Въведение в типовете данни и свойствата на полетата

Въведение в типовете данни и свойствата на полетата

Всяка таблица в Access се състои от полета. Свойствата на едно поле описват характеристиките и поведението на данните, добавени към това поле. Типът данни на едно поле е най-важното свойство, защото определя какъв вид данни може да се съхраняват в полето. Тази статия описва типовете данни и други свойства на поле, налични в Access, и включва допълнителна информация в секция "Справки" за подробния тип данни.

В тази статия

Общ преглед

Типовете данни може да изглеждат объркващи, например ако типът данни на едно поле е "Текст", в него може да се съхраняват данни, които се състоят от текст или числови знаци. Но в поле, чийто тип данни е "Число", може да се съхраняват само числови данни. И така, трябва да знаете какви свойства се използват с всеки тип данни.

Типът данни на поле определя много други важни качества на полето, като следните:

 • Какви формати могат да се използват с полето.

 • Максималния размер на стойност на поле.

 • Как полето може да се използва в изрази.

 • Дали полето може да бъде индексирано.

Типът данни на полето може да бъде предварително дефиниран или вие да изберете тип данни, в зависимост от начина, по който е създадено новото поле. Ако например създадете поле от изгледа на лист с данни и:

 • Използвате съществуващо поле от друга таблица, типът данни вече е дефиниран в шаблона или в другата таблица.

 • Въвеждате данни в празна колона или поле, Access присвоява тип данни на полето въз основа на стойностите, които въвеждате, или можете вие да присвоите тип данни и формат за полето.

 • В раздела Промяна на полета отидете в групата Полета и колони, щракнете върху Добавяне на полета, Access показва списък на типовете данни, от които можете да избирате.

Най-горе на страницата

Кога кой тип данни да се използва

Мислете за типа данни на поле като набор от свойства, който се отнася за всички стойности, които се съдържат в полето. Например стойностите, които се съхраняват в поле тип "Текст", може да съдържат само букви, цифри и ограничен набор от знаци за пунктуация, а поле тип "Текст" може да съдържа най-много 255 знака.

Съвет: Понякога данните в едно поле може да изглеждат като да са от един тип данни, а всъщност да са от друг. Например може да изглежда, че едно поле съдържа числови стойности, но всъщност може да съдържа текстови стойности, като например номера на стаи. Често можете да използвате израз, за да сравните или преобразувате стойности от различни типове данни.

Следващите таблици показват форматите, които са налични за всеки тип данни, и обясняват действието на опцията за форматиране.

Основни типове

Формат

Използва се, за да покаже

Текст

Кратки буквено-цифрови стойности, например фамилно име или пощенски адрес. Обърнете внимание, че като се започне от Access 2013, данните тип "Текст" са преименувани на Кратък текст.

Число, голямо число

Числови стойности, например разстояния. Обърнете внимание, че има отделен тип данни за валута.

Валута

Парични стойности.

Да/не

Стойности "Да" и "Не" и полета, които съдържат само една от двете стойности.

"Дата/час", "дата/час"

Дата/час: стойности за дата и час за годините от 100 до 9999.

Дата/час на разширяване: стойности за дата и час за годините от 1 до 9999.

RTF текст

Текст или комбинации от текст и числа, които могат да бъдат форматирани с контроли за цвят и шрифт.

Изчисляемо поле

Резултати от изчисление. Изчислението трябва да препраща към други полета в същата таблица. Бихте използвали конструктора на изрази, за да създадете изчислението. Обърнете внимание, че изчисляемите полета са въведени за пръв път в Access 2010.

Прикачен файл

Изображения, файлове с електронни таблици, документи, диаграми и други типове поддържани файлове, прикачени към записите във вашата база данни, подобно на прикачването на файлове към имейл съобщения.

Хипервръзка

Текст или комбинации от текст и числа, съхранени като текст и използвани като адрес на хипервръзка.

Паметна бележка

Дълги блокове от текст. Едно типично използване на поле "Паметна бележка" би било подробно описание на продукт. Обърнете внимание, че като се започне от Access 2013, данните тип "Паметна бележка" са преименувани на "Дълъг текст".

Справка

Показва или списък със стойности, извлечен от таблица или заявка, или набор от стойности, които сте задали, когато сте създали полето. Съветникът за справки се стартира и можете да създадете поле "Справка". Типът данни на поле "Справка" е "Текст" или "Число", в зависимост от стойностите, които избирате в съветника.

Полетата "Справка" имат допълнителен набор от свойства на полета, които са разположени в раздела Справка в екрана Свойства на полето.

Забележка: Обърнете внимание, че типовете данни "Изчисляеми" не са налични във файлови формати .mdb.

Число

Формат

Използва се, за да покаже

Общи

Числа без допълнително форматиране – точно както са съхранени.

Валута

Общи парични стойности.

Евро

Общи парични стойности, съхранени във формат на ЕС.

Фиксирани

Числови данни.

Стандартни

Числови данни с десетичен знак.

Процент

Проценти.

Научни

Изчисления.

Дата и час

Формат

Използва се, за да покаже

Кратка дата

Показване на датата в кратък формат. Зависи от вашите регионални настройки за дата и час. Например "14.3.2001" за България.

Междинна дата

Показване на датата в междинен формат. Например "3-Apr-09" за САЩ.

Дълга дата

Показване на датата в дълъг формат. Зависи от вашите регионални настройки за дата и час. Например "Сряда, 14 март 2001 г." за България.

