може да използвате акаунт на домейн. Това е така, защото когато sysprep се изпълни, изтрива този профил и копирането на профила се извършва по време на специализирана фаза в първото зареждане на изображението. Ако използвате акаунт на домейн, процесът на копиране на профила ще копира профила с най-новото клеймо с час/дата.
 2. Отворете контролния панел "Потребителски акаунти" и премахнете всички добавени потребителски акаунти, с изключение на единствения потребителски акаунт на ниво "Администратор", който сте използвали за влизането.

  Забележка Ащо има няколко потребителски профила, програмата sysprep на Windows може да избере неочакван профил, който да копира върху потребителския профил по подразбиране. За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:
  2101557 Всички персонализации на потребителския профил по подразбиране са загубени
 3. Конфигурирайте настройките, които искате да използвате в потребителския профил по подразбиране. Това включва настройки на работния плот, предпочитани настройки и опции на менюто Старт.

  Забележка Персонализирането на нивото Старт и лентата на задачите в Windows 7 е ограничено. За повече информация посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 4. Създайте файл Unattend.xml, съдържащ параметъра "Копиране на профил". С помощта на този параметър "Копиране на профил" настройките на потребителя, който е влязъл в момента, се копират в потребителския профил по подразбиране. Този параметър трябва да бъде настроен на "true" в специализираната фаза. Ето един пример на свойството CopyProfile в .xml файл, който е създаден с използване на Windows System Image Manager (WSIM) за Windows 7 за версия x86 на Windows 7 Enterprise:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> <settings pass="specialize"> <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <CopyProfile>true</CopyProfile> </component> </settings> <cpi:offlineImage cpi:source="wim://<computerName>/g$sources/install.wim#Windows 7 ENTERPRISE" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" /> </unattend>

  Можете да използвате инструмента Windows System Image Manager, за да създадете файла Unattend.xml. Инструментът Windows System Image Manager е включен като част от Windows AIK (комплект за автоматизирано инсталиране на Windows). За повече информация за Windows AIK посетете следния уеб сайт на Microsoft:За повече информация за създаването на файл с отговори вж. помощната информация, включена в Windows AIK, и след това посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 5. В команден прозорец с администраторски права въведете следната команда и след това натиснете клавиша ENTER:
  %systemroot%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /reboot /generalize /unattend:c:\answerfile\unattend.xml
  Sysprep.exe се намира в директорията %systemdrive%\Windows\System32\sysprep. За повече информация за Sysprep посетете следния уеб сайт на Microsoft:Забележка За да може да се използва параметърът "Копиране на профил", трябва да използвате ключа /generalize. Опцията /unattend се използва, за да посочите желания файл Unattend.xml. Следователно, в този пример файлът Unattend.xml се намира в папката c:\answerfile.

  За да потвърдите, че командата CopyProfile е завършила успешно, отворете следния файл:
  %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log
  Потърсете редове от следния вид (в "специализираната" фаза):
  [shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded (CopyProfileDirectory от c:\Users\Administrator успя).
  [shell unattend] CopyProfile succeeded (CopyProfile успя).
  Отбележете, че този ред съдържа информация зали командата CopyProfile е успешна и кой потребителски профил е копиран върху потребителския профил по подразбиране.
 6. Заснемете системния образ.
 7. Разположете системния образ.
Забележки
 • Вграденият профил на акаунт на администратор се изтрива, когато направите чисто инсталиране на Windows или когато стартирате инструмента Sysprep. Настройката CopyProfile се обработва преди изтриването на вградения профил на акаунт на администратор. Следователно, персонализациите, които направите, ще се появят в новия профил на потребителски акаунт. Това включва настройките на вградения профил на акаунт на администратор.
 • Не всички персонализации ще се разпространят в новите профили. Някои настройки ще се върнат в начално състояние от новия процес на влизане на потребител. За да конфигурирате тези настройки, използвайте настройките на груповите правила или скрипт.

Какво да отчитате, когато използвате автоматизирани системи за компилация на образ и разполагане

Поведението и екземплярът, когато персонализираните настройки се копират в профил на потребителски акаунт по подразбиране, са променени в Windows Vista, в Windows Server 2008, в Windows 7 и в Windows Server 2008 R2. Следователно, местоположението на настройката във файла с отговор, който управлява екземпляра на профила, също трябва да са различни.

