Използване на уеб частта на формуляр на InfoPath в класически страница

Използване на уеб частта на формуляр на InfoPath в класически страница

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато добавите уеб частта "Формуляр на InfoPath" в страница, можете да показвате формуляр на браузъра, който е:

 • Публикуван в библиотека с формуляри или документи.

 • Асоцииран с формуляр на списък на SharePoint, персонализиран с помощта на Microsoft InfoPath 2013.

След като добавите уеб частта "Формуляр на InfoPath" в страница, можете да я свържете с други уеб части в страницата, за да създадете полезни решения. Можете например:

 • Да изберете елемент в уеб частта ''Списъчен изглед'' на библиотека, съдържаща подобни формуляри, и да покажете конкретния формуляр в уеб част "Формуляр на InfoPath''.

 • Да изберете елемент от уеб частта ''Списъчен изглед'', например списък с картони на помощен център, и да покажете полетата в уеб част "Формуляр на InfoPath''.

 • Да вземете стойностите на няколко параметъра от потребител в уеб част "Формуляр на InfoPath'', например ипотечен калкулатор, и да покажете таблица с резултатите в уеб частта ''Excel Services''.

За повече информация вижте намиране на съдържание за InfoPath 2010 и 2013.

В тази статия

Свързване на уеб част на формуляр на InfoPath към друга уеб част

Свойства по избор

Общи свойства

Облик

Оформление

Разширени

Свързване на уеб част "Формуляр на InfoPath'' с друга уеб част

Можете да свържете уеб част "Формуляр на InfoPath'' с друга уеб част, например уеб част ''Списъчен изглед'', да предоставяте данни, да получавате данни и да променяте начина на показване на данните в другата уеб част.

 1. В менюто Настройки Бутон за настройки на Office 365 щракнете върху Редактиране на страница или Добавяне на страница.

 2. Ако е необходимо, добавете другите уеб части към страницата, към която искате да се свържете.

 3. Намерете уеб частта за InfoPath на страницата или добавете уеб частта за InfoPath към страницата.

 4. Щракнете върху менюто Уеб част на уеб частта за InfoPath и след това посочете Връзки.

 5. Посочете една от следните команди и след това щракнете върху името на друга уеб част в страницата, с която искате да се свържете:

Команда

Описание

Изпращане на данни в

Показва списък с една или повече други уеб части на страницата, които могат да получават данни от формуляра. Уеб частта ''Формуляри на InfoPath'' може да бъде или формуляр на библиотека с дефинирани изходни параметри, или списъчен формуляр.

Получаване на формуляр от

Показва уеб част ''Списъчен изглед'', базирана на списък или библиотека. Потребителите могат да избират формуляри от уеб частта ''Списъчен изглед'' за показване на конкретен формуляр в уеб частта ''Формуляри на InfoPath''.

Получаване на данни от

Показва друга уеб част, например уеб част ''Списъчен изглед'', която изпраща едно или повече полета с данни към уеб частта ''Формуляри на InfoPath'', трябва да има дефинирани входни параметри и може да бъде или формуляр на библиотека, или списъчен формуляр.

Свойства по избор

Свойство

Описание

Списък или библиотека.

Посочете списъка или библиотеката, които съдържат публикувания формуляр на InfoPath.

Тип съдържание

Задайте типа съдържание на формуляра. Това се изисква, ако няколко (повече от един) формуляра на InfoPath са публикувани като тип съдържание или са добавени като шаблони на библиотека. Ако не направите избор, се избира типът съдържание по подразбиране.

Показвай формуляр само за четене (само при списъци)

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да забраните или разрешите въвеждане на данни в списъчния формуляр.

Показване на лентата или лентата с инструменти на InfoPath

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да покажете или скриете лентата на InfoPath или лентата с инструменти. Ако изчистите квадратчето, добавете бутон Подаване, за да може потребителят да използва формуляра на InfoPath.

Изпращай данни към свързаните уеб части при зареждане на страницата

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да изпращате или да не изпращате първия ред от данните до една или повече свързани уеб части, когато страницата се показва за първи път, и да покажете или скриете всички стойности по подразбиране.

Избор на изгледа на формуляра за показване по подразбиране

Ако формулярът има дефинирани два изгледа или повече, изберете изгледа за показване от падащия списък.

Избор на действието, което да се извърши след подаване на формуляра

Изберете една от следните опции:

 • Затворете формуляра Замества формуляра със следното съобщение: "формулярът е затворен".

 • Отваряне на нов формуляр    Отваря нов, празен формуляр.

 • Оставяне на формуляра отворен    Оставя формуляра отворен.

Най-горе на страницата

Общи свойства

Всички уеб части имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • За дадена уеб част е възможно разработчикът й да е избрал някои от тези общи свойства да не се показват или да е избрал да създаде и да се показват допълнителни свойства, които не са изредени по-долу в секциите Облик, Оформление и Разширени на екрана с инструменти.

Най-горе на страницата

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител отвори страницата с уеб части. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Когато състоянието е зададено на Намалено, се показва само заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Най-горе на страницата

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата с уеб части. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате уеб частта да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата с уеб части, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата с уеб части не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да ги променяте.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Най-горе на страницата

Разширени

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата с уеб части.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в персонален изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти в следните галерии с уеб части: "Сайт", "Виртуален сървър" и "Страница с уеб части".

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете една от следните възможности:

 • Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

 • Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

 • Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че потребителските уеб части на Microsoft ASP.NET поддържат това свойство, темите от помощта по подразбиране се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Съобщение за грешка при импортиране

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×