Час am/pm

Показва времето с използване само на 12-часов формат, който ще отговаря на промените в регионалните настройки за дата и час.

Среден час

Показване на часа, последван от AM/PM.

24-часово отчитане на часа

Показва часа с използване само на 24-часов формат, който ще отговаря на промените в регионалните настройки за дата и час.

Да/не

Тип данни

Използва се, за да покаже

Квадратче за отметка

Квадратче за отметка.

Да/не

Опции "Да" или "Не"

Истина/неистина

Опции "Истина" или "Неистина".

Включване/изключване

Опции "Вкл." или "Изкл.".

OLE обект    OLE обекти, например документи на Word.

Най-горе на страницата

Свойство "Размер на полето"

След като създадете поле и зададете неговия тип данни, можете да зададете допълнителни свойства на полето. Тип на данните на полето определя кои други свойства можете да задавате. Например можете да определяте размера на текстово поле, като зададете свойството му Размер на полето.

За полета "Число" и "Валута" свойството Размер на полето е особено важно, защото то определя диапазона на стойностите на полето. Например еднобайтово поле "Число" може да съхранява само цели числа в диапазона от 0 до 255.

Свойството Размер на полето определя и колко дисково пространство изисква стойността на всяко поле "Число". В зависимост от размера на полето, числото може да използва точно 1, 2, 4, 8, 12 или 16 байта.

Забележка: Полетата "Текст" и "Паметна бележка" имат променливи размери на стойността. За тези типове данни Размер на полето задава максималното налично пространство за всяка една стойност.

За повече информация за свойствата на полета и как те работят с данни от различни типове отидете в раздела Тип данни "Справка". Прочетете и статията Задаване на размера на полето.

Най-горе на страницата

Типове данни в релации и съединения

Релацията между таблици е асоциация между общи полета в две таблици. Релацията може да бъде "един към един", "един към много" или "много към много".

Съединението е SQL операция, която комбинира данни от два източника в един запис в набор записи на заявка въз основа на стойностите в определено поле, което е общо за източниците. Съединението може да бъде вътрешно съединение, ляво външно съединение или дясно външно съединение.

Когато създавате релация между таблици или добавяте съединение към заявка, полетата, които свързвате, трябва да са от един и същ или от съвместим тип данни. Например не можете да създавате съединение между поле "Число" и поле "Текст" – дори ако стойностите в тези полета съвпадат.

В релация или съединение, полета, зададени като тип данни "Автономериране", са съвместими с полета, зададени като тип данни "Число", ако свойството Размер на полето на последното е Дълго цяло число.

Не можете да променяте типа данни или свойството Размер на полето на поле, включено в релация между таблици. Можете временно да изтриете релацията, за да промените свойството Размер на полето. Ако обаче промените типа данни, няма да можете да създадете отново връзката, без първо да промените типа данни на свързаното поле. За повече информация за таблиците вж. статията Въведение в таблиците.

Най-горе на страницата

Справка за типа данни

Когато прилагате тип данни към поле, то съдържа набор от свойства, които можете да изберете. Щракнете върху типовете данни по-долу за повече информация.

Прикачен файл

Предназначение    Използва се в поле, което позволява прикачването на файлове или изображения към запис. Например ако имате база данни с контакти за работа, можете да използвате поле за прикачени файлове, за да прикачите снимката на контакта или документи, например автобиография. За някои типове файлове Access компресира всеки прикачен файл, като го добавяте. Типове данни "Прикачен файл" са налични само в бази данни с файлов формат .accdb.

Типове прикачени файлове, които Access компресира

Когато прикачвате някой от следните типове файлове, Access ще компресира файла.

 • Растерни графики, като например .bmp файлове

 • Windows метафайлове, включително .emf файлове

 • Файлове със заменяем файлов формат (.exif файлове)

 • Икони

 • Файлове с графичен формат на файлово изображение (TIFF)

Можете да прикачите към един запис много видове файлове. Обаче някои типове файлове, които могат да представляват риск за защитата, се блокират. Като правило, можете да прикачвате всеки файл, който е създаден в една от програмите на Microsoft Office. Можете също да прикачвате регистрационни файлове (.log), текстови файлове (.text, .txt) и компресирани .zip файлове. За списък на поддържаните файлови формати за изображения вижте таблицата по-долу в този раздел.

Списък с блокирани типове файлове

Access блокира следните видове прикачени файлове.

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Поддържани свойства на поле

Свойство

Използване

Надпис

Текстът на етикета, който се показва за това поле по подразбиране във формуляри, отчети и заявки. Ако това свойство е празно, се използва името на полето. Всеки текстов низ е разрешен.

Ефективният надпис обикновено е кратък.

Задължително

Изисква всеки запис да има поне един прикачен файл за полето.

Поддържани файлови формати за изображения

Access поддържа следните графични файлови формати без необходимост допълнителен софтуер да е инсталиран на вашия компютър.

 • Растерно изображение на Windows (.bmp файлове)

 • Растерен файл с кодирани дължини на поредици (.rle файлове)

 • Независимо от устройствата растерно изображение (.dib файлове)

 • Формат за обмен на графики (.gif файлове)

 • Формати на Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg и .jpe файлове)

 • Заменяем файлов формат (.exif файлове)

 • Преносима мрежова графика (.png файлове)

 • Графичен формат на файлово изображение (.tif и .tiff файлове)

 • Икона (.ico и .icon файлове)

 • Windows метафайл (.wmf файлове)

 • Разширен метафайл (.emf файлове)

Конвенции за наименуване на файлове

Имената на вашите прикачени файлове може да съдържат всеки знак от Unicode, поддържан от файловата система NTFS, която се използва в Microsoft Windows NT. Освен това имената на файловете трябва да отговарят на следните условия:

 • Имената не трябва да превишават 255 знака, включително разширенията на имената на файловете.