Когато използвате инструменти като Microsoft Deployment Toolkit или System Center Configuration Manager, настройката на CopyProfile не е необходима, когато изпълнявате командата Sysprep. Тези инструменти обикновено заместват или променят файла Unattend.xml, след като системният образ е разположен на диска, но преди операционната система да бъде стартирана след изпълнението на командата Sysprep. Следователно, файлът Unattend.xml, който се използва в процеса на разполагане на Microsoft Deployment Toolkit или System Center Configuration Manager, трябва да се съдържа в настройката на CopyProfile.

Забележка Ако зададете настройката на CopyProfile на true, когато изпълните инсталиращата програма от инсталационния носител на Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 по време на процеса на компилиране на образ, настройките на профила на администратор може случайно да бъдат прекопирани в потребителския профил по подразбиране. Настройките на профила на администратор обикновено се съдържат във файла Install.wim на инсталационния носител.
БИБЛИОГРАФИЯ
За информация как да конфигурирате настройките на профила на потребителски акаунт по подразбиране, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Как да преобразувате потребителски профил по подразбиране в мрежов потребителски профил по подразбиране в Windows 7, в Windows Vista, в Windows Server 2008 и в Windows Server 2008 R2

 1. Влезте в компютъра, в който е персонализираният потребителски профил по подразбиране с помощта на акаунт, който има административни идентификационни данни.
 2. Използвайте командата Изпълни, за да се свържете със споделената папка NETLOGON на домейнов контролер. Например пътят може да изглежда така:
  \\<Име_на_сървър>\NETLOGON
 3. Създайте нова папка в споделената папка NETLOGON и й дайте името Default User.v2.
 4. Щракнете върху Стартиране от менюто "Старт", щракнете с десния бутон върху Компютър, щракнете върху Свойства и след това щракнете върху Допълнителни системни настройки.
 5. Под Потребителски профили щракнете върху Настройки. Диалоговият прозорец Потребителски профили показва списък с профили, които са съхранени в компютъра.
 6. Изберете Профил по подразбиране и след това щракнете върху Копирай в.
 7. В текстовото поле Копиране на профил в въведете пътя в мрежата до папката на Windows с потребителския профил по подразбиране, който създадохте в стъпка 3. Например въведете следния път:
  \\<Име_на_сървър>\NETLOGON\Default User.v2
 8. Под Позволено за използване щракнете върху Промяна, въведете името Всеки и след това щракнете върху OK.
 9. Щракнете върху OK, за да започнете да копирате профила.
 10. Когато процесът завърши, излезте от компютъра.

Как да преобразувате потребителския профил по подразбиране в задължителен потребителски профил в Windows 7, в Windows Vista, в Windows Server 2008 и в Windows Server 2008 R2

Можете да конфигурирате профила по подразбиране на локален потребител, така че да стане задължителен профил. Така можете да имате един централен профил, който се използва от всички потребители. За да направите това, трябва да подготвите местоположението на задължителния профил, да копирате локалния потребителски профил по подразбиране в местоположението на задължителния профил и след това да конфигурирате местоположението на профила на потребителя, за да сочи към задължителния профил.

Стъпка 1: Подгответе местоположението на задължителния профил

 1. В централен файлов сървър създайте нова папка или използвайте съществуваща папка, която използвате за обновяващи се потребителски профили. Можете например да използвате за име на папката "Profiles":
  \Profiles
 2. Ако създавате нова папка, споделете я, като използвате име, подходящо за вашата организация.
  Забележка Разрешенията за споделяне за споделени папки, съдържащи обновяващи се потребителски профили, трябва да включват разрешения "Пълно управление" за групата Удостоверени потребители. Разрешенията за споделяне за папки, които са специализирани за съхраняване на задължителни потребителски профили, трябва да включват разрешения за четене за групата Удостоверени потребители и да позволяват разрешения "Пълно управление" за групата Администратори.
 3. Създайте нова папка в папката, създадена или идентифицирана в стъпка 1a. Името на тази нова папка трябва да започва с името за влизане на потребителския акаунт, ако задължителният потребителски профил е за конкретен потребител. Ако задължителният потребителски профил е за повече от един потребител, именувайте го по съответния начин. Например следният домейн има задължителен профил и името на папката започва с думата "mandatory" (задължителен):
  \Profiles\mandatory
 4. Завършете именуването на папката, като добавите .v2 след името. Примерът, използван в стъпка 1c, има име на папката "mandatory". Следователно окончателното име на папката за този потребител е "mandatory.v2":
  \Profiles\mandatory.v2

