Избор на кодиране на текста, когато отваряте и записвате файлове

Обикновено можете да споделяте текстови файлове, без да се безпокоите за подробностите на начина, по който се съхранява текстът. Но ако споделяте текстови файлове с хора, които работят на други езици, изтегляте текстови файлове от интернет или споделяте текстови файлове с други компютърни системи, може да стане необходимо да изберете стандарт за кодиране, когато отворите или запишете файл.

Когато вие или някой друг отвори текстов файл в Microsoft Word или в друга програма (например на компютър, който има системен софтуер на език, различен от езика, който е бил използван за създаване на файла), стандартът за кодиране помага на тази програма да определи как да представи текста, така че да може да се чете.

Какво искате да направите?

Разбиране на кодиране на текста

Избор на стандарт за кодиране при отваряне на файл

Избор на стандарт за кодиране при записване на файл

Търсене на стандартите за кодиране, които са налични в Word

Разбиране на кодиране на текста

Онова, което ви се показва като текст на екрана, всъщност се съхранява като числови стойности в текстовия файл. Вашият компютър превръща числовите стойности във видими знаци. Той прави това с помощта на стандарт за кодиране.

Стандартът за кодиране е схемата на номериране, който присвоява числова стойност на всеки знак в набора знаци. Наборът от знаци може да включва букви, цифри и други символи. Различните езици често се състоят от различни набори от знаци, поради което съществуват много на брой различни стандарти за кодиране, представящи наборите знаци, използвани в различните езици.

Различни стандарти за кодиране за различните азбуки

Стандартът за кодиране, който се записва с текстов файл, предоставя на компютъра ви нужната му информация за показване текста на екрана. Например в кодирането "Кирилица (Windows)" знакът Й има числова стойност 201. Когато отворите файл, който съдържа този знак, на компютър, използващ кодирането "Кирилица (Windows)", компютърът прочита числовата стойност 201 и показва на екрана Й.

Ако обаче отворите същия файл на компютър, който използва друго кодиране, компютърът показва съответстващия на числовата стойност 201 знак в стандарта за кодиране, използван по подразбиране в компютъра. Например ако компютърът ви използва стандарт за кодиране "Западна Европа (Windows)", знакът в оригиналния файл на базата на кирилица ще се покаже като É, а не Й, тъй като при кодиране по стандарта "Западна Европа (Windows)", на стойността 201 се съпоставя с É.

Unicode: Един стандарт за кодиране за много азбуки

За да избегнете проблеми с кодиране и декодиране текстови файлове, можете да записвате файловете с Unicode кодиране. Unicode е пригоден за повечето набори от знаци в езиците, които често се използват в наше време от потребителите на компютри.

Тъй като Word се базира на Unicode, Word автоматично записва файловете, кодирани с Unicode. Можете да отворите и да четете кодираните с Unicode файлове на настроен да използва английски език компютър, независимо от езика на текста. По същия начин, когато използвате вашата базирана на английски език система, за да запишете файлове, кодирани с Unicode, файлът може да включва знаци, които не се намират в западноевропейските азбуки, като например гръцки, кирилица, арабски или японски знаци.

Най-горе на страницата

Избор на стандарт за кодиране при отваряне на файл

Когато отворите файл, ако текстът изглежда нечетлив или съдържащ въпросителни знаци или квадратчета, Word може да не е открил точно стандарта за кодиране на текста във файла. Можете да зададете стандарт за кодиране, който да се използва за показване (декодиране) на текста.

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Опции.

 3. Щракнете върху Разширени.

 4. Превъртете до секцията Общи и поставете отметка в квадратчето Потвърди конвертирането на файловия формат при отваряне.

  Забележка: Когато това квадратче е отметнато, Word показва диалоговия прозорец Конвертиране на файл всеки път, когато отворите файл във формат, различен от формат на Word (форматите на Word включват файлове .doc, .dot, .docx, .docm, .dotx или .dotm). Ако често работите с такива файлове, но рядко искате да избирате стандарт за кодиране, не забравяйте да изключите тази опция, за да избегнете ненужното отваряне на този диалогов прозорец.

 5. Затворете и отворете отново файла.