 • Имената не може да съдържат следните знаци: въпросителен знак (?), кавички ("), обикновена или обратно наклонена черта (/ \), отваряща или затваряща скоба (< >), звездичка (*), вертикална черта (|), двоеточие (:) или знак за абзац ().

Най-горе на страницата

Автономериране

Предназначение    Използвайте поле "Автономериране", за да дадете неповтаряща се стойност, която да служи единствено да направи всеки запис уникален. Най-често срещаната употреба на поле "Автономериране" е като първичен ключ, особено когато няма подходящ естествен ключ (такъв, който се базира на поле за данни).

Стойността на поле "Автономериране" трябва да е 4 или 16 байта, в зависимост от стойността на неговото свойство Размер на полето.

Да предположим, че имате таблица, в която се съхранява информация за контакти. Можете да използвате имена на контакти като първичен ключ за таблицата, но какво да правите с два контакта с точно съвпадащо име? Имената са неподходящи естествени ключове, защото често не са уникални. Ако използвате поле "Автономериране", за всеки запис е гарантирано, че ще има уникален идентификатор.

Забележка: Не трябва да използвате поле с "Автономериране" за поддържане на броя на записите в таблица. Стойностите на "Автономериране" не се използват повторно, така че при изтриване на записи може да се стигне до празнини в броя. Освен това, точен брой на записите лесно може да се получи с използване на ред "Сумарни стойности" в лист с данни.

Поддържани свойства на поле

Свойство

Използване

Размер на полето

Определя размера на мястото, заделено за всяка стойност. За полета "Автономериране", само два типа стойности са позволени:

 • Размер на полето "Дълго цяло число" се използва за полета "Автономериране", които не се използват като идентификатори за репликация. Това е стойността по подразбиране. Не трябва да променяте тази стойност, освен когато създавате поле с идентификатор за репликация.

  Забележка: Репликация не се поддържа в бази данни, които използват нов файлов формат, като например .accdb.

  Тази настройка прави полетата "Автономериране" съвместими с другите полета за "Дълго цяло число", когато се използват в релации или съединения. Всяка стойност на поле изисква 4 байта памет.

 • Размерът на поле ИД на репликация се използва за полета "Автономериране", които се използват като идентификатори за репликация в копие на база данни. Не използвайте тази стойност, освен когато работите във или прилагате модела на реплицирана база данни.

  Всяка стойност на поле изисква 16 байта памет.

Нови стойности

Определя дали полето "Автономериране" се увеличава постъпково с всяка нова стойност, или използва случайни числа. Изберете една от следните възможности:

 • Стъпка   Започва със стойност 1 и се увеличава постъпково с 1 за всеки нов запис.

 • Случайно   Започва със случайна стойност и задава случайна стойност за всеки нов запис. Стойности са с размер на поле "Дълго цяло число" в диапазон от -2 147 483 648 до 2 147 483 647.

Формат

Ако използвате поле "Автономериране" като първичен ключ или ИД на репликация, не трябва да задавате това свойство. В противен случай изберете числов формат, който отговаря на вашите конкретни изисквания.

Надпис

Текстът на етикета, който се показва за това поле по подразбиране във формуляри, отчети и заявки. Ако това свойство е празно, се използва името на полето. Всеки текстов низ е разрешен.

Ефективният надпис обикновено е кратък.

Индексирано

Указва дали полето има индекс. Има три налични стойности:

 • Да (без дублиране)   Създава уникален индекс на полето.

 • Да (възможно дублиране)   Създава неуникален индекс на полето.

 • Не   Премахва всякакви индекси в полето.

Забележка: Не се променяйте това свойство за поле, което се използва в първичен ключ. Без уникален индекс е възможно да бъдат въвеждани дублирани стойности, които да прекъснат всички релации, от които ключът се явява част.

Въпреки че можете да създадете индекс за единично поле, като зададете свойството Индексирано на полето, някои видове индекси не могат да бъдат създадени по този начин. Например не можете да създадете индекс от много полета със задаване на това свойство.

Умни етикетчета

Прикачва умно етикетче към поле. Умните етикетчета са прекратени в Access 2013.

Подравняване на текст

Задава подравняването на текст по подразбиране в дадена контрола.

Най-горе на страницата

Изчисляеми

Предназначение    Използва се за съхраняване на резултатите от изчисление.

Изчислението трябва да препраща към други полета в същата таблица. Бихте използвали конструктора на изрази, за да създадете изчислението. Обърнете внимание, че типове данни "Изчисляеми" са въведени за пръв път в Access 2010. Типове данни "Изчисляеми" са налични само в бази данни с файлов формат .accdb.

Поддържани свойства на поле

Свойство

Използване

Израз

Резултатът от това изчисление ще се съхранява в изчисляемата колона. Ако тази колона е записана, тогава в този израз могат да бъдат използвани само записани колони.

Тип на резултата

Резултатът от изчислението ще се показва като този тип данни.

Форматиране

Определя начина, по който полето се появява, когато бъде показано или отпечатано в работни листове или във формуляри или отчети, които са обвързани с полето. Можете да използвате всеки валиден числов формат. В повечето случаи трябва да зададете стойност на Формат, която да съответства на типа на резултата.