Стъпка 2: Копирайте потребителския профил по подразбиране в местоположението на задължителния профил

 1. Влезте в компютъра, в който е персонализираният локален потребителски профил по подразбиране, с помощта на акаунт, който има административни идентификационни данни.
 2. Щракнете върху Стартиране от менюто "Старт", щракнете с десния бутон върху Компютър, щракнете върху Свойства и след това щракнете върху Допълнителни системни настройки.
 3. Под Потребителски профили щракнете върху Настройки. Диалоговият прозорец Потребителски профили показва списък с профили, които са съхранени в компютъра.
 4. Изберете Профил по подразбиране и след това щракнете върху Копирай в.
 5. В текстовото поле Копиране на профил в въведете пътя в мрежата до папката на Windows с потребителския профил по подразбиране, който създадохте в стъпка 1: "Подгответе местоположението на задължителния профил". Например въведете следния път:
  \\<Име_на_сървър>\Profiles\mandatory.v2
 6. Под Позволено за използване щракнете върху Промяна, въведете името Всеки и след това щракнете върху OK.
 7. Щракнете върху OK, за да започнете да копирате профила.
 8. Когато процесът завърши, излезте от компютъра.
 9. В централния файлов сървър намерете папката, която създадохте в стъпка 1: "Подгответе местоположението на задължителния профил".
 10. Щракнете върху Организиране и след това щракнете върху Опции на папки.
 11. Щракнете върху раздела Изглед, щракнете, за да изберете квадратчето за отметка Показвай скритите файлове и папки, щракнете, за да изчистите квадратчето за отметка Скрий разширението за известните типове файлове, щракнете, за да изчистите квадратчето за отметка Скрий защитените файлове на операционната система, щракнете върху Да, за да отмените предупреждението, и след това щракнете върху OK, за да приложите промените и да затворите диалоговия прозорец.
 12. Намерете и щракнете с десния бутон върху файла NTUSER.DAT, щракнете върху Преименуване, променете името на файла на NTUSER.MAN и след това натиснете ENTER.
Забележка Преди беше възможно да копирате профили с помощта на System Control Panel Item (елемент на системния контролен панел). Тази опция за копиране в профил по подразбиране сега е забранена, тъй като можеше да добавя данни, които правеха профила неизползваем.

Стъпка 3: Подгответе потребителски акаунт

 1. Като домейнов администратор отворете управляващата конзола "Потребители и компютри в Active Directory" от компютър с Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2008.
 2. Щракнете с десния бутон върху потребителския акаунт, към който искате да приложите задължителния потребителски профил, и след това щракнете върху Свойства.
 3. Щракнете върху раздела Профил, въведете пътя в мрежата, който създадохте в стъпка 1: "Подгответе местоположението на задължителния профил" в текстовото поле за пътя до профила. Не добавяйте обаче ".v2" в края. В нашия пример пътят би бил следният:
  \\<Име_на_сървър>\Profiles\mandatory
 4. Щракнете върху OK и след това затворете управляващата конзола "Потребители и компютри в Active Directory".
Сега потребителят ще използва персонализирания задължителен потребителски профил.
ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ ОЩЕ ПОМОЩ?
Ако тази статия не отговаря на вашия въпрос, щракнете върху този бутон, за да поставите въпроса на други членове на общността в Microsoft Answers (Отговори на Microsoft):

Задайте въпрос
Как да персонализирате мрежов потребителски профил по подразбиране или задължителен потребителски профил в Windows 7
Свойства

ИД на статията: 973289 – Последен преглед: 09/23/2011 07:17:00 – Редакция: 3.0

 • kbprofiles kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB973289
Обратна връзка