 6. В диалоговия прозорец Конвертиране на файл изберете Кодиран текст.

 7. В диалоговия прозорец Конвертиране на файл изберете Друго кодиране и след това изберете от списъка желания стандарт за кодиране.

  Можете да визуализирате текста в областта Визуализация, за да проверите дали целият текст може да се чете в избрания от вас стандарт за кодиране.

Ако почти целият текст изглежда плътно съставен например само от квадратчета или точки, това означава, че изискваният за показване на знаците шрифт може да не е инсталиран. Ако нужният ви шрифт не е наличен, можете да инсталирате допълнителни шрифтове.

За да инсталирате допълнителни шрифтове, направете следното:

 1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт и след това върху Контролен панел.

 2. Направете едно от следните неща:

  В Windows 7

  1. В контролния панел щракнете върху Деинсталиране на програма.

  2. В списъка с програми щракнете върху елемента за Microsoft Office или Microsoft Word, в зависимост от това дали сте инсталирали Word като част от Office, или като отделна програма, и след това щракнете върху Промяна.

  В Windows Vista

  1. В контролния панел щракнете върху Деинсталиране на програма.

  2. В списъка с програми щракнете върху елемента за Microsoft Office или Microsoft Word, в зависимост от това дали сте инсталирали Word като част от Office или като отделна програма, и след това щракнете върхуПромяна.

  В Microsoft Windows XP

  1. В контролния панел щракнете двукратно върху иконата Добавяне или премахване на програми.

  2. В полето Текущо инсталирани програми щракнете върху елемента за Microsoft Office или Microsoft Word, в зависимост от това дали сте инсталирали Word като част от Office, или като отделна програма, и след това щракнете върхуПромяна.

 3. В диалоговия прозорец Промяна на вашата инсталация на Microsoft Office щракнете върху Добавяне или премахване на компоненти и след това щракнете върху Продължи.

 4. Под Опции за инсталиране разгънете Споделени компоненти на Office и след това разгънете Поддръжка на настройки за много езици.

 5. Изберете нужния ви шрифт, щракнете върху стрелката до вашия избор и след това изберете Изпълнение от моя компютър.

Съвет: Когато отворите кодиран текстов файл, Word прилага шрифтовете, които са дефинирани в диалоговия прозорец Опции за уеб . (За да стигнете до диалоговия прозорец Опции за уеб , щракнете върху бутона Microsoft Office, щракнете върху Опции на Wordи след това щракнете върху Разширени. В раздела Общи щракнете върху уеб опции.) Можете да изберете опциите в раздела шрифтове в диалоговия прозорец Опции за уеб , за да персонализирате шрифта за всеки набор от знаци.

Най-горе на страницата

Избор на стандарт за кодиране при записване на файл

Ако не изберете стандарт за кодиране, когато записвате файл, Word кодира файла с Unicode. Обикновено можете да използвате по подразбиране Unicode кодиране, тъй като поддържа повечето знаци в повечето езици.

Ако вашият документ ще бъде отварян в програма, която не поддържа Unicode, можете да изберете стандарт за кодиране, който съответства на използвания от програмата стандарт. Например Unicode ви позволява да създадете документ на традиционен китайски език на вашата базирана на английски език система. Ако обаче документът ви ще бъде отворен в неподдържаща Unicode програма на традиционен китайски, можете да запишете документа с кодиране на традиционен китайски (Big5). Когато документът ви бъде отворен в програма на традиционен китайски език, целият текст ще бъде показан правилно.

Забележка: Понеже Unicode е най-изчерпателният стандарт, записването на текст във всяко друго кодиране може да доведе до знаци, които вече не могат да се показват. Например кодиран с Unicode документ може да съдържа текст на иврит и кирилица. Ако този документ е записан с кодиране "Кирилица (Windows)", текстът на иврит вече не може да се показва, а ако документът е записан с кодиране "Иврит (Windows)", тогава текстът на кирилица вече не може да се покаже.

Ако изберете стандарт за кодиране, който не поддържа използваните във файла знаци, Word маркира в червено знаците, които не може да запише. Можете да визуализирате текста в избрания стандарт за кодиране, преди да запишете файла.