Цифри след десетичния знак

Задава броя позиции след десетичния знак, които да се използват при показването на числата.

Надпис

Текстът на етикета, който се показва за това поле по подразбиране във формуляри, отчети и заявки. Ако това свойство е празно, се използва името на полето. Всеки текстов низ е разрешен.

Ефективният надпис обикновено е кратък.

Подравняване на текст

Задава подравняването на текст по подразбиране в дадена контрола.

Най-горе на страницата

Валута

Предназначение    Използва се за съхраняване на парични данни.

Данните в поле "Валута", не се закръгляват по време на изчисленията. Едно поле "Валута" е с точност до 15 цифри отляво на десетичната запетая и 4 цифри отдясно на нея. Всяка стойност на поле "Валута" изисква 8 байта памет.

Поддържани свойства на поле

Свойство

Използване

Форматиране

Определя начина, по който полето се появява, когато бъде показано или отпечатано в работни листове или във формуляри или отчети, които са обвързани с полето. Можете да използвате всеки валиден числов формат. В повечето случаи трябва да зададете Формат за стойността да е Валута.

Цифри след десетичния знак

Задава броя позиции след десетичния знак, които да се използват при показването на числата.

Маска за въвеждане

Показва знаци за редактиране, които да ви насочват при въвеждането на данни. Например в една маска за въвеждане може да се показва знак за долар ($) в началото на полето.

Надпис

Текстът на етикета, който се показва за това поле по подразбиране във формуляри, отчети и заявки. Ако това свойство е празно, се използва името на полето. Всеки текстов низ е разрешен.

Ефективният надпис обикновено е кратък.

Стойност по подразбиране

Автоматично присвоява зададената стойност за това поле, когато се добавя нов запис.

Правило за проверка

Дава израз, който трябва да бъде винаги истина, когато добавяте или променяте стойността в това поле. Използвайте съвместно със свойството "Текст на проверката за валидност".

Текст на проверката за валидност

Въведете съобщение, което да се показва, когато някоя въведена стойност не отговаря на израза в свойството "Правило за проверка".

Задължително

Изисква въвеждане на данни в полето.

Индексирано

Указва дали полето има индекс. Има три налични стойности:

 • Да (без дублиране)   Създава уникален индекс на полето.

 • Да (възможно дублиране)   Създава неуникален индекс на полето.

 • Не   Премахва всякакви индекси в полето.

Забележка: Не се променяйте това свойство за поле, което се използва в първичен ключ.

Въпреки че можете да създадете индекс за единично поле, като зададете свойството Индексирано на полето, някои видове индекси не могат да бъдат създадени по този начин. Например не можете да създадете индекс от много полета със задаване на това свойство.

Умни етикетчета

Прикачва умно етикетче към поле. Умните етикетчета са прекратени в Access 2013.

Подравняване на текст

Задава подравняването на текст по подразбиране в дадена контрола.

Най-горе на страницата

Удължена дата/час и дата/час

Предназначение    Използвайте за съхраняване на данни, базирани на дата и час.

Поддържани свойства на поле

Свойство

Използване

Надпис

Текстът на етикета, който се показва за това поле по подразбиране във формуляри, отчети и заявки. Ако това свойство е празно, се използва името на полето. Всеки текстов низ е разрешен.

Ефективният надпис обикновено е кратък.

Стойност по подразбиране

Автоматично присвоява зададената стойност за това поле, когато се добавя нов запис.

Формат

Определя начина, по който полето се появява, когато бъде показано или отпечатано в работни листове или във формуляри или отчети, които са обвързани с полето. Можете да използвате предварително дефиниран формат или да създадете свой собствен потребителски формат.

Списък с предварително дефинирани формати

 • Обща дата   По подразбиране, ако стойността е дата, не се показва час; ако стойността е само час, не се показва дата. Тази настройка е съчетание от настройките на "Кратка дата" и "Дълъг час".

  Примери    

  • 3.4.2007

  • 17:34:00 ч.

  • 3.4.2007 17:34:00 ч.

 • Дълга дата   Същото като настройката за "Дълга дата" в регионалните настройки на Windows. Пример: Събота, 3 април 2007 г.

 • Междинна дата   Показва датата като "дд.ммм.гггг". Пример: 3.апр.2007.

 • Кратка дата Същата като настройката "Кратка дата" в регионалните настройки на Windows. Пример: 3.4.2007.

  Предупреждение: Настройката "Кратка дата" предполага, че датите между 1.1.00 и 31.12.29 са дати от 21 век (т.е. годините се приемат за 2000 до 2029). Датите между 1.1.30 и 31.12.99 се смятат за дати от 20 век (т.е. годините се приемат за 1930 до 1999).

 • Дълъг час   Същата като настройката в раздела Час на регионалните настройки на Windows. Пример: 17:34:23 ч.

 • Среден час   Показва часа като часове и минути, разделени със знак за разделител на часа, последвани от индикатор AM/PM. Пример: 5:34 PM.

 • Кратък час   Показва часа като часове и минути, разделени с разделител на часа, с използване на 24-часов часовник. Пример: 17:34.

Списъци на компоненти, които можете да използвате във формати по избор

Въведете произволна комбинация от следните компоненти, за да съставите формат по избор. Например за да покажете седмицата от годината и деня от седмицата, въведете сс.

Важно: Форматите по избор, които са несъвместими с настройките за дата и час, зададени в регионалните настройки на Windows, се игнорират. За повече информация за регионалните настройки на Windows вж. помощта за Windows..

Компоненти на разделителите

Забележка: Разделителите са зададени в регионалните настройки на Windows.

:   Разделител за час. Например чч:мм

/   Разделител за дата. Например ммм/гггг

Всеки кратък низ от знаци, ограден в кавички ("") Разделител по избор. Кавичките не се показват. Например "," показва запетая.

Компоненти на формати за дата

д   Ден от месеца с една или две цифри според нуждите (от 1 до 31).

dd   Ден от месеца с две цифри (от 01 до 31).

ddd   Първите три букви на деня от седмицата (от "пон" до "нед").

dddd   Пълното име на деня от седмицата (от "понеделник" до "неделя").

с   Ден от седмицата (от 1 до 7).

ww   Седмица от годината (от 1 до 53).

m   Месец от годината с една или две цифри според нуждите (от 1 до 12).

mm   Месец от годината с две цифри (от 01 до 12).

mmm   Първите три букви на месеца (от "янр" до "дек").

mmmm   Пълното име на месеца (от януари до декември).

т   Тримесечие от годината (от 1 до 4).

г   Номерът на ден от годината (от 1 до 366).

yy   Последните две цифри на годината (от 01 до 99).

yyyy Показва всички цифри в дадена година за 0001-9999, в зависимост от диапазона на данни за дата и час, поддържан от типа.

Формат за час

г   Час с една или две цифри според нуждите (от 0 до 23).

чч   Час с две цифри (от 00 до 23).

м   Минута с една или две цифри според нуждите (от 0 до 59).

мм   Минута с две цифри (от 00 до 59).

с   Секунда с една или две цифри според нуждите (от 0 до 59).

сс   Секунда с две цифри (от 00 до 59).

Формат за часовника

AM/PM   12-часов часовник с главните букви "AM" или "PM" според случая. Например 9:34PM.

Am/PM   12-часов часовник с малки букви "AM" или "PM" според случая. Например 9:34pm.

A/P   12-часов часовник с главна буква "A" или "P" според случая. Например 9:34P.

a/p   12-часов часовник с малка буква "a" или "p" според случая. Например 9:34p.

AMPM   12-часов часовник с подходящия индикатор за сутрин или следобед, както е дефинирано в регионалните настройки на Windows.

Предварително дефинирани формати

о   Същото като предварително дефиниран формат "Обща дата".

ддддд   Същото като предварително зададен формат "Кратка дата".

dddddd   Същото като предварително зададен формат "Дълга дата".

ччччч   Същото като предварително зададен формат "Дълъг час".

Цифри след десетичния знак (само за разширената дата и час)

Въведете частична точност, за да зададете броя на цифрите вдясно от десетичния знак (1-7).

Не е наличен потребителски формат.

IME режим

Управлява конвертирането на знаци в източноазиатските версии на Windows.

IME режим на изречение

Управлява конвертирането на изречения в източноазиатските версии на Windows.

Индексирано

Указва дали полето има индекс. Има три налични стойности:

 • Да (без дублиране)   Създава уникален индекс на полето.

 • Да (възможно дублиране)   Създава неуникален индекс на полето.

 • Не   Премахва всякакви индекси в полето.

Забележка: Не се променяйте това свойство за поле, което се използва в първичен ключ.

Въпреки че можете да създадете индекс за единично поле, като зададете свойството Индексирано на полето, някои видове индекси не могат да бъдат създадени по този начин. Например не можете да създадете индекс от много полета със задаване на това свойство.

Маска за въвеждане

Показва знаци за редактиране, които да ви насочват при въвеждането на данни. Например в една маска за въвеждане може да се показва знак за долар ($) в началото на полето.

Задължително

Изисква въвеждане на данни в полето.

Показване на извличането на дата

Указва дали да се показва контролата Извличане на дата.

Забележка: Ако използвате маска за въвеждане за поле "Дата/час", контролата Извличане на дата е недостъпна, независимо как е зададено това свойство.

Умни етикетчета

Прикачва умно етикетче към поле. Умните етикетчета са прекратени в Access 2013.

Подравняване на текст

Задава подравняването на текст по подразбиране в дадена контрола.

Правило за проверка

Дава израз, който трябва да бъде винаги истина, когато добавяте или променяте стойността в това поле. Използвайте съвместно със свойството "Текст на проверката за валидност".

Текст на проверката за валидност

Въведете съобщение, което да се показва, когато някоя въведена стойност не отговаря на израза в свойството "Правило за проверка".

Най-горе на страницата

Хипервръзка

Предназначение    Използва се за съхраняване на хипервръзка, като например имейл адрес или URL адрес на уеб сайт.

Хипервръзката може да бъде UNC път или URL адрес. Може да съхранява до 2048 знака.

Поддържани свойства на поле

Свойство

Използване

Разреши нулева дължина

Позволява въвеждането (като се зададе на "Да") на низ с нулева дължина ("") в поле "Хипервръзка", "Текст" или за "Паметна бележка".

Само добавяне

Определя дали да се проследяват промените на стойността на поле. Има две настройки:

 • Да Проследява промените. За да видите хронологията на стойността на поле, щракнете с десния бутон в полето и щракнете върху "Показване на хронология на колона".

 • Не Не проследява промените.

Предупреждение: Предупреждение: Задаването на това свойство на Не изтрива цялата съществуваща хронология на стойността на полето.

Надпис

Текстът на етикета, който се показва за това поле по подразбиране във формуляри, отчети и заявки. Ако това свойство е празно, се използва името на полето. Всеки текстов низ е разрешен.