Текст, форматиран с шрифт Symbol или с кодовете за полета, се премахва от файла, когато записвате файл като кодиран текст.

Изберете стандарт за кодиране

 1. Щракнете върху раздела Файл.

 2. Щракнете върху Запиши като.

  Ако искате да запишете файла в друга папка, намерете и отворете папката.

 3. В полето Име на файл въведете ново име за файла.

 4. В полето Запиши като тип изберете Обикновен текст.

 5. Щракнете върху Запиши.

 6. Ако се покаже диалоговият прозорец Проверка за съвместимост с Microsoft Office Word, щракнете върху Продължи.

 7. В диалоговия прозорец Конвертиране на файл изберете опцията за желания от вас стандарт за кодиране.

  • За да използвате стандарта на кодиране по подразбиране за вашата система, щракнете върху Windows (по подразбиране).

  • За да използвате MS-DOS стандарт за кодиране, щракнете върху MS-DOS.

  • За да изберете конкретен стандарт за кодиране, щракнете върху Друго кодиране и след това изберете от списъка желания стандарт за кодиране. Можете да визуализирате текста в областта Визуализация, за да проверите дали целият текст може да се чете в избрания от вас стандарт за кодиране.

   Забележка: Можете да преоразмерите диалоговия прозорец Конвертиране на файл, така че да можете да визуализирате повече от документа.

 8. Ако получите съобщение, което гласи, "Текстът, маркиран в червено, няма да се запише правилно в избраното кодиране", можете да опитате да изберете друго кодиране или да изберете квадратчето за отметка Замяната на знаци е разрешена.

  Когато разрешите замяната на знаци, Word ще замени знак, който не може да се покаже, с най-близкия еквивалентен знак в избраното от вас кодиране. Например три точки заменят многоточие, а правите кавички заменят типографските кавички.

  Ако в избраното от вас кодиране няма еквивалентен на маркирания в червено знак, знакът в червено ще се запише като знак извън контекста, т.е. въпросителен знак.

 9. Ако документът ще бъде отварян в програма, която не пренася текста от един ред на следващия, можете да включите твърди нови редове в документа, като изберете квадратчето за отметка Вмъквай знак за нов ред и след това зададете в прозорец Редовете завършват с дали искате новите редове да бъдат отделяни с нов абзац (CR), нов ред (LF), или и двете.

Най-горе на страницата

Търсене на стандартите за кодиране, които са налични в Word

Word разпознава няколко стандарта за кодиране и поддържа стандартите за кодиране, които са предоставени със системния софтуер на вашия компютър.

Следващият списък на системите за писане показва стандартите за кодиране (наричани също кодови страници), свързани с всяка система за писане.

Система за писане

Стандарти за кодиране

Приложен шрифт

Многоезични

Unicode (UCS-2 младши-старши байт и старши-младши байт, UTF-8, UTF-7)

Шрифт по подразбиране, базиран на нормалния стил за вашата езикова версия на Word

Арабски

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Опростен китайски

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Традиционен китайски

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Кирилица

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Английска, западноевропейска или друга латинска писменост

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Гръцки

Windows 1253

Courier New

Иврит

Windows 1255

Courier New

Японски

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Корейски

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Тайландски

Windows 874

Tahoma

Виетнамски

Windows 1258

Courier New

Индийски: Тамилски

ISCII 57004

Latha

Индийски: Непалски

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Индийски: Конкани

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Индийски: Хинди

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Индийски: Асамски

ISCII 57006

Индийски: Бенгалски

ISCII 57003

Индийски: Гуджарати

ISCII 57010

Индийски: Каннада

ISCII 57008

Индийски: Малаяламски

ISCII 57009

Индийски: Ория

ISCII 57007

Индийски: Маратхи

ISCII 57002 (Devanagari)

Индийски: Пенджабски

ISCII 57011

Индийски: Санскритски

ISCII 57002 (Devanagari)

Индийски: Телугу

ISCII 57005

 • Използването на индийски езици изисква системна поддръжка и съответните OpenType шрифтове.

 • За непалски, асамски, бенгалски, гуджаратски, малаяламски и Ория е налична само ограничена поддръжка.

Най-горе на страницата

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×