Ефективният надпис обикновено е кратък.

Стойност по подразбиране

Автоматично присвоява зададената стойност за това поле, когато се добавя нов запис.

Формат

Определя начина, по който полето се появява, когато бъде показано или отпечатано в работни листове или във формуляри или отчети, които са обвързани с полето. За поле "Хипервръзка" можете да дефинирате формат по избор.

IME режим

Управлява конвертирането на знаци в източноазиатските версии на Windows.

IME режим на изречение

Управлява конвертирането на изречения в източноазиатските версии на Windows.

Индексирано

Указва дали полето има индекс. Има три налични стойности:

 • Да (без дублиране)   Създава уникален индекс на полето.

 • Да (възможно дублиране)   Създава неуникален индекс на полето.

 • Не   Премахва всякакви индекси в полето.

Забележка: Не се променяйте това свойство за поле, което се използва в първичен ключ.

Въпреки че можете да създадете индекс за единично поле, като зададете свойството Индексирано на полето, някои видове индекси не могат да бъдат създадени по този начин. Например не можете да създадете индекс от много полета със задаване на това свойство.

Задължително

Изисква въвеждане на данни в полето.

Умни етикетчета

Прикачва умно етикетче към поле. Умните етикетчета са прекратени в Access 2013.

Подравняване на текст

Задава подравняването на текст по подразбиране в дадена контрола.

Компресиране на Unicode

Компресира текста, който се съхранява в това поле, когато се съхраняват по-малко от 4096 знака.

Правило за проверка

Дава израз, който трябва да бъде винаги истина, когато добавяте или променяте стойността в това поле. Използвайте съвместно със свойството "Текст на проверката за валидност".

Текст на проверката за валидност

Въведете съобщение, което да се показва, когато някоя въведена стойност не отговаря на израза в свойството "Правило за проверка".

Най-горе на страницата

Паметна бележка

Предназначение    Използва се за съхраняване на блок от текст, който е дълъг повече от 255 знака и е форматиран текст. Обърнете внимание, че като се започне от Access 2013, данните тип "Паметна бележка" са преименувани на Дълъг текст.

Поддържани свойства на поле

Свойство

Използване

Разреши нулева дължина

Позволява въвеждането (като се зададе на "Да") на низ с нулева дължина ("") в поле "Хипервръзка", "Текст" или за "Паметна бележка".

Само добавяне

Определя дали да се проследяват промените на стойността на поле. Има две настройки:

 • Да   Проследява промените. За да видите хронологията на стойността на поле, щракнете с десния бутон в полето и щракнете върху Показване на хронология на колона.

 • Не   Не проследява промените.

  Предупреждение: Задаването на това свойство на Не изтрива цялата съществуваща хронология на стойността на полето.

Надпис

Текстът на етикета, който се показва за това поле по подразбиране във формуляри, отчети и заявки. Ако това свойство е празно, се използва името на полето. Всеки текстов низ е разрешен.

Съвет: Ефективният надпис обикновено е кратък.

Стойност по подразбиране

Автоматично присвоява зададената стойност за това поле, когато се добавя нов запис.

Форматиране

Определя начина, по който полето се появява, когато бъде показано или отпечатано в работни листове или във формуляри или отчети, които са обвързани с полето. За поле "Паметна бележка" можете да дефинирате формат по избор.

IME режим

Управлява конвертирането на знаци в източноазиатските версии на Windows.

IME режим на изречение

Управлява конвертирането на изречения в източноазиатските версии на Windows.

Индексирано

Указва дали полето има индекс. Има три налични стойности:

 • Да (без дублиране)   Създава уникален индекс на полето.

 • Да (възможно дублиране)   Създава неуникален индекс на полето.

 • Не   Премахва всякакви индекси в полето.

Забележка: Не се променяйте това свойство за поле, което се използва в първичен ключ.

Въпреки че можете да създадете индекс за единично поле, като зададете свойството Индексирано на полето, някои видове индекси не могат да бъдат създадени по този начин. Например не можете да създадете индекс от много полета със задаване на това свойство.

Задължително

Изисква въвеждане на данни в полето.

Умни етикетчета

Прикачва умно етикетче към поле. Умните етикетчета са прекратени в Access 2013.

Подравняване на текст

Задава подравняването на текст по подразбиране в дадена контрола.

Компресиране на Unicode

Компресира текста, който се съхранява в това поле, когато се съхраняват по-малко от 4096 знака.

Правило за проверка

Дава израз, който трябва да бъде винаги истина, когато добавяте или променяте стойността в това поле. Използвайте съвместно със свойството "Текст на проверката за валидност".

Текст на проверката за валидност

Въведете съобщение, което да се показва, когато някоя въведена стойност не отговаря на израза в свойството "Правило за проверка".

Най-горе на страницата

Число

Предназначение    Използва се за съхраняване на цифрова стойност, която не е парична стойност. Ако може да се случи да използвате стойностите в полето, за да извършите изчисление, използвайте тип данни "Число".

Поддържани свойства на поле

Свойство

Използване

Надпис

Текстът на етикета, който се показва за това поле по подразбиране във формуляри, отчети и заявки. Ако това свойство е празно, се използва името на полето. Всеки текстов низ е разрешен.

Ефективният надпис обикновено е кратък.

Цифри след десетичния знак

Задава броя позиции след десетичния знак, които да се използват при показването на числата.

Стойност по подразбиране

Автоматично присвоява зададената стойност за това поле, когато се добавя нов запис.

Размер на полето

Изберете една от следните възможности:

 • Байт – Използва се за цели числа в диапазона от 0 до 255. Необходима е памет 1 байт.

 • Цяло – Използва се за цели числа в диапазона от -32 768 до 32 767. Необходима е памет 2 байта.

 • Дълго цяло – Използва се за цели числа в диапазона от -2 147 483 648 до 2 147 483 647. Необходима е памет 4 байта.

  Съвет: Използвайте типа данниДълго цяло, когато създавате външен ключ за свързване на поле с поле "Автономериране" на друга таблица, съдържащо първичен ключ.

 • Single   Използвайте за числови стойности с плаваща запетая, които варират от-3,4 x 1038 до 3,4 x 1038 и до седем значещи цифри. Необходима е памет 4 байта.

 • Double   Използвайте за числови стойности с плаваща запетая, които варират от-1,797 x 10308 до 1,797 x 10308 и до петнадесет значещи цифри. Изискването за съхранение е 8 байта.

 • ИД на репликация   Използва се за съхраняване на глобален еднозначен идентификатор, необходим за репликация. Необходима е памет 16 байта. Обърнете внимание, че репликацията не се поддържа при използване на файловия формат .accdb.

 • Десетични   Използва се за числови стойности в диапазона от -9,999... x 1027 до +9,999... x 1027. Необходима е памет 12 байта.

Съвет: Най-добре е винаги да задавате най-малкия достатъчен Размер на полето.

Формат

Определя начина, по който полето се появява, когато бъде показано или отпечатано в работни листове или във формуляри или отчети, които са обвързани с полето. Можете да използвате всеки валиден числов формат.

Индексирано

Указва дали полето има индекс. Има три налични стойности:

 • Да (без дублиране)   Създава уникален индекс на полето.

 • Да (възможно дублиране)   Създава неуникален индекс на полето.

 • Не   Премахва всякакви индекси в полето.

Забележка: Не се променяйте това свойство за поле, което се използва в първичен ключ.

Въпреки че можете да създадете индекс за единично поле, като зададете свойството Индексирано на полето, някои видове индекси не могат да бъдат създадени по този начин. Например не можете да създадете индекс от много полета със задаване на това свойство.

Маска за въвеждане

Показва знаци за редактиране, които да ви насочват при въвеждането на данни. Например в една маска за въвеждане може да се показва знак за долар ($) в началото на полето.

Задължително

Изисква въвеждане на данни в полето.

Умни етикетчета

Прикачва умно етикетче към поле. Умните етикетчета са прекратени в Access 2013.

Подравняване на текст

Задава подравняването на текст по подразбиране в дадена контрола.

Правило за проверка

Дава израз, който трябва да бъде винаги истина, когато добавяте или променяте стойността в това поле. Използвайте съвместно със свойството "Текст на проверката за валидност".

Текст на проверката за валидност

Въведете съобщение, което да се показва, когато някоя въведена стойност не отговаря на израза в свойството "Правило за проверка".

Най-горе на страницата

Голямо число

Предназначение    Използва се за съхраняване на голяма цифрова стойност, която не е парична стойност. Ако евентуално ще използвате стойностите в полето, за да извършите изчисление, използвайте тип данни "Голямо число".

Поддържани свойства на поле

Свойство

Използване

Надпис

Текстът на етикета, който се показва за това поле по подразбиране във формуляри, отчети и заявки. Ако това свойство е празно, се използва името на полето. Всеки текстов низ е разрешен.

Ефективният надпис обикновено е кратък.

Цифри след десетичния знак

Задава броя позиции след десетичния знак, които да се използват при показването на числата.

Стойност по подразбиране

Автоматично присвоява зададената стойност за това поле, когато се добавя нов запис.

Формат

Определя начина, по който полето се появява, когато бъде показано или отпечатано в работни листове или във формуляри или отчети, които са обвързани с полето. Можете да използвате всеки валиден числов формат.

Индексирано

Указва дали полето има индекс. Има три налични стойности:

 • Да (без дублиране)   Създава уникален индекс на полето.

 • Да (възможно дублиране)   Създава неуникален индекс на полето.

 • Не   Премахва всякакви индекси в полето.

Забележка: Не се променяйте това свойство за поле, което се използва в първичен ключ.

Въпреки че можете да създадете индекс за единично поле, като зададете свойството Индексирано на полето, някои видове индекси не могат да бъдат създадени по този начин. Например не можете да създадете индекс от много полета със задаване на това свойство.

Маска за въвеждане

Показва знаци за редактиране, които да ви насочват при въвеждането на данни. Например в една маска за въвеждане може да се показва знак за долар ($) в началото на полето.

Задължително

Изисква въвеждане на данни в полето.

Умни етикетчета

Прикачва умно етикетче към поле. Умните етикетчета са прекратени в Access 2013.

Подравняване на текст

Задава подравняването на текст по подразбиране в дадена контрола.

Правило за проверка

Дава израз, който трябва да бъде винаги истина, когато добавяте или променяте стойността в това поле. Използвайте съвместно със свойството "Текст на проверката за валидност".

Текст на проверката за валидност

Въведете съобщение, което да се показва, когато някоя въведена стойност не отговаря на израза в свойството "Правило за проверка".

Най-горе на страницата

OLE Object

Предназначение    Използва се за прикачване на OLE обект, като например електронна таблица на Microsoft Office Excel, към запис. Ако искате да използвате функции на OLE, трябва да използвате тип данни "OLE обект".

В повечето случаи трябва да използвате поле "Прикачени файлове" вместо поле "OLE обект". Полетата "OLE обект" поддържат по-малко типове файлове от поддръжката на полета "Прикачен файл". Освен това полетата "OLE обект" не ви позволяват да прикачите повече от един файл към един запис.

Поддържани свойства на поле

Свойство

Използване

Надпис

Текстът на етикета, който се показва за това поле по подразбиране във формуляри, отчети и заявки. Ако това свойство е празно, се използва името на полето. Всеки текстов низ е разрешен.

Ефективният надпис обикновено е кратък.

Задължително

Изисква въвеждане на данни в полето.

Подравняване на текст

Задава подравняването на текст по подразбиране в дадена контрола.

Най-горе на страницата

Текст

Предназначение    Използва се за съхраняване на до 255 знака текст. Обърнете внимание, че като се започне от Access 2013, данните тип "Текст" са преименувани на Кратък текст.

Поддържани свойства на поле

Свойство

Използване

Разреши нулева дължина

Позволява въвеждането (като се зададе на "Да") на низ с нулева дължина ("") в поле "Хипервръзка", "Текст" или за "Паметна бележка".

Надпис

Текстът на етикета, който се показва за това поле по подразбиране във формуляри, отчети и заявки. Ако това свойство е празно, се използва името на полето. Всеки текстов низ е разрешен.

Ефективният надпис обикновено е кратък.

Стойност по подразбиране

Автоматично присвоява зададената стойност за това поле, когато се добавя нов запис.

Размер на полето

Въведете стойност от 1 до 255. Текстовите полета могат да варират от 1 до 255 знака. За по-големи текстови полета използвайте данни тип "Паметна бележка".

Съвет: Най-добре е винаги да задавате най-малкия достатъчен Размер на полето.

Например ако съхранявате пощенски кодове с известна дължина, трябва да зададете тази дължина като Размер на полето.

Формат

Определя начина, по който полето се появява, когато бъде показано или отпечатано в работни листове или във формуляри или отчети, които са обвързани с полето. За поле "Текст" можете да дефинирате формат по избор.

IME режим

Управлява конвертирането на знаци в източноазиатските версии на Windows.

IME режим на изречение

Управлява конвертирането на изречения в източноазиатските версии на Windows.

Индексирано

Указва дали полето има индекс. Има три налични стойности:

 • Да (без дублиране)   Създава уникален индекс на полето.

 • Да (възможно дублиране)   Създава неуникален индекс на полето.

 • Не   Премахва всякакви индекси в полето.

Забележка: Не се променяйте това свойство за поле, което се използва в първичен ключ.

Въпреки че можете да създадете индекс за единично поле, като зададете свойството Индексирано на полето, някои видове индекси не могат да бъдат създадени по този начин. Например не можете да създадете индекс от много полета със задаване на това свойство.

Задължително

Изисква въвеждане на данни в полето.

Умни етикетчета

Прикачва умно етикетче към поле. Умните етикетчета са прекратени в Access 2013.

Подравняване на текст

Задава подравняването на текст по подразбиране в дадена контрола.

Компресиране на Unicode

Компресира текста, който се съхранява в това поле, когато се съхраняват по-малко от 4096 знака.

Правило за проверка

Дава израз, който трябва да бъде винаги истина, когато добавяте или променяте стойността в това поле. Използвайте съвместно със свойството "Текст на проверката за валидност".

Текст на проверката за валидност

Въведете съобщение, което да се показва, когато някоя въведена стойност не отговаря на израза в свойството "Правило за проверка".

Най-горе на страницата

Да/не

Предназначение    Използва се за съхраняване на булева стойност.

Поддържани свойства на поле

Свойство

Използване

Надпис

Текстът на етикета, който се показва за това поле по подразбиране във формуляри, отчети и заявки. Ако това свойство е празно, се използва името на полето. Всеки текстов низ е разрешен.

Ефективният надпис обикновено е кратък.

Стойност по подразбиране

Автоматично присвоява зададената стойност за това поле, когато се добавя нов запис.

Формат

Определя начина, по който полето се появява, когато бъде показано или отпечатано в работни листове или във формуляри или отчети, които са обвързани с полето. Изберете една от следните възможности:

 • Истина/неистина   Показва стойността като "Истина" или "Неистина".

 • Да/не   Показва стойността като "Да" или "Не".

 • Включено/изключено   Показва стойността като "Вкл." или "Изкл.".

Индексирано

Указва дали полето има индекс. Има три налични стойности:

 • Да (без дублиране)   Създава уникален индекс на полето.

 • Да (възможно дублиране)   Създава неуникален индекс на полето.

 • Не   Премахва всякакви индекси в полето.

Забележка: Не се променяйте това свойство за поле, което се използва в първичен ключ.

Въпреки че можете да създадете индекс за единично поле, като зададете свойството Индексирано на полето, някои видове индекси не могат да бъдат създадени по този начин. Например не можете да създадете индекс от много полета със задаване на това свойство.

Подравняване на текст

Задава подравняването на текст по подразбиране в дадена контрола.

Правило за проверка

Дава израз, който трябва да бъде винаги истина, когато добавяте или променяте стойността в това поле. Използвайте съвместно със свойството "Текст на проверката за валидност".

Текст на проверката за валидност

Въведете съобщение, което да се показва, когато някоя въведена стойност не отговаря на израза в свойството "Правило за проверка".

Най-горе на страницата

Забележка:  Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас? Ето статията на английски за справка.

Абонамент, с който да извлечете максимума от времето си

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×